Евангелие от Марка глава 1

Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀρχὴ Нача́ло τοῦ εὐαγγελίου благовестия Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа [υἱοῦ Сына θεοῦ]. Бога.2 Καθὼς Как γέγραπται написано ἐν в τῷ Ἠσαΐᾳ Исаие τῷ προφήτῃ, пророке, Ἰδοὺ Вот ἀποστέλλω посылаю τὸν ἄγγελόν вестника μου Моего πρὸ перед προσώπου лицом σου, Твоим, ὃς который κατασκευάσει приготовит τὴν ὁδόν путь σου· Твой;3 φωνὴ голос βοῶντος кричащего ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, Ἑτοιμάσατε Приготовьте τὴν ὁδὸν путь κυρίου, Го́спода, εὐθείας прямые ποιεῖτε делайте τὰς τρίβους доро́ги αὐτοῦ, Его,4 ἐγένετο появился Ἰωάννης Иоанн [ὁ] βαπτίζων крестящий ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне καὶ и κηρύσσων возвещающий βάπτισμα крещение μετανοίας покаяния εἰς в ἄφεσιν прощение ἁμαρτιῶν. грехов.5 καὶ И ἐξεπορεύετο выходила πρὸς к αὐτὸν нему πᾶσα вся Ἰουδαία Иудейская χώρα страна καὶ и οἱ Ἱεροσολυμῖται Иерусалимляне πάντες, все, καὶ и ἐβαπτίζοντο они были крещаемы ὑπ᾽ от αὐτοῦ него ἐν в τῷ Ἰορδάνῃ Иордане ποταμῷ реке ἐξομολογούμενοι признающие τὰς ἁμαρτίας грехи αὐτῶν. их.6 καὶ И ἦν был Ἰωάννης Иоанн ἐνδεδυμένος одетый τρίχας [в] волосы καμήλου верблюда καὶ и ζώνην пояс δερματίνην кожаный περὶ вокруг τὴν ὀσφὺν бедра αὐτοῦ, его, καὶ и ἐσθίων едящий ἀκρίδας саранчу καὶ и μέλι мёд ἄγριον. дикий.7 καὶ И ἐκήρυσσεν он возвещал λέγων, говорящий, Ἔρχεται Приходит ἰσχυρότερός сильнее μου моего ὀπίσω за μου, мной, οὗ Которого, οὐκ не εἰμὶ есть я ἱκανὸς достоин κύψας нагнувшийся λῦσαι развязать τὸν ἱμάντα ремень τῶν ὑποδημάτων обуви αὐτοῦ· Его;8 ἐγὼ я ἐβάπτισα окрестил ὑμᾶς вас ὕδατι, водой, αὐτὸς Он δὲ же βαπτίσει будет крестить ὑμᾶς вас ἐν в πνεύματι Духе ἁγίῳ. Святом.9 Καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в ἐκείναις те ταῖς ἡμέραις дни ἦλθεν пришёл Ἰησοῦς Иисус ἀπὸ из Ναζαρὲτ Назарета τῆς Γαλιλαίας Галилеи καὶ и ἐβαπτίσθη был погружён εἰς в τὸν Ἰορδάνην Иордан ὑπὸ Ἰωάννου. Иоанном.10 καὶ И εὐθὺς тотчас ἀναβαίνων восходящий ἐκ из τοῦ ὕδατος воды́ εἶδεν увидел σχιζομένους разрывающиеся τοὺς οὐρανοὺς небеса καὶ и τὸ πνεῦμα Духа ὡς как περιστερὰν голубя καταβαῖνον сходящего εἰς на αὐτόν· Него;11 καὶ и φωνὴ голос ἐγένετο сделался ἐκ с τῶν οὐρανῶν, небес, Σὺ Ты εἶ есть υἱός Сын μου Мой ἀγαπητός, любимый, ἐν в σοὶ Тебе εὐδόκησα. Я обрёл удовольствие.12 Καὶ И εὐθὺς тотчас τὸ πνεῦμα Дух αὐτὸν Его ἐκβάλλει изгоняет εἰς в τὴν ἔρημον. пустыню.13 καὶ И ἦν Он был ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне τεσσεράκοντα сорок ἡμέρας дней πειραζόμενος искушаемый ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, Сатаной, καὶ и ἦν был μετὰ со τῶν θηρίων, зверями, καὶ и οἱ ἄγγελοι ангелы διηκόνουν служили αὐτῷ. Ему.14 Μετὰ После δὲ же τὸ παραδοθῆναι [того, как] был предан τὸν Ἰωάννην Иоан ἦλθεν пришёл Ἰησοῦς Иисус εἰς в τὴν Γαλιλαίαν Галилею κηρύσσων возвещающий τὸ εὐαγγέλιον благовестие τοῦ θεοῦ Бога15 καὶ и λέγων говорящий