Евангелие от Марка глава 14

Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον 14

Подстрочный перевод Библии

1 Ἦν Была δὲ же τὸ πάσχα Пасха καὶ и τὰ ἄζυμα опресноки μετὰ после δύο двух ἡμέρας. дней. καὶ И ἐζήτουν искали οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ γραμματεῖς книжники πῶς как αὐτὸν Его ἐν в δόλῳ хитрости κρατήσαντες схвативши ἀποκτείνωσιν· они убили бы;2 ἔλεγον говорили γάρ, ведь, Μὴ Не ἐν в τῇ ἑορτῇ, праздник, μήποτε чтобы не ἔσται будет θόρυβος шум τοῦ λαοῦ. народа.3 Καὶ И ὄντος сущего αὐτοῦ Его ἐν в Βηθανίᾳ Вифании ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме Σίμωνος Симона τοῦ λεπροῦ прокажённого κατακειμένου возлежащего αὐτοῦ Его ἦλθεν пришла γυνὴ женщина ἔχουσα имеющая ἀλάβαστρον алебастровый сосуд μύρου мира νάρδου [из] нарда πιστικῆς настоящего πολυτελοῦς· многоценного; συντρίψασα разбившая τὴν ἀλάβαστρον алебастровый сосуд κατέχεεν проливала αὐτοῦ [на] Его τῆς κεφαλῆς. голову.4 ἦσαν Были δέ же τινες некоторые ἀγανακτοῦντες негодующие πρὸς к ἑαυτούς, себе самим, Εἰς На τί что ἀπώλεια трата αὕτη эта τοῦ μύρου мира γέγονεν; сделалась?5 ἠδύνατο Могло γὰρ ведь τοῦτο это τὸ μύρον миро πραθῆναι [быть] продано ἐπάνω сверх δηναρίων динариев τριακοσίων трёхсот καὶ и δοθῆναι быть данным τοῖς πτωχοῖς· нищим; καὶ и ἐνεβριμῶντο рычали αὐτῇ. [на] неё.6 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Ἄφετε Оставьте αὐτήν· её; τί что αὐτῇ ей κόπους утруждения παρέχετε; доставляете? καλὸν Хорошее ἔργον дело ἠργάσατο сделала ἐν во ἐμοί. Мне.7 πάντοτε Всегда γὰρ ведь τοὺς πτωχοὺς нищих ἔχετε имеете μεθ᾽ с ἑαυτῶν, собой, καὶ и ὅταν когда θέλητε желаете δύνασθε можете αὐτοῖς им εὖ хорошо ποιῆσαι, сделать, ἐμὲ Меня δὲ же οὐ не πάντοτε всегда ἔχετε. имеете.8 Которое ἔσχεν она возымела ἐποίησεν· она сделала; προέλαβεν предприняла μυρίσαι умастить τὸ σῶμά тело μου Моё εἰς для τὸν ἐνταφιασμόν. погребения.9 ἀμὴν Истинно δὲ же λέγω говорю ὑμῖν, вам, ὅπου где ἐὰν если κηρυχθῇ будет возвещено τὸ εὐαγγέλιον Евангелие εἰς во ὅλον весь τὸν κόσμον, мир, καὶ и которое ἐποίησεν сделала αὕτη эта λαληθήσεται будет сказано εἰς в μνημόσυνον воспоминание αὐτῆς. её.10 Καὶ И Ἰούδας Иуда Ἰσκαριὼθ Искариот εἷς один τῶν δώδεκα [из] двенадцати ἀπῆλθεν ушёл πρὸς к τοὺς ἀρχιερεῖς первосвященникам ἵνα чтобы αὐτὸν Его παραδοῖ он передал αὐτοῖς. им.11 οἱ Они δὲ же ἀκούσαντες услышавшие ἐχάρησαν обрадовались καὶ и ἐπηγγείλαντο пообещали αὐτῷ ему ἀργύριον серебро δοῦναι. дать. καὶ И ἐζήτει он искал πῶς как αὐτὸν Его εὐκαίρως