Книга пророка Авдия глава 1

Ἀβδιοὺ 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ὅρασις Виде́ние Ἀβδιου. Авдия. Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог τῇ Ιδουμαίᾳ Идумеи: Ἀκοὴν Слух ἤκουσα я услышал παρὰ от κυρίου, Го́спода, καὶ и περιοχὴν посла εἰς в τὰ ἔθνη народы ἐξαπέστειλεν Он отослал Ἀνάστητε Вставайте καὶ и ἐξαναστῶμεν выступим ἐπ᾽ против αὐτὴν него εἰς для πόλεμον. войны́.2 ἰδοὺ Вот ὀλιγοστὸν малым δέδωκά Я дал σε тебе [быть] ἐν в τοῖς ἔθνεσιν, народах, ἠτιμωμένος презренный σὺ ты εἶ есть σφόδρα. очень.3 ὑπερηφανία Надменность τῆς καρδίας се́рдца σου твоего ἐπῆρέν подняла σε тебя κατασκηνοῦντα обосновался ἐν в ταῖς ὀπαῖς расселинах τῶν πετρῶν, скал, ὑψῶν возвышающий κατοικίαν жилище αὐτοῦ своё λέγων говорящий ἐν в καρδίᾳ сердце αὐτοῦ своём: Τίς Кто με меня κατάξει низринет ἐπὶ на τὴν γῆν землю?4 ἐὰν Если μετεωρισθῇς вознёсся ὡς как ἀετὸς орёл καὶ и ἐὰν если ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ἄστρων звёзд θῇς устроил νοσσιάν гнездо σου, твоё, ἐκεῖθεν оттуда κατάξω Я низрину σε, тебя, λέγει говорит κύριος. Господь.5 εἰ Если [бы] κλέπται воры εἰσῆλθον вошли πρὸς к σὲ тебе или λῃσταὶ разбойники νυκτός, ночью, ποῦ где ἂν ἀπερρίφης разорён οὐκ [разве] не ἂν ἔκλεψαν украли [бы] τὰ ἱκανὰ достаточно ἑαυτοῖς себе самим καὶ и εἰ если [бы] τρυγηταὶ оббиратели винограда εἰσῆλθον вошли πρὸς к σέ, тебе, οὐκ [разве] не ἂν ὑπελίποντο оставили [бы] ἐπιφυλλίδα несколько ягод?6 πῶς Как ἐξηρευνήθη обобран Ησαυ Исав καὶ и κατελήμφθη обыскано αὐτοῦ его τὰ κεκρυμμένα. скрытое.7 ἕως До τῶν ὁρίων пределов σου твоих ἐξαπέστειλάν отослали σε тебя πάντες все οἱ ἄνδρες мужи τῆς διαθήκης Завета σου, твои, ἀντέστησάν противостали σοι тебе ἠδυνάσθησαν торжествуют πρὸς против σὲ тебя ἄνδρες мужи εἰρηνικοί мирные σου, твои, ἔθηκαν положили ἔνεδρα устроить засаду ὑποκάτω под σου, тебя, οὐκ не ἔστιν есть σύνεσις знание αὐτοῖς. [у] них.8 ἐν В ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ, день, λέγει говорит κύριος, Господь, ἀπολῶ погублю σοφοὺς мудрых ἐκ из τῆς Ιδουμαίας Идумеи καὶ и σύνεσιν понимание ἐξ с ὄρους горы́ Ησαυ· Исава;9 καὶ и πτοηθήσονται напуганы будут οἱ μαχηταί храбрецы σου твои οἱ которые ἐκ из Θαιμαν, Фемана, ὅπως чтобы ἐξαρθῇ истребился ἄνθρωπος человек ἐξ с ὄρους горы́ Ησαυ Исава10 διὰ за τὴν σφαγὴν заклание καὶ и τὴν ἀσέβειαν нечестие τὴν которое εἰς в [отношении] τὸν ἀδελφόν брата σου твоего Ιακωβ, Иакова, καὶ и καλύψει покроет σε тебя αἰσχύνη позор καὶ и ἐξαρθήσῃ ты будешь истреблён εἰς во τὸν αἰῶνα. век.11 Ἀφ С ἧς которого ἡμέρας дня ἀντέστης ты стал ἐξ ἐναντίας напротив ἐν в ἡμέρᾳ день αἰχμαλωτευόντων пленения ἀλλογενῶν чужестранным δύναμιν войском αὐτοῦ его καὶ и ἀλλότριοι иноплеменные εἰσῆλθον вошли εἰς в πύλας воро́та αὐτοῦ его καὶ и ἐπὶ о Ιερουσαλημ Иерусалиме ἔβαλον они бросили κλήρους, жребий, καὶ и σὺ ты ἦς был ὡς как εἷς один ἐξ из αὐτῶν. них.12 