Евангелие от Марка глава 4

Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον 4

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И πάλιν опять ἤρξατο Он на́чал διδάσκειν учить παρὰ у τὴν θάλασσαν. мо́ря. καὶ И συνάγεται собирается πρὸς к αὐτὸν Нему ὄχλος толпа πλεῖστος, многочисленная, ὥστε так что αὐτὸν Его εἰς в πλοῖον лодку ἐμβάντα вошедшего καθῆσθαι сидеть ἐν в τῇ θαλάσσῃ, море, καὶ а πᾶς вся ὄχλος толпа πρὸς у τὴν θάλασσαν мо́ря ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἦσαν. была.2 καὶ И ἐδίδασκεν Он учил αὐτοὺς их ἐν в παραβολαῖς притчах πολλά, многое, καὶ и ἔλεγεν говорил αὐτοῖς им ἐν в τῇ διδαχῇ учении αὐτοῦ, Его,3 Ἀκούετε. Слушайте. ἰδοὺ Вот ἐξῆλθεν вышел σπείρων сеющий σπεῖραι. посеять.4 καὶ И ἐγένετο случилось ἐν при τῷ σπείρειν сеянии одно μὲν ведь ἔπεσεν упало παρὰ у τὴν ὁδόν, доро́ги, καὶ и ἦλθεν пришли τὰ πετεινὰ птицы καὶ и κατέφαγεν съели αὐτό. его.5 καὶ И ἄλλο другое ἔπεσεν упало ἐπὶ на τὸ πετρῶδες скалистые места́ ὅπου где οὐκ не εἶχεν имело γῆν землю πολλήν, многую, καὶ и εὐθὺς тотчас ἐξανέτειλεν взошло διὰ из-за τὸ μὴ не ἔχειν иметь βάθος глубину γῆς· земли́;6 καὶ и ὅτε когда ἀνέτειλεν взошло ἥλιος солнце ἐκαυματίσθη, было выжжено, καὶ и διὰ из-за τὸ μὴ не ἔχειν иметь ῥίζαν корня ἐξηράνθη. было засушено.7 καὶ И ἄλλο другое ἔπεσεν упало εἰς в τὰς ἀκάνθας, колючие растения, καὶ и ἀνέβησαν взошли αἱ ἄκανθαι колючие растения καὶ и συνέπνιξαν вместе задушили αὐτό, его, καὶ и καρπὸν плод οὐκ не ἔδωκεν. дало.8 καὶ И ἄλλα другие ἔπεσεν упали εἰς в τὴν γῆν землю τὴν καλήν, хорошую, καὶ и ἐδίδου давали καρπὸν плод ἀναβαίνοντα восходящий καὶ и αὐξανόμενα, выращиваемый, καὶ и ἔφερεν приносило ἓν одно τριάκοντα тридцать καὶ и ἓν одно ἑξήκοντα шестьдесят καὶ и ἓν одно ἑκατόν. сто.9 καὶ И ἔλεγεν, Он говорил, Ὃς Который ἔχει имеет ὦτα уши ἀκούειν слышать ἀκουέτω. пусть слышит.10 Καὶ И ὅτε когда ἐγένετο Он оказался κατὰ по μόνας, одному, ἠρώτων спрашивали αὐτὸν Его οἱ которые περὶ вокруг αὐτὸν Него σὺν с τοῖς δώδεκα двенадцатью τὰς παραβολάς. притчи.11 καὶ И ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Ὑμῖν Вам τὸ μυστήριον тайна δέδοται дана τῆς βασιλείας Царства τοῦ θεοῦ· Бога; ἐκείνοις тем δὲ же τοῖς которым ἔξω вне ἐν в παραβολαῖς притчах τὰ πάντα всё γίνεται, делается,12 ἵνα чтобы βλέποντες смотрящие βλέπωσιν они смотрели καὶ и μὴ не ἴδωσιν, увидели, καὶ и ἀκούοντες слышащие ἀκούωσιν они слышали καὶ и μὴ не συνιῶσιν, понимали, μήποτε чтобы не ἐπιστρέψωσιν обратились они καὶ и ἀφεθῇ было прощено αὐτοῖς. им.13 Καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Οὐκ Не οἴδατε знаете τὴν παραβολὴν притчу ταύτην, эту, καὶ и πῶς как πάσας все τὰς παραβολὰς притчи γνώσεσθε; познаете?14 σπείρων Сеющий τὸν λόγον слово σπείρει. сеет.15 οὗτοι Эти δέ же εἰσιν есть οἱ которые παρὰ у τὴν ὁδὸν доро́ги ὅπου где