Евангелие от Иоанна глава 1

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В ἀρχῇ начале ἦν было λόγος, Слово, καὶ и λόγος Слово ἦν было πρὸς к τὸν θεόν, Богу, καὶ и θεὸς Бог ἦν было λόγος. Слово.2 οὗτος Это ἦν было ἐν в ἀρχῇ начале πρὸς к τὸν θεόν. Богу.3 πάντα Всё δι᾽ через αὐτοῦ Него ἐγένετο, сделалось, καὶ и χωρὶς без αὐτοῦ Него ἐγένετο сделалось οὐδὲ и не ἕν. одно. Которое γέγονεν сделалось4 ἐν в αὐτῷ Нём ζωὴ жизнью ἦν, было, καὶ и ζωὴ жизнь ἦν была τὸ φῶς свет τῶν ἀνθρώπων· людей;5 καὶ и τὸ φῶς свет ἐν в τῇ σκοτίᾳ темноте φαίνει, светит, καὶ и σκοτία темнота αὐτὸ его οὐ не κατέλαβεν. объяла.6 Ἐγένετο Случился ἄνθρωπος человек ἀπεσταλμένος посланный παρὰ от θεοῦ, Бога, ὄνομα имя αὐτῷ ему Ἰωάννης· Иоанн;7 οὗτος этот ἦλθεν пришёл εἰς для μαρτυρίαν, свидетельства, ἵνα чтобы μαρτυρήσῃ он засвидетельствовал περὶ о τοῦ φωτός, свете, ἵνα чтобы πάντες все πιστεύσωσιν поверили δι᾽ через αὐτοῦ. него.8 οὐκ Не ἦν был ἐκεῖνος тот τὸ φῶς, светом, ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы μαρτυρήσῃ он засвидетельствовал περὶ о τοῦ φωτός. свете.9 Ἦν Был τὸ φῶς свет τὸ ἀληθινόν, истинный, который φωτίζει освещает πάντα всякого ἄνθρωπον, человека, ἐρχόμενον приходящего εἰς в τὸν κόσμον. мир.10 ἐν В τῷ κόσμῳ мире ἦν, Он был, καὶ и κόσμος мир δι᾽ через αὐτοῦ Него ἐγένετο, сделался, καὶ и κόσμος мир αὐτὸν Его οὐκ не ἔγνω. узнал.11 εἰς В τὰ ἴδια собственное ἦλθεν, пришёл, καὶ и οἱ ἴδιοι собственные αὐτὸν Его οὐ не παρέλαβον. приняли.12 ὅσοι Сколькие δὲ же ἔλαβον приняли αὐτόν, Его, ἔδωκεν Он дал αὐτοῖς им ἐξουσίαν власть τέκνα детьми θεοῦ Бога γενέσθαι, сделаться, τοῖς πιστεύουσιν верящим εἰς в τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ, Его,13 οἳ которые οὐκ не ἐξ из αἱμάτων кровей οὐδὲ и не ἐκ от θελήματος желания σαρκὸς плоти οὐδὲ и не ἐκ от θελήματος желания ἀνδρὸς мужа ἀλλ᾽ но ἐκ от θεοῦ Бога ἐγεννήθησαν. были рождены.14 Καὶ И λόγος Слово σὰρξ плотью ἐγένετο сделалось καὶ и ἐσκήνωσεν поселилось ἐν у ἡμῖν, нас, καὶ и ἐθεασάμεθα мы увидели τὴν δόξαν славу αὐτοῦ, Его, δόξαν славу ὡς как μονογενοῦς единственного παρὰ у πατρός, Отца, πλήρης полное χάριτος благодати καὶ и ἀληθείας. истины.15 Ἰωάννης Иоанн μαρτυρεῖ свидетельствует περὶ о αὐτοῦ Нём καὶ и κέκραγεν вскричал λέγων, говорящий, Οὗτος Этот ἦν был ὃν [о] Котором εἶπον, я сказал, ὀπίσω За μου мной ἐρχόμενος Приходящий ἔμπροσθέν передо μου мной γέγονεν, сделался, ὅτι потому что πρῶτός первей μου меня ἦν. был.16 ὅτι Потому что ἐκ из τοῦ πληρώματος полноты