Послание к Титу глава 3

Επιστολή προς Τίτο 3

Подстрочный перевод Библии

1 Ὑπομίμνῃσκε Напоминай αὐτοὺς их ἀρχαῖς начальствам ἐξουσίαις властям ὑποτάσσεσθαι, подчиняться, πειθαρχεῖν, покоряться, πρὸς на πᾶν всякое ἔργον дело ἀγαθὸν доброе ἑτοίμους готовым εἶναι, быть,2 μηδένα никого βλασφημεῖν, хулить, ἀμάχους несварливыми εἶναι, быть, ἐπιεικεῖς, доброжелательными, πᾶσαν всякую ἐνδεικνυμένους показывающими πραΰτητα кротость πρὸς ко πάντας всем ἀνθρώπους. людям.3 Ἦμεν Были γάρ ведь ποτε когда-то καὶ и ἡμεῖς мы ἀνόητοι, неразумные, ἀπειθεῖς, непокорные, πλανώμενοι, блуждающие, δουλεύοντες служащие ἐπιθυμίαις желаниям καὶ и ἡδοναῖς наслаждениям ποικίλαις, различным, ἐν в κακίᾳ беде καὶ и φθόνῳ зависти διάγοντες, пребывающие, στυγητοί, отвратительные, μισοῦντες ненавидящие ἀλλήλους. друг друга.4 ὅτε Когда δὲ же χρηστότης доброта καὶ и φιλανθρωπία человеколюбие ἐπεφάνη была явлена τοῦ σωτῆρος Спасителя ἡμῶν нашего θεοῦ, Бога,5 οὐκ не ἐξ из ἔργων дел τῶν ἐν в δικαιοσύνῃ праведности которые ἐποιήσαμεν сделали ἡμεῖς мы ἀλλὰ но κατὰ по τὸ αὐτοῦ Его ἔλεος милости ἔσωσεν спас ἡμᾶς нас διὰ через λουτροῦ омовение παλιγγενεσίας возрождения καὶ и ἀνακαινώσεως обновления πνεύματος Духа ἁγίου, Святого,6 οὗ Которого ἐξέχεεν Он излил ἐφ᾽ на ἡμᾶς нас πλουσίως обильно διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τοῦ σωτῆρος Спасителя ἡμῶν, Нашего,7 ἵνα чтобы δικαιωθέντες оправданные τῇ ἐκείνου Того χάριτι благодатью κληρονόμοι наследниками γενηθῶμεν мы были сделаны κατ᾽ в ἐλπίδα надежде ζωῆς жизни αἰωνίου. вечной.8 Πιστὸς Верно это λόγος, слово, καὶ и περὶ об τούτων этом βούλομαί хочу σε тебе διαβεβαιοῦσθαι, [чтобы] утверждать, ἵνα чтобы φροντίζωσιν заботились καλῶν хорошие ἔργων дела́ προΐστασθαι возглавлять οἱ πεπιστευκότες поверившие θεῷ. Богу. ταῦτά Это ἐστιν есть καλὰ хорошо καὶ и ὠφέλιμα полезно τοῖς ἀνθρώποις· людям;9 μωρὰς глупых δὲ же ζητήσεις поисков καὶ и γενεαλογίας родословий καὶ и ἔρεις ссор καὶ и μάχας сражений νομικὰς законнических περιΐστασο, отступай, εἰσὶν есть γὰρ ведь ἀνωφελεῖς бесполезны καὶ и μάταιοι. суетны.10 αἱρετικὸν Еретического ἄνθρωπον человека μετὰ после μίαν одного καὶ и δευτέραν второго νουθεσίαν вразумления παραιτοῦ, отвращайся,11 εἰδὼς знающий ὅτι что ἐξέστραπται извращён τοιοῦτος таковой καὶ и ἁμαρτάνει, грешит, ὢν будучи αὐτοκατάκριτος. самоподсудный.12 Ὅταν Когда πέμψω пошлю Ἀρτεμᾶν Артему πρὸς к σὲ тебе или Τυχικόν, Тихика, σπούδασον поспеши ἐλθεῖν прийти πρός ко με мне εἰς в Νικόπολιν, Никополь, ἐκεῖ там γὰρ ведь κέκρικα я решил παραχειμάσαι. перезимовать.13 Ζηνᾶν Зину τὸν νομικὸν законника καὶ и Ἀπολλῶν Аполла σπουδαίως поспешно πρόπεμψον, вышли вперёд, ἵνα чтобы μηδὲν ничего αὐτοῖς им λείπῃ. недоставало.14 μανθανέτωσαν Пусть учатся δὲ же καὶ и οἱ ἡμέτεροι наши καλῶν хорошие ἔργων дела́ προΐστασθαι возглавлять εἰς в τὰς ἀναγκαίας необходимых χρείας, нуждах, ἵνα чтобы μὴ не ὦσιν были они ἄκαρποι. бесплодны.15 Ἀσπάζονταί Приветствуют σε тебя οἱ которые μετ᾽ со ἐμοῦ мной πάντες. все. Ἄσπασαι Поприветствуй τοὺς φιλοῦντας любящих ἡμᾶς нас ἐν в πίστει. вере. χάρις Благодать μετὰ со πάντων всеми ὑμῶν. вами.