в удобное время παραδοῖ. он передал бы.12 Καὶ И τῇ πρώτῃ [в] первый ἡμέρᾳ день τῶν ἀζύμων, опресноков, ὅτε когда τὸ πάσχα пасху ἔθυον, они закалывали, λέγουσιν говорят αὐτῷ Ему οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ, Его, Ποῦ Где θέλεις желаешь ἀπελθόντες ушедшие ἑτοιμάσωμεν мы приготовили бы ἵνα чтобы φάγῃς Ты съел τὸ πάσχα; пасху?13 καὶ И ἀποστέλλει посылает δύο двух τῶν μαθητῶν [из] учеников αὐτοῦ Его καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Ὑπάγετε Идите εἰς в τὴν πόλιν, город, καὶ и ἀπαντήσει встретится ὑμῖν вам ἄνθρωπος человек κεράμιον кувшин ὕδατος воды́ βαστάζων· несущий; ἀκολουθήσατε последуйте αὐτῷ, ему,14 καὶ и ὅπου где ἐὰν если εἰσέλθῃ войдёт εἴπατε скажите τῷ οἰκοδεσπότῃ хозяину до́ма ὅτι что διδάσκαλος Учитель λέγει, говорит, Ποῦ Где ἐστιν есть τὸ κατάλυμά помещение μου Моё ὅπου где τὸ πάσχα пасху μετὰ с τῶν μαθητῶν учениками μου Моими φάγω; съел бы?15 καὶ И αὐτὸς он ὑμῖν вам δείξει покажет ἀνάγαιον верхнюю комнату μέγα большу́ю ἐστρωμένον устланную ἕτοιμον· готовую; καὶ и ἐκεῖ там ἑτοιμάσατε приготовьте ἡμῖν. нам.16 καὶ И ἐξῆλθον вышли οἱ μαθηταὶ ученики καὶ и ἦλθον пришли εἰς в τὴν πόλιν город καὶ и εὗρον нашли καθὼς как εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, καὶ и ἡτοίμασαν приготовили τὸ πάσχα. пасху.17 Καὶ И ὀψίας ве́чера γενομένης случившегося ἔρχεται приходит μετὰ с τῶν δώδεκα. двенадцатью.18 καὶ И ἀνακειμένων возлежащих αὐτῶν их καὶ и ἐσθιόντων едящих Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что εἷς один ἐξ из ὑμῶν вас παραδώσει предаст με, Меня, ἐσθίων едящий μετ᾽ со ἐμοῦ. Мной.19 ἤρξαντο Они начали λυπεῖσθαι печалиться καὶ и λέγειν говорить αὐτῷ Ему εἷς один κατὰ за εἷς, одним, Μήτι Ведь не ἐγώ; я?20 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Εἷς Один τῶν δώδεκα, [из] двенадцати, ἐμβαπτόμενος погружающий μετ᾽ со ἐμοῦ Мной εἰς в τὸ τρύβλιον. блюдо.21 ὅτι Потому что μὲν ведь υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ὑπάγει идёт καθὼς как γέγραπται написано περὶ о αὐτοῦ, Нём, οὐαὶ увы δὲ же τῷ ἀνθρώπῳ человеку ἐκείνῳ тому δι᾽ через οὗ которого υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека παραδίδοται· предаётся; καλὸν хорошо αὐτῷ ему εἰ если οὐκ не ἐγεννήθη был [бы] рождён ἄνθρωπος человек ἐκεῖνος. тот.22 Καὶ И ἐσθιόντων едящих αὐτῶν их λαβὼν взявший ἄρτον хлеб εὐλογήσας благословивший ἔκλασεν Он разломил καὶ и ἔδωκεν дал αὐτοῖς им καὶ и εἶπεν, сказал, Λάβετε, Возьмите, τοῦτό это ἐστιν есть τὸ σῶμά тело μου. Моё.23 