2-е послание Петра глава 1

Β΄ Επιστολή Πέτρου 1

Подстрочный перевод Библии

1 Συμεὼν Симеон Πέτρος Пётр δοῦλος раб καὶ и ἀπόστολος апостол Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τοῖς ἰσότιμον равнопочётную ἡμῖν [с] нами λαχοῦσιν получившим по жребию πίστιν веру ἐν в δικαιοσύνῃ праведности τοῦ θεοῦ Бога ἡμῶν нашего καὶ и σωτῆρος спасителя Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ· Христа;2 χάρις благодать ὑμῖν вам καὶ и εἰρήνη мир πληθυνθείη пусть будет умножен ἐν в ἐπιγνώσει познании τοῦ θεοῦ Бога καὶ и Ἰησοῦ Иисуса τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν. нашего.3 Ὡς Как πάντα всё ἡμῖν нам τῆς θείας божественной δυνάμεως силой αὐτοῦ Его τὰ πρὸς к ζωὴν жизни καὶ и εὐσέβειαν благочестию δεδωρημένης даровано διὰ через τῆς ἐπιγνώσεως познание τοῦ καλέσαντος Призвавшего ἡμᾶς нас ἰδίᾳ собственной δόξῃ славой καὶ и ἀρετῇ, добродетелью,4 δι᾽ через ὧν которые τὰ τίμια драгоценные καὶ и μέγιστα величайшие ἡμῖν нам ἐπαγγέλματα обещания δεδώρηται, она даровала, ἵνα чтобы διὰ через τούτων эти γένησθε вы сделались θείας Божественной κοινωνοὶ сообщники φύσεως, природы, ἀποφυγόντες избежавшие τῆς ἐν в τῷ κόσμῳ миру ἐν в ἐπιθυμίᾳ страсти φθορᾶς. растления.5 καὶ И αὐτὸ [в] само τοῦτο это δὲ же σπουδὴν старание πᾶσαν всякое παρεισενέγκαντες привнёсшие ἐπιχορηγήσατε предоставьте ἐν в τῇ πίστει вере ὑμῶν вашей τὴν ἀρετήν, добродетель, ἐν в δὲ же τῇ ἀρετῇ добродетели τὴν γνῶσιν, знание,6 ἐν в δὲ же τῇ γνώσει знании τὴν ἐγκράτειαν, воздержание, ἐν в δὲ же τῇ ἐγκρατείᾳ воздержании τὴν ὑπομονήν, стойкость, ἐν в δὲ же τῇ ὑπομονῇ стойкости τὴν εὐσέβειαν, благочестие,7 ἐν в δὲ же τῇ εὐσεβείᾳ благочестии τὴν φιλαδελφίαν, братолюбие, ἐν в δὲ же τῇ φιλαδελφίᾳ братолюбии τὴν ἀγάπην. любовь.8 ταῦτα Это γὰρ ведь ὑμῖν [у] вас ὑπάρχοντα пребывающее καὶ и πλεονάζοντα умножающееся οὐκ не ἀργοὺς бездеятельных οὐδὲ и не ἀκάρπους бесплодных καθίστησιν ставит εἰς в τὴν τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа ἐπίγνωσιν· познание;9 [у] которого γὰρ ведь μὴ не πάρεστιν присутствует ταῦτα, это, τυφλός слепой ἐστιν есть μυωπάζων, щурящийся, λήθην [в] забвении λαβὼν держащий τοῦ καθαρισμοῦ очищение τῶν πάλαι давно αὐτοῦ своих ἁμαρτιῶν. грехов.10 διὸ Потому μᾶλλον, более, ἀδελφοί, братья, σπουδάσατε постарайтесь βεβαίαν прочным ὑμῶν ваше τὴν κλῆσιν призвание καὶ и ἐκλογὴν избрание ποιεῖσθαι· делать; ταῦτα это γὰρ ведь ποιοῦντες делающие οὐ нет μὴ не πταίσητέ споткнётесь ποτε· когда-нибудь;11 οὕτως так γὰρ ведь πλουσίως богато ἐπιχορηγηθήσεται будет предоставлен ὑμῖν вам εἴσοδος вход εἰς в τὴν αἰώνιον вечное βασιλείαν царство τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего καὶ и σωτῆρος Спасителя Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.12 Διὸ Потому μελλήσω буду готовиться ἀεὶ всегда ὑμᾶς вам ὑπομιμνῄσκειν напоминать περὶ об τούτων, этом, καίπερ хотя εἰδότας знающим καὶ и ἐστηριγμένους утверждённым ἐν в τῇ παρούσῃ присутствующей ἀληθείᾳ. истине.13 δίκαιον Справедливым δὲ же ἡγοῦμαι, считаю, ἐφ᾽ на ὅσον сколькое [время] εἰμὶ есть ἐν в τούτῳ этом τῷ σκηνώματι, обиталище, διεγείρειν пробуждать ὑμᾶς вас ἐν в ὑπομνήσει, напоминании,14 εἰδὼς знающий ὅτι что ταχινή скорое ἐστιν есть ἀπόθεσις снятие τοῦ σκηνώματός обиталища μου, моего, καθὼς как καὶ и κύριος Господь ἡμῶν наш Ἰησοῦς Иисус Χριστὸς Христос ἐδήλωσέν объявил μοι· мне;15 σπουδάσω буду стараться δὲ же καὶ [чтобы] и ἑκάστοτε каждый раз ἔχειν иметь ὑμᾶς вам μετὰ после τὴν ἐμὴν моего ἔξοδον исхода τὴν τούτων [об] этом μνήμην воспоминание ποιεῖσθαι. делать.16 Οὐ Не γὰρ ведь σεσοφισμένοις [за] хитро придуманными μύθοις мифами ἐξακολουθήσαντες последовавшие ἐγνωρίσαμεν мы дали познать ὑμῖν вам τὴν τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа δύναμιν силу καὶ и παρουσίαν, пришествие, ἀλλ᾽ но ἐπόπται очевидцы γενηθέντες сделанные τῆς ἐκείνου того μεγαλειότητος. величия.17 λαβὼν Принявший γὰρ ведь παρὰ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца τιμὴν честь καὶ и δόξαν славу φωνῆς го́лоса ἐνεχθείσης принесённого αὐτῷ Ему τοιᾶσδε вот такой ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς великолепной δόξης, славой, υἱός Сын μου Мой ἀγαπητός любимый μου Мой οὗτός Этот ἐστιν, есть, εἰς в ὃν Котором ἐγὼ Я εὐδόκησα, обрёл удовольствие,18 καὶ и ταύτην этот τὴν φωνὴν голос ἡμεῖς мы ἠκούσαμεν услышали ἐξ с οὐρανοῦ неба ἐνεχθεῖσαν принесённый σὺν с αὐτῷ Ним ὄντες присутствующие ἐν на τῷ ἁγίῳ святой ὄρει. горе́.19 καὶ И ἔχομεν имеем βεβαιότερον прочнейшее τὸν προφητικὸν пророческое λόγον, слово, [у] которого καλῶς хорошо ποιεῖτε делаете προσέχοντες удерживающиеся ὡς как λύχνῳ [у] светильника φαίνοντι светящего ἐν в αὐχμηρῷ тёмном τόπῳ, месте, ἕως до οὗ которого [времени] ἡμέρα день διαυγάσῃ рассветёт καὶ и φωσφόρος утренняя звезда ἀνατείλῃ взойдёт ἐν в ταῖς καρδίαις сердцах ὑμῶν· ваших;20 τοῦτο это πρῶτον сначала γινώσκοντες, знающие, ὅτι что πᾶσα всякое προφητεία пророчество γραφῆς Писания ἰδίας [по] собственному ἐπιλύσεως объяснению οὐ не γίνεται· делается;21 οὐ не γὰρ ведь θελήματι волей ἀνθρώπου человека ἠνέχθη было принесено προφητεία пророчество ποτέ, когда-либо, ἀλλὰ но ὑπὸ πνεύματος Духом ἁγίου Святым φερόμενοι носимые ἐλάλησαν произнесли ἀπὸ от θεοῦ Бога ἄνθρωποι. люди.