Евангелие от Марка глава 5

Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον 5

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἦλθον пришли εἰς на τὸ πέραν противоположную сторону τῆς θαλάσσης мо́ря εἰς в τὴν χώραν страну τῶν Γερασηνῶν. Герасинов.2 καὶ И ἐξελθόντος вышедшего αὐτοῦ Его ἐκ из τοῦ πλοίου лодки εὐθὺς тотчас ὑπήντησεν встретился αὐτῷ Ему ἐκ из τῶν μνημείων гробниц ἄνθρωπος человек ἐν в πνεύματι духе ἀκαθάρτῳ, нечистом,3 ὃς который τὴν κατοίκησιν жилище εἶχεν имел ἐν в τοῖς μνήμασιν· гробницах; καὶ и οὐδὲ и не ἁλύσει цепью οὐκέτι не οὐδεὶς никто ἐδύνατο мог αὐτὸν его δῆσαι, связать,4 διὰ из-за τὸ αὐτὸν его πολλάκις часто πέδαις оковами καὶ и ἁλύσεσιν цепями δεδέσθαι быть связанным καὶ и διεσπάσθαι быть разорванными ὑπ᾽ αὐτοῦ им τὰς ἁλύσεις цепям καὶ и τὰς πέδας оковам συντετρῖφθαι, быть стёртыми, καὶ и οὐδεὶς никто ἴσχυεν мог αὐτὸν его δαμάσαι· укротить;5 καὶ и διὰ во παντὸς всякую νυκτὸς ночь καὶ и ἡμέρας день ἐν в τοῖς μνήμασιν гробницах καὶ и ἐν в τοῖς ὄρεσιν горах ἦν он был κράζων кричащий καὶ и κατακόπτων избивающий ἑαυτὸν самого себя λίθοις. камнями.6 καὶ И ἰδὼν увидевший τὸν Ἰησοῦν Иисуса ἀπὸ из μακρόθεν далека ἔδραμεν побежал καὶ и προσεκύνησεν пал ниц αὐτῷ, [перед] Ним,7 καὶ и κράξας закричавший φωνῇ голосом μεγάλῃ громким λέγει, говорит, Τί Что ἐμοὶ мне καὶ и σοί, Тебе, Ἰησοῦ Иисус υἱὲ Сын τοῦ θεοῦ Бога τοῦ ὑψίστου; Высочайшего? ὁρκίζω Заклинаю σε Тебя τὸν θεόν, Богом, μή не με меня βασανίσῃς. подвергни муке.8 ἔλεγεν Он говорил γὰρ ведь αὐτῷ, ему, Ἔξελθε Выйди τὸ πνεῦμα дух τὸ ἀκάθαρτον нечистый ἐκ из τοῦ ἀνθρώπου. человека.9 καὶ И ἐπηρώτα спрашивал αὐτόν, его, Τί Какое ὄνομά имя σοι; тебе? καὶ И λέγει говорит αὐτῷ, Ему, Λεγιὼν Легион ὄνομά имя μοι, мне, ὅτι потому что πολλοί многие ἐσμεν. мы есть.10 καὶ И παρεκάλει он просил αὐτὸν Его πολλὰ многое ἵνα чтобы μὴ не αὐτὰ их ἀποστείλῃ Он послал ἔξω вне τῆς χώρας. страны́.11 Ἦν Было δὲ же ἐκεῖ там πρὸς у τῷ ὄρει горы́ ἀγέλη стадо χοίρων свиней μεγάλη большое βοσκομένη· пасущееся;12 καὶ и παρεκάλεσαν попросили αὐτὸν Его λέγοντες, говорящие, Πέμψον Пошли ἡμᾶς нас εἰς в τοὺς χοίρους, свиней, ἵνα чтобы εἰς в αὐτοὺς них εἰσέλθωμεν. мы вошли.13 καὶ И ἐπέτρεψεν Он разрешил αὐτοῖς. им. καὶ И ἐξελθόντα вышедшие τὰ πνεύματα ду́хи τὰ ἀκάθαρτα нечистые εἰσῆλθον вошли εἰς в τοὺς χοίρους, свиней, καὶ и ὥρμησεν устремилось ἀγέλη стадо κατὰ по τοῦ κρημνοῦ крутизне εἰς в τὴν θάλασσαν, море, ὡς приблизительно δισχίλιοι, две тысячи, καὶ и ἐπνίγοντο задыхались ἐν в τῇ θαλάσσῃ. море.14 καὶ И οἱ βόσκοντες пасущие αὐτοὺς их ἔφυγον убежали καὶ и ἀπήγγειλαν сообщили εἰς в τὴν πόλιν город καὶ и εἰς в τοὺς ἀγρούς· деревни; καὶ и ἦλθον они пришли ἰδεῖν увидеть τί что ἐστιν есть τὸ γεγονός. случившееся.15 καὶ И ἔρχονται приходят πρὸς к τὸν Ἰησοῦν, Иисусу, καὶ и θεωροῦσιν