Послание Иакова глава 2

Επιστολή Ιακώβου 2

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀδελφοί Братья μου, мои, μὴ не ἐν в προσωπολημψίαις лицемериях ἔχετε имеете τὴν πίστιν веру τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τῆς δόξης. славы.2 ἐὰν Если γὰρ ведь εἰσέλθῃ войдёт εἰς в συναγωγὴν синагогу ὑμῶν вашу ἀνὴρ муж χρυσοδακτύλιος с золотыми кольцами ἐν в ἐσθῆτι одежде λαμπρᾷ, светлой, εἰσέλθῃ войдёт δὲ же καὶ и πτωχὸς нищий ἐν в ῥυπαρᾷ грязной ἐσθῆτι, одежде,3 ἐπιβλέψητε посмо́трите δὲ же ἐπὶ на τὸν φοροῦντα носящего τὴν ἐσθῆτα одежду τὴν λαμπρὰν светлую καὶ и εἴπητε, скажете, Σὺ Ты κάθου сиди ὧδε здесь καλῶς, хорошо, καὶ и τῷ πτωχῷ нищему εἴπητε, скажете, Σὺ Ты στῆθι стань ἐκεῖ там κάθου сиди ὑπὸ у τὸ ὑποπόδιόν подножия μου, моего,4 οὐ не διεκρίθητε установили различия вы ἐν в ἑαυτοῖς себе καὶ и ἐγένεσθε сделались κριταὶ судьями διαλογισμῶν расчётов πονηρῶν; дурных?5 Ἀκούσατε, Послушайте, ἀδελφοί братья μου мои ἀγαπητοί. любимые. οὐχ [Разве] не θεὸς Бог ἐξελέξατο избрал τοὺς πτωχοὺς нищих τῷ κόσμῳ мира πλουσίους богатых ἐν в πίστει вере καὶ и κληρονόμους наследников τῆς βασιλείας царства ἧς которое ἐπηγγείλατο Он пообещал τοῖς ἀγαπῶσιν любящим αὐτόν; Его?6 ὑμεῖς Вы δὲ же ἠτιμάσατε обесчестили τὸν πτωχόν. нищего. οὐχ [Разве] не οἱ πλούσιοι богатые καταδυναστεύουσιν применяют силу против ὑμῶν, вас, καὶ и αὐτοὶ они ἕλκουσιν тащат ὑμᾶς вас εἰς в κριτήρια; суды?7 οὐκ Не αὐτοὶ они βλασφημοῦσιν хулят τὸ καλὸν хорошее ὄνομα имя τὸ ἐπικληθὲν наречённое ἐφ᾽ на ὑμᾶς; вас?8 εἰ Если μέντοι однако νόμον закон τελεῖτε совершаете βασιλικὸν царский κατὰ по τὴν γραφήν, писанию, Ἀγαπήσεις Будешь любить τὸν πλησίον ближнего σου твоего ὡς как σεαυτόν, тебя самого, καλῶς хорошо ποιεῖτε· делаете;9 εἰ если δὲ же προσωπολημπτεῖτε, выказываете лицемерие, ἁμαρτίαν грех ἐργάζεσθε, делаете, ἐλεγχόμενοι обличаемые ὑπὸ от τοῦ νόμου закона ὡς как παραβάται. преступники.10 ὅστις Тот, который γὰρ ведь ὅλον весь τὸν νόμον закон τηρήσῃ, соблюдает, πταίσῃ споткнётся δὲ же ἐν в ἑνί, одном, γέγονεν сделается πάντων [во] всём ἔνοχος. виновным.11 γὰρ Ведь εἰπών, Сказавший, Μὴ Не μοιχεύσῃς, соверши прелюбодеяние, εἶπεν сказал καί, и, Μὴ Не φονεύσῃς· убей; εἰ если δὲ же οὐ не μοιχεύεις, совершая прелюбодеяние, φονεύεις убиваешь δέ, же, γέγονας ты сделался παραβάτης преступник νόμου. закона.12 οὕτως Так λαλεῖτε говорите καὶ и οὕτως так ποιεῖτε делаете ὡς как διὰ по νόμου закону ἐλευθερίας свободы μέλλοντες готовящиеся κρίνεσθαι. быть судимыми.13 γὰρ Ведь κρίσις суд