αὐτοῦ Его ἡμεῖς мы πάντες все ἐλάβομεν, получили, καὶ и χάριν благодать ἀντὶ за χάριτος· благодать;17 ὅτι потому что νόμος Закон διὰ через Μωϋσέως Моисея ἐδόθη, дан, χάρις благодать καὶ и ἀλήθεια истина διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа ἐγένετο. сделалась.18 θεὸν Бога οὐδεὶς никто ἑώρακεν увидел πώποτε· когда-либо; μονογενὴς единородный θεὸς Бог ὢν Сущий εἰς в τὸν κόλπον лоне τοῦ πατρὸς Отца ἐκεῖνος Тот ἐξηγήσατο. рассказал.19 Καὶ И αὕτη это ἐστὶν есть μαρτυρία свидетельство τοῦ Ἰωάννου, Иоанна, ὅτε когда ἀπέστειλαν послали [πρὸς к αὐτὸν] нему οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи ἐξ из Ἱεροσολύμων Иерусалима ἱερεῖς священников καὶ и Λευίτας Левитов ἵνα чтобы ἐρωτήσωσιν они спросили αὐτόν, его, Σὺ Ты τίς кто εἶ; есть?20 καὶ И ὡμολόγησεν он признал καὶ и οὐκ не ἠρνήσατο, отказался, καὶ и ὡμολόγησεν он признал ὅτι что Ἐγὼ Я οὐκ не εἰμὶ есть Χριστός. Христос.21 καὶ И ἠρώτησαν они спросили αὐτόν, его, Τί Что οὖν; итак? Σύ Ты Ἠλίας Илия εἶ; есть? καὶ И λέγει, говорит, Οὐκ Не εἰμί. я есть. προφήτης Пророк εἶ есть σύ; ты? καὶ И ἀπεκρίθη, он ответил, Οὔ. Нет.22 εἶπαν Они сказали οὖν итак αὐτῷ, ему, Τίς Кто εἶ; ты есть? ἵνα Чтобы ἀπόκρισιν ответ δῶμεν да́ли бы τοῖς πέμψασιν пославшим ἡμᾶς· нас; τί что λέγεις говоришь περὶ о σεαυτοῦ; тебе самом?23 ἔφη, Он сказал, Ἐγὼ Я φωνὴ голос βοῶντος кричащего ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, Εὐθύνατε Выпрямьте τὴν ὁδὸν путь κυρίου, Го́спода, καθὼς как εἶπεν сказал Ἠσαΐας Исаия προφήτης. пророк.24 Καὶ А ἀπεσταλμένοι посланные ἦσαν были ἐκ из τῶν Φαρισαίων. фарисеев.25 καὶ И ἠρώτησαν они спросили αὐτὸν его καὶ и εἶπαν сказали αὐτῷ, ему, Τί Что οὖν итак βαπτίζεις крестишь εἰ если σὺ ты οὐκ не εἶ есть Χριστὸς Христос οὐδὲ и не Ἠλίας Илия οὐδὲ и не προφήτης; пророк?26 ἀπεκρίθη Ответил αὐτοῖς им Ἰωάννης Иоанн λέγων, говорящий, Ἐγὼ Я βαπτίζω крещу ἐν в ὕδατι· воде; μέσος среди ὑμῶν вас ἕστηκεν стои́т ὃν Которого ὑμεῖς вы οὐκ не οἴδατε, знаете,27 ὀπίσω за μου мной ἐρχόμενος, Приходящий, οὗ Которого οὐκ не εἰμὶ есть [ἐγὼ] я ἄξιος достоин ἵνα чтобы λύσω я развязал αὐτοῦ Его τὸν ἱμάντα ремень τοῦ ὑποδήματος. сандалии.28 Ταῦτα Это ἐν в Βηθανίᾳ Вифании ἐγένετο случилось πέραν за τοῦ Ἰορδάνου, Иорданом, ὅπου где ἦν был Ἰωάννης Иоанн βαπτίζων. крестящий.29 Τῇ ἐπαύριον [На] следующий день βλέπει видит τὸν Ἰησοῦν Иисуса ἐρχόμενον приходящего πρὸς к αὐτόν, нему, καὶ и λέγει, говорит, Ἴδε Вот ἀμνὸς Агнец τοῦ θεοῦ Бога αἴρων берущий τὴν ἁμαρτίαν грех τοῦ κόσμου. мира.30 οὗτός Этот ἐστιν есть ὑπὲρ о οὗ Котором ἐγὼ я εἶπον, сказал, Ὀπίσω За μου мной ἔρχεται приходит ἀνὴρ Муж ὃς Который ἔμπροσθέν передо μου мной γέγονεν, сделался, ὅτι потому что πρῶτός прежде μου моего ἦν. Он был.31 κἀγὼ И я οὐκ не ᾔδειν знал αὐτόν, Его, ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы φανερωθῇ Он был явлен τῷ Ἰσραὴλ Израилю διὰ из-за τοῦτο этого ἦλθον пришёл ἐγὼ я ἐν в ὕδατι воде βαπτίζων. крестящий.32 Καὶ И ἐμαρτύρησεν засвидетельствовал Ἰωάννης Иоанн λέγων говорящий ὅτι что Τεθέαμαι Я увидел τὸ πνεῦμα Духа καταβαῖνον сходящего ὡς как περιστερὰν голубя ἐξ с οὐρανοῦ, неба, καὶ и ἔμεινεν Он остался ἐπ᾽ на αὐτόν· Нём;33 κἀγὼ и я οὐκ не ᾔδειν знал αὐτόν, Его, ἀλλ᾽ но πέμψας Пославший με меня βαπτίζειν крестить ἐν в ὕδατι воде ἐκεῖνός Тот μοι мне εἶπεν, сказал, Ἐφ᾽ На ὃν Которого ἂν ἴδῃς увидишь τὸ πνεῦμα Духа καταβαῖνον сходящего καὶ и μένον остающегося ἐπ᾽ на αὐτόν, Нём, οὗτός Этот ἐστιν есть βαπτίζων Крестящий ἐν в πνεύματι Духе ἁγίῳ. Святом.34 κἀγὼ И я ἑώρακα, увидел, καὶ и μεμαρτύρηκα засвидетельствовал ὅτι что οὗτός Этот ἐστιν есть υἱὸς Сын τοῦ θεοῦ. Бога.35 Τῇ ἐπαύριον [На] следующий день πάλιν опять εἱστήκει стоял Ἰωάννης Иоанн καὶ и ἐκ из τῶν μαθητῶν учеников αὐτοῦ его δύο, двое,36 καὶ и ἐμβλέψας взглянувший на τῷ Ἰησοῦ Иисуса περιπατοῦντι идущего λέγει, говорит, Ἴδε Вот ἀμνὸς Агнец τοῦ θεοῦ. Бога.37 καὶ И ἤκουσαν услышали οἱ δύο два μαθηταὶ ученика αὐτοῦ его λαλοῦντος произносящего καὶ и ἠκολούθησαν последовали τῷ Ἰησοῦ. Иисусу.38 στραφεὶς Повернувшийся δὲ же Ἰησοῦς Иисус καὶ и θεασάμενος увидевший αὐτοὺς их ἀκολουθοῦντας следующих λέγει говорит αὐτοῖς, им, Τί Что ζητεῖτε; ищите? οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали αὐτῷ, Ему, Ῥαββί Равви [ὃ которое λέγεται называется μεθερμηνευόμενον переводимое Διδάσκαλε], Учитель, ποῦ где μένεις; остаёшься?39 λέγει Говорит αὐτοῖς, им, Ἔρχεσθε Приходи́те καὶ и ὄψεσθε. увидите. ἦλθαν Они пришли οὖν итак καὶ и εἶδαν увидели ποῦ где μένει, остаётся, καὶ и παρ᾽ у αὐτῷ Него ἔμειναν они остались τὴν ἡμέραν день ἐκείνην· тот; ὥρα час ἦν был ὡς приблизительно δεκάτη. десятый.40 Ἦν Был Ἀνδρέας Андрей ἀδελφὸς брат Σίμωνος Симона Πέτρου Петра εἷς один ἐκ из τῶν δύο двух τῶν ἀκουσάντων услышавших παρὰ у Ἰωάννου Иоанна καὶ и ἀκολουθησάντων последовавших αὐτῷ· Ему;41 εὑρίσκει находит οὗτος этот πρῶτον сначала τὸν ἀδελφὸν брата τὸν ἴδιον собственного Σίμωνα Симона καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, ему, Εὑρήκαμεν Мы