Плач Иеремии глава 3

Θρῆνοι 3

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγὼ Я ἀνὴρ человек βλέπων видящий πτωχείαν нищету ἐν в ῥάβδῳ посохе θυμοῦ ярости αὐτοῦ Его ἐπ᾽ на ἐμέ· меня;2 παρέλαβέν взял με меня καὶ и ἀπήγαγεν отвёл εἰς во σκότος тьму καὶ а οὐ не φῶς, свет,3 πλὴν однако ἐν на ἐμοὶ меня ἐπέστρεψεν обратил χεῖρα руку αὐτοῦ Его ὅλην весь τὴν ἡμέραν. день.4 Ἐπαλαίωσεν Состарил σάρκας тело μου моё καὶ и δέρμα кожу μου, мою, ὀστέα кости μου мои συνέτριψεν· сокрушил;5 ἀνῳκοδόμησεν построил κατ᾽ против ἐμοῦ меня καὶ и ἐκύκλωσεν окружил κεφαλήν голову μου мою καὶ и ἐμόχθησεν, изнурил,6 ἐν в σκοτεινοῖς темнотах ἐκάθισέν посадил με меня ὡς как νεκροὺς мёртвых αἰῶνος. [от] ве́ка.7 Ἀνῳκοδόμησεν Построил κατ᾽ против ἐμοῦ, меня, καὶ и οὐκ не ἐξελεύσομαι, выйду, ἐβάρυνεν отяготил χαλκόν медь μου· мою;8 καί и γε вот κεκράξομαι буду взывать καὶ и βοήσω, кричать, ἀπέφραξεν Он заградил προσευχήν молитву μου· мою;9 ἀνῳκοδόμησεν Преградил ὁδούς пути μου, мои, ἐνέφραξεν заградил τρίβους доро́ги μου, мои, ἐτάραξεν. привёл в смятение.10 Ἄρκος Медведь ἐνεδρεύουσα подстерегающий αὐτός Он μοι, мне, λέων лев ἐν в κρυφαίοις· тайных местах;11 κατεδίωξεν нагнал ἀφεστηκότα [когда я] отступил καὶ и κατέπαυσέν усмирил με, меня, ἔθετό Он определил με меня ἠφανισμένην· истребить;12 ἐνέτεινεν натянул τόξον лук αὐτοῦ Его καὶ и ἐστήλωσέν поставил με меня ὡς как σκοπὸν цель εἰς для βέλος. стрелы́.13 Εἰσήγαγεν Ввёл ἐν в τοῖς νεφροῖς почки μου мои ἰοὺς яд φαρέτρας из колчана αὐτοῦ· Его;14 ἐγενήθην я был сделан γέλως смех παντὶ всему λαῷ народу μου, моему, ψαλμὸς песней αὐτῶν их ὅλην весь τὴν ἡμέραν· день;15 ἐχόρτασέν [Он] насытил με меня πικρίας, горечью, ἐμέθυσέν опьянил με меня χολῆς. жёлчью.16 Καὶ И ἐξέβαλεν изверг ψήφῳ камнем ὀδόντας зубы μου, мои, ἐψώμισέν накормил με меня σποδόν· золой;17 καὶ и ἀπώσατο оттолкнул ἐξ от εἰρήνης покоя ψυχήν ду́шу μου, мою, ἐπελαθόμην я забыл ἀγαθὰ доброе18 καὶ и εἶπα [я] сказал: Ἀπώλετο Погибла νεῖκός победа μου моя καὶ и ἐλπίς надежда μου моя ἀπὸ от κυρίου. Го́спода.19 Ἐμνήσθην Я вспомнил ἀπὸ от πτωχείας бедности μου моей καὶ и ἐκ из διωγμοῦ гонения μου моего πικρίας горечи καὶ и χολῆς жёлчи μου· моей;20 μνησθήσεται Буду вспомнен καὶ и καταδολεσχήσει вернётся ἐπ᾽ в ἐμὲ меня ψυχή душа́ μου· моя;21 ταύτην это τάξω положу εἰς в τὴν καρδίαν сердце μου, моём, διὰ через τοῦτο это ὑπομενῶ. буду уповать.22 τὰ ἐλεή Милость κύριου Го́спода ὅτι что οὐκ не ἐτελειώθησαν оставил, ὅτι что οὐκ не ἐξίλιπον αἱ ἐλεημοσύναι милостыни αὐτοὺ. Его.23 τὰ καινά