Послание к Филиппийцам глава 3

Επιστολή προς Φιλιππησίους 3

Подстрочный перевод Библии

1 Τὸ λοιπόν, [В] остальном, ἀδελφοί братья μου, мои, χαίρετε радуйтесь ἐν в κυρίῳ. Господе. τὰ αὐτὰ Это же γράφειν писать ὑμῖν вам ἐμοὶ мне μὲν ведь οὐκ не ὀκνηρόν, лениво, ὑμῖν вам δὲ же ἀσφαλές. охранно.2 Βλέπετε Будьте осмотрительны τοὺς κύνας, [относительно] собак, βλέπετε будьте осмотрительны τοὺς κακοὺς [относительно] плохих ἐργάτας, работников, βλέπετε будьте осмотрительны τὴν κατατομήν. [относительно] разрезания.3 ἡμεῖς Мы γάρ ведь ἐσμεν есть περιτομή, обрезание, οἱ которые πνεύματι Духу θεοῦ Бога λατρεύοντες служащие καὶ и καυχώμενοι хвастающиеся ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ Иисусе καὶ и οὐκ не ἐν в σαρκὶ плоти πεποιθότες, убеждённые,4 καίπερ хотя ἐγὼ я ἔχων имеющий πεποίθησιν убеждённость καὶ и ἐν в σαρκί. плоти. εἴ Если τις кто δοκεῖ кажется ἄλλος другой πεποιθέναι быть убеждённым ἐν в σαρκί, плоти, ἐγὼ я μᾶλλον· более;5 περιτομῇ [по] обрезании ὀκταήμερος, восьмидневном, ἐκ из γένους рода Ἰσραήλ, Израиля, φυλῆς племени Βενιαμίν, Вениамина, Ἑβραῖος Еврей ἐξ из Ἑβραίων, Евреев, κατὰ по νόμον Закону Φαρισαῖος, Фарисей,6 κατὰ по ζῆλος ревности διώκων преследующий τὴν ἐκκλησίαν, Церковь, κατὰ по δικαιοσύνην праведности τὴν ἐν в νόμῳ Законе γενόμενος сделавшийся ἄμεμπτος. безупречный.7 [ἀλλὰ] Но ἅτινα то, которое ἦν было μοι мне κέρδη, прибыль, ταῦτα это ἥγημαι я счёл διὰ через τὸν Χριστὸν Христа ζημίαν. убыток.8 ἀλλὰ Но μενοῦνγε конечно καὶ и ἡγοῦμαι считаю πάντα всё ζημίαν убыток εἶναι быть διὰ из-за τὸ ὑπερέχον преимущества τῆς γνώσεως знания Χριστοῦ Христа Ἰησοῦ Иисуса τοῦ κυρίου Го́спода μου, моего, δι᾽ через ὃν Которого τὰ πάντα [во] всём ἐζημιώθην, я потерпел убыток, καὶ и ἡγοῦμαι считаю σκύβαλα отбросами ἵνα чтобы Χριστὸν Христа κερδήσω я получил как прибыль9 καὶ и εὑρεθῶ я был найден ἐν в αὐτῷ, Нём, μὴ не ἔχων имеющий ἐμὴν моей δικαιοσύνην праведности τὴν ἐκ из νόμου Закона ἀλλὰ но τὴν διὰ через πίστεως веру Χριστοῦ, Христа, τὴν ἐκ от θεοῦ Бога δικαιοσύνην праведность ἐπὶ по τῇ πίστει, вере,10 τοῦ γνῶναι [чтобы] познать αὐτὸν Его καὶ и τὴν δύναμιν силу τῆς ἀναστάσεως воскресения αὐτοῦ Его καὶ и [τὴν] κοινωνίαν общность [τῶν] παθημάτων страданий αὐτοῦ, Его, συμμορφιζόμενος сообразующийся τῷ θανάτῳ [со] смертью αὐτοῦ, Его,11 εἴ если πως как καταντήσω достигну εἰς в τὴν ἐξανάστασιν воскресение τὴν ἐκ из νεκρῶν. мёртвых.12 Οὐχ Не ὅτι потому что ἤδη уже́ ἔλαβον я взял или ἤδη уже́ τετελείωμαι, я завершён, διώκω гонюсь δὲ же εἰ если καὶ и καταλάβω, обойму, ἐφ᾽ при котором καὶ и κατελήμφθην я был объят ὑπὸ Χριστοῦ Христом [Ἰησοῦ]. Иисусом.13 ἀδελφοί, Братья, ἐγὼ я ἐμαυτὸν меня самого οὐ не λογίζομαι считаю κατειληφέναι· объявшим; ἓν одно δέ, же, τὰ которое μὲν ведь ὀπίσω сзади ἐπιλανθανόμενος забывающий τοῖς [к] которому δὲ же ἔμπροσθεν впереди ἐπεκτεινόμενος, вытягивающийся,14 κατὰ к σκοπὸν цели διώκω гонюсь εἰς для τὸ βραβεῖον награды τῆς ἄνω наверху κλήσεως призыва τοῦ θεοῦ Бога ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ. Иисусе.15 Ὅσοι Сколькие οὖν итак τέλειοι, совершенны, τοῦτο это φρονῶμεν· давайте будем думать; καὶ и εἴ если τι что ἑτέρως по-другому φρονεῖτε, думаете, καὶ и τοῦτο это θεὸς Бог ὑμῖν вам ἀποκαλύψει· откроет;16 πλὴν однако εἰς в которое ἐφθάσαμεν, мы успели, τῷ αὐτῷ [по] нему στοιχεῖν. поступать.17 Συμμιμηταί Соподражатели μου мои γίνεσθε, делайтесь, ἀδελφοί, братья, καὶ и σκοπεῖτε рассматривайте τοὺς οὕτω так περιπατοῦντας ходящих καθὼς как ἔχετε имеете τύπον [в] образец ἡμᾶς. нас.18 πολλοὶ Многие γὰρ ведь περιπατοῦσιν ходят οὓς [о] которых πολλάκις часто ἔλεγον говорили ὑμῖν, вам, νῦν ныне δὲ же καὶ и κλαίων плачущий λέγω, говорю, τοὺς ἐχθροὺς [о] врагах τοῦ σταυροῦ креста τοῦ Χριστοῦ, Христа,19 ὧν которых τὸ τέλος конец ἀπώλεια, гибель, ὧν которых θεὸς бог κοιλία утроба καὶ и δόξα слава ἐν в τῇ αἰσχύνῃ позоре αὐτῶν, их, οἱ τὰ ἐπίγεια [о] земном φρονοῦντες. думающие.20 ἡμῶν Наше γὰρ ведь τὸ πολίτευμα гражданство ἐν в οὐρανοῖς небесах ὑπάρχει, пребывает, ἐξ из οὗ которых καὶ и σωτῆρα Спасителя ἀπεκδεχόμεθα ожидаем κύριον Го́спода Ἰησοῦν Иисуса Χριστόν, Христа,21 ὃς который μετασχηματίσει видоизменит τὸ σῶμα тело τῆς ταπεινώσεως низости ἡμῶν наше σύμμορφον [на] сообразное τῷ σώματι телу τῆς δόξης славы αὐτοῦ Его κατὰ по τὴν ἐνέργειαν действию τοῦ δύνασθαι возможности αὐτὸν Его καὶ и ὑποτάξαι подчинить αὐτῷ Ему τὰ πάντα. всё.