Евангелие от Марка глава 15

Εὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον 15

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И εὐθὺς тотчас πρωῒ рано утром συμβούλιον решение ποιήσαντες сделавшие οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники μετὰ со τῶν πρεσβυτέρων старшинами καὶ и γραμματέων книжниками καὶ и ὅλον весь τὸ συνέδριον синедрион δήσαντες связавшие τὸν Ἰησοῦν Иисуса ἀπήνεγκαν увели καὶ и παρέδωκαν передали Πιλάτῳ. Пилату.2 καὶ И ἐπηρώτησεν спросил αὐτὸν Его Πιλᾶτος, Пилат, Σὺ Ты εἶ есть βασιλεὺς Царь τῶν Ἰουδαίων; Иудеев? Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответивший αὐτῷ ему λέγει, говорит, Σὺ Ты λέγεις. говоришь.3 καὶ И κατηγόρουν обвинили αὐτοῦ Его οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники πολλά. [во] многом.4 δὲ Же Πιλᾶτος Пилат πάλιν опять ἐπηρώτα спрашивал αὐτὸν Его λέγων, говорящий, Οὐκ Не ἀποκρίνῃ отвечаешь οὐδέν; ничто? ἴδε Посмотри πόσα [в] скольком σου Тебя κατηγοροῦσιν. обвиняют.5 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус οὐκέτι не οὐδὲν ничто ἀπεκρίθη, ответил, ὥστε так что θαυμάζειν удивлялся τὸν Πιλᾶτον. Пилат.6 Κατὰ На δὲ же ἑορτὴν праздник ἀπέλυεν освобождал αὐτοῖς им ἕνα одного δέσμιον узника ὃν которого παρῃτοῦντο. просили.7 ἦν Был δὲ же λεγόμενος называемый Βαραββᾶς Варавва μετὰ с τῶν στασιαστῶν мятежниками δεδεμένος связанный οἵτινες которые ἐν в τῇ στάσει мятеже φόνον убийство πεποιήκεισαν. сделали.8 καὶ И ἀναβὰς взошедшая ὄχλος толпа ἤρξατο на́чала αἰτεῖσθαι просить καθὼς как ἐποίει он делал αὐτοῖς. им.9 δὲ Же Πιλᾶτος Пилат ἀπεκρίθη ответил αὐτοῖς им λέγων, говорящий, Θέλετε Желаете ἀπολύσω я освободил бы ὑμῖν вам τὸν βασιλέα Царя τῶν Ἰουδαίων; Иудеев?10 ἐγίνωσκεν Знал γὰρ ведь ὅτι что διὰ из-за φθόνον зависти παραδεδώκεισαν предали αὐτὸν Его οἱ ἀρχιερεῖς. первосвященники.11 οἱ δὲ Же ἀρχιερεῖς первосвященники ἀνέσεισαν растрясли τὸν ὄχλον толпу ἵνα чтобы μᾶλλον более τὸν Βαραββᾶν Варавву ἀπολύσῃ он отпустил αὐτοῖς. им.12 δὲ Же Πιλᾶτος Пилат πάλιν опять ἀποκριθεὶς ответивший ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Τί Что οὖν итак [θέλετε] желаете ποιήσω сделаю [ὃν которому λέγετε] говорите τὸν βασιλέα Царю τῶν Ἰουδαίων; Иудеев?13 οἱ Они δὲ же πάλιν опять ἔκραξαν, закричали, Σταύρωσον Распни αὐτόν. Его.14 δὲ Же Πιλᾶτος Пилат ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Τί Какое γὰρ ведь ἐποίησεν сделал κακόν; зло? οἱ Они δὲ же περισσῶς чрезмерно ἔκραξαν, закричали, Σταύρωσον Распни αὐτόν. Его.15 δὲ Же Πιλᾶτος Пилат βουλόμενος хотящий τῷ ὄχλῳ толпе τὸ ἱκανὸν достаточное ποιῆσαι сделать ἀπέλυσεν отпустил αὐτοῖς им τὸν Βαραββᾶν, Варавву, καὶ и παρέδωκεν передал τὸν Ἰησοῦν Иисуса φραγελλώσας подвергший бичеванию ἵνα чтобы σταυρωθῇ. был распят.16 Οἱ δὲ Же στρατιῶται воины ἀπήγαγον отвели αὐτὸν Его ἔσω внутрь τῆς αὐλῆς, двора, которое ἐστιν есть πραιτώριον, преторий, καὶ и συγκαλοῦσιν созывают ὅλην всю τὴν σπεῖραν. когорту.17 καὶ И ἐνδιδύσκουσιν надевают αὐτὸν [на] Него πορφύραν порфиру καὶ и περιτιθέασιν возлагают αὐτῷ Ему πλέξαντες сплётшие ἀκάνθινον терновниковый στέφανον· венок;18 καὶ и ἤρξαντο начали ἀσπάζεσθαι приветствовать αὐτόν, Его, Χαῖρε, Радуйся, βασιλεῦ Царь τῶν Ἰουδαίων· Иудеев;19 καὶ и ἔτυπτον били αὐτοῦ Его τὴν κεφαλὴν голову καλάμῳ тростью καὶ и