Евангелие от Марка глава 6

Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον 6

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐξῆλθεν Он вышел ἐκεῖθεν, оттуда, καὶ и ἔρχεται приходит εἰς в τὴν πατρίδα отечество αὐτοῦ, Его, καὶ и ἀκολουθοῦσιν следуют αὐτῷ Ему οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ. Его.2 καὶ И γενομένου случившейся σαββάτου субботы ἤρξατο Он на́чал διδάσκειν учить ἐν в τῇ συναγωγῇ· синагоге; καὶ и πολλοὶ многие ἀκούοντες слышащие ἐξεπλήσσοντο поражались λέγοντες, говорящие, Πόθεν Откуда τούτῳ Этому ταῦτα, это, καὶ и τίς какая σοφία мудрость δοθεῖσα данная τούτῳ Этому καὶ и αἱ δυνάμεις силы τοιαῦται таковые διὰ из-за τῶν χειρῶν рук αὐτοῦ Его γινόμεναι; осуществляющиеся?3 οὐχ [Разве] не οὗτός Этот ἐστιν есть τέκτων, плотник, υἱὸς сын τῆς Μαρίας Марии καὶ и ἀδελφὸς брат Ἰακώβου Иакова καὶ и Ἰωσῆτος Иосита καὶ и Ἰούδα Иуды καὶ и Σίμωνος; Симона? καὶ И οὐκ не εἰσὶν есть αἱ ἀδελφαὶ сёстры αὐτοῦ Его ὧδε здесь πρὸς у ἡμᾶς; нас? καὶ И ἐσκανδαλίζοντο разуверялись ἐν в αὐτῷ. Нём.4 καὶ И ἔλεγεν говорил αὐτοῖς им Ἰησοῦς Иисус ὅτι что Οὐκ Не ἔστιν есть προφήτης пророк ἄτιμος презренный εἰ если μὴ не ἐν в τῇ πατρίδι отечестве αὐτοῦ его καὶ и ἐν в τοῖς συγγενεῦσιν родственниках αὐτοῦ его καὶ и ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме αὐτοῦ. его.5 καὶ И οὐκ не ἐδύνατο мог ἐκεῖ там ποιῆσαι сделать οὐδεμίαν никакую δύναμιν, силу, εἰ если μὴ не ὀλίγοις [на] немногих ἀρρώστοις немощных ἐπιθεὶς возложивший τὰς χεῖρας ру́ки ἐθεράπευσεν· Он исцелил;6 καὶ и ἐθαύμαζεν Он удивлялся διὰ из-за τὴν ἀπιστίαν неверия αὐτῶν. их. Καὶ И περιῆγεν Он обходил τὰς κώμας сёла κύκλῳ вокруг διδάσκων. уча.7 καὶ И προσκαλεῖται подзывает τοὺς δώδεκα, двенадцать, καὶ и ἤρξατο на́чал αὐτοὺς их ἀποστέλλειν посылать δύο [по] два δύο, два, καὶ и ἐδίδου давал αὐτοῖς им ἐξουσίαν власть τῶν πνευμάτων [на] ду́хов τῶν ἀκαθάρτων· нечистых;8 καὶ и παρήγγειλεν приказал αὐτοῖς им ἵνα чтобы μηδὲν ничто αἴρωσιν брали εἰς в ὁδὸν дорогу εἰ если μὴ не ῥάβδον посох μόνον, только, μὴ не ἄρτον, хлеб, μὴ не πήραν, суму, μὴ не εἰς в τὴν ζώνην пояс χαλκόν, медь,9 ἀλλὰ но ὑποδεδεμένους обувших σανδάλια сандалии καὶ и μὴ не ἐνδύσησθε вы надели δύο два χιτῶνας. хитона.10 καὶ И ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Ὅπου Где ἐὰν если εἰσέλθητε войдёте εἰς в οἰκίαν, дом, ἐκεῖ там μένετε оставайтесь ἕως пока ἂν ἐξέλθητε выйдете ἐκεῖθεν. оттуда.11 