σπείρεται сеется λόγος, слово, καὶ и ὅταν когда ἀκούσωσιν услышали εὐθὺς тотчас ἔρχεται приходит Σατανᾶς Сатана καὶ и αἴρει берёт τὸν λόγον слово τὸν ἐσπαρμένον посеянное εἰς в αὐτούς. них.16 καὶ И οὗτοί эти εἰσιν есть οἱ которые ἐπὶ на τὰ πετρώδη каменистые места́ σπειρόμενοι, сеемые, οἳ которые ὅταν когда ἀκούσωσιν услышали τὸν λόγον слово εὐθὺς тотчас μετὰ с χαρᾶς радостью λαμβάνουσιν принимают αὐτόν, его,17 καὶ и οὐκ не ἔχουσιν имеют ῥίζαν корня ἐν в ἑαυτοῖς сами себе ἀλλὰ но πρόσκαιροί временные εἰσιν· есть; εἶτα затем γενομένης случившегося θλίψεως угнетения или διωγμοῦ гонения διὰ через τὸν λόγον слово εὐθὺς тотчас σκανδαλίζονται. разуверяются.18 καὶ И ἄλλοι другие εἰσὶν есть οἱ которые εἰς в τὰς ἀκάνθας колючие растения σπειρόμενοι· сеемые; οὗτοί эти εἰσιν есть οἱ τὸν λόγον слово ἀκούσαντες, услышавшие,19 καὶ и αἱ μέριμναι заботы τοῦ αἰῶνος ве́ка καὶ и ἀπάτη обман τοῦ πλούτου богатства καὶ и αἱ которые περὶ относительно τὰ λοιπὰ остального ἐπιθυμίαι желания εἰσπορευόμεναι входящие συμπνίγουσιν вместе удушают τὸν λόγον, слово, καὶ и ἄκαρπος бесплодные γίνεται. делаются.20 καὶ И ἐκεῖνοί те εἰσιν есть οἱ которые ἐπὶ на τὴν γῆν землю τὴν καλὴν хорошую σπαρέντες, посеянные, οἵτινες которые ἀκούουσιν слышат τὸν λόγον слово καὶ и παραδέχονται принимают καὶ и καρποφοροῦσιν приносят плод ἓν одно τριάκοντα тридцать καὶ и ἓν одно ἑξήκοντα шестьдесят καὶ и ἓν одно ἑκατόν. сто.21 Καὶ И ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Μήτι Ведь не ἔρχεται приходит λύχνος светильник ἵνα чтобы ὑπὸ под τὸν μόδιον модий τεθῇ он был поставлен или ὑπὸ под τὴν κλίνην; ложе? οὐχ [Разве] не ἵνα чтобы ἐπὶ на τὴν λυχνίαν подсвечник τεθῇ; был поставлен?22 οὐ Не γάρ ведь ἐστιν есть κρυπτὸν тайное ἐὰν если μὴ не ἵνα чтобы φανερωθῇ, было сделано явное, οὐδὲ и не ἐγένετο сделалось ἀπόκρυφον сокровенное ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы ἔλθῃ пришло εἰς в φανερόν. явное.23 εἴ Если τις кто-либо ἔχει имеет ὦτα уши ἀκούειν слышать ἀκουέτω. пусть слышит.24 Καὶ И ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Βλέπετε Смотри́те τί что́ ἀκούετε. слышите. ἐν В которой μέτρῳ мере μετρεῖτε мерите μετρηθήσεται будет отмерено ὑμῖν вам καὶ и προστεθήσεται будет приложено ὑμῖν. вам.25 ὃς Который γὰρ ведь ἔχει, имеет, δοθήσεται будет дано αὐτῷ· ему; καὶ и ὃς который οὐκ не ἔχει, имеет, καὶ и которое ἔχει имеет ἀρθήσεται будет взято ἀπ᾽ от αὐτοῦ. него.26 Καὶ И ἔλεγεν, говорил, Οὕτως Так ἐστὶν есть βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ Бога ὡς как ἄνθρωπος человек βάλῃ бросит τὸν σπόρον семя ἐπὶ на τῆς γῆς землю27 καὶ и καθεύδῃ будет спать καὶ и ἐγείρηται будет подниматься νύκτα ночью καὶ и ἡμέραν, днём, καὶ а σπόρος семя βλαστᾷ будет прорастать καὶ и μηκύνηται будет тянуться ὡς как οὐκ не οἶδεν знает αὐτός. он.28 αὐτομάτη Сама собой