Книга пророка Наума глава 3

Ναοὺμ 3

Подстрочный перевод Библии

1 О πόλις город αἱμάτων кровей ὅλη весь ψευδὴς лживый ἀδικίας неправедностями πλήρης, полный, οὐ не ψηλαφηθήσεται возьмёшь θήρα. добычу.2 φωνὴ Звук μαστίγων бичей καὶ и φωνὴ звук σεισμοῦ [от] τροχῶν колёс καὶ и ἵππου коня διώκοντος преследование καὶ и ἅρματος колесницы ἀναβράσσοντος движение3 καὶ и ἱππέως всадник ἀναβαίνοντος поднялся καὶ и στιλβούσης сверкает ῥομφαίας меч καὶ и ἐξαστραπτόντων блестит ὅπλων оружие καὶ и πλήθους множество τραυματιῶν убитых καὶ и βαρείας тяжело πτώσεως· раненных; καὶ и οὐκ не ἦν было πέρας предела τοῖς ἔθνεσιν язычникам αὐτῆς, её, καὶ и ἀσθενήσουσιν ослабнут ἐν в τοῖς σώμασιν телах αὐτῶν их ἀπὸ от πλήθους множества πορνείας. блуда.4 πόρνη Блудница καλὴ хорошая καὶ и ἐπιχαρὴς радующая ἡγουμένη искусная φαρμάκων [в] чарах которая πωλοῦσα продаёт ἔθνη народы ἐν в τῇ πορνείᾳ блуде αὐτῆς её καὶ и φυλὰς племена ἐν в τοῖς φαρμάκοις чарах αὐτῆς, её,5 ἰδοῦ вот ἐγὼ Я ἐπὶ на σέ, тебя, λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог παντοκράτωρ, Вседержитель, καὶ и ἀποκαλύψω открою τὰ ὀπίσω позади σου тебя ἐπὶ на τὸ πρόσωπόν лицо σου твоё καὶ и δείξω покажу ἔθνεσιν народам τὴν αἰσχύνην стыд σου твой καὶ и βασιλείαις царствам τὴν ἀτιμίαν ничтожность σου твою6 καὶ и ἐπιρρίψω Я буду бросать ἐπὶ на σὲ тебя βδελυγμὸν мерзость κατὰ согласно τὰς ἀκαθαρσίας нечистотам σου твоим καὶ и θήσομαί Я поставлю σε тебя εἰς в παράδειγμα, пример,7 καὶ и ἔσται будет πᾶς всякий ὁρῶν видящий σε тебя ἀποπηδήσεται уйдёт ἀπὸ от σοῦ тебя καὶ и ἐρεῖ скажет: Δειλαία Νινευη· Ниневия; τίς кто στενάξει пожалеет αὐτήν её? πόθεν откуда ζητήσω я буду искать παράκλησιν утешение αὐτῇ ей?8 ἑτοίμασαι Приготовь μερίδα, долю, ἅρμοσαι мелодию χορδήν, струны, ἑτοίμασαι приготовь μερίδα, долю, Ἀμων Амон κατοικοῦσα живущая ἐν среди ποταμοῖς, рек, ὕδωρ вода κύκλῳ вокруг αὐτῆς, неё, ἧς которой ἀρχὴ нача́ло θάλασσα море καὶ и ὕδωρ вода τὰ τείχη сте́ны αὐτῆς, её,9 καὶ и Αἰθιοπία Эфиопия ἰσχὺς могущество αὐτῆς её καὶ и Αἴγυπτος, Египет, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть πέρας конца τῆς φυγῆς, течению, καὶ и Λίβυες Ливийцы ἐγένοντο сделались βοηθοὶ помощниками αὐτῆς. её.10 καὶ И αὐτὴ она εἰς в μετοικεσίαν переселение πορεύσεται пойдёт αἰχμάλωτος, пленной, καὶ и τὰ νήπια младенцев αὐτῆς её ἐδαφιοῦσιν разобьют ἐπ᾽ на ἀρχὰς перекрёстках πασῶν всех τῶν ὁδῶν улиц