καὶ И ὃς которое ἂν τόπος место μὴ не δέξηται примет ὑμᾶς вас μηδὲ и не ἀκούσωσιν услышат ὑμῶν, вас, ἐκπορευόμενοι выходящие ἐκεῖθεν оттуда ἐκτινάξατε стряхните τὸν χοῦν пыль τὸν которую ὑποκάτω [из] под τῶν ποδῶν ног ὑμῶν ваших εἰς во μαρτύριον свидетельство αὐτοῖς. им.12 Καὶ И ἐξελθόντες вышедшие ἐκήρυξαν они возвестили ἵνα чтобы μετανοῶσιν, каялись,13 καὶ и δαιμόνια демонов πολλὰ многих ἐξέβαλλον, изгоняли, καὶ и ἤλειφον мазали ἐλαίῳ маслом πολλοὺς многих ἀρρώστους немощных καὶ и ἐθεράπευον. исцеляли.14 Καὶ И ἤκουσεν услышал βασιλεὺς царь Ἡρῴδης, Ирод, φανερὸν явное γὰρ ведь ἐγένετο сделалось τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ, Его, καὶ и ἔλεγον говорили ὅτι что Ἰωάννης Иоанн βαπτίζων крестящий ἐγήγερται воскрес ἐκ из νεκρῶν, мёртвых, καὶ и διὰ из-за τοῦτο этого ἐνεργοῦσιν действуют αἱ δυνάμεις силы ἐν в αὐτῷ. Нём.15 ἄλλοι Другие δὲ же ἔλεγον говорили ὅτι что Ἠλίας Илия ἐστίν· Он есть; ἄλλοι другие δὲ же ἔλεγον говорили ὅτι что προφήτης Пророк ὡς как εἷς один τῶν προφητῶν. [из] пророков.16 ἀκούσας Услышавший δὲ же Ἡρῴδης Ирод ἔλεγεν, говорил, Ὃν Которого ἐγὼ я ἀπεκεφάλισα обезглавил Ἰωάννην, Иоанна, οὗτος этот ἠγέρθη. воскрешён.17 Αὐτὸς Сам γὰρ ведь Ἡρῴδης Ирод ἀποστείλας пославший ἐκράτησεν схватил τὸν Ἰωάννην Иоанна καὶ и ἔδησεν связал αὐτὸν его ἐν в φυλακῇ тюрьме διὰ из-за Ἡρῳδιάδα Иродиады τὴν γυναῖκα жены Φιλίππου Филиппа τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ, его, ὅτι потому что αὐτὴν её ἐγάμησεν· взял в жёны;18 ἔλεγεν говорил γὰρ ведь Ἰωάννης Иоанн τῷ Ἡρῴδῃ Ироду ὅτι что Οὐκ Не ἔξεστίν позволяется σοι тебе ἔχειν иметь τὴν γυναῖκα жену τοῦ ἀδελφοῦ брата σου. твоего.19 δὲ Же Ἡρῳδιὰς Иродиада ἐνεῖχεν имела [гнев] на αὐτῷ него καὶ и ἤθελεν желала αὐτὸν его ἀποκτεῖναι, убить, καὶ и οὐκ не ἠδύνατο· могла;20 γὰρ ведь Ἡρῴδης Ирод ἐφοβεῖτο боялся τὸν Ἰωάννην, Иоанна, εἰδὼς знающий αὐτὸν его ἄνδρα человека δίκαιον праведного καὶ и ἅγιον, святого, καὶ и συνετήρει сохранял αὐτόν, его, καὶ и ἀκούσας послушавший αὐτοῦ его πολλὰ многое ἠπόρει, недоумевал, καὶ и ἡδέως охотно αὐτοῦ его ἤκουεν. слушал.21 Καὶ И γενομένης случившегося ἡμέρας дня εὐκαίρου удобного ὅτε когда Ἡρῴδης Ирод τοῖς γενεσίοις [в] день рождения αὐτοῦ его δεῖπνον ужин ἐποίησεν сделал τοῖς μεγιστᾶσιν вельможам αὐτοῦ его καὶ и τοῖς χιλιάρχοις тысячникам καὶ и τοῖς πρώτοις первым τῆς Γαλιλαίας, Галилеи,22 καὶ и εἰσελθούσης вошедшей τῆς θυγατρὸς дочери αὐτοῦ его Ἡρῳδιάδος Иродиады καὶ и ὀρχησαμένης, сплясавшей, ἤρεσεν она понравилась τῷ Ἡρῴδῃ Ироду καὶ и τοῖς συνανακειμένοις. вместе возлежащим. εἶπεν Сказал βασιλεὺς царь τῷ κορασίῳ, девушке, Αἴτησόν Попроси με меня которое ἐὰν если θέλῃς, хочешь, καὶ и δώσω дам σοι· тебе;23 καὶ и ὤμοσεν поклялся αὐτῇ ей [πολλά], многое, Которое τι что-нибудь ἐάν если με меня αἰτήσῃς попросишь δώσω дам σοι тебе ἕως до ἡμίσους половины τῆς βασιλείας царства μου. моего.24 καὶ И ἐξελθοῦσα вышедшая εἶπεν сказала τῇ μητρὶ матери αὐτῆς, её, Τί Что αἰτήσωμαι; я попросила бы? Она δὲ же εἶπεν, сказала, Τὴν κεφαλὴν голову Ἰωάννου Иоанна τοῦ βαπτίζοντος. крестящего.25 καὶ И εἰσελθοῦσα вошедшая εὐθὺς тотчас μετὰ с σπουδῆς поспешностью πρὸς к τὸν βασιλέα царю ᾐτήσατο она попросила λέγουσα, говорящая, Θέλω Хочу ἵνα чтобы ἐξαυτῆς тотчас δῷς дал μοι мне ἐπὶ на πίνακι блюде τὴν κεφαλὴν голову Ἰωάννου Иоанна τοῦ βαπτιστοῦ. Крестителя.26 καὶ И περίλυπος очень печальный γενόμενος сделавшийся βασιλεὺς царь διὰ из-за τοὺς ὅρκους клятвы καὶ и τοὺς ἀνακειμένους возлежащих οὐκ не ἠθέλησεν пожелал ἀθετῆσαι отказать αὐτήν· ей;27 καὶ и εὐθὺς тотчас ἀποστείλας пославший βασιλεὺς царь σπεκουλάτορα надзирателя ἐπέταξεν приказал ἐνέγκαι принести τὴν κεφαλὴν голову αὐτοῦ. его. καὶ И ἀπελθὼν ушедший ἀπεκεφάλισεν обезглавил αὐτὸν его ἐν в τῇ φυλακῇ тюрьме28 καὶ и ἤνεγκεν принёс τὴν κεφαλὴν голову αὐτοῦ его ἐπὶ на πίνακι блюде καὶ и ἔδωκεν дал αὐτὴν её τῷ κορασίῳ, девушке, καὶ и τὸ κοράσιον девушка ἔδωκεν дала αὐτὴν её τῇ μητρὶ матери αὐτῆς. её.29 καὶ И ἀκούσαντες услышавшие οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ его ἦλθον пришли καὶ и ἦραν взяли τὸ πτῶμα труп αὐτοῦ его καὶ и ἔθηκαν положили αὐτὸ его ἐν в μνημείῳ. гробнице.30 Καὶ И συνάγονται собираются οἱ ἀπόστολοι апостолы πρὸς к τὸν Ἰησοῦν, Иисусу, καὶ и ἀπήγγειλαν сообщили αὐτῷ Ему πάντα всё ὅσα сколькое ἐποίησαν они сделали καὶ и ὅσα сколькое ἐδίδαξαν. научили.31 καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Δεῦτε Идите ὑμεῖς вы αὐτοὶ сами κατ᾽ ἰδίαν отдельно εἰς в ἔρημον пустынное τόπον место καὶ и ἀναπαύσασθε отдохните ὀλίγον. немного. ἦσαν Были γὰρ ведь οἱ ἐρχόμενοι приходящие καὶ и οἱ ὑπάγοντες уходящие πολλοί, многие, καὶ и οὐδὲ и не φαγεῖν поесть εὐκαίρουν. успевали.32 καὶ И ἀπῆλθον ушли ἐν в τῷ πλοίῳ лодке εἰς в ἔρημον пустынное τόπον место κατ᾽ ἰδίαν. отдельно.33 καὶ И εἶδον увидели αὐτοὺς