Евангелие от Луки глава 1

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐπειδήπερ Поскольку πολλοὶ многие ἐπεχείρησαν приложили руку ἀνατάξασθαι составить διήγησιν рассказ περὶ об τῶν πεπληροφορημένων исполнившихся ἐν в ἡμῖν нас πραγμάτων, делах,2 καθὼς как παρέδοσαν передали ἡμῖν нам οἱ которые ἀπ᾽ от ἀρχῆς нача́ла αὐτόπται очевидцы καὶ и ὑπηρέται служители γενόμενοι сделавшиеся τοῦ λόγου, сло́ва,3 ἔδοξε показалось κἀμοὶ и мне παρηκολουθηκότι исследовавшему ἄνωθεν сначала πᾶσιν всё ἀκριβῶς точно καθεξῆς по порядку σοι тебе γράψαι, написать, κράτιστε превосходительный Θεόφιλε, Феофил,4 ἵνα чтобы ἐπιγνῷς ты осознал περὶ о ὧν которых κατηχήθης ты был наставлен λόγων слов τὴν ἀσφάλειαν. неколебимость.5 Ἐγένετο Сделался ἐν в ταῖς ἡμέραις дни Ἡρῴδου Ирода βασιλέως царя τῆς Ἰουδαίας Иудеи ἱερεύς священник τις некий ὀνόματι именем Ζαχαρίας Захарий ἐξ из ἐφημερίας череды Ἀβιά, Авии, καὶ и γυνὴ жена αὐτῷ [у] него ἐκ из τῶν θυγατέρων дочерей Ἀαρών, Аарона, καὶ и τὸ ὄνομα имя αὐτῆς её Ἐλισάβετ. Елизавета.6 ἦσαν Были δὲ же δίκαιοι праведные ἀμφότεροι оба ἐναντίον перед τοῦ θεοῦ, Богом, πορευόμενοι ходящие ἐν во πάσαις всех ταῖς ἐντολαῖς заповедях καὶ и δικαιώμασιν требованиях τοῦ κυρίου Го́спода ἄμεμπτοι. безукоризненные.7 καὶ И οὐκ не ἦν было αὐτοῖς [у] них τέκνον, ребёнка, καθότι так как ἦν была Ἐλισάβετ Елизавета στεῖρα, бесплодная, καὶ и ἀμφότεροι оба προβεβηκότες продвинувшиеся вперёд ἐν в ταῖς ἡμέραις днях αὐτῶν их ἦσαν. были.8 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῷ ἱερατεύειν священнодействовать αὐτὸν его ἐν в τῇ τάξει порядке τῆς ἐφημερίας череды αὐτοῦ его ἔναντι перед τοῦ θεοῦ, Богом,9 κατὰ по τὸ ἔθος обычаю τῆς ἱερατείας священнодействования ἔλαχε он получил по жребию τοῦ θυμιᾶσαι покадить εἰσελθὼν вошедший εἰς в τὸν ναὸν Святилище τοῦ κυρίου, Го́спода,10 καὶ и πᾶν всё τὸ πλῆθος множество ἦν было τοῦ λαοῦ народа προσευχόμενον молящегося ἔξω вне τῇ ὥρᾳ [в] час τοῦ θυμιάματος· каждения;11 ὤφθη был сделан видим δὲ же αὐτῷ ему ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода ἑστὼς стоящий ἐκ с δεξιῶν правой [стороны́] τοῦ θυσιαστηρίου [от] жертвенника τοῦ θυμιάματος. каждения.12 καὶ И ἐταράχθη встревожился Ζαχαρίας Захария ἰδών, увидевший, καὶ и φόβος страх ἐπέπεσεν напал ἐπ᾽ на αὐτόν. него.13 εἶπεν Сказал δὲ же πρὸς к αὐτὸν нему ἄγγελος, ангел, Μὴ Не φοβοῦ, бойся, Ζαχαρία, Захария, διότι потому что εἰσηκούσθη была услышана δέησίς мольба σου, твоя, καὶ и γυνή жена