αὐτῆς, её, καὶ и ἐπὶ относительно πάντα всего τὰ ἔνδοξα знатного αὐτῆς её βαλοῦσιν бросят κλήρους, жребий, καὶ и πάντες все οἱ μεγιστᾶνες вельможи αὐτῆς её δεθήσονται будут заключены χειροπέδαις. [в] кандалы.11 καὶ И σὺ ты μεθυσθήσῃ опьянеешь καὶ и ἔσῃ будешь ὑπερεωραμένη, наблюдать, καὶ и σὺ ты ζητήσεις будешь искать σεαυτῇ тебе самой στάσιν спокойствия ἐξ от ἐχθρῶν. врагов.12 πάντα Все τὰ ὀχυρώματά крепости σου твои συκαῖ [как] смоковницы σκοποὺς плоды ἔχουσαι· имеющие; ἐὰν если σαλευθῶσιν, будут струшены, καὶ и πεσοῦνται упадут εἰς в στόμα рот ἔσθοντος. желающего есть.13 ἰδοὺ Вот λαός народ σου твой ὡς как γυναῖκες женщины ἐν среди σοί· тебя; τοῖς ἐχθροῖς врагам σου твоим ἀνοιγόμεναι открывая ἀνοιχθήσονται откроют πύλαι воро́та τῆς γῆς земли́ σου, твоей, καὶ и καταφάγεται пожрёт πῦρ огонь τοὺς μοχλούς затворы σου. твои.14 ὕδωρ Воду περιοχῆς [на время] осаждения ἐπίσπασαι начерпай σεαυτῇ тебе καὶ и κατακράτησον укрепи τῶν ὀχυρωμάτων укрепления σου, твои, ἔμβηθι стань εἰς в πηλὸν глину καὶ и συμπατήθητι топчи ἐν с ἀχύροις, соломой, κατακράτησον укрепи ὑπὲρ сверх πλίνθον· кирпичом;15 ἐκεῖ там καταφάγεταί пожрёт σε тебя πῦρ, огонь, ἐξολεθρεύσει истребит σε тебя ῥομφαία, меч, καταφάγεταί пожрёт σε тебя ὡς как ἀκρίς, саранча, καὶ и βαρυνθήσῃ отяготит ὡς как βροῦχος. кузнечик.16 ἐπλήθυνας Умножил τὰς ἐμπορίας торгующих σου твоих ὑπὲρ более τὰ ἄστρα звёзд τοῦ οὐρανοῦ· неба; βροῦχος кузнечик ὥρμησεν выступит καὶ и ἐξεπετάσθη. разлетится.17 ἐξήλατο Заметны ὡς как ἀττέλεβος саранча без крыльев σύμμικτός укрепления σου, твои, ὡς как ἀκρὶς саранча ἐπιβεβηκυῖα расположенная ἐπὶ на φραγμὸν ограде ἐν в ἡμέραις дни πάγους· холода; ἥλιος солнце ἀνέτειλεν, взошло, καὶ и ἀφήλατο, распрыгивается, καὶ и οὐκ не ἔγνω узнал τὸν τόπον место αὐτῆς· её; οὐαὶ увы αὐτοῖς. им.18 ἐνύσταξαν Задремали οἱ ποιμένες пастухи σου, твои, βασιλεὺς царь Ἀσσύριος Ассур ἐκοίμισεν упокоил τοὺς δυνάστας сильных σου· твоих; ἀπῆρεν отправил λαός народ σου твой ἐπὶ на τὰ ὄρη, го́ры, καὶ и οὐκ не ἦν было ἐκδεχόμενος. ожидающего.19 οὐκ Не ἔστιν есть ἴασις исцеления τῇ συντριβῇ бедствия σου, твоего, ἐφλέγμανεν воспалилась πληγή рана σου· твоя; πάντες все οἱ ἀκούοντες слышащие τὴν ἀγγελίαν весть σου [о] тебе κροτήσουσιν хлопают χεῖρας руками ἐπὶ относительно σέ· тебя; διότι потому что ἐπὶ на τίνα кого οὐκ не ἐπῆλθεν простиралась κακία зло σου твоё διὰ во παντός всякое [время]?