ὅτι что Πεπλήρωται Исполнился καιρὸς срок καὶ и ἤγγικεν приблизилось βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ· Бога; μετανοεῖτε кайтесь καὶ и πιστεύετε верьте ἐν в τῷ εὐαγγελίῳ. Евангелие.16 Καὶ И παράγων проходящий παρὰ у τὴν θάλασσαν мо́ря τῆς Γαλιλαίας Галилеи εἶδεν Он увидел Σίμωνα Симона καὶ и Ἀνδρέαν Андрея τὸν ἀδελφὸν брата Σίμωνος Симона ἀμφιβάλλοντας забрасывающих [се́ти] ἐν в τῇ θαλάσσῃ· море; ἦσαν они были γὰρ ведь ἁλιεῖς. рыбаки.17 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Δεῦτε Идите ὀπίσω за μου, Мной, καὶ и ποιήσω сделаю ὑμᾶς вас γενέσθαι оказаться ἁλιεῖς рыбаками ἀνθρώπων. людей.18 καὶ И εὐθὺς тотчас ἀφέντες оставившие τὰ δίκτυα се́ти ἠκολούθησαν они последовали αὐτῷ. Ему.19 Καὶ И προβὰς прошедший ὀλίγον немного εἶδεν Он увидел Ἰάκωβον Иакова τὸν τοῦ Ζεβεδαίου [сына] Зеведея καὶ и Ἰωάννην Иоанна τὸν ἀδελφὸν брата αὐτοῦ, его, καὶ и αὐτοὺς их ἐν в τῷ πλοίῳ лодке καταρτίζοντας латающих τὰ δίκτυα, се́ти,20 καὶ и εὐθὺς тотчас ἐκάλεσεν Он призвал αὐτούς. их. καὶ И ἀφέντες оставившие τὸν πατέρα отца αὐτῶν их Ζεβεδαῖον Зеведея ἐν в τῷ πλοίῳ лодке μετὰ с τῶν μισθωτῶν работниками ἀπῆλθον они ушли ὀπίσω за αὐτοῦ. Ним.21 Καὶ И εἰσπορεύονται входят εἰς в Καφαρναούμ. Капернаум. καὶ И εὐθὺς тотчас τοῖς σάββασιν [в] субботу εἰσελθὼν вошедший εἰς в τὴν συναγωγὴν синагогу ἐδίδασκεν. Он учил.22 καὶ И ἐξεπλήσσοντο поражались ἐπὶ на τῇ διδαχῇ учение αὐτοῦ, Его, ἦν Он был γὰρ ведь διδάσκων учащий αὐτοὺς их ὡς как ἐξουσίαν власть ἔχων имеющий, καὶ а οὐχ не ὡς как οἱ γραμματεῖς. книжники.23 καὶ И εὐθὺς тотчас ἦν был ἐν в τῇ συναγωγῇ синагоге αὐτῶν их ἄνθρωπος человек ἐν в πνεύματι духе ἀκαθάρτῳ, нечистом, καὶ и ἀνέκραξεν он вскричал24 λέγων, говорящий, Τί Что ἡμῖν нам καὶ и σοί, Тебе, Ἰησοῦ Иисус Ναζαρηνέ; Назарянин? ἦλθες Пришёл ἀπολέσαι уничтожить ἡμᾶς; нас? οἶδά Знаю σε Тебя τίς кто εἶ, Ты есть, ἅγιος Святой τοῦ θεοῦ. Бога.25 καὶ И ἐπετίμησεν запретил αὐτῷ ему Ἰησοῦς Иисус λέγων, говорящий, Φιμώθητι Онемей καὶ и ἔξελθε выйди ἐξ из αὐτοῦ. него.26 καὶ И σπαράξαν сведший судорогой αὐτὸν его τὸ πνεῦμα дух τὸ ἀκάθαρτον нечистый καὶ и φωνῆσαν заголосивший φωνῇ голосом μεγάλῃ громким ἐξῆλθεν вышел ἐξ из αὐτοῦ. него.27 καὶ И ἐθαμβήθησαν были приведены в ужас ἅπαντες, все, ὥστε так что συζητεῖν вместе соискали πρὸς к ἑαυτοὺς себе λέγοντας, говорящие, Τί Что ἐστιν есть τοῦτο; это? διδαχὴ Учение καινὴ новое κατ᾽ по ἐξουσίαν· власти; καὶ и τοῖς πνεύμασι ду́хам τοῖς ἀκαθάρτοις нечистым ἐπιτάσσει, приказывает, καὶ и ὑπακούουσιν слушаются αὐτῷ. Его.28 καὶ И ἐξῆλθεν вышел ἀκοὴ слух αὐτοῦ [о] Нём εὐθὺς тотчас πανταχοῦ повсюду εἰς во ὅλην всю τὴν περίχωρον окрестность τῆς Γαλιλαίας. Галилеи.29 Καὶ И εὐθὺς тотчас ἐκ из τῆς συναγωγῆς синагоги ἐξελθόντες вышедшие ἦλθον они пришли εἰς в τὴν οἰκίαν дом Σίμωνος Симона καὶ и Ἀνδρέου Андрея μετὰ с Ἰακώβου Иаковом καὶ и Ἰωάννου. Иоанном.30 δὲ Же πενθερὰ тёща Σίμωνος Симона κατέκειτο лежала πυρέσσουσα, страдающая