Послание к Галатам глава 1

Επιστολή προς Γαλάτες 1

Подстрочный перевод Библии

1 Παῦλος Павел ἀπόστολος, апостол, οὐκ не ἀπ᾽ от ἀνθρώπων людей οὐδὲ и не δι᾽ через ἀνθρώπου человека ἀλλὰ но διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа καὶ и θεοῦ Бога πατρὸς Отца τοῦ ἐγείραντος воскресившего αὐτὸν Его ἐκ из νεκρῶν, мёртвых,2 καὶ и οἱ σὺν со ἐμοὶ мной πάντες все ἀδελφοί, братья, ταῖς ἐκκλησίαις церквам τῆς Γαλατίας· Галатии;3 χάρις благодать ὑμῖν вам καὶ и εἰρήνη мир ἀπὸ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца ἡμῶν нашего καὶ и κυρίου Го́спода Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа,4 τοῦ δόντος давшего ἑαυτὸν Самого Себя ὑπὲρ за τῶν ἁμαρτιῶν грехи ἡμῶν наши ὅπως чтобы ἐξέληται Он изъял ἡμᾶς нас ἐκ из τοῦ αἰῶνος ве́ка τοῦ ἐνεστῶτος настоящего πονηροῦ злого κατὰ по τὸ θέλημα воле τοῦ θεοῦ Бога καὶ и πατρὸς Отца ἡμῶν, нашего,5 Которому δόξα слава εἰς на τοὺς αἰῶνας века́ τῶν αἰώνων· веков; ἀμήν. аминь.6 Θαυμάζω Удивляюсь ὅτι что οὕτως так ταχέως скоро μετατίθεσθε перемещаетесь ἀπὸ от τοῦ καλέσαντος призвавшего ὑμᾶς вас ἐν в χάριτι благодати [Χριστοῦ] Христа εἰς в ἕτερον другое εὐαγγέλιον, благовестие,7 которое οὐκ не ἔστιν есть ἄλλο· другое; εἰ если μή не τινές некоторые εἰσιν есть οἱ ταράσσοντες будоражащие ὑμᾶς вас καὶ и θέλοντες желающие μεταστρέψαι перевернуть τὸ εὐαγγέλιον благовестие τοῦ Χριστοῦ. Христа.8 ἀλλὰ Но καὶ и ἐὰν если ἡμεῖς мы или ἄγγελος ангел ἐξ из οὐρανοῦ неба εὐαγγελίζηται будет благовозвещать [ὑμῖν] вам παρ᾽ вопреки которому εὐηγγελισάμεθα мы благовозвестили ὑμῖν, вам, ἀνάθεμα отлучение ἔστω. пусть будет.9 ὡς Как προειρήκαμεν, мы прежде сказали, καὶ и ἄρτι сейчас πάλιν опять λέγω, говорю, εἴ если τις кто-либо ὑμᾶς вам εὐαγγελίζεται благовозвещает παρ᾽ вопреки которому παρελάβετε, вы переняли, ἀνάθεμα отлучение [его] ἔστω. пусть будет.10 Ἄρτι Сейчас γὰρ ведь ἀνθρώπους людей πείθω убеждаю или τὸν θεόν; Бога? Или ζητῶ ищу ἀνθρώποις людям ἀρέσκειν; угождать? εἰ Если ἔτι ещё ἀνθρώποις людям ἤρεσκον, я угождал [бы], Χριστοῦ Христа δοῦλος раб οὐκ не ἂν ἤμην. я был.11 Γνωρίζω Даю знать γὰρ ведь ὑμῖν, вам, ἀδελφοί, братья, τὸ εὐαγγέλιον благовестие τὸ εὐαγγελισθὲν благовозвещённое ὑπ᾽ ἐμοῦ мной ὅτι что οὐκ не ἔστιν есть оно κατὰ по ἄνθρωπον· человеку;12 οὐδὲ и не γὰρ ведь ἐγὼ я παρὰ у ἀνθρώπου