Послание Иакова глава 1

Επιστολή Ιακώβου 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ἰάκωβος Иаков θεοῦ Бога καὶ и κυρίου Го́спода Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа δοῦλος раб ταῖς δώδεκα двенадцати φυλαῖς племенам ταῖς ἐν в τῇ διασπορᾷ рассеянии χαίρειν. радоваться.2 Πᾶσαν Всякую χαρὰν радость ἡγήσασθε, сочтите, ἀδελφοί братья μου, мои, ὅταν когда πειρασμοῖς [в] искушения περιπέσητε попадаете ποικίλοις, различные,3 γινώσκοντες знающие ὅτι что τὸ δοκίμιον испытание ὑμῶν вашей τῆς πίστεως веры κατεργάζεται производит ὑπομονήν· стойкость;4 δὲ же ὑπομονὴ стойкости ἔργον дело τέλειον совершенное ἐχέτω, пусть будет, ἵνα чтобы ἦτε вы были τέλειοι совершенны καὶ и ὁλόκληροι, цельны, ἐν в μηδενὶ ничём λειπόμενοι. имеющие недостаток.5 Εἰ Если δέ же τις кто ὑμῶν [из] вас λείπεται имеет недостаток σοφίας, мудрости, αἰτείτω пусть просит παρὰ у τοῦ διδόντος дающего θεοῦ Бога πᾶσιν всем ἁπλῶς просто καὶ и μὴ не ὀνειδίζοντος, поносящего, καὶ и δοθήσεται будет дано αὐτῷ. ему.6 αἰτείτω Пусть просит δὲ же ἐν в πίστει, вере, μηδὲν ни [в] чём διακρινόμενος, сомневающийся, γὰρ ведь διακρινόμενος сомневающийся ἔοικεν подобен κλύδωνι волне θαλάσσης мо́ря ἀνεμιζομένῳ гонимую ветром καὶ и ῥιπιζομένῳ· швыряемую;7 μὴ не γὰρ ведь οἰέσθω пусть думает ἄνθρωπος человек ἐκεῖνος тот ὅτι что λήμψεταί получит τι что παρὰ у τοῦ κυρίου, Го́спода,8 ἀνὴρ муж δίψυχος, двоедушный, ἀκατάστατος неустойчивый ἐν во πάσαις всех ταῖς ὁδοῖς путях αὐτοῦ. своих.9 Καυχάσθω Пусть гордится δὲ же ἀδελφὸς брат ταπεινὸς смиренный ἐν в τῷ ὕψει высоте αὐτοῦ, его,10 δὲ же πλούσιος богатый ἐν в τῇ ταπεινώσει унижении αὐτοῦ, его, ὅτι потому что ὡς как ἄνθος цветок χόρτου травы παρελεύσεται. пройдёт.11 ἀνέτειλεν Взошло γὰρ ведь ἥλιος солнце σὺν со τῷ καύσωνι зноем καὶ и ἐξήρανεν высушило τὸν χόρτον, траву, καὶ и τὸ ἄνθος цветок αὐτοῦ её ἐξέπεσεν опал καὶ и εὐπρέπεια благообразие τοῦ προσώπου вида αὐτοῦ его ἀπώλετο· погибло; οὕτως так καὶ и πλούσιος богатый ἐν в ταῖς πορείαις путях αὐτοῦ своих μαρανθήσεται. будет угашен.12 Μακάριος Блажен ἀνὴρ муж ὃς который ὑπομένει выстаивает πειρασμόν, искушение, ὅτι потому что δόκιμος пригодный γενόμενος сделавшийся λήμψεται получит τὸν στέφανον венок τῆς ζωῆς, жизни, ὃν который ἐπηγγείλατο Он пообещал τοῖς ἀγαπῶσιν любящим αὐτόν. Его.13 μηδεὶς Никто πειραζόμενος искушаемый λεγέτω пусть говорит ὅτι что: Ἀπὸ От θεοῦ Бога πειράζομαι· искушаюсь; γὰρ ведь θεὸς Бог ἀπείραστός чуждый искушениям ἐστιν есть κακῶν, зла, πειράζει искушает δὲ же αὐτὸς Он οὐδένα. никого.14 ἕκαστος Каждый δὲ же πειράζεται искушается ὑπὸ τῆς ἰδίας собственной ἐπιθυμίας страстью ἐξελκόμενος завлекаемый καὶ и δελεαζόμενος· приманиваемый;15 