Новые ἐν τῷ πρωί утром; πολλή многая πίστις верность σου. Твоя.24 τὸ μέρος Удел μου мой κύριος Господь, εἶπεν сказала ψυχῆ душа́ μου моя; διὰ из-за τοῦτο этого ὑπομένω выдерживаю αὐτου. Его.25 Ἀγαθὸς Добрый κύριος Господь τοῖς ὑπομένουσιν ожидающим αὐτόν, Его, ψυχῇ душа́ которая ζητήσει будет искать αὐτὸν Его ἀγαθὸν добрая26 καὶ и ὑπομενεῖ дождётся καὶ и ἡσυχάσει успокоится εἰς в τὸ σωτήριον спасение κυρίου. Го́спода.27 ἀγαθὸν Добро ἀνδρὶ человеку ὅταν когда ἄρῃ он взял ζυγὸν ярмо ἐν в νεότητι юности αὐτοῦ. его.28 Καθήσεται Сядет κατὰ на μόνας едине καὶ и σιωπήσεται, должен молчать, ὅτι потому что ἦρεν взял ἐφ᾽ на ἑαυτῷ· себя самого;29 30 δώσει даст τῷ παίοντι ударяющему αὐτὸν его σιαγόνα, щёку, χορτασθήσεται насытится ὀνειδισμῶν. поношениями.31 Ὅτι Потому что οὐκ не εἰς во τὸν αἰῶνα век ἀπώσεται отвергнет κύριος· Господь;32 ὅτι потому что ταπεινώσας Смиривший οἰκτιρήσει помилует κατὰ по τὸ πλῆθος множеству τοῦ ἐλέους милости αὐτοῦ· Его;33 ὅτι потому что οὐκ не ἀπεκρίθη ответил ἀπὸ от καρδίας се́рдца αὐτοῦ Его καὶ и ἐταπείνωσεν принизил υἱοὺς сыновей ἀνδρός. человека.34 Τοῦ [Чтобы] ταπεινῶσαι принизить ὑπὸ под τοὺς πόδας но́ги αὐτοῦ Его πάντας всех δεσμίους узников γῆς, земли́,35 τοῦ [чтобы] ἐκκλῖναι уклонить κρίσιν суд ἀνδρὸς мужа κατέναντι перед προσώπου лицом ὑψίστου, Высочайшего,36 καταδικάσαι обвинить ἄνθρωπον человека ἐν когда τῷ κρίνεσθαι быть судимым αὐτὸν ему κύριος Господь οὐκ не εἶπεν. сказал.37 Τίς Кто οὕτως так εἶπεν, сказал, καὶ и ἐγενήθη сделалось [которое] κύριος Господь οὐκ не ἐνετείλατο, приказал,38 ἐκ из στόματος уст ὑψίστου Высочайшего οὐκ не ἐξελεύσεται выйдет τὰ κακὰ зло καὶ и τὸ ἀγαθόν добро39 τί зачем γογγύσει ропщет ἄνθρωπος человек ζῶν, живущий, ἀνὴρ муж περὶ о τῆς ἁμαρτίας грехе αὐτοῦ его?40 Ἐξηρευνήθη Обобран ὁδὸς путь ἡμῶν наш καὶ и ἠτάσθη, исследован, καὶ и ἐπιστρέψωμεν обратимся ἕως к κυρίου· Господу;41 ἀναλάβωμεν вознесём καρδίας сердца́ ἡμῶν наши ἐπὶ за χειρῶν руками πρὸς на ὑψηλὸν высокое ἐν в οὐρανῷ небо.42 Ἡμαρτήσαμεν, Согрешили мы, ἠσεβήσαμεν, кощунствуя, καὶ и οὐχ не ἱλάσθης. помиловал.43 Ἐπεσκέπασας Покрыл ἐν в θυμῷ ярости καὶ и ἀπεδίωξας изгнал ἡμᾶς· нас; ἀπέκτεινας, умерщвлял, οὐκ не ἐφείσω. помиловал.44 ἐπεσκέπασας покрыл νεφέλην облаком σεαυτῷ Тебя Самого εἵνεκεν ради προσευχῆς, молитвы,45 καμμύσαι [чтобы] закрыть με [от] меня καὶ и ἀπωσθῆναι отвергнуть. ἔθηκας Оставил ἡμᾶς нас ἐν в μέσῳ середине τῶν λαῶν. народов.46 Διήνοιξαν Раскрыли ἐφ᾽ на ἡμᾶς нас τὸ στόμα рот αὐτῶν их πάντες все οἱ ἐχθροὶ враги ἡμῶν· наши;47 