Послание к Колоссянам глава 1

Επιστολή προς Κολοσσαείς 1

Подстрочный перевод Библии

1 Παῦλος Павел ἀπόστολος апостол Χριστοῦ Христа Ἰησοῦ Иисуса διὰ через θελήματος волю θεοῦ Бога καὶ и Τιμόθεος Тимофей ἀδελφὸς брат2 τοῖς ἐν в Κολοσσαῖς Колоссах ἁγίοις святым καὶ и πιστοῖς верным ἀδελφοῖς братьям ἐν в Χριστῷ· Христе; χάρις благодать ὑμῖν вам καὶ и εἰρήνη мир ἀπὸ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца ἡμῶν. нашего.3 Εὐχαριστοῦμεν Благодарим τῷ θεῷ Бога πατρὶ Отца τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа πάντοτε всегда περὶ за ὑμῶν вас προσευχόμενοι, молящиеся,4 ἀκούσαντες услышавшие τὴν πίστιν веру ὑμῶν вашу ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ Иисусе καὶ и τὴν ἀγάπην любовь ἣν которую ἔχετε имеете εἰς ко πάντας всем τοὺς ἁγίους святым5 διὰ из-за τὴν ἐλπίδα надежды τὴν ἀποκειμένην отложенной ὑμῖν вам ἐν в τοῖς οὐρανοῖς, небесах, ἣν [о] которой προηκούσατε вы прежде услышали ἐν в τῷ λόγῳ слове τῆς ἀληθείας истины τοῦ εὐαγγελίου благовестия6 τοῦ παρόντος присутствующего εἰς у ὑμᾶς, вас, καθὼς как καὶ и ἐν во παντὶ всём τῷ κόσμῳ мире ἐστὶν оно есть καρποφορούμενον плодоносящее καὶ и αὐξανόμενον растущее καθὼς как καὶ и ἐν в ὑμῖν, вас, ἀφ᾽ от ἧς которого ἡμέρας дня ἠκούσατε вы услышали καὶ и ἐπέγνωτε вы познали τὴν χάριν благодать τοῦ θεοῦ Бога ἐν в ἀληθείᾳ· истине;7 καθὼς как ἐμάθετε вы научились ἀπὸ от Ἐπαφρᾶ Эпафра τοῦ ἀγαπητοῦ любимого συνδούλου раба [вместе] с ἡμῶν, нами, ὅς который ἐστιν есть πιστὸς верный ὑπὲρ ради ὑμῶν вас διάκονος слуга τοῦ Χριστοῦ, Христа,8 καὶ и δηλώσας объявивший ἡμῖν нам τὴν ὑμῶν [о] вашей ἀγάπην любви ἐν в πνεύματι. духе.9 Διὰ Через τοῦτο это καὶ и ἡμεῖς, мы, ἀφ᾽ от ἧς которого ἡμέρας дня ἠκούσαμεν, услышали, οὐ не παυόμεθα прекращаем ὑπὲρ за ὑμῶν вас προσευχόμενοι молящиеся καὶ и αἰτούμενοι просящие ἵνα чтобы πληρωθῆτε вы были наполнены τὴν ἐπίγνωσιν познанием τοῦ θελήματος воли αὐτοῦ Его ἐν во πάσῃ всей σοφίᾳ мудрости καὶ и συνέσει понимании πνευματικῇ, духовном,10 περιπατῆσαι [чтобы] пройти ἀξίως достойно τοῦ κυρίου Го́спода εἰς при πᾶσαν всяком ἀρεσκείαν, угождении, ἐν во παντὶ всяком ἔργῳ деле ἀγαθῷ, до́бром, καρποφοροῦντες плодоносящие καὶ и αὐξανόμενοι растущие τῇ ἐπιγνώσει [в] познании τοῦ θεοῦ, Бога,11 ἐν во πάσῃ всей δυνάμει силе δυναμούμενοι усиливающиеся κατὰ по τὸ κράτος силе τῆς δόξης славы αὐτοῦ Его εἰς на πᾶσαν всякую ὑπομονὴν стойкость καὶ и μακροθυμίαν, долготерпение, μετὰ с χαρᾶς радостью12 εὐχαριστοῦντες благодарящие τῷ πατρὶ Отца τῷ ἱκανώσαντι сделавшего достаточными ὑμᾶς вас εἰς в τὴν μερίδα доле τοῦ κλήρου жребия τῶν ἁγίων святых ἐν во τῷ φωτί· свете;13 ὃς Который ἐρρύσατο избавил ἡμᾶς нас ἐκ от τῆς ἐξουσίας власти τοῦ σκότους тьмы καὶ и μετέστησεν переставил εἰς в τὴν βασιλείαν Царство τοῦ υἱοῦ Сына τῆς ἀγάπης любви αὐτοῦ, Его,14 ἐν в котором ἔχομεν имеем τὴν ἀπολύτρωσιν, выкуп, τὴν ἄφεσιν прощение τῶν ἁμαρτιῶν· грехов;15 ὅς который ἐστιν есть εἰκὼν изображение τοῦ θεοῦ Бога τοῦ ἀοράτου, невидимого, πρωτότοκος первенец πάσης всякого κτίσεως, создания,16 ὅτι потому что ἐν в αὐτῷ Нём ἐκτίσθη было создано τὰ πάντα всё ἐν в τοῖς οὐρανοῖς небесах καὶ и ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, τὰ ὁρατὰ видимое καὶ и τὰ ἀόρατα, невидимое, εἴτε и если θρόνοι престолы εἴτε и если κυριότητες господства εἴτε и если ἀρχαὶ нача́ла εἴτε и если ἐξουσίαι· власти; τὰ πάντα всё δι᾽ через αὐτοῦ Него καὶ и εἰς для αὐτὸν Него ἔκτισται, создано,17 καὶ и αὐτός Он ἐστιν есть πρὸ прежде πάντων всех καὶ и τὰ πάντα всё ἐν в αὐτῷ Нём συνέστηκεν. состоит.18 καὶ И αὐτός Он ἐστιν есть κεφαλὴ голова τοῦ σώματος, те́ла, τῆς ἐκκλησίας· Церкви; ὅς Который ἐστιν есть ἀρχή, нача́ло, πρωτότοκος первенец ἐκ из τῶν νεκρῶν, мёртвых, ἵνα чтобы γένηται сделался ἐν во πᾶσιν всём αὐτὸς Он πρωτεύων, первенствующий,19 ὅτι потому что ἐν в αὐτῷ Нём εὐδόκησεν Он счёл за благо πᾶν всей τὸ πλήρωμα полноте κατοικῆσαι поселиться20 καὶ и δι᾽ через αὐτοῦ Него ἀποκαταλλάξαι вновь примирить τὰ πάντα всё εἰς в αὐτόν, Нём, εἰρηνοποιήσας сделавший умиротворение διὰ через τοῦ αἵματος кровь τοῦ σταυροῦ креста αὐτοῦ, Его, [δι᾽ через αὐτοῦ] Него εἴτε и если τὰ ἐπὶ на τῆς γῆς земле εἴτε и если τὰ ἐν в τοῖς οὐρανοῖς. небесах.21 Καὶ И ὑμᾶς вас ποτε когда-то ὄντας сущих ἀπηλλοτριωμένους отчуждённых καὶ и ἐχθροὺς врагов τῇ διανοίᾳ разума ἐν в τοῖς ἔργοις делах τοῖς πονηροῖς, злых,22 νυνὶ теперь δὲ же ἀποκατήλλαξεν Он вновь примирил ἐν в τῷ σώματι теле τῆς σαρκὸς плоти αὐτοῦ Его διὰ через τοῦ θανάτου, смерть, παραστῆσαι представить ὑμᾶς вас ἁγίους святыми καὶ и ἀμώμους безупречными καὶ и ἀνεγκλήτους безукоризненными κατενώπιον перед αὐτοῦ. Ним.23 εἴ Если γε итак ἐπιμένετε остаётесь τῇ πίστει [на] вере τεθεμελιωμένοι основанные καὶ и ἑδραῖοι усидчивые καὶ и μὴ не μετακινούμενοι передвигающиеся ἀπὸ от τῆς ἐλπίδος надежды τοῦ εὐαγγελίου благовестия οὗ которое ἠκούσατε, вы услышали, τοῦ κηρυχθέντος возвещённого ἐν во πάσῃ всяком κτίσει создании τῇ ὑπὸ под τὸν οὐρανόν, небом, οὗ которого ἐγενόμην оказался ἐγὼ я Παῦλος Павел διάκονος. слуга,24 νῦν то χαίρω радуюсь ἐν в τοῖς παθήμασιν страданиях ὑπὲρ ради ὑμῶν, вас, καὶ и ἀνταναπληρῶ восполняю τὰ ὑστερήματα недостатки τῶν θλίψεων тягот τοῦ Χριστοῦ Христа ἐν в τῇ σαρκί плоти μου моей ὑπὲρ ради τοῦ σώματος те́ла αὐτοῦ, Его, которое ἐστιν есть ἐκκλησία, Церковь,25 ἧς которой ἐγενόμην оказался ἐγὼ я διάκονος слуга κατὰ по τὴν οἰκονομίαν управлению τοῦ θεοῦ Бога τὴν δοθεῖσάν данному μοι мне εἰς в ὑμᾶς вас πληρῶσαι исполнить τὸν λόγον слово τοῦ θεοῦ, Бога,26 τὸ μυστήριον тайну τὸ ἀποκεκρυμμένον скрытую ἀπὸ от τῶν αἰώνων веков καὶ и ἀπὸ от τῶν γενεῶν-- поколений-- νῦν ныне δὲ же ἐφανερώθη явленную τοῖς ἁγίοις святым αὐτοῦ, Его,27 οἷς которым ἠθέλησεν пожелал θεὸς Бог γνωρίσαι дать познать τί что τὸ πλοῦτος обилие τῆς δόξης славы τοῦ μυστηρίου тайны τούτου этой ἐν в τοῖς ἔθνεσιν, народах, которое ἐστιν есть Χριστὸς Христос ἐν в ὑμῖν, вас, ἐλπὶς надежда τῆς δόξης· славы;28 ὃν Которого ἡμεῖς мы καταγγέλλομεν возвещаем νουθετοῦντες вразумляющие πάντα всякого ἄνθρωπον человека καὶ и διδάσκοντες учащие πάντα всякого ἄνθρωπον человека ἐν во πάσῃ всей σοφίᾳ, мудрости, ἵνα чтобы παραστήσωμεν представить πάντα всякого ἄνθρωπον человека τέλειον совершенным ἐν во Χριστῷ· Христе;29 εἰς для чего καὶ и κοπιῶ тружусь ἀγωνιζόμενος борющийся κατὰ по τὴν ἐνέργειαν действию αὐτοῦ Его τὴν ἐνεργουμένην действующему ἐν во ἐμοὶ мне ἐν в δυνάμει. силе.