Книга пророка Софонии глава 3

Σοφονίας 3

Подстрочный перевод Библии

1 О ἐπιφανὴς явный καὶ и ἀπολελυτρωμένη, выкупленный, πόλις город περιστερά· голубка;2 οὐκ не εἰσήκουσεν услышал он φωνῆς, го́лоса, οὐκ не ἐδέξατο принял παιδείαν, наказания, ἐπὶ на τῷ κυρίῳ Го́спода οὐκ не ἐπεποίθει был убеждён он καὶ и πρὸς к τὸν θεὸν Богу αὐτῆς его οὐκ не ἤγγισεν. приблизился он.3 οἱ ἄρχοντες Начальники αὐτῆς его ἐν в αὐτῇ нём ὡς как λέοντες львы ὠρυόμενοι· рыкающие; οἱ κριταὶ судьи αὐτῆς его ὡς как λύκοι волки τῆς Ἀραβίας, Аравии, οὐχ не ὑπελίποντο оставили εἰς на τὸ πρωί· утро;4 οἱ προφῆται пророки αὐτῆς его πνευματοφόροι, ветреные, ἄνδρες мужи καταφρονηταί· спесивцы; οἱ ἱερεῖς священники αὐτῆς его βεβηλοῦσιν оскверняют τὰ ἅγια святое καὶ и ἀσεβοῦσιν бесчестят νόμον. Закон.5 δὲ Же κύριος Господь δίκαιος праведный ἐν в μέσῳ середине αὐτῆς него καὶ и οὐ нет μὴ не ποιήσῃ сделает ἄδικον· неправду; πρωῒ утро πρωῒ [за] утром δώσει Он даст κρίμα суд αὐτοῦ Его εἰς во φῶς свете καὶ и οὐκ не ἀπεκρύβη скроет καὶ и οὐκ не ἔγνω Он познал ἀδικίαν неправедность ἐν в ἀπαιτήσει вымогательстве καὶ и οὐκ не εἰς в νεῖκος ссоре ἀδικίαν. неправедность.6 ἐν В διαφθορᾷ истреблении κατέσπασα поразил ὑπερηφάνους, надменных, ἠφανίσθησαν исчезли γωνίαι углы αὐτῶν· их; ἐξερημώσω Я опустошу τὰς ὁδοὺς улицы αὐτῶν их τὸ παράπαν полностью τοῦ [чтобы] μὴ не διοδεύειν· ходить [им]; ἐξέλιπον стёр αἱ πόλεις города́ αὐτῶν их παρὰ к τὸ μηδένα никому ὑπάρχειν пребывать μηδὲ и не κατοικεῖν. обитать [в них].7 εἶπα [Я] сказал: Πλὴν Однако φοβεῖσθέ бойтесь με Меня καὶ и δέξασθε прими́те παιδείαν, воспитание, καὶ и οὐ нет μὴ не ἐξολεθρευθῆτε будете истреблены ἐξ от ὀφθαλμῶν глаз αὐτῆς, его, πάντα всё ὅσα сколькое ἐξεδίκησα мщение [Я постановил] ἐπ᾽ на αὐτήν· него; ἑτοιμάζου приготовьтесь ὄρθρισον, поднять, διέφθαρται погублена πᾶσα вся ἐπιφυλλὶς жатва αὐτῶν. их.8 Διὰ Из-за τοῦτο этого ὑπόμεινόν ждите με, Меня, λέγει говорит κύριος, Господь, εἰς в ἡμέραν день ἀναστάσεώς воскресения μου Моего εἰς во μαρτύριον· свидетельство; διότι потому что τὸ κρίμα приговор μου Мой εἰς на συναγωγὰς синагоги ἐθνῶν народов τοῦ [чтобы] εἰσδέξασθαι взять βασιλεῖς царей τοῦ [чтобы] ἐκχέαι пролить ἐπ᾽ на αὐτοὺς них πᾶσαν весь ὀργὴν гнев θυμοῦ ярости μου· Моей; διότι потому что ἐν в πυρὶ огне ζήλους ревности μου Моей καταναλωθήσεται истребится πᾶσα вся γῆ. земля.9 ὅτι Потому что τότε тогда μεταστρέψω Я переменю ἐπὶ у λαοὺς народов γλῶσσαν язык εἰς в γενεὰν поколение αὐτῆς его τοῦ [чтобы] ἐπικαλεῖσθαι призывать πάντας всем τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода τοῦ [чтобы] δουλεύειν служить αὐτῷ Ему ὑπὸ под ζυγὸν ярмом ἕνα. одним.10 ἐκ От περάτων пределов ποταμῶν рек Αἰθιοπίας Эфиопии οἴσουσιν принесут θυσίας жертвы μοι. Мне.11 ἐν В τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот οὐ нет μὴ не καταισχυνθῇς будешь посрамлён ἐκ от πάντων всех τῶν ἐπιτηδευμάτων дел σου, твоих, ὧν будучи ἠσέβησας нечестивым εἰς для ἐμέ· Меня; ὅτι потому что τότε тогда περιελῶ Я отниму ἀπὸ от σοῦ тебя τὰ φαυλίσματα небрежное отношение τῆς ὕβρεώς высокомерия σου, твоего, καὶ и οὐκέτι уже́ μὴ не προσθῇς продолжишь τοῦ μεγαλαυχῆσαι чрезвычайно хвастаться ἐπὶ на τὸ ὄρος горе́ τὸ ἅγιόν святой μου. Моей.12 καὶ И ὑπολείψομαι Я оставлю ἐν среди σοὶ тебя λαὸν народ πραὺν смиренный καὶ и ταπεινόν, простой, καὶ и εὐλαβηθήσονται они будут уповать ἀπὸ на τοῦ ὀνόματος имя κυρίου Го́спода13 οἱ κατάλοιποι остальные τοῦ Ἰσραηλ Израиля καὶ и οὐ не ποιήσουσιν сделают ἀδικίαν неправедность καὶ и οὐ не λαλήσουσιν произнесут μάταια, легкомысленно, καὶ и οὐ нет μὴ не εὑρεθῇ будет найден ἐν в τῷ στόματι устах αὐτῶν их γλῶσσα язык δολία, лживый, διότι потому что αὐτοὶ они сами νεμήσονται будут пастись καὶ и κοιτασθήσονται, покоится, καὶ и οὐκ не ἔσται будет который ἐκφοβῶν пугающий αὐτούς. их.14 Χαῖρε Радуйся σφόδρα, очень, θύγατερ дочь Σιων, Сиона, κήρυσσε, веселись, θύγατερ дочь Ιερουσαλημ· Иерусалима; εὐφραίνου веселись καὶ и κατατέρπου восторгайся ἐξ от ὅλης всего τῆς καρδίας се́рдца σου, твоего, θύγατερ дочь Ιερουσαλημ. Иерусалима.15 περιεῖλεν Отменил κύριος Господь τὰ ἀδικήματά неправедности σου, твои, λελύτρωταί освободил σε тебя ἐκ от χειρὸς руки́ ἐχθρῶν врагов σου· твоих; βασιλεὺς Царь Ἰσραηλ Израиля κύριος Господь ἐν μέσῳ среди σου, тебя, οὐκ не ὄψῃ увидишь κακὰ зло οὐκέτι. уже́.16 ἐν Во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то ἐρεῖ скажет κύριος Господь τῇ Ιερουσαλημ Иерусалиму: Θάρσει, Мужайся, Σιων, Сион, μὴ не παρείσθωσαν опускай αἱ χεῖρές ру́ки σου· твои;17 κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐν среди σοί, тебя, δυνατὸς Сильный σώσει спасёт σε, тебя, ἐπάξει наведёт ἐπὶ на σὲ тебя εὐφροσύνην веселье καὶ и καινιεῖ обновит σε тебя ἐν в τῇ ἀγαπήσει любви αὐτοῦ Его καὶ и εὐφρανθήσεται Он будет радоваться ἐπὶ относительно σὲ тебя ἐν с τέρψει восторгом ὡς как ἐν в ἡμέρᾳ день ἑορτῆς. праздника.18 καὶ И συνάξω Я соберу τοὺς συντετριμμένους· испорченных; οὐαί, увы, τίς кто ἔλαβεν принял ἐπ᾽ на αὐτὴν него ὀνειδισμόν поношение19 ἰδοὺ вот ἐγὼ Я ποιῶ делаю ἐν среди σοὶ тебя ἕνεκεν ради σοῦ тебя ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ, то, λέγει говорит κύριος, Господь, καὶ и σώσω Я спасу τὴν ἐκπεπιεσμένην притеснённую καὶ и τὴν ἀπωσμένην· изгнанную; εἰσδέξομαι внутрь приму καὶ и θήσομαι Я поставлю αὐτοὺς их εἰς в καύχημα гордость καὶ и ὀνομαστοὺς славу ἐν на πάσῃ всей τῇ γῇ. земле.20 καὶ И καταισχυνθήσονται посрамятся ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ, то, ὅταν когда καλῶς добро ὑμῖν вам ποιήσω, Я сделаю, καὶ и ἐν во τῷ καιρῷ, время, ὅταν когда εἰσδέξωμαι внутрь приму ὑμᾶς· вас; διότι потому что δώσω Я дам ὑμᾶς вам ὀνομαστοὺς славу καὶ и εἰς в καύχημα гордость ἐν во πᾶσιν всех τοῖς λαοῖς народах τῆς γῆς земли́ ἐν в τῷ ἐπιστρέφειν обращение με Мне τὴν αἰχμαλωσίαν плена ὑμῶν вашего ἐνώπιον перед ὑμῶν, вами, λέγει говорит κύριος. Господь.