φόβος страх καὶ и θυμὸς ярость ἐγενήθη сделалась ἡμῖν, нам, ἔπαρσις надменность καὶ и συντριβή· бедствие;48 ἀφέσεις потоки ὑδάτων вод κατάξει низринет ὀφθαλμός глаз μου мой ἐπὶ на τὸ σύντριμμα разрушение τῆς θυγατρὸς дочери τοῦ λαοῦ народа μου. моего.49 ὀφθαλμός Глаз μου мой κατεπόθη, напился, καὶ и οὐ не σιγήσομαι умолкнет τοῦ μὴ не εἶναι есть ἔκνηψιν, воздержанности,50 ἕως до οὗ которого [времени] διακύψῃ приклонится καὶ и ἴδῃ увидит κύριος Господь ἐξ с οὐρανοῦ· неба;51 ὀφθαλμός глаз μου мой ἐπιφυλλιεῖ опадает ἐπὶ относительно τὴν ψυχήν души́ μου моей παρὰ сверх πάσας всех θυγατέρας дочерей πόλεως. го́рода.52 Θηρεύοντες Ловящие ἐθήρευσάν уловили με меня ὡς как στρουθίον воробья οἱ ἐχθροί враги μου мои δωρεάν, даром,53 ἐθανάτωσαν умертвили ἐν во λάκκῳ рву ζωήν жизнь μου мою καὶ и ἐπέθηκαν положили λίθον камень ἐπ᾽ на ἐμοί, меня,54 ὑπερεχύθη поднялась ὕδωρ вода ἐπὶ над κεφαλήν головой μου· моей; εἶπα [я] сказал: Ἀπῶσμαι. Отринулся я.55 Ἐπεκαλεσάμην Призвал τὸ ὄνομά имя σου, Твоё, κύριε, Господи, ἐκ из λάκκου рва κατωτάτου· глубочайшего;56 φωνήν голос μου мой ἤκουσας Ты услышал Μὴ Не κρύψῃς закрой τὰ ὦτά уши σου Твои εἰς на τὴν δέησίν моление μου. моё.57 εἰς В τὴν βοήθειάν помощь μου мне ἤγγισας приблизился ἐν в который σε Тебя ἡμέρᾳ день ἐπεκαλεσάμην· я призвал; εἶπάς сказавший μοι мне: Μὴ Не φοβοῦ. бойся.58 Ἐδίκασας, Разбирал, κύριε, Господи, τὰς δίκας суды τῆς ψυχῆς души́ μου, моей, ἐλυτρώσω я выкупил τὴν ζωήν жизнь μου· мою;59 εἶδες, Ты увидел, κύριε, Господи, τὰς ταραχάς тревоги μου, мои, ἔκρινας рассудил τὴν κρίσιν суд μου· мой;60 εἶδες Ты увидел πᾶσαν всякое τὴν ἐκδίκησιν взыскание αὐτῶν их εἰς во πάντας всех διαλογισμοὺς рассуждениях αὐτῶν их ἐν обо ἐμοί. мне.61 Ἤκουσας Ты услышал τὸν ὀνειδισμὸν поношение αὐτῶν, их, πάντας все τοὺς διαλογισμοὺς рассуждения αὐτῶν их κατ᾽ против ἐμοῦ, меня,62 χείλη губы ἐπανιστανομένων восстающих [против] μοι меня καὶ и μελέτας за́говоры αὐτῶν их κατ᾽ против ἐμοῦ меня ὅλην весь τὴν ἡμέραν, день,63 καθέδραν сидение αὐτῶν их καὶ и ἀνάστασιν вставание αὐτῶν· их; ἐπίβλεψον посмотри ἐπὶ на τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτῶν. их.64 Ἀποδώσεις исполни αὐτοῖς [на] них ἀνταπόδομα, воздаяние, κύριε, Господи, κατὰ по τὰ ἔργα делам τῶν χειρῶν рук αὐτῶν, их,65 ἀποδώσεις исполни αὐτοῖς [на] них ὑπερασπισμὸν защиту καρδίας, се́рдца, μόχθον усилие.66 συ Ты αὐτούς, их, καταδιώξεις будешь преследовать ἐν в ὀργῇ гневе καὶ и ἐξαναλώσεις истребишь αὐτοὺς их ὑποκάτω [из] под τοῦ οὐρανοῦ, неба, κύριε. Господи.