видят τὸν δαιμονιζόμενον одержимого демонами καθήμενον сидящего ἱματισμένον одетого καὶ и σωφρονοῦντα, пребывающего в здравом уме, τὸν ἐσχηκότα имевшего τὸν λεγιῶνα, легион, καὶ и ἐφοβήθησαν. устрашились.16 καὶ И διηγήσαντο рассказали αὐτοῖς им οἱ ἰδόντες увидевшие πῶς как ἐγένετο случилось τῷ δαιμονιζομένῳ [с] одержимым демонами καὶ и περὶ относительно τῶν χοίρων. свиней.17 καὶ И ἤρξαντο они начали παρακαλεῖν просить αὐτὸν Его ἀπελθεῖν уйти ἀπὸ от τῶν ὁρίων пределов αὐτῶν. их.18 καὶ И ἐμβαίνοντος входящего αὐτοῦ Его εἰς в τὸ πλοῖον лодку παρεκάλει просил αὐτὸν Его δαιμονισθεὶς охваченный демонами ἵνα чтобы μετ᾽ с αὐτοῦ Ним ᾖ. он был.19 καὶ И οὐκ не ἀφῆκεν допустил αὐτόν, его, ἀλλὰ но λέγει говорит αὐτῷ, ему, Ὕπαγε Иди εἰς в τὸν οἶκόν дом σου твой πρὸς к τοὺς σούς, твоим, καὶ и ἀπάγγειλον сообщи αὐτοῖς им ὅσα сколькое κύριός Господь σοι тебе πεποίηκεν сделал καὶ и ἠλέησέν помиловал σε. тебя.20 καὶ И ἀπῆλθεν он ушёл καὶ и ἤρξατο на́чал κηρύσσειν возвещать ἐν в τῇ Δεκαπόλει Десятиградии ὅσα сколькое ἐποίησεν сделал αὐτῷ ему Ἰησοῦς, Иисус, καὶ и πάντες все ἐθαύμαζον. удивлялись.21 Καὶ И διαπεράσαντος переправившегося τοῦ Ἰησοῦ Иисуса [ἐν в τῷ πλοίῳ] лодке πάλιν опять εἰς на τὸ πέραν противоположную сторону συνήχθη была собрана ὄχλος толпа πολὺς многая ἐπ᾽ на αὐτόν, Него, καὶ и ἦν Он был παρὰ у τὴν θάλασσαν. мо́ря.22 καὶ И ἔρχεται приходит εἷς один τῶν ἀρχισυναγώγων, [из] архисинагогов, ὀνόματι именем Ἰάϊρος, Иаир, καὶ и ἰδὼν увидевший αὐτὸν Его πίπτει падает πρὸς к τοὺς πόδας ногам αὐτοῦ Его23 καὶ и παρακαλεῖ просит αὐτὸν Его πολλὰ многое λέγων говорящий ὅτι что Τὸ θυγάτριόν дочка μου моя ἐσχάτως крайне ἔχει, имеет, ἵνα чтобы ἐλθὼν пришедший ἐπιθῇς Ты возложил τὰς χεῖρας ру́ки αὐτῇ [на] неё ἵνα чтобы σωθῇ она была спасена καὶ и ζήσῃ. выжила.24 καὶ И ἀπῆλθεν Он ушёл μετ᾽ с αὐτοῦ. ним. Καὶ И ἠκολούθει следовала αὐτῷ Ему ὄχλος толпа πολύς, многая, καὶ и συνέθλιβον сдавливали αὐτόν. Его.25 καὶ И γυνὴ женщина οὖσα сущая ἐν в ῥύσει течении αἵματος кро́ви δώδεκα двенадцать ἔτη лет26 καὶ и πολλὰ многое παθοῦσα претерпевшая ὑπὸ от πολλῶν многих ἰατρῶν врачей καὶ и δαπανήσασα потратившая τὰ которое παρ᾽ у αὐτῆς неё πάντα всё καὶ и μηδὲν ничто ὠφεληθεῖσα получившая пользу ἀλλὰ но μᾶλλον более εἰς в τὸ χεῖρον худшее ἐλθοῦσα, пришедшая,27 ἀκούσασα услышавшая περὶ об τοῦ Ἰησοῦ, Иисусе, ἐλθοῦσα пришедшая ἐν в τῷ ὄχλῳ толпе ὄπισθεν сзади ἥψατο коснулась τοῦ ἱματίου накидки αὐτοῦ· Его;28 ἔλεγεν говорила γὰρ ведь ὅτι что Ἐὰν Если ἅψωμαι коснусь κἂν и если τῶν ἱματίων одежд αὐτοῦ Его σωθήσομαι. спасусь.29 καὶ И εὐθὺς тотчас ἐξηράνθη был засушен πηγὴ источник τοῦ αἵματος кро́ви αὐτῆς, её, καὶ и ἔγνω узнала τῷ σώματι телом ὅτι что ἴαται излечивается ἀπὸ от τῆς μάστιγος. недуга.30 καὶ И εὐθὺς тотчас Ἰησοῦς Иисус ἐπιγνοὺς узнавший ἐν в ἑαυτῷ Себе Самом