Послание к Ефесянам глава 1

Επιστολή προς Εφεσίους 1

Подстрочный перевод Библии

1 Παῦλος Павел ἀπόστολος апостол Χριστοῦ Христа Ἰησοῦ Иисуса διὰ через θελήματος волю θεοῦ Бога τοῖς ἁγίοις святым τοῖς οὖσιν сущим [ἐν в Ἐφέσῳ] Ефесе καὶ и πιστοῖς верным ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ· Иисусе;2 χάρις благодать ὑμῖν вам καὶ и εἰρήνη мир ἀπὸ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца ἡμῶν нашего καὶ и κυρίου Го́спода Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.3 Εὐλογητὸς Благословен θεὸς Бог καὶ и πατὴρ Отец τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, εὐλογήσας благословивший ἡμᾶς нас ἐν во πάσῃ всяком εὐλογίᾳ благословении πνευματικῇ духовном ἐν в τοῖς ἐπουρανίοις небесном ἐν в Χριστῷ, Христе,4 καθὼς как ἐξελέξατο выбрал ἡμᾶς нас ἐν в αὐτῷ Нём πρὸ прежде καταβολῆς основания κόσμου, мира, εἶναι быть ἡμᾶς нам ἁγίους святыми καὶ и ἀμώμους безупречными κατενώπιον перед αὐτοῦ Ним ἐν в ἀγάπῃ, любви,5 προορίσας предопределивший ἡμᾶς нас εἰς для υἱοθεσίαν усыновления διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа εἰς в αὐτόν, Него, κατὰ по τὴν εὐδοκίαν доброму намерению τοῦ θελήματος воли αὐτοῦ, Его,6 εἰς для ἔπαινον похвалы δόξης славы τῆς χάριτος благодати αὐτοῦ Его ἧς которой ἐχαρίτωσεν Он облагодатствовал ἡμᾶς нас ἐν в τῷ ἠγαπημένῳ, Возлюбленном,7 ἐν в Котором ἔχομεν имеем τὴν ἀπολύτρωσιν выкуп διὰ через τοῦ αἵματος кровь αὐτοῦ, Его, τὴν ἄφεσιν прощение τῶν παραπτωμάτων, преступлений, κατὰ по τὸ πλοῦτος богатству τῆς χάριτος благодати αὐτοῦ, Его,8 ἧς которая ἐπερίσσευσεν явилась в изобилии εἰς в ἡμᾶς нас ἐν во πάσῃ всякой σοφίᾳ мудрости καὶ и φρονήσει мышлении9 γνωρίσας давший познать ἡμῖν нам τὸ μυστήριον тайну τοῦ θελήματος воли αὐτοῦ, Его, κατὰ по τὴν εὐδοκίαν благому намерению αὐτοῦ Его ἣν которое προέθετο Он предустановил ἐν в αὐτῷ Нём10 εἰς для οἰκονομίαν управления τοῦ πληρώματος полноты τῶν καιρῶν, времён, ἀνακεφαλαιώσασθαι [чтобы] возглавилось τὰ πάντα всё ἐν в τῷ Χριστῷ, Христе, τὰ которое ἐπὶ на τοῖς οὐρανοῖς небесах καὶ и τὰ которое ἐπὶ на τῆς γῆς· земле; ἐν в αὐτῷ, Нём,11 ἐν в Котором καὶ и ἐκληρώθημεν мы были избраны по жребию προορισθέντες предопределённые κατὰ по πρόθεσιν предустановлению τοῦ τὰ πάντα всё ἐνεργοῦντος Производящего действием κατὰ по τὴν βουλὴν решению τοῦ θελήματος воли αὐτοῦ, Его,12 εἰς чтобы τὸ εἶναι быть ἡμᾶς нам εἰς для ἔπαινον похвалы δόξης славы αὐτοῦ Его τοὺς προηλπικότας