1-е послание к Тимофею глава 1

Επιστολή προς Τιμόθεο 1

Подстрочный перевод Библии

1 Παῦλος Павел ἀπόστολος апостол Χριστοῦ Христа Ἰησοῦ Иисуса κατ᾽ по ἐπιταγὴν повелению θεοῦ Бога σωτῆρος Спасителя ἡμῶν нашего καὶ и Χριστοῦ Христа Ἰησοῦ Иисуса τῆς ἐλπίδος надежды ἡμῶν нашей2 Τιμοθέῳ Тимофею γνησίῳ законному τέκνῳ ребёнку ἐν в πίστει· вере; χάρις, благодать, ἔλεος, милость, εἰρήνη мир ἀπὸ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца καὶ и Χριστοῦ Христа Ἰησοῦ Иисуса τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν. нашего.3 Καθὼς Как παρεκάλεσά я попросил σε тебя προσμεῖναι остаться ἐν в Ἐφέσῳ Ефесе πορευόμενος отправляющийся εἰς в Μακεδονίαν, Македонию, ἵνα чтобы παραγγείλῃς увещевать τισὶν некоторых μὴ не ἑτεροδιδασκαλεῖν учить другому4 μηδὲ и не προσέχειν заниматься μύθοις мифами καὶ и γενεαλογίαις родословиями ἀπεράντοις, бесконечными, αἵτινες теми, которые ἐκζητήσεις изыскания παρέχουσιν доставляют μᾶλλον более чем οἰκονομίαν устроение θεοῦ Бога τὴν ἐν в πίστει· вере;5 τὸ δὲ же τέλος конец τῆς παραγγελίας увещания ἐστὶν есть ἀγάπη любовь ἐκ от καθαρᾶς чистого καρδίας се́рдца καὶ и συνειδήσεως совести ἀγαθῆς доброй καὶ и πίστεως веры ἀνυποκρίτου, непритворной,6 ὧν [в] чём τινες некоторые ἀστοχήσαντες промахнувшиеся ἐξετράπησαν свернули εἰς в ματαιολογίαν, пустословие,7 θέλοντες желая εἶναι быть νομοδιδάσκαλοι, законоучителями, μὴ не νοοῦντες понимающие μήτε и не которое λέγουσιν говорят μήτε и не περὶ о τίνων чём διαβεβαιοῦνται. утверждают.8 Οἴδαμεν Знаем δὲ же ὅτι что καλὸς хорош νόμος Закон ἐάν если τις кто αὐτῷ им νομίμως законно χρῆται, будет пользоваться,9 εἰδὼς знающий τοῦτο, это, ὅτι что δικαίῳ [для] праведного νόμος Закон οὐ не κεῖται, полагается, ἀνόμοις [для] беззаконных δὲ же καὶ и ἀνυποτάκτοις, непокорных, ἀσεβέσι нечестивых καὶ и ἁμαρτωλοῖς, грешных, ἀνοσίοις нечистых καὶ и βεβήλοις, скверных, πατρολῴαις отцеубийц καὶ и μητρολῴαις, матереубийц, ἀνδροφόνοις, человекоубийц,10 πόρνοις, развратников, ἀρσενοκοίταις, мужеложцев, ἀνδραποδισταῖς, торговцев людьми, ψεύσταις, лжецов, ἐπιόρκοις, клятвопреступников, καὶ и εἴ если τι что ἕτερον другое τῇ ὑγιαινούσῃ здравствующему διδασκαλίᾳ учению ἀντίκειται, противостоит,11 κατὰ по τὸ εὐαγγέλιον благовестию τῆς δόξης славы τοῦ μακαρίου блаженного θεοῦ, Бога, Которого ἐπιστεύθην был сделан поверенный ἐγώ. я.12 Χάριν Благодарность ἔχω имею τῷ ἐνδυναμώσαντί усилившему με меня Χριστῷ Христу Ἰησοῦ Иисусу τῷ κυρίῳ Господу ἡμῶν, нашему, ὅτι потому что πιστόν верного με меня ἡγήσατο Он счёл θέμενος положивший εἰς на διακονίαν, служение,13 τὸ πρότερον прежде ὄντα бывшего βλάσφημον хулителя καὶ и διώκτην гонителя καὶ и ὑβριστήν· оскорбителя; ἀλλὰ но ἠλεήθην, помилован, ὅτι потому что ἀγνοῶν незнающий ἐποίησα я сделал ἐν в ἀπιστίᾳ, неверии,14 ὑπερεπλεόνασεν сверхумножилась δὲ же χάρις благодать τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего μετὰ с πίστεως верой καὶ и ἀγάπης любовью τῆς ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ. Иисусе.15 πιστὸς Верно λόγος слово καὶ и πάσης всякого ἀποδοχῆς принятия ἄξιος, достойно, ὅτι что Χριστὸς Христос Ἰησοῦς Иисус ἦλθεν пришёл εἰς в τὸν κόσμον мир ἁμαρτωλοὺς грешников σῶσαι· спасти; ὧν [из] которых πρῶτός первый εἰμι есть ἐγώ, я,16 ἀλλὰ но διὰ через τοῦτο это ἠλεήθην, я был помилован, ἵνα чтобы ἐν во ἐμοὶ мне πρώτῳ первом ἐνδείξηται показал Χριστὸς Христос Ἰησοῦς Иисус τὴν ἅπασαν всё μακροθυμίαν, долготерпение, πρὸς к ὑποτύπωσιν образцу τῶν μελλόντων готовящихся πιστεύειν верить ἐπ᾽ в αὐτῷ Него εἰς на ζωὴν жизнь αἰώνιον. вечную.17 τῷ δὲ Же βασιλεῖ Царю τῶν αἰώνων, веков, ἀφθάρτῳ, нетленному, ἀοράτῳ, невидимому, μόνῳ единому θεῷ, Богу, τιμὴ честь καὶ и δόξα слава εἰς во τοὺς αἰῶνας веки τῶν αἰώνων· веков; ἀμήν. аминь.18 Ταύτην Это τὴν παραγγελίαν приказание παρατίθεμαί предлагаю σοι, тебе, τέκνον дитя Τιμόθεε, Тимофей, κατὰ по τὰς προαγούσας ведущим вперёд ἐπὶ к σὲ тебе προφητείας, пророчествам, ἵνα чтобы στρατεύῃ ты воевал ἐν в αὐταῖς них τὴν καλὴν хорошей στρατείαν, войной,19 ἔχων имеющий πίστιν веру καὶ и ἀγαθὴν добрую συνείδησιν, совесть, ἥν которую τινες некоторые ἀπωσάμενοι оттолкнувшие περὶ относительно τὴν πίστιν веры ἐναυάγησαν· потерпели кораблекрушение;20 ὧν [из] которых ἐστιν есть Ὑμέναιος Гименей καὶ и Ἀλέξανδρος, Александр, οὓς которых παρέδωκα я предал τῷ Σατανᾷ Сатане ἵνα чтобы παιδευθῶσιν они были воспитаны μὴ не βλασφημεῖν. богохульствовать.