Послание Иакова глава 5

Επιστολή Ιακώβου 5

Подстрочный перевод Библии

1 Ἄγε Ну νῦν теперь οἱ πλούσιοι, богатые, κλαύσατε заплачьте ὀλολύζοντες завывающие ἐπὶ над ταῖς ταλαιπωρίαις несчастьями ὑμῶν вашими ταῖς ἐπερχομέναις. приходящими.2 πλοῦτος Богатство ὑμῶν ваше σέσηπεν сгнило καὶ и τὰ ἱμάτια одежды ὑμῶν ваши σητόβρωτα порченые молью γέγονεν, сделались,3 χρυσὸς золото ὑμῶν ваше καὶ и ἄργυρος серебро κατίωται, заржавело, καὶ и ἰὸς ржавчина αὐτῶν их εἰς во μαρτύριον свидетельство ὑμῖν вам ἔσται будет καὶ и φάγεται съест τὰς σάρκας тела́ ὑμῶν ваши ὡς как πῦρ· огонь; ἐθησαυρίσατε вы собрали сокровища ἐν на ἐσχάταις последние ἡμέραις. дни.4 ἰδοὺ Вот μισθὸς плата τῶν ἐργατῶν работников τῶν ἀμησάντων собравших жатву τὰς χώρας земель ὑμῶν ваших ἀπεστερημένος отобранная ἀφ᾽ от ὑμῶν вас κράζει, кричит, καὶ и αἱ βοαὶ вопли τῶν θερισάντων собравших урожай εἰς в τὰ ὦτα уши κυρίου Го́спода Σαβαὼθ Саваофа εἰσεληλύθασιν. вошли.5 ἐτρυφήσατε Вы предались роскоши ἐπὶ на τῆς γῆς земле καὶ и ἐσπαταλήσατε, предались излишествам, ἐθρέψατε вы откормили τὰς καρδίας сердца́ ὑμῶν ваши ἐν в ἡμέρᾳ день σφαγῆς. заклания.6 κατεδικάσατε, Вы осудили, ἐφονεύσατε убили τὸν δίκαιον. праведного. οὐκ Не ἀντιτάσσεται противящегося ὑμῖν. вам.7 Μακροθυμήσατε Прояви́те долготерпение οὖν, итак, ἀδελφοί, братья, ἕως до τῆς παρουσίας пришествия τοῦ κυρίου. Го́спода. ἰδοὺ Вот γεωργὸς земледелец ἐκδέχεται ожидает τὸν τίμιον ценный καρπὸν плод τῆς γῆς, земли́, μακροθυμῶν долго терпящий ἐπ᾽ в αὐτῷ нём ἕως до [тех пор, пока] λάβῃ получит πρόϊμον ранний καὶ и ὄψιμον. поздний.8 μακροθυμήσατε Проявите долготерпение καὶ и ὑμεῖς, вы, στηρίξατε утвердите τὰς καρδίας сердца́ ὑμῶν, ваши, ὅτι потому что παρουσία пришествие τοῦ κυρίου Го́спода ἤγγικεν. приблизилось.9 μὴ Не στενάζετε, стоните, ἀδελφοί, братья, κατ᾽ против ἀλλήλων, друг друга, ἵνα чтобы μὴ не κριθῆτε· стали судимы; ἰδοὺ вот κριτὴς Судья πρὸ перед τῶν θυρῶν дверьми ἕστηκεν. стои́т.10 ὑπόδειγμα [В] пример λάβετε, возьмите, ἀδελφοί, братья, τῆς κακοπαθίας перенесения зла καὶ и τῆς μακροθυμίας долготерпения τοὺς προφήτας, пророков, οἳ которые ἐλάλησαν говорили ἐν во τῷ ὀνόματι имя κυρίου. Го́спода.11 ἰδοὺ Вот μακαρίζομεν прославляем как блаженных τοὺς ὑπομείναντας· выстоявших; τὴν