καὶ И λαβὼν взявший ποτήριον чашу εὐχαριστήσας поблагодаривший ἔδωκεν дал αὐτοῖς, им, καὶ и ἔπιον выпили ἐξ из αὐτοῦ неё πάντες. все.24 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τοῦτό Это ἐστιν есть τὸ αἷμά кровь μου Моего τῆς διαθήκης Завета τὸ ἐκχυννόμενον проливаемая ὑπὲρ за πολλῶν· многих;25 ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что οὐκέτι не οὐ нет μὴ не πίω выпью ἐκ от τοῦ γενήματος плода τῆς ἀμπέλου виноградной лозы ἕως до τῆς ἡμέρας дня ἐκείνης того ὅταν когда αὐτὸ это πίνω буду пить καινὸν новое ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τοῦ θεοῦ. Бога.26 Καὶ И ὑμνήσαντες пропевшие гимн ἐξῆλθον они вышли εἰς на τὸ Ὄρος Гору τῶν Ἐλαιῶν. Олив.27 Καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς им Ἰησοῦς Иисус ὅτι что Πάντες Все σκανδαλισθήσεσθε, разуверитесь, ὅτι потому что γέγραπται, написано, Πατάξω Поражу τὸν ποιμένα, пастуха, καὶ и τὰ πρόβατα о́вцы διασκορπισθήσονται· рассеются;28 ἀλλὰ но μετὰ после τὸ ἐγερθῆναί быть воскрешённым με Мне προάξω пойду вперёд ὑμᾶς вас εἰς в τὴν Γαλιλαίαν. Галилею.29 δὲ Же Πέτρος Пётр ἔφη сказал αὐτῷ, Ему, Εἰ Если καὶ и πάντες все σκανδαλισθήσονται, разуверятся, ἀλλ᾽ но οὐκ не ἐγώ. я.30 καὶ И λέγει говорит αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю σοι тебе ὅτι что σὺ ты σήμερον сегодня ταύτῃ этой τῇ νυκτὶ ночью πρὶν прежде чем δὶς дважды ἀλέκτορα петуху φωνῆσαι прокричать τρίς трижды με Меня ἀπαρνήσῃ. откажешься.31 Он δὲ же ἐκπερισσῶς беспрестанно ἐλάλει, говорил, Ἐὰν Если δέῃ надлежит με мне συναποθανεῖν умереть с σοι, Тобой, οὐ нет μή не σε Тебя ἀπαρνήσομαι. откажусь. ὡσαύτως Так δὲ же καὶ и πάντες все ἔλεγον. говорили.32 Καὶ И ἔρχονται приходят εἰς на χωρίον место οὗ которого τὸ ὄνομα имя Γεθσημανί, Гефсимани, καὶ и λέγει говорит τοῖς μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его, Καθίσατε Сядьте ὧδε здесь ἕως пока προσεύξωμαι. помолюсь.33 καὶ И παραλαμβάνει забирает τὸν Πέτρον Петра καὶ и [τὸν] Ἰάκωβον Иакова καὶ и [τὸν] Ἰωάννην Иоанна μετ᾽ с αὐτοῦ, Ним, καὶ и ἤρξατο на́чал ἐκθαμβεῖσθαι ужасаться καὶ и ἀδημονεῖν, тосковать,34 καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Περίλυπός Очень печальна ἐστιν есть ψυχή душа́ μου Моя ἕως до θανάτου· смерти; μείνατε останьтесь ὧδε здесь καὶ и γρηγορεῖτε. бодрствуйте.35 καὶ И προελθὼν прошедший вперёд μικρὸν мало ἔπιπτεν падал ἐπὶ на τῆς γῆς, землю, καὶ и προσηύχετο молился ἵνα чтобы εἰ если δυνατόν возможно ἐστιν есть παρέλθῃ прошёл ἀπ᾽ от αὐτοῦ Него ὥρα, час,36 