человека παρέλαβον перенял αὐτό, его, οὔτε и не ἐδιδάχθην, был научен, ἀλλὰ но δι᾽ через ἀποκαλύψεως откровение Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.13 Ἠκούσατε Вы услышали γὰρ ведь τὴν ἐμὴν о моём ἀναστροφήν поведении ποτε когда-то ἐν в τῷ Ἰουδαϊσμῷ, Иудаизме, ὅτι что καθ᾽ по ὑπερβολὴν преимуществу ἐδίωκον я преследовал τὴν ἐκκλησίαν Церковь τοῦ θεοῦ Бога καὶ и ἐπόρθουν я истреблял αὐτήν, её,14 καὶ и προέκοπτον я продвигался ἐν в τῷ Ἰουδαϊσμῷ Иудаизме ὑπὲρ сверх πολλοὺς многих συνηλικιώτας сверстников ἐν в τῷ γένει роде μου, моём, περισσοτέρως чрезвычайный ζηλωτὴς ревнитель ὑπάρχων пребывающий τῶν πατρικῶν отцовских μου моих παραδόσεων. преданий.15 ὅτε Когда δὲ же εὐδόκησεν счёл за благо [ὁ θεὸς] Бог ἀφορίσας отделивший με меня ἐκ из κοιλίας утробы μητρός матери μου моей καὶ и καλέσας призвавший διὰ через τῆς χάριτος благодать αὐτοῦ Его16 ἀποκαλύψαι открыть τὸν υἱὸν Сына αὐτοῦ Его ἐν во ἐμοὶ мне ἵνα чтобы εὐαγγελίζωμαι я благовозвещал αὐτὸν Его ἐν в τοῖς ἔθνεσιν, народах, εὐθέως тотчас οὐ не προσανεθέμην положился я σαρκὶ [на] плоть καὶ и αἵματι, кровь,17 οὐδὲ и не ἀνῆλθον взошёл я εἰς в Ἱεροσόλυμα Иерусалим πρὸς к τοὺς πρὸ прежде ἐμοῦ меня ἀποστόλους, апостолам, ἀλλὰ но ἀπῆλθον я ушёл εἰς в Ἀραβίαν, Аравию, καὶ и πάλιν опять ὑπέστρεψα возвратился εἰς в Δαμασκόν. Дамаск.18 Ἔπειτα Затем μετὰ после ἔτη лет τρία трёх ἀνῆλθον взошёл я εἰς в Ἱεροσόλυμα Иерусалим ἱστορῆσαι познакомиться Κηφᾶν, [с] Кифой, καὶ и ἐπέμεινα я остался πρὸς у αὐτὸν него ἡμέρας дней δεκαπέντε· пятнадцать;19 ἕτερον другого δὲ же τῶν ἀποστόλων [из] апостолов οὐκ не εἶδον, увидел я, εἰ если μὴ не Ἰάκωβον Иакова τὸν ἀδελφὸν брата τοῦ κυρίου. Го́спода.20 Которое δὲ же γράφω пишу ὑμῖν, вам, ἰδοὺ вот ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ Богом ὅτι что οὐ не ψεύδομαι. лгу.21 ἔπειτα Затем ἦλθον пришёл εἰς в τὰ κλίματα области τῆς Συρίας Сирии καὶ и τῆς Κιλικίας. Киликии.22 ἤμην Я был δὲ же ἀγνοούμενος незнаемый τῷ προσώπῳ лицом ταῖς ἐκκλησίαις церквам τῆς Ἰουδαίας Иудеи ταῖς ἐν в Χριστῷ, Христе,23 μόνον только δὲ же ἀκούοντες слышащие ἦσαν они были ὅτι что διώκων Преследующий ἡμᾶς нас ποτε когда-то νῦν ныне εὐαγγελίζεται благовозвещает τὴν πίστιν веру ἥν которую ποτε когда-то ἐπόρθει, он истреблял,24 καὶ и ἐδόξαζον они славили ἐν во ἐμοὶ мне τὸν θεόν. Бога.