ὑπομονὴν стойкость Ἰὼβ Иова ἠκούσατε, вы услышали, καὶ и τὸ τέλος свершение κυρίου Го́спода εἴδετε, вы увидели, ὅτι потому что πολύσπλαγχνός многожалостлив ἐστιν есть κύριος Господь καὶ и οἰκτίρμων. отзывчив.12 Πρὸ Прежде πάντων всего δέ, же, ἀδελφοί братья μου, мои, μὴ не ὀμνύετε, клянитесь, μήτε и не τὸν οὐρανὸν небом μήτε и не τὴν γῆν землёю μήτε и не ἄλλον другой τινὰ какой-то ὅρκον· клятвой; ἤτω пусть будет δὲ же ὑμῶν ваше τὸ Ναὶ Да ναὶ да καὶ и τὸ Οὒ Нет οὔ, нет, ἵνα чтобы μὴ не ὑπὸ под κρίσιν приговор πέσητε. вы подпали.13 Κακοπαθεῖ Претерпевает зло τις кто ἐν у ὑμῖν; вас? προσευχέσθω· Пусть молится; εὐθυμεῖ благодушествует τις; кто? ψαλλέτω. Пусть поёт псалмы.14 ἀσθενεῖ Болеет τις кто ἐν у ὑμῖν; вас? προσκαλεσάσθω Пусть позовёт к себе τοὺς πρεσβυτέρους пресвитеров τῆς ἐκκλησίας, церкви, καὶ и προσευξάσθωσαν пусть помолятся ἐπ᾽ над αὐτὸν ним ἀλείψαντες помазавшие [αὐτὸν] его ἐλαίῳ маслом ἐν во τῷ ὀνόματι имя τοῦ κυρίου· Го́спода;15 καὶ и εὐχὴ молитва τῆς πίστεως веры σώσει спасёт τὸν κάμνοντα, изнемогающего, καὶ и ἐγερεῖ поднимет αὐτὸν его κύριος· Господь; κἂν если ἁμαρτίας грехи πεποιηκώς, сделал, ἀφεθήσεται будут прощены αὐτῷ. ему.16 ἐξομολογεῖσθε Исповедуйте οὖν итак ἀλλήλοις друг другу τὰς ἁμαρτίας грехи καὶ и εὔχεσθε моли́тесь ὑπὲρ за ἀλλήλων, друг друга, ὅπως чтобы ἰαθῆτε. вы были исцелены. πολὺ Многое ἰσχύει может δέησις прошение δικαίου праведного ἐνεργουμένη. действующее.17 Ἠλίας Илия ἄνθρωπος человек ἦν был ὁμοιοπαθὴς подобный ἡμῖν, нам, καὶ и προσευχῇ молитвой προσηύξατο он помолился τοῦ μὴ не βρέξαι, пойти дождю, καὶ и οὐκ не ἔβρεξεν шёл дождь ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἐνιαυτοὺς года τρεῖς три καὶ и μῆνας месяцев ἕξ· шесть;18 καὶ и πάλιν опять προσηύξατο, помолился, καὶ и οὐρανὸς небо ὑετὸν дождь ἔδωκεν дало καὶ и γῆ земля ἐβλάστησεν прорастила τὸν καρπὸν плод αὐτῆς. её.19 Ἀδελφοί Братья μου, мои, ἐάν если τις кто ἐν у ὑμῖν вас πλανηθῇ заблудится ἀπὸ от τῆς ἀληθείας истины καὶ и ἐπιστρέψῃ обратит τις кто αὐτόν, его,20 γινωσκέτω пусть знает ὅτι что ἐπιστρέψας обративший ἁμαρτωλὸν грешного ἐκ от πλάνης заблуждения ὁδοῦ пути αὐτοῦ его σώσει спасёт ψυχὴν душу αὐτοῦ его ἐκ от θανάτου смерти καὶ и καλύψει покроет πλῆθος множество ἁμαρτιῶν. грехов.