нашли τὸν Μεσσίαν Мессию [ὅ которое ἐστιν есть μεθερμηνευόμενον переводимое Χριστός]· Христос;42 ἤγαγεν он привёл αὐτὸν его πρὸς к τὸν Ἰησοῦν. Иисусу. ἐμβλέψας Взглянувший αὐτῷ [на] него Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Σὺ Ты εἶ есть Σίμων Симон υἱὸς сын Ἰωάννου· Иоанна; σὺ ты κληθήσῃ будешь назван Κηφᾶς Кифа [ὃ которое ἑρμηνεύεται переводится Πέτρος]. Пётр.43 Τῇ ἐπαύριον [На] следующий день ἠθέλησεν Он пожелал ἐξελθεῖν выйти εἰς в τὴν Γαλιλαίαν, Галилею, καὶ и εὑρίσκει находит Φίλιππον. Филиппа. καὶ И λέγει говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Ἀκολούθει Следуй μοι. Мне.44 ἦν Был δὲ же Φίλιππος Филипп ἀπὸ из Βηθσαϊδά, Вифсаиды, ἐκ из τῆς πόλεως го́рода Ἀνδρέου Андрея καὶ и Πέτρου. Петра.45 εὑρίσκει Находит Φίλιππος Филипп τὸν Ναθαναὴλ Нафанаила καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, ему, Ὃν [О] Котором ἔγραψεν написал Μωϋσῆς Моисей ἐν в τῷ νόμῳ законе καὶ и οἱ προφῆται пророки εὑρήκαμεν, мы нашли, Ἰησοῦν Иисуса υἱὸν сына τοῦ Ἰωσὴφ Иосифа τὸν ἀπὸ из Ναζαρέτ. Назарета.46 καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему Ναθαναήλ, Нафанаил, Ἐκ Из Ναζαρὲτ Назарета δύναταί может τι что ἀγαθὸν доброе εἶναι; быть? λέγει Говорит αὐτῷ ему [ὁ] Φίλιππος, Филипп, Ἔρχου Приходи καὶ и ἴδε. посмотри.47 εἶδεν Увидел Ἰησοῦς Иисус τὸν Ναθαναὴλ Нафанаила ἐρχόμενον приходящего πρὸς к αὐτὸν Нему καὶ и λέγει говорит περὶ о αὐτοῦ, нём, Ἴδε Вот ἀληθῶς истинно Ἰσραηλίτης Израильтянин ἐν в котором δόλος хитрость οὐκ не ἔστιν. есть.48 λέγει Говорит αὐτῷ Ему Ναθαναήλ, Нафанаил, Πόθεν Откуда με меня γινώσκεις; знаешь? ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Πρὸ Перед [тем как] τοῦ σε тебя Φίλιππον Филипп φωνῆσαι позвал ὄντα сущего ὑπὸ под τὴν συκῆν смоковницей εἶδόν Я увидел σε. тебя.49 ἀπεκρίθη Ответил αὐτῷ Ему Ναθαναήλ, Нафанаил, Ῥαββί, Равви, σὺ Ты εἶ есть υἱὸς Сын τοῦ θεοῦ, Бога, σὺ Ты βασιλεὺς Царь εἶ есть τοῦ Ἰσραήλ. Израиля.50 ἀπεκρίθη Ответил Ἰησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ὅτι Потому что εἶπόν Я сказал σοι тебе ὅτι что εἶδόν увидел σε тебя ὑποκάτω под τῆς συκῆς смоковницей πιστεύεις; веришь? μείζω Большее τούτων этого ὄψῃ. увидишь.51 καὶ И λέγει говорит αὐτῷ, ему, Ἀμὴν Истинно, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ὄψεσθε увидите τὸν οὐρανὸν небо ἀνεῳγότα открытое καὶ и τοὺς ἀγγέλους ангелов τοῦ θεοῦ Бога ἀναβαίνοντας восходящих καὶ и καταβαίνοντας сходящих ἐπὶ на τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου. человека.