Послание к Филиппийцам глава 2

Επιστολή προς Φιλιππησίους 2

Подстрочный перевод Библии

1 Εἴ Если τις какое-нибудь οὖν итак παράκλησις утешение ἐν в Χριστῷ, Христе, εἴ если τι какое-нибудь παραμύθιον утешение ἀγάπης, любви, εἴ если τις какая-нибудь κοινωνία общность πνεύματος, духа, εἴ если τις что-нибудь σπλάγχνα внутренности καὶ и οἰκτιρμοί, отзывчивости,2 πληρώσατέ наполните μου мою τὴν χαρὰν радость ἵνα чтобы τὸ αὐτὸ то же φρονῆτε, вы думали, τὴν αὐτὴν ту же ἀγάπην любовь ἔχοντες, имеющие, σύμψυχοι, единодушные, τὸ ἓν одно φρονοῦντες, думающие,3 μηδὲν ничто κατ᾽ во ἐριθείαν соперничество μηδὲ и не κατὰ по κενοδοξίαν, тщеславию, ἀλλὰ но τῇ ταπεινοφροσύνῃ [в] смиренномыслии ἀλλήλους друг друга ἡγούμενοι считающие ὑπερέχοντας превосходящих ἑαυτῶν, себя самих,4 μὴ не τὰ которое ἑαυτῶν себя самих ἕκαστος каждый σκοποῦντες, рассматривающие, ἀλλὰ но [καὶ] и τὰ которое ἑτέρων других ἕκαστοι. каждые.5 τοῦτο Это φρονεῖτε думайте ἐν в ὑμῖν вас которое καὶ и ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ, Иисусе,6 ὃς который ἐν в μορφῇ образе θεοῦ Бога ὑπάρχων пребывающий οὐχ не ἁρπαγμὸν грабежом ἡγήσατο Он счёл τὸ εἶναι быть ἴσα равным θεῷ, Богу,7 ἀλλὰ но ἑαυτὸν Самого Себя ἐκένωσεν Он опустошил μορφὴν образ δούλου раба λαβών, принявший, ἐν в ὁμοιώματι подобии ἀνθρώπων людей γενόμενος· сделавшийся; καὶ и σχήματι видом εὑρεθεὶς найденный ὡς как ἄνθρωπος человек8 ἐταπείνωσεν Он принизил ἑαυτὸν Самого Себя γενόμενος сделавшийся ὑπήκοος послушный μέχρι до θανάτου, смерти, θανάτου смерти δὲ же σταυροῦ. креста.9 διὸ Потому καὶ и θεὸς Бог αὐτὸν Его ὑπερύψωσεν сверхвозвысил καὶ и ἐχαρίσατο даровал αὐτῷ Ему τὸ ὄνομα имя τὸ ὑπὲρ сверх πᾶν всякого ὄνομα, имени,10 ἵνα чтобы ἐν в τῷ ὀνόματι имени Ἰησοῦ Иисуса πᾶν всякое γόνυ колено κάμψῃ согнулось ἐπουρανίων небесных καὶ и ἐπιγείων земных καὶ и καταχθονίων, подземных,11 καὶ и πᾶσα всякий γλῶσσα язык ἐξομολογήσηται признался ὅτι что κύριος Господь Ἰησοῦς Иисус Χριστὸς Христос εἰς для δόξαν славы θεοῦ Бога πατρός. Отца.12 Ὥστε, Так что, ἀγαπητοί любимые μου, мои, καθὼς как πάντοτε всегда ὑπηκούσατε, вы послушались, μὴ не ὡς как ἐν в τῇ παρουσίᾳ присутствии μου моём μόνον только ἀλλὰ но νῦν ныне πολλῷ многим μᾶλλον более ἐν в τῇ ἀπουσίᾳ отсутствии μου, моём, μετὰ со φόβου страхом καὶ и τρόμου дрожью τὴν ἑαυτῶν своё σωτηρίαν спасенье κατεργάζεσθε· нарабатывайте;13 θεὸς Бог γάρ ведь ἐστιν есть ἐνεργῶν действующий ἐν в ὑμῖν вас καὶ и τὸ θέλειν [чтобы] хотеть καὶ и τὸ ἐνεργεῖν действовать ὑπὲρ ради τῆς εὐδοκίας. доброго намерения.14 πάντα Всё ποιεῖτε делайте χωρὶς без γογγυσμῶν ропотов καὶ и διαλογισμῶν, расчётов,15 ἵνα чтобы γένησθε вы сделались ἄμεμπτοι безукоризненные καὶ и ἀκέραιοι, чистые, τέκνα дети θεοῦ Бога ἄμωμα безупречные μέσον среди γενεᾶς поколения σκολιᾶς кривого καὶ и