σου твоя Ἐλισάβετ Елизавета γεννήσει родит υἱόν сына σοι, тебе, καὶ и καλέσεις назовёшь τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его Ἰωάννην. Иоанна.14 καὶ И ἔσται будет χαρά радость σοι тебе καὶ и ἀγαλλίασις, ликование, καὶ и πολλοὶ многие ἐπὶ на τῇ γενέσει рождение αὐτοῦ его χαρήσονται· будут радоваться;15 ἔσται будет γὰρ ведь μέγας великий ἐνώπιον перед [τοῦ] κυρίου, Господом, καὶ и οἶνον вино καὶ и σίκερα сикер οὐ нет μὴ не πίῃ, попьёт, καὶ и πνεύματος Духом ἁγίου Святым πλησθήσεται будет наполнен ἔτι ещё ἐκ от κοιλίας утробы μητρὸς матери αὐτοῦ, его,16 καὶ и πολλοὺς многих τῶν υἱῶν [из] сыновей Ἰσραὴλ Израиля ἐπιστρέψει будет обращать ἐπὶ к κύριον Господу τὸν θεὸν Богу αὐτῶν. их.17 καὶ И αὐτὸς сам προελεύσεται будет продвигаться ἐνώπιον перед αὐτοῦ Ним ἐν в πνεύματι духе καὶ и δυνάμει силе Ἠλίου, Илии, ἐπιστρέψαι [чтобы] обратить καρδίας сердца́ πατέρων отцов ἐπὶ к τέκνα детям καὶ и ἀπειθεῖς непокорных ἐν в φρονήσει мышлении δικαίων, праведных, ἑτοιμάσαι [чтобы] приготовить κυρίῳ Господу λαὸν народ κατεσκευασμένον. снаряжённый.18 Καὶ И εἶπεν сказал Ζαχαρίας Захария πρὸς к τὸν ἄγγελον, ангелу, Κατὰ По τί чему γνώσομαι узна́ю τοῦτο; это? ἐγὼ Я γάρ ведь εἰμι есть πρεσβύτης старик καὶ и γυνή жена μου моя προβεβηκυῖα продвинувшаяся вперёд ἐν в ταῖς ἡμέραις днях αὐτῆς. её.19 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший ἄγγελος ангел εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ἐγώ Я εἰμι есть Γαβριὴλ Гавриил παρεστηκὼς стоящий близко ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ, Богом, καὶ и ἀπεστάλην я послан λαλῆσαι произнести πρὸς к σὲ тебе καὶ и εὐαγγελίσασθαί благовозвестить σοι тебе ταῦτα· это;20 καὶ и ἰδοὺ вот ἔσῃ будешь σιωπῶν молчащий καὶ и μὴ не δυνάμενος могущий λαλῆσαι произнести ἄχρι до ἧς которого ἡμέρας дня γένηται сбудется ταῦτα, это, ἀνθ᾽ за ὧν которое οὐκ не ἐπίστευσας поверил ты τοῖς λόγοις словам μου, моим, οἵτινες которые πληρωθήσονται будут исполнены εἰς во τὸν καιρὸν время αὐτῶν. их.21 Καὶ И ἦν был λαὸς народ προσδοκῶν ожидающий τὸν Ζαχαρίαν, Захарию, καὶ и ἐθαύμαζον они удивлялись ἐν в τῷ χρονίζειν медлить ἐν в τῷ ναῷ Святилище αὐτόν. его.22 ἐξελθὼν Вышедший δὲ же οὐκ не ἐδύνατο мог λαλῆσαι произнести αὐτοῖς, им, καὶ и ἐπέγνωσαν они узнали ὅτι что ὀπτασίαν виде́ние ἑώρακεν он увидел ἐν в τῷ ναῷ· Святилище; καὶ и αὐτὸς он ἦν был διανεύων кивающий αὐτοῖς, им, καὶ и διέμενεν оставался κωφός. немой.23 καὶ И ἐγένετο случилось ὡς как ἐπλήσθησαν были исполнены αἱ ἡμέραι дни τῆς λειτουργίας служения αὐτοῦ его ἀπῆλθεν он ушёл εἰς в τὸν οἶκον дом αὐτοῦ. его.24 Μετὰ После δὲ же ταύτας этих τὰς ἡμέρας дней συνέλαβεν зачала Ἐλισάβετ Елизавета γυνὴ жена αὐτοῦ· его; καὶ и περιέκρυβεν скрывала ἑαυτὴν себя μῆνας месяцев πέντε, пять, λέγουσα говорящая25 ὅτι что Οὕτως Так μοι мне πεποίηκεν сделал κύριος Господь ἐν в ἡμέραις дни αἷς [в] которые ἐπεῖδεν Он присмотрел ἀφελεῖν убрать ὄνειδός позор μου мой ἐν в ἀνθρώποις. людях.26 Ἐν В δὲ же τῷ μηνὶ месяц τῷ ἕκτῳ шестой ἀπεστάλη был послан ἄγγελος ангел Γαβριὴλ Гавриил ἀπὸ от τοῦ θεοῦ Бога εἰς в πόλιν город τῆς Γαλιλαίας Галилеи которому ὄνομα имя Ναζαρὲθ Назарет27 πρὸς к παρθένον Деве ἐμνηστευμένην обручённой ἀνδρὶ мужчине которому ὄνομα имя Ἰωσὴφ Иосиф ἐξ из οἴκου до́ма Δαυίδ, Давида, καὶ и τὸ ὄνομα имя τῆς παρθένου Девы Μαριάμ. Мариам.28 καὶ И εἰσελθὼν вошедший πρὸς к αὐτὴν Ней εἶπεν, он сказал, Χαῖρε, Радуйся, κεχαριτωμένη, Облагодатствованная, κύριος Господь μετὰ с σοῦ. тобой.29 Она δὲ же ἐπὶ при τῷ этом λόγῳ слове διεταράχθη была потрясена καὶ и διελογίζετο рассуждала ποταπὸς каково εἴη было бы ἀσπασμὸς приветствие οὗτος. это.30 καὶ И εἶπεν сказал ἄγγελος ангел αὐτῇ, Ей, Μὴ Не φοβοῦ, бойся, Μαριάμ, Мариам, εὗρες Ты нашла γὰρ ведь χάριν благодать παρὰ у τῷ θεῷ· Бога;31 καὶ и ἰδοὺ вот συλλήμψῃ зачнёшь ἐν в γαστρὶ утробе καὶ и τέξῃ родишь υἱόν, Сына, καὶ и καλέσεις назовёшь τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Ему Ἰησοῦν. Иисус.32 οὗτος Этот ἔσται будет μέγας великий καὶ и υἱὸς Сын ὑψίστου Высочайшего κληθήσεται, будет назван, καὶ и δώσει даст αὐτῷ Ему κύριος Господь θεὸς Бог τὸν θρόνον престол Δαυὶδ Давида τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ, Его,33 καὶ и βασιλεύσει будет царствовать ἐπὶ над τὸν οἶκον домом Ἰακὼβ Иакова εἰς в τοὺς αἰῶνας, века́, καὶ и τῆς βασιλείας царства αὐτοῦ Его οὐκ не ἔσται будет τέλος. конец.34 εἶπεν Сказала δὲ же Μαριὰμ Мариам πρὸς к τὸν ἄγγελον, ангелу, Πῶς Как ἔσται будет τοῦτο, это, ἐπεὶ поскольку ἄνδρα мужа οὐ не γινώσκω; знаю?35 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший ἄγγελος ангел εἶπεν сказал αὐτῇ, Ей, Πνεῦμα Дух ἅγιον Святой ἐπελεύσεται придёт ἐπὶ на σέ, Тебя, καὶ и δύναμις сила ὑψίστου Высочайшего ἐπισκιάσει покроет тенью σοι· Тебя; διὸ потому καὶ и τὸ γεννώμενον рождаемое ἅγιον Святое κληθήσεται, будет названо, υἱὸς Сын θεοῦ. Бога.36 καὶ И ἰδοὺ вот Ἐλισάβετ Елизавета συγγενίς родственница σου Твоя