их ὑπάγοντας уходящих καὶ и ἐπέγνωσαν узнали πολλοί, многие, καὶ и πεζῇ пешком ἀπὸ из πασῶν всех τῶν πόλεων городов συνέδραμον сбежались ἐκεῖ там καὶ и προῆλθον пришли αὐτούς. [перед] ними.34 καὶ И ἐξελθὼν вышедший εἶδεν Он увидел πολὺν многую ὄχλον, толпу, καὶ и ἐσπλαγχνίσθη сжалился ἐπ᾽ над αὐτοὺς ними ὅτι потому что ἦσαν были ὡς как πρόβατα о́вцы μὴ не ἔχοντα имеющие ποιμένα, пастуха, καὶ и ἤρξατο на́чал διδάσκειν учить αὐτοὺς их πολλά. многое.35 Καὶ И ἤδη уже́ ὥρας часа πολλῆς многого γενομένης случившегося προσελθόντες подошедшие αὐτῷ [к] Нему οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ἔλεγον говорили ὅτι что Ἔρημός Пустынное ἐστιν есть τόπος, место, καὶ и ἤδη уже́ ὥρα час πολλή· многий;36 ἀπόλυσον отпусти αὐτούς, их, ἵνα чтобы ἀπελθόντες ушедшие εἰς в τοὺς κύκλῳ вокруг ἀγροὺς деревни καὶ и κώμας селения ἀγοράσωσιν купили ἑαυτοῖς себе τί что-нибудь φάγωσιν. поесть.37 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Δότε Дайте αὐτοῖς им ὑμεῖς вы φαγεῖν. поесть. καὶ И λέγουσιν говорят αὐτῷ, Ему, Ἀπελθόντες Ушедшие ἀγοράσωμεν мы купили бы δηναρίων [на] динариев διακοσίων двести ἄρτους хлебы καὶ и δώσομεν дадим αὐτοῖς им φαγεῖν; поесть?38 Он δὲ же λέγει говорит αὐτοῖς, им, Πόσους Сколькие ἄρτους хлебы ἔχετε; имеете? ὑπάγετε Идите ἴδετε. посмотри́те. καὶ И γνόντες узнавшие λέγουσιν, говорят, Πέντε, Пять, καὶ и δύο две ἰχθύας. рыбы.39 καὶ И ἐπέταξεν приказал αὐτοῖς им ἀνακλῖναι расположить πάντας всех συμπόσια группами συμπόσια группами ἐπὶ на τῷ χλωρῷ зелёной χόρτῳ. траве.40 καὶ И ἀνέπεσαν возлегли πρασιαὶ ряды πρασιαὶ ряды κατὰ по ἑκατὸν сто καὶ и κατὰ по πεντήκοντα. пятьдесят.41 καὶ И λαβὼν взявший τοὺς πέντε пять ἄρτους хлебов καὶ и τοὺς δύο две ἰχθύας рыбы ἀναβλέψας воззревший εἰς на τὸν οὐρανὸν небо εὐλόγησεν благословил καὶ и κατέκλασεν разломил τοὺς ἄρτους хлебы καὶ и ἐδίδου давал τοῖς μαθηταῖς ученикам [αὐτοῦ] Его ἵνα чтобы παρατιθῶσιν предлагали αὐτοῖς, им, καὶ и τοὺς δύο две ἰχθύας рыбы ἐμέρισεν разделил πᾶσιν. всем.42 καὶ И ἔφαγον они поели πάντες все καὶ и ἐχορτάσθησαν· насытились;43 καὶ и ἦραν взяли κλάσματα куски δώδεκα двенадцать κοφίνων корзин πληρώματα полноту καὶ и ἀπὸ от τῶν ἰχθύων. рыб.44 καὶ И ἦσαν были οἱ φαγόντες съевшие [τοὺς ἄρτους] хлебы πεντακισχίλιοι пять тысяч ἄνδρες. мужчин.45 Καὶ И εὐθὺς тотчас ἠνάγκασεν Он заставил τοὺς μαθητὰς учеников αὐτοῦ Его ἐμβῆναι войти εἰς в τὸ πλοῖον лодку καὶ и προάγειν