τὴν ἐξ из αὐτοῦ Него δύναμιν силу ἐξελθοῦσαν исшедшую ἐπιστραφεὶς повернувшийся ἐν в τῷ ὄχλῳ толпе ἔλεγεν, говорил, Τίς Кто μου Моих ἥψατο коснулся τῶν ἱματίων; одежд?31 καὶ И ἔλεγον говорили αὐτῷ Ему οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ, Его, Βλέπεις Видишь τὸν ὄχλον толпу συνθλίβοντά сдавливающую σε, Тебя, καὶ и λέγεις, говоришь, Τίς Кто μου Меня ἥψατο; коснулся?32 καὶ И περιεβλέπετο Он оглядывался ἰδεῖν увидеть τὴν τοῦτο это ποιήσασαν. сделавшую.33 δὲ Же γυνὴ женщина φοβηθεῖσα устрашённая καὶ и τρέμουσα, дрожащая, εἰδυῖα знающая которое γέγονεν сделалось αὐτῇ, ей, ἦλθεν пришла καὶ и προσέπεσεν припала αὐτῷ [к] Нему καὶ и εἶπεν сказала αὐτῷ Ему πᾶσαν всю τὴν ἀλήθειαν. истину.34 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, Θυγάτηρ, Дочь, πίστις вера σου твоя σέσωκέν спасла σε· тебя; ὕπαγε иди εἰς в εἰρήνην, мир, καὶ и ἴσθι будь ὑγιὴς здоровая ἀπὸ от τῆς μάστιγός недуга σου. твоего.35 Ἔτι Ещё αὐτοῦ Его λαλοῦντος говорящего ἔρχονται приходят ἀπὸ от τοῦ ἀρχισυναγώγου архисинагога λέγοντες говорящие ὅτι что θυγάτηρ дочь σου твоя ἀπέθανεν· умерла; τί что ἔτι ещё σκύλλεις утомляешь τὸν διδάσκαλον; Учителя?36 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус παρακούσας прослышавший τὸν λόγον слово λαλούμενον произносящееся λέγει говорит τῷ ἀρχισυναγώγῳ, архисинагогу, Μὴ Не φοβοῦ, бойся, μόνον только πίστευε. верь.37 καὶ И οὐκ не ἀφῆκεν допустил Он οὐδένα никого μετ᾽ с αὐτοῦ Ним συνακολουθῆσαι вместе последовать εἰ если μὴ не τὸν Πέτρον Петра καὶ и Ἰάκωβον Иакова καὶ и Ἰωάννην Иоанна τὸν ἀδελφὸν брата Ἰακώβου. Иакова.38 καὶ И ἔρχονται приходят εἰς в τὸν οἶκον дом τοῦ ἀρχισυναγώγου, архисинагога, καὶ и θεωρεῖ видит θόρυβον шум καὶ и κλαίοντας плачущих καὶ и ἀλαλάζοντας причитающих πολλά, многое,39 καὶ и εἰσελθὼν вошедший λέγει говорит αὐτοῖς, им, Τί Что θορυβεῖσθε шумите καὶ и κλαίετε; плачете? τὸ παιδίον Ребёнок οὐκ не ἀπέθανεν умер ἀλλὰ но καθεύδει. спит.40 καὶ И κατεγέλων осмеивали αὐτοῦ. Его. αὐτὸς Он δὲ же ἐκβαλὼν выгнавший πάντας всех παραλαμβάνει забирает τὸν πατέρα отца τοῦ παιδίου ребёнка καὶ и τὴν μητέρα мать καὶ и τοὺς которых μετ᾽ с αὐτοῦ, Ним, καὶ и εἰσπορεύεται входит ὅπου где ἦν был τὸ παιδίον· ребёнок;41 καὶ и κρατήσας взявший τῆς χειρὸς руку τοῦ παιδίου ребёнка λέγει говорит αὐτῇ, ей, Ταλιθα Талифа κουμ, кум, которое ἐστιν есть μεθερμηνευόμενον переводимое Τὸ κοράσιον, девочка, σοὶ тебе λέγω, говорю, ἔγειρε. вставай.42 καὶ И εὐθὺς тотчас ἀνέστη встала τὸ κοράσιον девочка καὶ и περιεπάτει, ходила, ἦν была γὰρ ведь ἐτῶν лет δώδεκα. двенадцати. καὶ И ἐξέστησαν они изумились [εὐθὺς] тотчас ἐκστάσει изумлением μεγάλῃ. великим.43 καὶ И διεστείλατο Он приказал αὐτοῖς им πολλὰ многое ἵνα чтобы μηδεὶς никто γνοῖ узнал τοῦτο, это, καὶ и εἶπεν сказал δοθῆναι быть данным αὐτῇ ей φαγεῖν. поесть.