Евангелие от Марка глава 9

Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον 9

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что εἰσίν есть τινες некоторые ὧδε [из] здесь τῶν ἑστηκότων стоящих οἵτινες которые οὐ нет μὴ не γεύσωνται вкусят θανάτου смерти ἕως пока ἂν ἴδωσιν увидят τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ Бога ἐληλυθυῖαν пришедшее ἐν в δυνάμει. силе.2 Καὶ И μετὰ после ἡμέρας дней ἓξ шести παραλαμβάνει забирает Ἰησοῦς Иисус τὸν Πέτρον Петра καὶ и τὸν Ἰάκωβον Иакова καὶ и τὸν Ἰωάννην, Иоанна, καὶ и ἀναφέρει возводит αὐτοὺς их εἰς на ὄρος гору ὑψηλὸν высокую κατ᾽ ἰδίαν отдельно μόνους. одних. καὶ И μετεμορφώθη Он был преображён ἔμπροσθεν перед αὐτῶν, ними,3 καὶ и τὰ ἱμάτια одежды αὐτοῦ Его ἐγένετο сделались στίλβοντα блистающие λευκὰ белые λίαν очень οἷα каковые γναφεὺς валяльщик ἐπὶ на τῆς γῆς земле οὐ не δύναται может οὕτως так λευκᾶναι. выбелить.4 καὶ И ὤφθη был сделан видим αὐτοῖς им Ἠλίας Илия σὺν с Μωϋσεῖ, Моисеем, καὶ и ἦσαν были συλλαλοῦντες говорящие τῷ Ἰησοῦ. Иисусу.5 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший Πέτρος Пётр λέγει говорит τῷ Ἰησοῦ, Иисусу, Ῥαββί, Равви, καλόν хорошо ἐστιν есть ἡμᾶς нас ὧδε здесь εἶναι, быть, καὶ и ποιήσωμεν давайте сделаем τρεῖς три σκηνάς, палатки, σοὶ Тебе μίαν одну καὶ и Μωϋσεῖ Моисею μίαν одну καὶ и Ἠλίᾳ Илии μίαν. одну.6 οὐ Не γὰρ ведь ᾔδει знал τί что ἀποκριθῇ, он ответил бы, ἔκφοβοι испуганные γὰρ ведь ἐγένοντο. они сделались.7 καὶ И ἐγένετο сделалось νεφέλη облако ἐπισκιάζουσα покрывающее тенью αὐτοῖς, их, καὶ и ἐγένετο сделался φωνὴ голос ἐκ из τῆς νεφέλης, о́блака, Οὗτός Этот ἐστιν есть υἱός Сын μου Мой ἀγαπητός, любимый, ἀκούετε слушайте αὐτοῦ. Его.8 καὶ И ἐξάπινα внезапно περιβλεψάμενοι оглядевшиеся οὐκέτι не οὐδένα никого εἶδον они увидели ἀλλὰ но τὸν Ἰησοῦν Иисуса μόνον только μεθ᾽ с ἑαυτῶν. собой.9 Καὶ И καταβαινόντων сходящих αὐτῶν их ἐκ с τοῦ ὄρους горы́ διεστείλατο Он приказал αὐτοῖς им ἵνα чтобы μηδενὶ никому которое εἶδον они увидели διηγήσωνται, рассказали, εἰ если μὴ не ὅταν когда υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἐκ из νεκρῶν мёртвых ἀναστῇ. будет воскрешён.10 καὶ И τὸν λόγον слово ἐκράτησαν удержали πρὸς у ἑαυτοὺς себя самих συζητοῦντες спорящие τί что ἐστιν есть τὸ ἐκ из νεκρῶν мёртвых ἀναστῆναι. воскреснуть.11 καὶ И ἐπηρώτων спрашивали αὐτὸν Его λέγοντες, говорящие, Ὅτι Что λέγουσιν говорят οἱ γραμματεῖς книжники ὅτι что Ἠλίαν Илию δεῖ надлежит ἐλθεῖν прийти πρῶτον; сначала?12 Он δὲ же ἔφη сказал αὐτοῖς, им, Ἠλίας Илия μὲν ведь ἐλθὼν пришедший πρῶτον сначала ἀποκαθιστάνει восстанавливает πάντα, всё, καὶ и πῶς как γέγραπται написано ἐπὶ относительно τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου человека ἵνα чтобы πολλὰ многое πάθῃ Он претерпел καὶ и ἐξουδενηθῇ; был уничижён?13 ἀλλὰ Но λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что καὶ и Ἠλίας Илия ἐλήλυθεν, пришёл, καὶ и ἐποίησαν они сделали αὐτῷ ему ὅσα сколькое ἤθελον, желали, καθὼς как γέγραπται написано ἐπ᾽ относительно αὐτόν. него.14 Καὶ И ἐλθόντες пришедшие πρὸς к τοὺς μαθητὰς ученикам εἶδον увидели ὄχλον толпу πολὺν многую περὶ вокруг αὐτοὺς них καὶ и γραμματεῖς книжников συζητοῦντας спорящих πρὸς с αὐτούς. ними.15 καὶ И εὐθὺς тотчас πᾶς вся ὄχλος толпа ἰδόντες увидевшие αὐτὸν Его ἐξεθαμβήθησαν, были потрясены, καὶ и προστρέχοντες подбегающие ἠσπάζοντο приветствовали αὐτόν. Его.16 καὶ И ἐπηρώτησεν Он спросил αὐτούς, их, Τί Что συζητεῖτε спорите πρὸς с αὐτούς; ними?17 καὶ И ἀπεκρίθη ответил αὐτῷ Ему εἷς один ἐκ из τοῦ ὄχλου, толпы́, Διδάσκαλε, Учитель, ἤνεγκα привёл τὸν υἱόν сына μου моего πρὸς к σέ, Тебе, ἔχοντα имеющего πνεῦμα духа ἄλαλον· немого;18 καὶ и ὅπου где ἐὰν если αὐτὸν его καταλάβῃ схватит ῥήσσει разрывает αὐτόν, его, καὶ и ἀφρίζει испускает пену καὶ и τρίζει скрежещет τοὺς ὀδόντας зубами καὶ и ξηραίνεται· деревенеет; καὶ и εἶπα сказал τοῖς μαθηταῖς ученикам σου Твоим ἵνα чтобы αὐτὸ его ἐκβάλωσιν, изгнали, καὶ и οὐκ не ἴσχυσαν. смогли.19 Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший αὐτοῖς им λέγει, говорит, О γενεὰ поколение ἄπιστος, безверное, ἕως до πότε когда πρὸς у ὑμᾶς вас ἔσομαι; буду? ἕως До πότε коле ἀνέξομαι буду выдерживать ὑμῶν; вас? φέρετε Ведите αὐτὸν его πρός ко με. Мне.20 καὶ И ἤνεγκαν привели αὐτὸν его πρὸς к αὐτόν. Нему. καὶ И ἰδὼν увидевший αὐτὸν Его τὸ πνεῦμα дух εὐθὺς тотчас συνεσπάραξεν свёл судорогой αὐτόν, его, καὶ и πεσὼν павший ἐπὶ на τῆς γῆς землю ἐκυλίετο катался ἀφρίζων. испускающий пену.21 καὶ И ἐπηρώτησεν спросил τὸν πατέρα отца αὐτοῦ, его, Πόσος Сколькое χρόνος время ἐστὶν есть ὡς как τοῦτο это γέγονεν сделалось αὐτῷ; ему? Он δὲ же εἶπεν, сказал, Ἐκ Из παιδιόθεν· детства;22 καὶ и πολλάκις часто καὶ и εἰς в πῦρ огонь αὐτὸν его ἔβαλεν бросал καὶ и εἰς в ὕδατα воду ἵνα чтобы ἀπολέσῃ погубить αὐτόν· его; ἀλλ᾽ но εἴ если τι что-нибудь δύνῃ, можешь, βοήθησον помоги ἡμῖν нам σπλαγχνισθεὶς сжалившийся ἐφ᾽ относительно ἡμᾶς. нас.23 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Τὸ Εἰ Если δύνῃ, можешь, πάντα всё δυνατὰ возможно τῷ πιστεύοντι. верящему.24 εὐθὺς Тотчас κράξας закричавший πατὴρ отец τοῦ παιδίου ребёнка ἔλεγεν, говорил, Πιστεύω· Верю; βοήθει помогай μου моему τῇ ἀπιστίᾳ. неверию.25 ἰδὼν Увидевший δὲ же Ἰησοῦς Иисус ὅτι что ἐπισυντρέχει сбегается ὄχλος толпа ἐπετίμησεν запретил τῷ πνεύματι духу τῷ ἀκαθάρτῳ нечистому λέγων говорящий αὐτῷ, ему, Τὸ ἄλαλον немой καὶ и κωφὸν глухой πνεῦμα, дух, ἐγὼ Я ἐπιτάσσω приказываю σοι, тебе, ἔξελθε выйди ἐξ из αὐτοῦ него καὶ и μηκέτι не εἰσέλθῃς войди εἰς в αὐτόν. него.26 καὶ И κράξας закричавший καὶ и πολλὰ многократно σπαράξας сведший судорогой ἐξῆλθεν· вышел; καὶ и ἐγένετο он сделался ὡσεὶ будто νεκρός, мёртвый, ὥστε так что τοὺς πολλοὺς многие λέγειν говорили ὅτι что ἀπέθανεν. он умер.27 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус κρατήσας взявший τῆς χειρὸς руку αὐτοῦ его ἤγειρεν поднял αὐτόν, его, καὶ и ἀνέστη. он встал.28 καὶ И εἰσελθόντος вошедшего αὐτοῦ Его εἰς в οἶκον дом οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его κατ᾽ ἰδίαν отдельно ἐπηρώτων спрашивали αὐτόν, Его, Ὅτι Что ἡμεῖς мы οὐκ не ἠδυνήθημεν смогли ἐκβαλεῖν изгнать αὐτό; его?29 καὶ И εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Τοῦτο Этот τὸ γένος род ἐν в οὐδενὶ ничём δύναται может ἐξελθεῖν выйти εἰ если μὴ не ἐν в προσευχῇ. молитве.30 Κἀκεῖθεν И оттуда ἐξελθόντες вышедшие παρεπορεύοντο они проходили διὰ через τῆς Γαλιλαίας, Галилею, καὶ и οὐκ не ἤθελεν желал ἵνα чтобы τις кто-либо γνοῖ· узнал;31 ἐδίδασκεν учил γὰρ ведь τοὺς μαθητὰς учеников αὐτοῦ Его καὶ и ἔλεγεν говорил αὐτοῖς им ὅτι что υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека παραδίδοται предаётся εἰς в χεῖρας ру́ки ἀνθρώπων, людей, καὶ и ἀποκτενοῦσιν убьют αὐτόν, Его, καὶ и ἀποκτανθεὶς убитый μετὰ после τρεῖς трёх ἡμέρας дней ἀναστήσεται. воскреснет.32 οἱ Они δὲ же ἠγνόουν не принимали τὸ это ῥῆμα, слово, καὶ и ἐφοβοῦντο боялись αὐτὸν Его ἐπερωτῆσαι. спросить.33 Καὶ И ἦλθον они пришли εἰς в Καφαρναούμ. Капернаум. καὶ И ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме γενόμενος случившийся ἐπηρώτα Он спрашивал αὐτούς, их, Τί Что ἐν в τῇ ὁδῷ пути διελογίζεσθε; вы рассуждали?34 οἱ Они δὲ же ἐσιώπων, молчали, πρὸς к ἀλλήλους друг другу γὰρ ведь διελέχθησαν поспорили ἐν в τῇ ὁδῷ пути τίς кто μείζων. больший.35 καὶ И καθίσας севший ἐφώνησεν Он позвал τοὺς δώδεκα двенадцать καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, Εἴ Если τις кто-либо θέλει желает πρῶτος первый εἶναι быть ἔσται будет πάντων [из] всех ἔσχατος последний καὶ и πάντων всех διάκονος. слуга.36 καὶ И λαβὼν взявший παιδίον ребёнка ἔστησεν Он поставил αὐτὸ его ἐν в μέσῳ середине αὐτῶν их καὶ и ἐναγκαλισάμενος обнявший αὐτὸ его εἶπεν сказал αὐτοῖς, им,37 Ὃς Который ἂν если ἓν одного τῶν τοιούτων [из] таковых παιδίων детей δέξηται примет ἐπὶ для τῷ ὀνόματί имени μου, Моего, ἐμὲ Меня δέχεται· принимает; καὶ и ὃς который ἂν ἐμὲ Меня δέχηται, принимает, οὐκ не ἐμὲ Меня δέχεται принимает