идти вперёд εἰς на τὸ πέραν противоположную сторону πρὸς к Βηθσαϊδάν, Вифсаиде, ἕως пока αὐτὸς Он ἀπολύει отпускает τὸν ὄχλον. толпу.46 καὶ И ἀποταξάμενος простившийся αὐτοῖς [с] ними ἀπῆλθεν Он ушёл εἰς на τὸ ὄρος гору προσεύξασθαι. помолиться.47 καὶ И ὀψίας ве́чера γενομένης случившегося ἦν была τὸ πλοῖον лодка ἐν по μέσῳ середине τῆς θαλάσσης, мо́ря, καὶ и αὐτὸς Он μόνος один ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.48 καὶ И ἰδὼν увидевший αὐτοὺς их βασανιζομένους мучащихся ἐν в τῷ ἐλαύνειν, гребле, ἦν был γὰρ ведь ἄνεμος ветер ἐναντίος противный αὐτοῖς, им, περὶ около τετάρτην четвёртой φυλακὴν стражи τῆς νυκτὸς но́чи ἔρχεται приходит πρὸς к αὐτοὺς ним περιπατῶν проходящий ἐπὶ по τῆς θαλάσσης· морю; καὶ и ἤθελεν желал παρελθεῖν миновать αὐτούς. их.49 οἱ Они δὲ же ἰδόντες увидевшие αὐτὸν Его ἐπὶ по τῆς θαλάσσης морю περιπατοῦντα идущего ἔδοξαν подумали ὅτι что φάντασμά призрак ἐστιν, есть, καὶ и ἀνέκραξαν· вскрикнули;50 πάντες все γὰρ ведь αὐτὸν Его εἶδον они увидели καὶ и ἐταράχθησαν. были потрясены. Он δὲ же εὐθὺς тотчас ἐλάλησεν заговорил μετ᾽ с αὐτῶν, ними, καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Θαρσεῖτε, Мужайтесь, ἐγώ Я εἰμι· есть; μὴ не φοβεῖσθε. бойтесь.51 καὶ И ἀνέβη взошёл πρὸς к αὐτοὺς ним εἰς в τὸ πλοῖον, лодку, καὶ и ἐκόπασεν утих ἄνεμος. ветер. καὶ И λίαν очень [ἐκ от περισσοῦ] чрезмерного ἐν в ἑαυτοῖς самих себе ἐξίσταντο, изумлялись,52 οὐ не γὰρ ведь συνῆκαν поняли они ἐπὶ на τοῖς ἄρτοις, хлебах, ἀλλ᾽ но ἦν было αὐτῶν их καρδία сердце πεπωρωμένη. окаменевшее.53 Καὶ И διαπεράσαντες переправившиеся ἐπὶ на τὴν γῆν землю ἦλθον они пришли εἰς в Γεννησαρὲτ Геннисарет καὶ и προσωρμίσθησαν. причалили.54 καὶ И ἐξελθόντων вышедших αὐτῶν их ἐκ из τοῦ πλοίου лодки εὐθὺς тотчас ἐπιγνόντες узнавшие αὐτὸν Его55 περιέδραμον обежали ὅλην всю τὴν χώραν страну ἐκείνην ту καὶ и ἤρξαντο начали ἐπὶ на τοῖς κραβάττοις кроватях τοὺς κακῶς плохо ἔχοντας имеющих περιφέρειν обносить ὅπου где ἤκουον слышали ὅτι что ἐστίν. Он есть.56 καὶ И ὅπου где ἂν εἰσεπορεύετο Он входил [бы] εἰς в κώμας сёла или εἰς в πόλεις города́ или εἰς в ἀγροὺς деревни ἐν на ταῖς ἀγοραῖς рыночных площадях ἐτίθεσαν клали τοὺς ἀσθενοῦντας, болеющих, καὶ и παρεκάλουν просили αὐτὸν Его ἵνα чтобы κἂν если τοῦ κρασπέδου кра́я τοῦ ἱματίου накидки αὐτοῦ Его ἅψωνται· коснулись; καὶ и ὅσοι сколькие ἂν ἥψαντο коснулись αὐτοῦ Его ἐσῴζοντο. были спасаемы.