καὶ и ἔλεγεν, говорил, Ἀββα Авва πατήρ, Отец, πάντα всё δυνατά возможно σοι· Тебе; παρένεγκε унеси τὸ ποτήριον чашу τοῦτο эту ἀπ᾽ от ἐμοῦ· Меня; ἀλλ᾽ но οὐ не τί что ἐγὼ Я θέλω хочу ἀλλὰ но τί что σύ. Ты.37 καὶ И ἔρχεται приходит καὶ и εὑρίσκει находит αὐτοὺς их καθεύδοντας, спящих, καὶ и λέγει говорит τῷ Πέτρῳ, Петру, Σίμων, Симон, καθεύδεις; спишь? οὐκ Не ἴσχυσας смог μίαν один ὥραν час γρηγορῆσαι; пободрствовать?38 γρηγορεῖτε Бодрствуйте καὶ и προσεύχεσθε, моли́тесь, ἵνα чтобы μὴ не ἔλθητε пришли εἰς в πειρασμόν· искушение; τὸ μὲν ведь πνεῦμα дух πρόθυμον деятелен δὲ же σὰρξ плоть ἀσθενής. слабая.39 καὶ И πάλιν опять ἀπελθὼν ушедший προσηύξατο помолился τὸν αὐτὸν то же λόγον слово εἰπών. сказавший.40 καὶ И πάλιν опять ἐλθὼν пришедший εὗρεν нашёл αὐτοὺς их καθεύδοντας, спящих, ἦσαν были γὰρ ведь αὐτῶν их οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ καταβαρυνόμενοι, отягчаемы, καὶ и οὐκ не ᾔδεισαν знали они τί что ἀποκριθῶσιν они ответили бы αὐτῷ. ему.41 καὶ И ἔρχεται приходит τὸ τρίτον [в] третий [раз] καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Καθεύδετε Спите τὸ λοιπὸν значит καὶ и ἀναπαύεσθε; отдыхаете? ἀπέχει· Хватит; ἦλθεν пришёл ὥρα, час, ἰδοὺ вот παραδίδοται предаётся υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки τῶν ἁμαρτωλῶν. грешных.42 ἐγείρεσθε Вставайте ἄγωμεν· идёмте; ἰδοὺ вот παραδιδούς предающий με Меня ἤγγικεν. приблизился.43 Καὶ И εὐθὺς тотчас ἔτι ещё αὐτοῦ Его λαλοῦντος говорящего παραγίνεται прибывает Ἰούδας Иуда εἷς один τῶν δώδεκα [из] двенадцати καὶ и μετ᾽ с αὐτοῦ ним ὄχλος толпа μετὰ с μαχαιρῶν мечами καὶ и ξύλων кольями παρὰ от τῶν ἀρχιερέων первосвященников καὶ и τῶν γραμματέων книжников καὶ и τῶν πρεσβυτέρων. старейшин.44 δεδώκει Дал δὲ же παραδιδοὺς предающий αὐτὸν Его σύσσημον знак αὐτοῖς им λέγων, говорящий, Ὃν Которого ἂν φιλήσω поцелую αὐτός Он ἐστιν· есть; κρατήσατε схвати́те αὐτὸν Его καὶ и ἀπάγετε уводи́те ἀσφαλῶς. неколебимо.45 καὶ И ἐλθὼν пришедший εὐθὺς тотчас προσελθὼν подошедший αὐτῷ [к] Нему λέγει, говорит, Ῥαββί, Равви, καὶ и κατεφίλησεν поцеловал αὐτόν. Его.46 οἱ Они δὲ же ἐπέβαλον наложили τὰς χεῖρας ру́ки αὐτῷ [на] Него καὶ и ἐκράτησαν схватили αὐτόν. Его.47 εἷς Один δέ же [τις] кто-то τῶν παρεστηκότων [из] стоящих около σπασάμενος выхватывающий τὴν μάχαιραν меч ἔπαισεν ударил τὸν δοῦλον раба τοῦ ἀρχιερέως первосвященника καὶ и ἀφεῖλεν отнял αὐτοῦ его τὸ ὠτάριον. ухо.48 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ὡς Как ἐπὶ на λῃστὴν разбойника