заранее возложившие надежду ἐν в τῷ Χριστῷ· Христе;13 ἐν в Котором καὶ и ὑμεῖς вы ἀκούσαντες услышавшие τὸν λόγον слово τῆς ἀληθείας, истины, τὸ εὐαγγέλιον благовестие τῆς σωτηρίας спасения ὑμῶν, вашего, ἐν в Котором καὶ и πιστεύσαντες поверившие ἐσφραγίσθητε вы были отмечены печатью τῷ πνεύματι Духом τῆς ἐπαγγελίας обещания τῷ ἁγίῳ, Святым,14 Который ἐστιν есть ἀρραβὼν задаток τῆς κληρονομίας наследства ἡμῶν, нашего, εἰς для ἀπολύτρωσιν выкупа τῆς περιποιήσεως, достояния, εἰς для ἔπαινον похвалы τῆς δόξης славы αὐτοῦ. Его.15 Διὰ Из-за τοῦτο этого κἀγώ, и я, ἀκούσας услышавший τὴν [о] которой καθ᾽ у ὑμᾶς вас πίστιν вере ἐν в τῷ κυρίῳ Го́споде Ἰησοῦ Иисусе καὶ и τὴν ἀγάπην любви τὴν εἰς ко πάντας всем τοὺς ἁγίους, святым,16 οὐ не παύομαι прекращаю εὐχαριστῶν благодарящий ὑπὲρ за ὑμῶν вас μνείαν упоминание ποιούμενος делающий ἐπὶ на τῶν προσευχῶν молитвах μου, моих,17 ἵνα чтобы θεὸς Бог τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, πατὴρ Отец τῆς δόξης, славы, δώῃ дал ὑμῖν вам πνεῦμα духа σοφίας мудрости καὶ и ἀποκαλύψεως открытия ἐν в ἐπιγνώσει познании αὐτοῦ, Его,18 πεφωτισμένους осветившиеся τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ τῆς καρδίας се́рдца [ὑμῶν] вашего εἰς чтобы τὸ εἰδέναι знать ὑμᾶς вам τίς что́ ἐστιν есть ἐλπὶς надежда τῆς κλήσεως призыва αὐτοῦ, Его, τίς что́ πλοῦτος богатство τῆς δόξης славы τῆς κληρονομίας наследства αὐτοῦ Его ἐν в τοῖς ἁγίοις, святых,19 καὶ и τί что́ τὸ ὑπερβάλλον преобладающая μέγεθος величина τῆς δυνάμεως силы αὐτοῦ Его εἰς в ἡμᾶς нас τοὺς πιστεύοντας верящих, κατὰ подобно τὴν ἐνέργειαν действию τοῦ κράτους владычества τῆς ἰσχύος силы αὐτοῦ Его,20 ἣν которою ἐνήργησεν действовал ἐν в τῷ Χριστῷ Христе ἐγείρας воскресивший αὐτὸν Его ἐκ из νεκρῶν, мёртвых, καὶ и καθίσας посадивший ἐν в δεξιᾷ правой [стороне] αὐτοῦ [от] Него ἐν в τοῖς ἐπουρανίοις небесном21 ὑπεράνω превыше πάσης всякого ἀρχῆς нача́ла καὶ и ἐξουσίας власти καὶ и δυνάμεως силы καὶ и κυριότητος господства καὶ и παντὸς всякого ὀνόματος имени ὀνομαζομένου именующегося οὐ не μόνον только ἐν в τῷ αἰῶνι веке τούτῳ этом ἀλλὰ но καὶ и ἐν в τῷ μέλλοντι· будущем;22 καὶ и πάντα всё ὑπέταξεν Он подчинил ὑπὸ под τοὺς πόδας но́ги αὐτοῦ, Его, καὶ и αὐτὸν Его ἔδωκεν Он дал κεφαλὴν головой ὑπὲρ сверх πάντα всего τῇ ἐκκλησίᾳ, Церкви,23 ἥτις той, которая ἐστὶν есть τὸ σῶμα тело αὐτοῦ, Его, τὸ πλήρωμα полнота τοῦ τὰ πάντα всё ἐν во πᾶσιν всём πληρουμένου. Наполняющего.