Плач Иеремии глава 4

Θρῆνοι 4

Подстрочный перевод Библии

1 Πῶς Как ἀμαυρωθήσεται потускнело χρυσίον, золото, ἀλλοιωθήσεται изменилось τὸ ἀργύριον серебро τὸ ἀγαθόν хорошее ἐξεχύθησαν рассыпались λίθοι камни ἅγιοι святые ἐπ᾽ на ἀρχῆς началах πασῶν всех ἐξόδων. улиц.2 Υἱοὶ Сыновья́ Σιων Сиона οἱ τίμιοι почтенные οἱ ἐπηρμένοι отягчённые ἐν в χρυσίῳ золоте πῶς как ἐλογίσθησαν сочтены εἰς в ἀγγεῖα сосуды ὀστράκινα глиняные ἔργα дела́ χειρῶν рук κεραμέως гончара.3 Καί И γε даже δράκοντες драконы ἐξέδυσαν обнажили μαστούς, гру́ди, ἐθήλασαν кормят грудью σκύμνοι детёнышей αὐτῶν· их; θυγατέρες дочери λαοῦ народа μου моего εἰς в ἀνίατον безнадёжности ὡς как στρουθίον воробьи ἐν в ἐρήμῳ. пустыне.4 Ἐκολλήθη Пристал γλῶσσα язык θηλάζοντος сосущего [грудного младенца] πρὸς к τὸν φάρυγγα гортани αὐτοῦ его ἐν в δίψει· жажде; νήπια младенцев ᾔτησαν попросили ἄρτον, хлеб, который διακλῶν разломил [бы] οὐκ не ἔστιν есть αὐτοῖς. им.5 Οἱ Которые ἔσθοντες едят τὰς τρυφὰς сладкие ἠφανίσθησαν исчезли ἐν на ταῖς ἐξόδοις, улицах, οἱ которые τιθηνούμενοι вскормленные ἐπὶ на κόκκων багряницах περιεβάλοντο оделись κοπρίας. навозом.6 Καὶ И ἐμεγαλύνθη возвеличилось ἀνομία беззаконие θυγατρὸς дочери λαοῦ народа μου моего ὑπὲρ сверх ἀνομίας беззакония Σοδομων Содома τῆς κατεστραμμένης ниспровергнутой ὥσπερ как σπουδῇ, [с] поспешностью, καὶ и οὐκ не ἐπόνεσαν утрудились ἐν у αὐτῇ ней χεῖρας. ру́ки.7 Ἐκαθαριώθησαν Были очищены ναζιραῖοι назореи αὐτῆς её ὑπὲρ более χιόνα, сне́га, ἔλαμψαν воссияли ὑπὲρ более γάλα, молока, ἐπυρρώθησαν сгустились ὑπὲρ более λίθους камней σαπφείρου сапфира τὸ ἀπόσπασμα сечение αὐτῶν. их.8 Ἐσκότασεν Потемнел ὑπὲρ более ἀσβόλην сажи τὸ εἶδος вид αὐτῶν, их, οὐκ не ἐπεγνώσθησαν узнаваемы ἐν на ταῖς ἐξόδοις· улицах; ἐπάγη прилипла δέρμα кожа αὐτῶν их ἐπὶ на τὰ ὀστέα кости αὐτῶν, их, ἐξηράνθησαν, иссохли, ἐγενήθησαν были сделаны ὥσπερ как ξύλον. дерево.9 Καλοὶ Хорошие ἦσαν были οἱ которые τραυματίαι избиты ῥομφαίας мечём чем οἱ которые τραυματίαι избиты λιμοῦ· голодом; ἐπορεύθησαν они пошли ἐκκεκεντημένοι пронзённые ἀπὸ от γενημάτων плодов ἀγρῶν. полей.10 Χεῖρες Ру́ки γυναικῶν женщин οἰκτιρμόνων отзывчивых ἥψησαν сварили τὰ παιδία детей αὐτῶν, их, ἐγενήθησαν оказались εἰς в βρῶσιν пищу αὐταῖς им ἐν в τῷ συντρίμματι разрушении τῆς θυγατρὸς дочери λαοῦ народа μου. моего.11 Συνετέλεσεν Завершил κύριος Господь θυμὸν ярость αὐτοῦ, Его, ἐξέχεεν излил θυμὸν ярость ὀργῆς гнева αὐτοῦ Его καὶ и ἀνῆψεν спалил πῦρ огонь ἐν в Σιων, Сионе, καὶ и κατέφαγεν съел τὰ θεμέλια основания αὐτῆς. её.12 Οὐκ Не ἐπίστευσαν поверили βασιλεῖς цари γῆς, земли́, πάντες все οἱ κατοικοῦντες населяющие τὴν οἰκουμένην, обитаемую [землю], ὅτι что εἰσελεύσεται будет входить ἐχθρὸς враг καὶ и ἐκθλίβων неприятель διὰ через τῶν πυλῶν воро́та Ιερουσαλημ. Иерусалима.13 Ἐξ От ἁμαρτιῶν грехов προφητῶν пророков αὐτῆς, её, ἀδικιῶν неправедностей ἱερέων священников αὐτῆς её τῶν [которые] ἐκχεόντων проливали αἷμα кровь δίκαιον праведного ἐν в μέσῳ середине αὐτῆς. её.14 Ἐσαλεύθησαν Были поколеблены ἐγρήγοροι бодрствующие αὐτῆς её ἐν на ταῖς ἐξόδοις, улицах, ἐμολύνθησαν были осквернены ἐν в αἵματι· крови́; ἐν в τῷ μὴ не δύνασθαι возможности αὐτοὺς их ἥψαντο коснулись ἐνδυμάτων одежд αὐτῶν. их.15 Ἀπόστητε Отступи́те ἀκαθάρτων нечистых καλέσατε призовите αὐτούς их: ἀπόστητε отступи́те ἀπόστητε, отступи́те, μὴ не ἅπτεσθε, прикасайтесь, ὅτι потому что ἀνήφθησαν [они] зажги огонь καί и γε конечно ἐσαλεύθησαν· были поколеблены; εἴπατε скажите ἐν в τοῖς ἔθνεσιν народах: Οὐ Нет μὴ не προσθῶσιν будут τοῦ παροικεῖν. жить.16 Πρόσωπον Лицо κυρίου Го́спода μερὶς доля αὐτῶν, их, οὐ не προσθήσει прибавит ἐπιβλέψαι посмотреть αὐτοῖς· [на] них; πρόσωπον лицо ἱερέων священников οὐκ не ἔλαβον, приняли, πρεσβύτας старцев οὐκ не ἠλέησαν. помиловали.17 Ἔτι Ещё ὄντων сущих ἡμῶν нас ἐξέλιπον стёрлись οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ ἡμῶν наши εἰς в τὴν βοήθειαν помощи ἡμῶν нам μάταια· тщетно; ἀποσκοπευόντων ожиданием ἡμῶν нам ἀπεσκοπεύσαμεν ожидали εἰς на ἔθνος народ οὐ не σῷζον. спасающий.18 Ἐθηρεύσαμεν Уловили μικροὺς малых ἡμῶν наших τοῦ [чтобы] μὴ не πορεύεσθαι идти ἐν на ταῖς πλατείαις улицах ἡμῶν· наших; ἤγγικεν приблизился καιρὸς срок ἡμῶν, нашего, ἐπληρώθησαν исполнились αἱ ἡμέραι дни ἡμῶν, наши, πάρεστιν присутствует καιρὸς срок ἡμῶν. наш.19 Κοῦφοι Скорейшие ἐγένοντο сделались οἱ διώκοντες преследующие ἡμᾶς нас ὑπὲρ более ἀετοὺς орлов οὐρανοῦ, неба, ἐπὶ по τῶν ὀρέων горам ἐξήφθησαν, были посажены, ἐν в ἐρήμῳ пустыне ἐνήδρευσαν делали засаду ἡμᾶς. нам.20 Πνεῦμα Дыхание προσώπου лица́ ἡμῶν нашего χριστὸς Помазанник κυρίου Го́спода συνελήμφθη был взят ἐν в ταῖς διαφθοραῖς растлениях αὐτῶν, их, οὗ [о] Котором εἴπαμεν мы говорили: Ἐν В τῇ σκιᾷ тени́ αὐτοῦ Его ζησόμεθα будем жить ἐν среди τοῖς ἔθνεσιν. народов.21 Χαῖρε Радуйся καὶ и εὐφραίνου, веселись, θύγατερ дочь Ιδουμαίας Идумеи κατοικοῦσα живущая ἐπὶ на γῆς· земле; καί и γε конечно ἐπὶ до σὲ тебя διελεύσεται пройдёт τὸ ποτήριον чаша κυρίου, Го́спода, καὶ и μεθυσθήσῃ опьянеешь καὶ и ἀποχεεῖς. изольёшь.22 Ἐξέλιπεν Окончилось ἀνομία беззаконие σου, твоё, θύγατερ дочь Σιων· Сиона; οὐ не προσθήσει прибавит ἔτι уже́ ἀποικίσαι переселять σε. тебя. ἐπεσκέψατο Он посетил ἀνομίας беззакония σου, твои, θύγατερ дочь Εδωμ· Едома; ἀπεκάλυψεν открыл ἐπὶ τὰ ἀσεβήματά нечестия σου. твои.