ἀλλὰ но τὸν ἀποστείλαντά Пославшего με. Меня.38 Ἔφη Сказал αὐτῷ Ему Ἰωάννης, Иоанн, Διδάσκαλε, Учитель, εἴδομέν мы увидели τινα некого ἐν в τῷ ὀνόματί имени σου Твоём ἐκβάλλοντα изгоняющего δαιμόνια, демонов, καὶ и ἐκωλύομεν препятствовали αὐτόν, ему, ὅτι потому что οὐκ не ἠκολούθει следовал ἡμῖν. нам.39 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Μὴ Не κωλύετε препятствуйте αὐτόν, ему, οὐδεὶς никто γάρ ведь ἐστιν есть ὃς который ποιήσει сделает δύναμιν силу ἐπὶ на τῷ ὀνόματί имени μου Моём καὶ и δυνήσεται сможет ταχὺ скоро κακολογῆσαί скверно сказать με· [о] Мне;40 ὃς который γὰρ ведь οὐκ не ἔστιν есть καθ᾽ против ἡμῶν, нас, ὑπὲρ за ἡμῶν нас ἐστιν. есть.41 Ὃς Который γὰρ ведь ἂν если ποτίσῃ напоит ὑμᾶς вас ποτήριον чашей ὕδατος воды́ ἐν в ὀνόματι звании ὅτι потому что Χριστοῦ Христа ἐστε, вы есть, ἀμὴν истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что οὐ нет μὴ не ἀπολέσῃ потеряет τὸν μισθὸν плату αὐτοῦ. его.42 Καὶ И ὃς который ἂν если σκανδαλίσῃ отвратит от веры ἕνα одного τῶν μικρῶν [из] малых τούτων этих τῶν πιστευόντων верящих [εἰς в ἐμέ], Меня, καλόν хорошо ἐστιν есть αὐτῷ ему μᾶλλον более εἰ если περίκειται находится μύλος жёрнов ὀνικὸς ослиный περὶ вокруг τὸν τράχηλον шеи αὐτοῦ его καὶ и βέβληται он брошен εἰς в τὴν θάλασσαν. море.43 Καὶ И ἐὰν если σκανδαλίζῃ будет совращать σε тебя χείρ рука σου, твоя, ἀπόκοψον отруби αὐτήν· её; καλόν хорошо ἐστίν есть σε тебе κυλλὸν калекой εἰσελθεῖν войти εἰς в τὴν ζωὴν жизнь чем τὰς δύο две χεῖρας руки́ ἔχοντα имеющего ἀπελθεῖν пойти εἰς в τὴν γέενναν, геенну, εἰς в τὸ πῦρ огонь τὸ ἄσβεστον. неугасимый.44 45 καὶ И ἐὰν если πούς нога σου твоя σκανδαλίζῃ будет совращать σε, тебя, ἀπόκοψον отруби αὐτόν· её; καλόν хорошо ἐστίν есть σε тебе εἰσελθεῖν войти εἰς в τὴν ζωὴν жизнь χωλὸν хромому чем τοὺς δύο две πόδας ноги́ ἔχοντα имеющему βληθῆναι быть брошенным εἰς в τὴν γέενναν. геенну.46 47 καὶ И ἐὰν если ὀφθαλμός глаз σου твой σκανδαλίζῃ будет совращать σε, тебя, ἔκβαλε выброси αὐτόν· его; καλόν хорошо σέ тебе ἐστιν есть μονόφθαλμον одноглазому εἰσελθεῖν войти εἰς в τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ Бога чем δύο два ὀφθαλμοὺς гла́за ἔχοντα имеющего βληθῆναι быть брошенным εἰς в τὴν γέενναν, геенну,48 ὅπου где σκώληξ червь αὐτῶν их οὐ не τελευτᾷ кончается καὶ и τὸ πῦρ огонь οὐ не σβέννυται· угасает;49 πᾶς всякий γὰρ ведь πυρὶ огнём ἁλισθήσεται. будет осолен.50 Καλὸν Хороша τὸ ἅλας· соль; ἐὰν если δὲ же τὸ ἅλας соль ἄναλον несолёная γένηται, сделается, ἐν в τίνι чём αὐτὸ её ἀρτύσετε; приправите? ἔχετε Имейте ἐν в ἑαυτοῖς самих себе самих ἅλα, соль, καὶ и εἰρηνεύετε живите мирно ἐν в ἀλλήλοις. друг друге.