καὶ и αὐτὴ она συνείληφεν зачала υἱὸν сына ἐν в γήρει старости αὐτῆς, её, καὶ и οὗτος этот μὴν месяц ἕκτος шестой ἐστὶν есть αὐτῇ ей τῇ καλουμένῃ называемой στείρᾳ· бесплодной;37 ὅτι потому что οὐκ не ἀδυνατήσει будет невозможно παρὰ у τοῦ θεοῦ Бога πᾶν всякое ῥῆμα. слово.38 εἶπεν Сказала δὲ же Μαριάμ, Мариам, Ἰδοὺ Вот δούλη Раба κυρίου· Го́спода; γένοιτό пусть осуществится μοι Мне κατὰ по τὸ ῥῆμά слову σου. твоему. καὶ И ἀπῆλθεν ушёл ἀπ᾽ от αὐτῆς Неё ἄγγελος. ангел.39 Ἀναστᾶσα Вставшая δὲ же Μαριὰμ Мариам ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ταύταις эти ἐπορεύθη пошла εἰς в τὴν ὀρεινὴν горную [местность] μετὰ с σπουδῆς поспешностью εἰς в πόλιν город Ἰούδα, Иуды,40 καὶ и εἰσῆλθεν вошла εἰς в τὸν οἶκον дом Ζαχαρίου Захарии καὶ и ἠσπάσατο поприветствовала τὴν Ἐλισάβετ. Елизавету.41 καὶ И ἐγένετο случилось ὡς как ἤκουσεν услышала τὸν ἀσπασμὸν приветствие τῆς Μαρίας Марии Ἐλισάβετ, Елизавета, ἐσκίρτησεν запрыгал τὸ βρέφος младенец ἐν в τῇ κοιλίᾳ утробе αὐτῆς, её, καὶ и ἐπλήσθη наполнилась πνεύματος Духом ἁγίου Святым Ἐλισάβετ, Елизавета,42 καὶ и ἀνεφώνησεν возгласила κραυγῇ криком μεγάλῃ громким καὶ и εἶπεν, сказала, Εὐλογημένη Благословенна σὺ Ты ἐν в γυναιξίν, женщинах, καὶ и εὐλογημένος благословен καρπὸς плод τῆς κοιλίας утробы σου. Твоей.43 καὶ И πόθεν откуда μοι мне τοῦτο это ἵνα чтобы ἔλθῃ пришла μήτηρ Мать τοῦ κυρίου Го́спода μου моего πρὸς ко ἐμέ; мне?44 ἰδοὺ Вот γὰρ ведь ὡς как ἐγένετο сделался φωνὴ голос τοῦ ἀσπασμοῦ приветствия σου Твоего εἰς в τὰ ὦτά уши μου, мои, ἐσκίρτησεν запрыгал ἐν в ἀγαλλιάσει ликовании τὸ βρέφος младенец ἐν в τῇ κοιλίᾳ утробе μου. моей.45 καὶ И μακαρία блаженна πιστεύσασα поверившая ὅτι потому что ἔσται будет τελείωσις совершение τοῖς λελαλημένοις произнесённому αὐτῇ Ей παρὰ от κυρίου. Го́спода.46 Καὶ И εἶπεν сказала Μαριάμ, Мариам,47 Μεγαλύνει Возвеличивает ψυχή душа́ μου Моя τὸν κύριον, Го́спода, καὶ и ἠγαλλίασεν возликовал τὸ πνεῦμά Дух μου Мой ἐπὶ о τῷ θεῷ Боге τῷ σωτῆρί Спасителе μου, Моём,48 ὅτι потому что ἐπέβλεψεν Он обратил взгляд ἐπὶ на τὴν ταπείνωσιν ничтожность τῆς δούλης рабы αὐτοῦ. Его. ἰδοὺ Вот γὰρ ведь ἀπὸ от τοῦ νῦν ныне μακαριοῦσίν будут прославлять как блаженную με Меня πᾶσαι все αἱ γενεαί· поколения;49 ὅτι потому что ἐποίησέν сделал μοι Мне μεγάλα великое δυνατός, Сильный, καὶ и ἅγιον свято τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ, Его,50 καὶ и τὸ ἔλεος милость αὐτοῦ Его εἰς в γενεὰς поколения καὶ и γενεὰς