горячкой, καὶ и εὐθὺς тотчас λέγουσιν говорят αὐτῷ Ему περὶ о αὐτῆς. ней.31 καὶ И προσελθὼν подошедший ἤγειρεν Он поднял αὐτὴν её κρατήσας взявший τῆς χειρός· руку; καὶ и ἀφῆκεν отпустила αὐτὴν её πυρετός, горячка, καὶ и διηκόνει она служила αὐτοῖς. им.32 Ὀψίας Ве́чера δὲ же γενομένης, случившегося, ὅτε когда ἔδυ зашло ἥλιος, солнце, ἔφερον они доставляли πρὸς к αὐτὸν Нему πάντας всех τοὺς κακῶς плохо ἔχοντας имеющих καὶ и τοὺς δαιμονιζομένους· одержимых бесами;33 καὶ и ἦν был ὅλη весь πόλις город ἐπισυνηγμένη собравшийся πρὸς к τὴν θύραν. двери́.34 καὶ И ἐθεράπευσεν Он исцелял πολλοὺς многих κακῶς плохо ἔχοντας имеющих ποικίλαις различными νόσοις, болезнями, καὶ и δαιμόνια демонов πολλὰ многих ἐξέβαλεν, Он изгнал, καὶ и οὐκ не ἤφιεν допускал λαλεῖν говорить τὰ δαιμόνια, демонам, ὅτι потому что ᾔδεισαν они знали αὐτόν. Его.35 Καὶ И πρωῒ рано утром ἔννυχα [ещё] λίαν очень ἀναστὰς вставший ἐξῆλθεν Он вышел καὶ и ἀπῆλθεν ушёл εἰς в ἔρημον пустынное τόπον место κἀκεῖ и там προσηύχετο. молился.36 καὶ И κατεδίωξεν нагнал αὐτὸν Его Σίμων Симон καὶ и οἱ которые μετ᾽ с αὐτοῦ, ним,37 καὶ и εὗρον нашёл αὐτὸν Его καὶ и λέγουσιν говорят αὐτῷ Ему ὅτι что Πάντες Все ζητοῦσίν ищут σε. Тебя.38 καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Ἄγωμεν Идёмте ἀλλαχοῦ в другое место εἰς в τὰς ἐχομένας имеющиеся κωμοπόλεις, селения, ἵνα чтобы καὶ и ἐκεῖ там κηρύξω· Я возвестил; εἰς для τοῦτο этого γὰρ ведь ἐξῆλθον. Я вышел.39 καὶ И ἦλθεν Он пришёл κηρύσσων возвещающий εἰς в τὰς συναγωγὰς синагоги αὐτῶν их εἰς во ὅλην всю τὴν Γαλιλαίαν Галилею καὶ и τὰ δαιμόνια демонов ἐκβάλλων. изгоняющий.40 Καὶ И ἔρχεται приходит πρὸς к αὐτὸν Нему λεπρὸς прокажённый παρακαλῶν просящий αὐτὸν Его [καὶ и γονυπετῶν] преклоняющий колени καὶ и λέγων говорящий αὐτῷ Ему ὅτι что Ἐὰν Если θέλῃς хочешь δύνασαί можешь με меня καθαρίσαι. очистить.41 καὶ И σπλαγχνισθεὶς сжалившийся ἐκτείνας вытянувший τὴν χεῖρα руку αὐτοῦ Его ἥψατο Он коснулся καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, ему, Θέλω, Хочу, καθαρίσθητι· будь очищен;42 καὶ и εὐθὺς тотчас ἀπῆλθεν отошла ἀπ᾽ от αὐτοῦ него λέπρα, проказа, καὶ и ἐκαθαρίσθη. он был очищен.43 καὶ И ἐμβριμησάμενος обратившийся со строгостью αὐτῷ [к] нему εὐθὺς тотчас ἐξέβαλεν выгнал αὐτόν, его,44 καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, ему, Ὅρα Смотри μηδενὶ никому μηδὲν ничто εἴπῃς, скажи, ἀλλὰ но ὕπαγε иди σεαυτὸν тебя самого δεῖξον покажи τῷ ἱερεῖ священнику καὶ и προσένεγκε принеси περὶ за τοῦ καθαρισμοῦ очищение σου твоё которое προσέταξεν приказал Μωϋσῆς, Моисей, εἰς во μαρτύριον свидетельство αὐτοῖς. им.45 Он δὲ же ἐξελθὼν вышедший ἤρξατο на́чал κηρύσσειν возвещать πολλὰ многое καὶ и διαφημίζειν разглашать τὸν λόγον, слово, ὥστε так что μηκέτι не αὐτὸν Ему δύνασθαι мочь φανερῶς явно εἰς в πόλιν город εἰσελθεῖν, войти, ἀλλ᾽ но ἔξω вне ἐπ᾽ в ἐρήμοις пустынных τόποις местах ἦν· Он был; καὶ и ἤρχοντο приходили πρὸς к αὐτὸν Нему πάντοθεν. отовсюду.