καὶ И μὴ не [следовало бы] ἐπίδῃς злорадно смотреть [на] ἡμέραν день ἀδελφοῦ брата σου твоего ἐν в ἡμέρᾳ день ἀλλοτρίων чужаков καὶ и μὴ не ἐπιχαρῇς радоваться ἐπὶ на τοὺς υἱοὺς сыновей Ιουδα Иуды ἐν в ἡμέρᾳ день ἀπωλείας гибели αὐτῶν их καὶ и μὴ не μεγαλορρημονήσῃς возглашать ἐν в ἡμέρᾳ день θλίψεως· угнетения;13 μηδὲ и не εἰσέλθῃς входить εἰς в πύλας воро́та λαῶν народов ἐν в ἡμέρᾳ день πόνων мук αὐτῶν их μηδὲ и не ἐπίδῃς злорадно смотреть καὶ и σὺ тебе τὴν συναγωγὴν собрания αὐτῶν их ἐν в ἡμέρᾳ день ὀλέθρου погибели αὐτῶν их μηδὲ и не συνεπιθῇ со-нападать ἐπὶ на τὴν δύναμιν войско αὐτῶν их ἐν в ἡμέρᾳ день ἀπωλείας гибели αὐτῶν· их;14 μηδὲ и не ἐπιστῇς стоять ἐπὶ на τὰς διεκβολὰς расщелинах αὐτῶν их τοῦ [чтобы] ἐξολεθρεῦσαι убивать τοὺς ἀνασῳζομένους уцелевших αὐτῶν их μηδὲ и не συγκλείσῃς запирать вместе τοὺς φεύγοντας бежавших ἐξ из αὐτῶν них ἐν в ἡμέρᾳ день θλίψεως. угнетения.15 διότι Потому что ἐγγὺς близко ἡμέρα день κυρίου Го́спода ἐπὶ на πάντα все τὰ ἔθνη· народы; ὃν которым τρόπον образом ἐποίησας, ты сделал, οὕτως так ἔσται будет σοι· тебе; τὸ ἀνταπόδομά воздаяние σου твоё ἀνταποδοθήσεται будет воздано εἰς на κεφαλήν голову σου· твою;16 διότι потому что ὃν каким τρόπον образом ἔπιες пили ἐπὶ на τὸ ὄρος горе́ τὸ ἅγιόν святой μου, Моей, πίονται будут пить πάντα все τὰ ἔθνη народы οἶνον· вино; πίονται будут пить καὶ и καταβήσονται глотать καὶ и ἔσονται будут καθὼς как οὐχ не ὑπάρχοντες. существовавшие.17 Ἐν На δὲ же τῷ ὄρει горе́ Σιων Сионе ἔσται будет σωτηρία, спасение, καὶ и ἔσται будет ἅγιον· святой; καὶ и κατακληρονομήσουσιν наследует οἶκος дом Ιακωβ Иакова τοὺς κατακληρονομήσαντας наследия αὐτούς. их.18 καὶ И ἔσται будет οἶκος дом Ιακωβ Иакова πῦρ, огонь, δὲ же οἶκος дом Ιωσηφ Иосифа φλόξ, пламя, δὲ же οἶκος дом Ησαυ Исава εἰς в καλάμην, тростник, καὶ и ἐκκαυθήσονται зажгут εἰς у αὐτοὺς них καὶ и καταφάγονται пожрут αὐτούς, их, καὶ и οὐκ не ἔσται будет πυροφόρος произращающего хлеб ἐν в τῷ οἴκῳ доме Ησαυ, Исава, διότι потому что κύριος Господь ἐλάλησεν. сказал.19 καὶ И κατακληρονομήσουσιν унаследуют οἱ которые ἐν в Ναγεβ Нагеве τὸ ὄρος гору τὸ Ησαυ Исава καὶ и οἱ которые ἐν в τῇ Σεφηλα Сефеле τοὺς ἀλλοφύλους иноплеменников καὶ и κατακληρονομήσουσιν унаследуют τὸ ὄρος гору Εφραιμ Эфраим καὶ и τὸ πεδίον равнину Σαμαρείας Самарии καὶ и Βενιαμιν Вениамина καὶ и τὴν Γαλααδῖτιν. Галаадии.20 καὶ И τῆς μετοικεσίας переселения ἀρχὴ нача́ло αὕτη· это; τοῖς υἱοῖς сыновьям Ἰσραηλ Израиля γῆ земля τῶν Χαναναίων Хананеев ἕως до Σαρεπτων Сарепты καὶ и μετοικεσία переселения Ιερουσαλημ Иерусалима ἕως до Ἐφραθα, Ефрата, καὶ и κληρονομήσουσιν унаследуют τὰς πόλεις города́ τοῦ Ναγεβ. Нагева.21 καὶ И ἀναβήσονται поднимутся ἄνδρες мужи σεσῳσμένοι спасённые ἐξ с ὄρους горы́ Σιων Сиона τοῦ [чтобы] ἐκδικῆσαι наказать τὸ ὄρος гору Ησαυ, Исава, καὶ и ἔσται будет τῷ κυρίῳ Го́спода βασιλεία. Царство.