поколения τοῖς φοβουμένοις боящимся αὐτόν. Его.51 Ἐποίησεν Он сделал κράτος силу ἐν в βραχίονι руке αὐτοῦ, Его, διεσκόρπισεν он рассредоточил ὑπερηφάνους надменных διανοίᾳ разумом καρδίας се́рдца αὐτῶν· их;52 καθεῖλεν Он снял δυνάστας правителей ἀπὸ с θρόνων престолов καὶ и ὕψωσεν возвысил ταπεινούς, ничтожных,53 πεινῶντας голодающих ἐνέπλησεν Он наполнил ἀγαθῶν добро́м καὶ и πλουτοῦντας сущих в богатстве ἐξαπέστειλεν Он отослал κενούς. пустых.54 ἀντελάβετο Он принял участие Ἰσραὴλ [в] Израиле παιδὸς слуге αὐτοῦ, Его, μνησθῆναι вспомнить ἐλέους, милость,55 καθὼς как ἐλάλησεν Он сказал πρὸς к τοὺς πατέρας отцам ἡμῶν, нашим, τῷ Ἀβραὰμ Аврааму καὶ и τῷ σπέρματι семени αὐτοῦ его εἰς во τὸν αἰῶνα. век.56 Ἔμεινεν Осталась δὲ же Μαριὰμ Мариам σὺν с αὐτῇ ней ὡς приблизительно μῆνας месяцев τρεῖς, три, καὶ и ὑπέστρεψεν возвратилась εἰς в τὸν οἶκον дом αὐτῆς. Её.57 Τῇ δὲ Же Ἐλισάβετ Елизавете ἐπλήσθη исполнилось χρόνος время τοῦ τεκεῖν [чтобы] родить αὐτήν, ей, καὶ и ἐγέννησεν она родила υἱόν. сына.58 καὶ И ἤκουσαν услышали οἱ περίοικοι окрестные жители καὶ и οἱ συγγενεῖς родственники αὐτῆς её ὅτι что ἐμεγάλυνεν сделал великое κύριος Господь τὸ ἔλεος милость αὐτοῦ Его μετ᾽ с αὐτῆς, ней, καὶ и συνέχαιρον радовались с αὐτῇ. ней.59 Καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день τῇ ὀγδόῃ восьмой ἦλθον они пришли περιτεμεῖν обрезать τὸ παιδίον, ребёнка, καὶ и ἐκάλουν они называли αὐτὸ его ἐπὶ по τῷ ὀνόματι имени τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ его Ζαχαρίαν. Захарией.60 καὶ И ἀποκριθεῖσα ответившая μήτηρ мать αὐτοῦ его εἶπεν, сказала, Οὐχί, нет, ἀλλὰ но κληθήσεται будет назван Ἰωάννης. Иоанн.61 καὶ И εἶπαν они сказали πρὸς к αὐτὴν ней ὅτι что Οὐδείς Никто ἐστιν есть ἐκ из τῆς συγγενείας родни σου твоей ὃς который καλεῖται называется τῷ ὀνόματι именем τούτῳ. этим.62 ἐνένευον Они кивали δὲ же τῷ πατρὶ отцу αὐτοῦ его τὸ τί что ἂν θέλοι он желал [бы] καλεῖσθαι называть αὐτό. его.63 καὶ И αἰτήσας попросивший πινακίδιον дощечку ἔγραψεν он написал λέγων, говорящий, Ἰωάννης Иоанн ἐστὶν есть ὄνομα имя αὐτοῦ. его. καὶ И ἐθαύμασαν удивились πάντες. все.64 ἀνεῴχθη Был открыт δὲ же τὸ στόμα рот αὐτοῦ его παραχρῆμα тотчас καὶ и γλῶσσα язык αὐτοῦ, его, καὶ и ἐλάλει он говорил εὐλογῶν благословляющий τὸν θεόν. Бога.65 καὶ И ἐγένετο сделался ἐπὶ на πάντας всех φόβος страх τοὺς περιοικοῦντας живущих окрест αὐτούς, них, καὶ и ἐν во ὅλῃ всей τῇ ὀρεινῇ горной [местности] τῆς Ἰουδαίας Иудеи διελαλεῖτο