Послание к Титу глава 2

Επιστολή προς Τίτο 2

Подстрочный перевод Библии

1 Σὺ Ты δὲ же λάλει говори которое πρέπει подобает τῇ ὑγιαινούσῃ здравому διδασκαλίᾳ. учению.2 πρεσβύτας Старцам νηφαλίους трезвыми εἶναι, быть, σεμνούς, почтенными, σώφρονας, благоразумными, ὑγιαίνοντας здравствующими τῇ πίστει, вере, τῇ ἀγάπῃ, любви, τῇ ὑπομονῇ. стойкости.3 πρεσβύτιδας Старицам ὡσαύτως так же ἐν в καταστήματι поведении ἱεροπρεπεῖς, благопристойным, μὴ не διαβόλους клеветницам μὴ не οἴνῳ вином πολλῷ многим δεδουλωμένας, порабощённым, καλοδιδασκάλους, учащих хорошему,4 ἵνα чтобы σωφρονίζωσιν они вразумляли τὰς νέας молодок φιλάνδρους любящими мужей εἶναι, [им] быть, φιλοτέκνους, чадолюбивыми,5 σώφρονας, благоразумными, ἁγνάς, чистыми, οἰκουργούς работящими в доме ἀγαθάς, добрыми, ὑποτασσομένας подчиняющимися τοῖς ἰδίοις собственным ἀνδράσιν, мужьям, ἵνα чтобы μὴ не λόγος слово τοῦ θεοῦ Бога βλασφημῆται. подвергалось хуле.6 τοὺς νεωτέρους Юношей ὡσαύτως так же παρακάλει увещевай σωφρονεῖν· быть благоразумными;7 περὶ во πάντα всём σεαυτὸν тебя самого παρεχόμενος предоставляющий τύπον [как] образец καλῶν хороших ἔργων, дел, ἐν в τῇ διδασκαλίᾳ учении ἀφθορίαν, неиспорченность, σεμνότητα, почтенность,8 λόγον слово ὑγιῆ здоровое ἀκατάγνωστον, неосудимое, ἵνα чтобы ἐξ с ἐναντίας противоположной [стороны́] ἐντραπῇ устыдился μηδὲν ничто ἔχων имеющий λέγειν говорить περὶ о ἡμῶν нас φαῦλον. дурное.9 δούλους Рабы [чтобы] ἰδίοις собственным δεσπόταις хозяевам ὑποτάσσεσθαι подчинялись ἐν во πᾶσιν, всем, εὐαρέστους угодными εἶναι, были, μὴ не ἀντιλέγοντας, пререкались,10 μὴ не νοσφιζομένους, отделяющими себе, ἀλλὰ но πᾶσαν всякую πίστιν веру ἐνδεικνυμένους показывающими ἀγαθήν, добрую, ἵνα чтобы τὴν διδασκαλίαν учение τὴν τοῦ σωτῆρος Спасителя ἡμῶν нашего θεοῦ Бога κοσμῶσιν они украшали ἐν во πᾶσιν. всём.11 Ἐπεφάνη Была явлена γὰρ ведь χάρις благодать τοῦ θεοῦ Бога σωτήριος спасительная πᾶσιν всем ἀνθρώποις, людям,12 παιδεύουσα воспитывающая ἡμᾶς нас ἵνα чтобы ἀρνησάμενοι отказавшиеся τὴν ἀσέβειαν [от] нечестия καὶ и τὰς κοσμικὰς мирских ἐπιθυμίας желаний σωφρόνως благоразумно καὶ и δικαίως праведно καὶ и εὐσεβῶς благочестиво ζήσωμεν мы начали жить ἐν в τῷ νῦν нынешнем αἰῶνι, веке,13 προσδεχόμενοι ожидающие τὴν μακαρίαν блаженную ἐλπίδα надежду καὶ и ἐπιφάνειαν явление τῆς δόξης славы τοῦ μεγάλου великого θεοῦ Бога καὶ и σωτῆρος Спасителя ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа,14 ὃς который ἔδωκεν дал ἑαυτὸν Самого Себя ὑπὲρ за ἡμῶν нас ἵνα чтобы λυτρώσηται выкупить ἡμᾶς нас ἀπὸ от πάσης всякого ἀνομίας беззакония καὶ и καθαρίσῃ очистить ἑαυτῷ Самому Себе λαὸν народ περιούσιον, превосходный, ζηλωτὴν ревностный καλῶν [к] хорошим ἔργων. делам.15 Ταῦτα Это λάλει говори καὶ и παρακάλει увещевай καὶ и ἔλεγχε обличай μετὰ со πάσης всяком ἐπιταγῆς· распоряжением; μηδείς никто σου тебя περιφρονείτω. пусть презирает.