διεστραμμένης, развращённого, ἐν в οἷς котором φαίνεσθε кажетесь ὡς как φωστῆρες светила ἐν в κόσμῳ, миру,16 λόγον слово ζωῆς жизни ἐπέχοντες, имеющие, εἰς на καύχημα гордость ἐμοὶ мне εἰς в ἡμέραν день Χριστοῦ, Христа, ὅτι потому что οὐκ не εἰς на κενὸν пустое ἔδραμον побежали οὐδὲ и не εἰς в κενὸν пустое ἐκοπίασα. я потрудился.17 ἀλλὰ Но εἰ если καὶ и σπένδομαι возливаюсь ἐπὶ при τῇ θυσίᾳ жертве καὶ и λειτουργίᾳ служении τῆς πίστεως веры ὑμῶν, вашей, χαίρω радуюсь καὶ и συγχαίρω сорадуюсь πᾶσιν всем ὑμῖν· вам;18 τὸ δὲ же αὐτὸ также καὶ и ὑμεῖς вы χαίρετε радуйтесь καὶ и συγχαίρετέ сорадуйтесь μοι. мне.19 Ἐλπίζω Надеюсь δὲ же ἐν в κυρίῳ Господе Ἰησοῦ Иисусе Τιμόθεον Тимофея ταχέως скоро πέμψαι послать ὑμῖν, [к] вам, ἵνα чтобы κἀγὼ и я εὐψυχῶ благодушествовал γνοὺς узнавший τὰ περὶ о ὑμῶν. вас.20 οὐδένα Никого γὰρ ведь ἔχω имею ἰσόψυχον равного душой ὅστις того, который γνησίως подлинно τὰ περὶ за ὑμῶν вас μεριμνήσει, позаботится,21 οἱ πάντες все γὰρ ведь τὰ ἑαυτῶν своего ζητοῦσιν, ищут, οὐ не τὰ Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.22 τὴν δὲ Же δοκιμὴν испытанность αὐτοῦ его γινώσκετε, знаете, ὅτι потому что ὡς как πατρὶ отцу τέκνον ребёнок σὺν со ἐμοὶ мной ἐδούλευσεν он послужил εἰς в τὸ εὐαγγέλιον. благовестии.23 τοῦτον Этого μὲν ведь οὖν итак ἐλπίζω надеюсь πέμψαι послать ὡς как ἂν ἀφίδω увижу τὰ которое περὶ обо ἐμὲ мне ἐξαυτῆς· тотчас;24 πέποιθα я убеждён δὲ же ἐν в κυρίῳ Господе ὅτι что καὶ и αὐτὸς сам ταχέως скоро ἐλεύσομαι. приду.25 Ἀναγκαῖον Необходимым δὲ же ἡγησάμην я счёл Ἐπαφρόδιτον Эпафродита τὸν ἀδελφὸν брата καὶ и συνεργὸν сотрудника καὶ и συστρατιώτην соратника μου, моего, ὑμῶν вашего δὲ же ἀπόστολον посланника καὶ и λειτουργὸν служителя τῆς χρείας нужде μου, моей, πέμψαι послать πρὸς к ὑμᾶς, вам,26 ἐπειδὴ так как ἐπιποθῶν жаждущий ἦν он был πάντας всех ὑμᾶς, вас, καὶ и ἀδημονῶν тоскующий διότι потому что ἠκούσατε вы услышали ὅτι что ἠσθένησεν. он заболел.27 καὶ И γὰρ ведь ἠσθένησεν он заболел παραπλήσιον близко θανάτῳ· [к] смерти; ἀλλὰ но θεὸς Бог ἠλέησεν помиловал αὐτόν, его, οὐκ не αὐτὸν его δὲ же μόνον только ἀλλὰ но καὶ и ἐμέ, меня, ἵνα чтобы μὴ не λύπην печаль ἐπὶ на λύπην печаль σχῶ. получил.28 σπουδαιοτέρως Поспешнее οὖν итак ἔπεμψα послал αὐτὸν его ἵνα чтобы ἰδόντες увидевшие αὐτὸν его πάλιν опять χαρῆτε вы обрадовались κἀγὼ и я ἀλυπότερος более беспечальный ὦ. был.29 προσδέχεσθε Принимайте οὖν итак αὐτὸν его ἐν в κυρίῳ Господе μετὰ со πάσης всякой χαρᾶς, радостью, καὶ и τοὺς τοιούτους таковых ἐντίμους драгоценными ἔχετε, имейте,30 ὅτι потому что διὰ из-за τὸ ἔργον де́ла Χριστοῦ Христа μέχρι до θανάτου смерти ἤγγισεν, он приблизился, παραβολευσάμενος рискнувший τῇ ψυχῇ жизнью ἵνα чтобы ἀναπληρώσῃ он восполнил τὸ ὑμῶν ваш ὑστέρημα недостаток τῆς πρός ко με мне λειτουργίας. служения.