ἐξήλθατε вы вышли μετὰ с μαχαιρῶν мечами καὶ и ξύλων кольями συλλαβεῖν взять με; Меня?49 καθ᾽ Каждый ἡμέραν день ἤμην Я был πρὸς у ὑμᾶς вас ἐν в τῷ ἱερῷ Храме διδάσκων уча καὶ и οὐκ не ἐκρατήσατέ схватили με· Меня; ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы πληρωθῶσιν исполнились αἱ γραφαί. Писания.50 καὶ И ἀφέντες оставившие αὐτὸν Его ἔφυγον убежали πάντες. все.51 Καὶ И νεανίσκος юноша τις какой-то συνηκολούθει следовал с αὐτῷ Ним περιβεβλημένος закутанный σινδόνα [в] покрывало ἐπὶ на γυμνοῦ, голом [теле], καὶ и κρατοῦσιν хватают αὐτόν· его;52 он δὲ же καταλιπὼν оставивший τὴν σινδόνα покрывало γυμνὸς нагой ἔφυγεν. убежал.53 Καὶ И ἀπήγαγον отвели τὸν Ἰησοῦν Иисуса πρὸς к τὸν ἀρχιερέα, первосвященнику, καὶ и συνέρχονται сходятся πάντες все οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ πρεσβύτεροι старейшины καὶ и οἱ γραμματεῖς. книжники.54 καὶ И Πέτρος Пётр ἀπὸ из μακρόθεν далека ἠκολούθησεν последовал αὐτῷ Ему ἕως до ἔσω внутрь εἰς во τὴν αὐλὴν двор τοῦ ἀρχιερέως, первосвященника, καὶ и ἦν был συγκαθήμενος вместе сидящий μετὰ с τῶν ὑπηρετῶν служителями καὶ и θερμαινόμενος греющийся πρὸς у τὸ φῶς. света.55 οἱ δὲ Же ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и ὅλον весь τὸ συνέδριον синедрион ἐζήτουν искали κατὰ против τοῦ Ἰησοῦ Иисуса μαρτυρίαν свидетельство εἰς для τὸ θανατῶσαι умертвить αὐτόν, Его, καὶ и οὐχ не ηὕρισκον· находили;56 πολλοὶ многие γὰρ ведь ἐψευδομαρτύρουν лжесвидетельствовали κατ᾽ против αὐτοῦ, Него, καὶ и ἴσαι достаточными αἱ μαρτυρίαι свидетельства οὐκ не ἦσαν. были.57 καί И τινες некоторые ἀναστάντες вставшие ἐψευδομαρτύρουν лжесвидетельствовали κατ᾽ против αὐτοῦ Него λέγοντες говорящие58 ὅτι что Ἡμεῖς Мы ἠκούσαμεν услышали αὐτοῦ Его λέγοντος говорящего ὅτι что Ἐγὼ Я καταλύσω разрушу τὸν ναὸν святилище τοῦτον это τὸν χειροποίητον рукотворное καὶ и διὰ через τριῶν три ἡμερῶν дня ἄλλον другое ἀχειροποίητον нерукотворное οἰκοδομήσω· построю;59 καὶ и οὐδὲ не οὕτως такое ἴση достаточное ἦν было μαρτυρία свидетельство αὐτῶν. их.60 καὶ И ἀναστὰς вставший ἀρχιερεὺς первосвященник εἰς в μέσον середину ἐπηρώτησεν спросил τὸν Ἰησοῦν Иисуса λέγων, говорящий, Οὐκ Не ἀποκρίνῃ отвечаешь οὐδέν; ничто? τί Что οὗτοί эти σου Тебя καταμαρτυροῦσιν; против свидетельствуют?61 Он δὲ же ἐσιώπα молчал καὶ и οὐκ не ἀπεκρίνατο ответил οὐδέν. ничто. πάλιν Опять ἀρχιερεὺς первосвященник ἐπηρώτα спрашивал αὐτὸν Его καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, Ему, Σὺ Ты εἶ есть Χριστὸς Христос