рассказывались πάντα все τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα, эти,66 καὶ и ἔθεντο положили πάντες все οἱ ἀκούσαντες услышавшие ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце αὐτῶν, их, λέγοντες, говорящие, Τί Что ἄρα тогда τὸ παιδίον ребёнок τοῦτο этот ἔσται; будет? καὶ И γὰρ ведь χεὶρ рука κυρίου Го́спода ἦν была μετ᾽ с αὐτοῦ. ним.67 Καὶ И Ζαχαρίας Захария πατὴρ отец αὐτοῦ его ἐπλήσθη наполнился πνεύματος Духом ἁγίου Святым καὶ и ἐπροφήτευσεν произнёс пророчество λέγων, говорящий,68 Εὐλογητὸς Благословен κύριος Господь θεὸς Бог τοῦ Ἰσραήλ, Израиля, ὅτι потому что ἐπεσκέψατο Он посетил καὶ и ἐποίησεν сделал λύτρωσιν освобождение τῷ λαῷ народу αὐτοῦ, Его,69 καὶ и ἤγειρεν поднял κέρας рог σωτηρίας спасения ἡμῖν нам ἐν в οἴκῳ доме Δαυὶδ Давида παιδὸς слуги́ αὐτοῦ, Его,70 καθὼς как ἐλάλησεν сказал διὰ через στόματος уста τῶν ἁγίων святых ἀπ᾽ от αἰῶνος ве́ка προφητῶν пророков αὐτοῦ, Его,71 σωτηρίαν спасение ἐξ из ἐχθρῶν врагов ἡμῶν наших καὶ и ἐκ из χειρὸς руки́ πάντων всех τῶν μισούντων ненавидящих ἡμᾶς· нас;72 ποιῆσαι сделать ἔλεος милость μετὰ с τῶν πατέρων отцами ἡμῶν нашими καὶ и μνησθῆναι вспомнить διαθήκης завет ἁγίας святой αὐτοῦ, Его,73 ὅρκον клятву ὃν которой ὤμοσεν Он поклялся πρὸς к Ἀβραὰμ Аврааму τὸν πατέρα отцу ἡμῶν, нашему, τοῦ δοῦναι дать ἡμῖν нам74 ἀφόβως бесстрашно ἐκ из χειρὸς руки́ ἐχθρῶν врагов ῥυσθέντας избавленных λατρεύειν служить αὐτῷ Ему75 ἐν в ὁσιότητι святости καὶ и δικαιοσύνῃ праведности ἐνώπιον перед αὐτοῦ Ним πάσαις [во] все ταῖς ἡμέραις дни ἡμῶν. наши.76 Καὶ И σὺ ты δέ, же, παιδίον, дитя, προφήτης пророк ὑψίστου Высочайшего κληθήσῃ, будешь назван, προπορεύσῃ будешь продвигаться γὰρ ведь ἐνώπιον перед κυρίου Господом ἑτοιμάσαι приготовить ὁδοὺς пути αὐτοῦ, Его,77 τοῦ δοῦναι [чтобы] дать γνῶσιν знание σωτηρίας спасения τῷ λαῷ народу αὐτοῦ Его ἐν в ἀφέσει прощении ἁμαρτιῶν грехов αὐτῶν, их,78 διὰ из-за σπλάγχνα внутренностей ἐλέους милости θεοῦ Бога ἡμῶν, нашего, ἐν в οἷς которых ἐπισκέψεται посетит ἡμᾶς нас ἀνατολὴ восход ἐξ с ὕψους, высоты́,79 ἐπιφᾶναι дать свет τοῖς которым ἐν во σκότει тьме καὶ и σκιᾷ те́ни θανάτου смерти καθημένοις, сидящим, τοῦ κατευθῦναι [чтобы] выпрямить τοὺς πόδας но́ги ἡμῶν наши εἰς в ὁδὸν путь εἰρήνης. мира.80 Τὸ δὲ Же παιδίον ребёнок ηὔξανεν рос καὶ и ἐκραταιοῦτο укреплялся πνεύματι, духом, καὶ и ἦν был ἐν в ταῖς ἐρήμοις пустынных ἕως до ἡμέρας дня ἀναδείξεως выказывания αὐτοῦ его πρὸς к τὸν Ἰσραήλ. Израилю.