εἶτα затем ἐπιθυμία страсть συλλαβοῦσα зачавшая τίκτει рождает ἁμαρτίαν, грех, δὲ же ἁμαρτία грех ἀποτελεσθεῖσα совершённый ἀποκύει рождает θάνατον. смерть.16 Μὴ Не πλανᾶσθε, заблуждаетесь, ἀδελφοί братья μου мои ἀγαπητοί. любимые.17 πᾶσα Всякое δόσις дарение ἀγαθὴ доброе καὶ и πᾶν всякое δώρημα дарование τέλειον совершенное ἄνωθέν свыше ἐστιν, есть, καταβαῖνον сходящее ἀπὸ от τοῦ πατρὸς Отца τῶν φώτων, светил, παρ᾽ у Которого οὐκ не ἔνι есть παραλλαγὴ изменение или τροπῆς поворота ἀποσκίασμα. оттенок.18 βουληθεὶς Захотевший ἀπεκύησεν Он породил ἡμᾶς нас λόγῳ словом ἀληθείας, истины, εἰς в τὸ εἶναι быть ἡμᾶς нам ἀπαρχήν начатком τινα неким τῶν αὐτοῦ Его κτισμάτων. созданий.19 Ἴστε, Знайте, ἀδελφοί братья μου мои ἀγαπητοί. любимые. ἔστω Пусть будет δὲ же πᾶς всякий ἄνθρωπος человек ταχὺς быстрый εἰς на τὸ ἀκοῦσαι, [то, чтобы] услышать, βραδὺς медленный εἰς на τὸ λαλῆσαι, говорение, βραδὺς медленный εἰς на ὀργήν· гнев;20 ὀργὴ гнев γὰρ ведь ἀνδρὸς человека δικαιοσύνην праведности θεοῦ Бога οὐκ не ἐργάζεται. производит.21 διὸ Потому ἀποθέμενοι отложившие πᾶσαν всякую ῥυπαρίαν грязь καὶ и περισσείαν изобилие κακίας злобы ἐν в πραΰτητι кротости δέξασθε прими́те τὸν ἔμφυτον вживлённое λόγον слово τὸν δυνάμενον могущее σῶσαι спасти τὰς ψυχὰς ду́ши ὑμῶν. ваши.22 Γίνεσθε Делайтесь δὲ же ποιηταὶ деятели λόγου сло́ва καὶ а μὴ не μόνον только ἀκροαταὶ слушателями παραλογιζόμενοι обсчитывающими ἑαυτούς. самих себя.23 ὅτι Потому что εἴ если τις кто ἀκροατὴς слушатель λόγου сло́ва ἐστὶν есть καὶ и οὐ не ποιητής, деятель, οὗτος этот ἔοικεν подобен ἀνδρὶ человеку κατανοοῦντι рассматривающего τὸ πρόσωπον лицо τῆς γενέσεως происхождения αὐτοῦ его ἐν в ἐσόπτρῳ· зеркале;24 κατενόησεν он рассмотрел γὰρ ведь ἑαυτὸν самого себя καὶ и ἀπελήλυθεν отошёл καὶ и εὐθέως тотчас ἐπελάθετο забыл ὁποῖος каков ἦν. был.25 δὲ Же παρακύψας склонившийся εἰς в νόμον закон τέλειον совершенный τὸν τῆς ἐλευθερίας свободы καὶ и παραμείνας, оставшийся, οὐκ не ἀκροατὴς слушатель ἐπιλησμονῆς забывчивый γενόμενος сделавшийся ἀλλὰ но ποιητὴς деятель ἔργου, работы, οὗτος этот μακάριος блажен ἐν в τῇ ποιήσει деле αὐτοῦ его ἔσται. будет.26 Εἴ Если τις кто δοκεῖ кажется θρησκὸς набожным εἶναι, быть, μὴ не χαλιναγωγῶν обуздывающий γλῶσσαν язык αὐτοῦ свой ἀλλὰ но ἀπατῶν обманывающий καρδίαν сердце αὐτοῦ, своё, τούτου этого μάταιος тщетна θρησκεία. набожность.27 θρησκεία Набожность καθαρὰ чистая καὶ и ἀμίαντος нескверная παρὰ у τῷ θεῷ Бога καὶ и πατρὶ Отца αὕτη это ἐστίν, есть, ἐπισκέπτεσθαι посещать ὀρφανοὺς осиротелых καὶ и χήρας вдов ἐν в τῇ θλίψει угнетении αὐτῶν, их, ἄσπιλον незапятнанного ἑαυτὸν самого себя τηρεῖν соблюдать ἀπὸ от τοῦ κόσμου. мира.