υἱὸς Сын τοῦ εὐλογητοῦ; Благословенного?62 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Ἐγώ Я εἰμι, есть, καὶ и ὄψεσθε увидите τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου человека ἐκ δεξιῶν справа καθήμενον сидящего τῆς δυνάμεως силы καὶ и ἐρχόμενον приходящего μετὰ с τῶν νεφελῶν облаками τοῦ οὐρανοῦ. неба.63 δὲ Же ἀρχιερεὺς первосвященник διαρρήξας разорвавший τοὺς χιτῶνας одежды αὐτοῦ его λέγει, говорит, Τί Что ἔτι ещё χρείαν нужду ἔχομεν имеем μαρτύρων; [в] свидетелях?64 ἠκούσατε Вы услышали τῆς βλασφημίας· хулу; τί что ὑμῖν вам φαίνεται; кажется? οἱ Они δὲ же πάντες все κατέκριναν осудили αὐτὸν Его ἔνοχον повинного εἶναι быть θανάτου. смерти.65 Καὶ И ἤρξαντό начали τινες некоторые ἐμπτύειν плевать в αὐτῷ Него καὶ и περικαλύπτειν накрывать αὐτοῦ Его τὸ πρόσωπον лицо καὶ и κολαφίζειν бить αὐτὸν Его καὶ и λέγειν говорить αὐτῷ, Ему, Προφήτευσον, Пророчествуй, καὶ и οἱ ὑπηρέται служители ῥαπίσμασιν ударами αὐτὸν Его ἔλαβον. взяли.66 Καὶ И ὄντος сущего τοῦ Πέτρου Петра κάτω внизу ἐν во τῇ αὐλῇ дворе ἔρχεται приходит μία одна τῶν παιδισκῶν [из] служанок τοῦ ἀρχιερέως, первосвященника,67 καὶ и ἰδοῦσα увидевшая τὸν Πέτρον Петра θερμαινόμενον греющегося ἐμβλέψασα вглядевшаяся αὐτῷ [в] него λέγει, говорит, Καὶ И σὺ ты μετὰ с τοῦ Ναζαρηνοῦ Назарянином ἦσθα был τοῦ Ἰησοῦ. Иисусом.68 Он δὲ же ἠρνήσατο отказался λέγων, говорящий, Οὔτε И не οἶδα знаю οὔτε и не ἐπίσταμαι ведаю σὺ ты τί что λέγεις. говоришь. καὶ И ἐξῆλθεν вышел ἔξω вон εἰς в τὸ προαύλιον[· передний двор; καὶ и ἀλέκτωρ петух ἐφώνησεν]. прокричал.69 καὶ И παιδίσκη служанка ἰδοῦσα увидевшая αὐτὸν его ἤρξατο на́чала πάλιν опять λέγειν говорить τοῖς παρεστῶσιν стоящим около ὅτι что Οὗτος Этот ἐξ из αὐτῶν них ἐστιν. есть.70 Он δὲ же πάλιν опять ἠρνεῖτο. отказывался. καὶ и μετὰ после μικρὸν малого [времени] πάλιν опять οἱ παρεστῶτες стоящие около ἔλεγον говорили τῷ Πέτρῳ, Петру, Ἀληθῶς Истинно ἐξ из αὐτῶν них εἶ, ты есть, καὶ и γὰρ ведь Γαλιλαῖος Галилеянин εἶ. ты есть.71 Он δὲ же ἤρξατο на́чал ἀναθεματίζειν проклинать καὶ и ὀμνύναι клясться ὅτι что Οὐκ Не οἶδα знаю τὸν ἄνθρωπον Человека τοῦτον Этого ὃν [о] Котором λέγετε. говорите.72 καὶ И εὐθὺς тотчас ἐκ во δευτέρου второй [раз] ἀλέκτωρ петух ἐφώνησεν. прокричал. καὶ И ἀνεμνήσθη вспомнил Πέτρος Пётр τὸ ῥῆμα слово ὡς как εἶπεν сказал αὐτῷ ему Ἰησοῦς Иисус ὅτι что Πρὶν Прежде ἀλέκτορα петуху φωνῆσαι прокричать δὶς дважды τρίς трижды με [от] Меня ἀπαρνήσῃ· откажешься; καὶ и ἐπιβαλὼν принявшийся ἔκλαιεν. плакал.