ἀνέλεος немилостив τῷ μὴ не ποιήσαντι сделавшему ἔλεος· милость; κατακαυχᾶται торжествует ἔλεος милость κρίσεως. суда.14 Τί Что τὸ ὄφελος, польза, ἀδελφοί братья μου, мои, ἐὰν если πίστιν веру λέγῃ будет говорить τις кто ἔχειν, имеет, ἔργα дела́ δὲ же μὴ не ἔχῃ; будет иметь? μὴ Не δύναται может πίστις вера σῶσαι спасти αὐτόν; его?15 ἐὰν Если ἀδελφὸς брат ἀδελφὴ сестра γυμνοὶ нагие ὑπάρχωσιν будут пребывать καὶ и λειπόμενοι имеющие недостаток τῆς ἐφημέρου ежедневной τροφῆς, пищи,16 εἴπῃ скажет δέ же τις кто αὐτοῖς им ἐξ из ὑμῶν, вас, Ὑπάγετε Идите ἐν в εἰρήνῃ, мире, θερμαίνεσθε грейтесь καὶ и χορτάζεσθε, насыщайтесь, μὴ не δῶτε даст δὲ же αὐτοῖς им τὰ ἐπιτήδεια необходимое τοῦ σώματος, телу, τί какая τὸ ὄφελος; польза?17 οὕτως Так καὶ и πίστις, вера, ἐὰν если μὴ не ἔχῃ будет иметь ἔργα, дел, νεκρά мертва ἐστιν есть καθ᾽ по ἑαυτήν. себе самой.18 Ἀλλ᾽ Но ἐρεῖ скажет τις, кто, Σὺ Ты πίστιν веру ἔχεις имеешь κἀγὼ и я ἔργα дела́ ἔχω. имею. δεῖξόν Покажи μοι мне τὴν πίστιν веру σου твою χωρὶς без τῶν ἔργων, дел, κἀγώ и я σοι тебе δείξω покажу ἐκ из τῶν ἔργων дел μου моих τὴν πίστιν. веру.19 σὺ Ты πιστεύεις веришь ὅτι что εἷς один ἐστιν есть θεός; Бог? καλῶς Хорошо ποιεῖς· делаешь; καὶ и τὰ δαιμόνια демоны πιστεύουσιν верят καὶ и φρίσσουσιν. трясутся.20 θέλεις Желаешь δὲ же γνῶναι, познать, ἄνθρωπε человек κενέ, пустой, ὅτι что πίστις вера χωρὶς без τῶν ἔργων дел ἀργή бездейственна ἐστιν; есть?21 Ἀβραὰμ Авраам πατὴρ отец ἡμῶν наш οὐκ не ἐξ из ἔργων дел ἐδικαιώθη, был признан правым, ἀνενέγκας вознёсший Ἰσαὰκ Исаака τὸν υἱὸν сына αὐτοῦ своего ἐπὶ на τὸ θυσιαστήριον; жертвенник?22 βλέπεις Видишь ὅτι что πίστις вера συνήργει содействовала τοῖς ἔργοις делам αὐτοῦ его καὶ и ἐκ от τῶν ἔργων дел πίστις вера ἐτελειώθη, была сделана совершенная,23 καὶ и ἐπληρώθη исполнилось γραφὴ Писание λέγουσα, говорящее, Ἐπίστευσεν Поверил δὲ же Ἀβραὰμ Авраам τῷ θεῷ, Богу, καὶ и ἐλογίσθη было засчитано αὐτῷ ему εἰς в δικαιοσύνην, праведность, καὶ и φίλος дру́гом θεοῦ Бога ἐκλήθη. назван.24 ὁρᾶτε Видите ὅτι что ἐξ из ἔργων дел δικαιοῦται признается праведный ἄνθρωπος человек καὶ и οὐκ не ἐκ от πίστεως веры μόνον. только.25 ὁμοίως Подобно δὲ же καὶ и Ῥαὰβ Раав πόρνη блудница οὐκ не ἐξ из ἔργων дел ἐδικαιώθη, была признана правой, ὑποδεξαμένη принявшая τοὺς ἀγγέλους вестников καὶ и ἑτέρᾳ другим ὁδῷ путём ἐκβαλοῦσα; выпустившая?26 ὥσπερ Как γὰρ ведь τὸ σῶμα тело χωρὶς без πνεύματος духа νεκρόν мертво ἐστιν, есть, οὕτως так καὶ и πίστις вера χωρὶς без ἔργων дел νεκρά мертва ἐστιν. есть.