γῆ земля καρποφορεῖ, приносит плод, πρῶτον сначала χόρτον, траву, εἶτα затем στάχυν, колос, εἶτα затем πλήρη[ς] полную σῖτον пшеницу ἐν в τῷ στάχυϊ. колосе.29 ὅταν Когда δὲ же παραδοῖ позволит καρπός, плод, εὐθὺς тотчас ἀποστέλλει посылает τὸ δρέπανον, серп, ὅτι потому что παρέστηκεν настала θερισμός. жатва.30 Καὶ И ἔλεγεν, говорил, Πῶς Как ὁμοιώσωμεν мы уподобили бы τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ, Бога, или ἐν в τίνι каком αὐτὴν его παραβολῇ примере θῶμεν; положили бы?31 ὡς Как κόκκῳ зерно σινάπεως, горчицы, ὃς которое ὅταν когда σπαρῇ будет посеяно ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, μικρότερον меньшее ὂν сущее πάντων всех τῶν σπερμάτων семян τῶν ἐπὶ на τῆς γῆς, земле,32 καὶ и ὅταν когда σπαρῇ, будет посеяно, ἀναβαίνει восходит καὶ и γίνεται делается μεῖζον большее πάντων всех τῶν λαχάνων овощей καὶ и ποιεῖ делает κλάδους ветви μεγάλους, больши́е, ὥστε так что δύνασθαι могут ὑπὸ под τὴν σκιὰν тенью αὐτοῦ его τὰ πετεινὰ птицы τοῦ οὐρανοῦ неба κατασκηνοῦν. селиться.33 Καὶ И τοιαύταις таковыми παραβολαῖς притчами πολλαῖς многими ἐλάλει говорил αὐτοῖς им τὸν λόγον, слово, καθὼς как ἠδύναντο могли ἀκούειν· слышать;34 χωρὶς без δὲ же παραβολῆς притчи οὐκ не ἐλάλει говорил αὐτοῖς, им, κατ᾽ по ἰδίαν отдельности δὲ же τοῖς ἰδίοις собственным μαθηταῖς ученикам ἐπέλυεν объяснял πάντα. всё.35 Καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς им ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ день ὀψίας ве́чера γενομένης, случившегося, Διέλθωμεν Давайте пройдём εἰς на τὸ πέραν. противоположную сторону.36 καὶ И ἀφέντες оставившие τὸν ὄχλον толпу παραλαμβάνουσιν забирают αὐτὸν Его ὡς как ἦν Он был ἐν в τῷ πλοίῳ, лодке, καὶ и ἄλλα другие πλοῖα лодки ἦν были μετ᾽ с αὐτοῦ. Ним.37 καὶ И γίνεται делается λαῖλαψ буря μεγάλη великая ἀνέμου, ветром, καὶ и τὰ κύματα во́лны ἐπέβαλλεν набрасывались εἰς на τὸ πλοῖον, лодку, ὥστε так что ἤδη уже́ γεμίζεσθαι наполнялась τὸ πλοῖον. лодка.38 καὶ И αὐτὸς Он ἦν был ἐν на τῇ πρύμνῃ корме ἐπὶ на τὸ προσκεφάλαιον подушке καθεύδων· спящий; καὶ и ἐγείρουσιν поднимают αὐτὸν Его καὶ и λέγουσιν говорят αὐτῷ, Ему, Διδάσκαλε, Учитель, οὐ не μέλει заботит σοι Тебя ὅτι что ἀπολλύμεθα; погибаем?39 καὶ И διεγερθεὶς разбуженный ἐπετίμησεν запретил τῷ ἀνέμῳ ветру καὶ и εἶπεν сказал τῇ θαλάσσῃ, морю, Σιώπα, Молчи, πεφίμωσο. онемей. καὶ И ἐκόπασεν утих ἄνεμος, ветер, καὶ и ἐγένετο сделалась γαλήνη тишь μεγάλη. великая.40 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τί Что δειλοί боязливы ἐστε; вы есть? οὔπω [Разве] ещё не ἔχετε имеете πίστιν; веру?41 καὶ И ἐφοβήθησαν они устрашились φόβον страхом μέγαν, больши́м, καὶ и ἔλεγον говорили πρὸς к ἀλλήλους, друг другу, Τίς Кто ἄρα тогда οὗτός Этот ἐστιν есть ὅτι что καὶ и ἄνεμος ветер καὶ и θάλασσα море ὑπακούει слушаются αὐτῷ; Его?