ἐνέπτυον плевали в αὐτῷ, Него, καὶ и τιθέντες преклоняющие τὰ γόνατα колени προσεκύνουν падали ниц αὐτῷ. [перед] Ним.20 καὶ И ὅτε когда ἐνέπαιξαν поглумились над αὐτῷ, Ним, ἐξέδυσαν они сняли αὐτὸν [с] Него τὴν πορφύραν порфиру καὶ и ἐνέδυσαν надели αὐτὸν [на] Него τὰ ἱμάτια одежды αὐτοῦ. Его. καὶ И ἐξάγουσιν выводят αὐτὸν Его ἵνα чтобы σταυρώσωσιν распяли αὐτόν. Его.21 Καὶ И ἀγγαρεύουσιν заставляют παράγοντά идущего мимо τινα некого Σίμωνα Симона Κυρηναῖον Киринеянина ἐρχόμενον приходящего ἀπ᾽ с ἀγροῦ, по́ля, τὸν πατέρα отца Ἀλεξάνδρου Александра καὶ и Ῥούφου, Руфа, ἵνα чтобы ἄρῃ он взял τὸν σταυρὸν крест αὐτοῦ. Его.22 καὶ И φέρουσιν ведут αὐτὸν Его ἐπὶ на τὸν Γολγοθᾶν Голгофу τόπον, место, которое ἐστιν есть μεθερμηνευόμενον переводимое Κρανίου Черепа Τόπος. Место.23 καὶ И ἐδίδουν давали αὐτῷ Ему ἐσμυρνισμένον приправленное смирной οἶνον, вино, ὃς Который δὲ же οὐκ не ἔλαβεν. взял.24 καὶ И σταυροῦσιν распинают αὐτὸν Его καὶ и διαμερίζονται разделяют τὰ ἱμάτια одежды αὐτοῦ, Его, βάλλοντες бросающие κλῆρον жребий ἐπ᾽ на αὐτὰ них τίς кто τί что ἄρῃ. взял [бы].25 ἦν Был δὲ же ὥρα час τρίτη третий καὶ и ἐσταύρωσαν распяли αὐτόν. Его.26 καὶ И ἦν была ἐπιγραφὴ надпись τῆς αἰτίας вины αὐτοῦ Его ἐπιγεγραμμένη, надписанная, βασιλεὺς Царь τῶν Ἰουδαίων. Иудеев.27 Καὶ И σὺν с αὐτῷ Ним σταυροῦσιν распинают δύο двух λῃστάς, разбойников, ἕνα одного ἐκ δεξιῶν справа καὶ и ἕνα одного ἐξ εὐωνύμων слева αὐτοῦ. Его.28 29 Καὶ И οἱ παραπορευόμενοι идущие мимо ἐβλασφήμουν хулили αὐτὸν Его κινοῦντες покачивающие τὰς κεφαλὰς головами αὐτῶν их καὶ и λέγοντες, говорящие, Οὐὰ Ну καταλύων Разрушающий τὸν ναὸν Святилище καὶ и οἰκοδομῶν Строящий ἐν в τρισὶν три ἡμέραις, дня,30 σῶσον спаси σεαυτὸν Тебя Самого καταβὰς сошедший ἀπὸ с τοῦ σταυροῦ. креста.31 ὁμοίως Подобно καὶ и οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники ἐμπαίζοντες глумящиеся πρὸς к ἀλλήλους друг другу μετὰ с τῶν γραμματέων книжниками ἔλεγον, говорили, Ἄλλους Других ἔσωσεν, спас, ἑαυτὸν Самого Себя οὐ не δύναται может σῶσαι· спасти;32 Χριστὸς Христос βασιλεὺς Царь Ἰσραὴλ Израиля καταβάτω пусть сойдёт νῦν теперь ἀπὸ с τοῦ σταυροῦ, креста, ἵνα чтобы ἴδωμεν мы увидели καὶ и πιστεύσωμεν. поверили. καὶ И οἱ συνεσταυρωμένοι распятые вместе σὺν с αὐτῷ Ним ὠνείδιζον поносили αὐτόν. Его.33 Καὶ И γενομένης случившегося ὥρας часа ἕκτης шестого σκότος тьма ἐγένετο сделалась ἐφ᾽ на ὅλην всю τὴν γῆν землю ἕως до ὥρας часа ἐνάτης. девятого.34 καὶ И τῇ ἐνάτῃ [в] десятом ὥρᾳ часу ἐβόησεν закричал Ἰησοῦς Иисус φωνῇ голосом μεγάλῃ, громким, Ἐλωι Элои ἐλωι элои λεμα лэма σαβαχθανι; савахфани? Которое ἐστιν есть μεθερμηνευόμενον переводимое θεός Бог μου Мой θεός Бог μου, Мой, εἰς на τί что ἐγκατέλιπές Ты оставил με; Меня?35 καί И τινες некоторые τῶν παρεστηκότων [из] стоящих около ἀκούσαντες услышавшие ἔλεγον, говорили, Ἴδε Посмотри Ἠλίαν Илию φωνεῖ. зовёт.36 δραμὼν Побежавший δέ же τις кто-то [καὶ] и γεμίσας наполнивший σπόγγον губку ὄξους уксусом περιθεὶς наткнувший на καλάμῳ трость ἐπότιζεν поил αὐτόν, Его, λέγων, говорящий, Ἄφετε Оставьте ἴδωμεν увидим εἰ ли ἔρχεται приходит Ἠλίας Илия καθελεῖν снять αὐτόν. Его.37 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус ἀφεὶς издавший φωνὴν голос μεγάλην громкий ἐξέπνευσεν. испустил дух.38 Καὶ И τὸ καταπέτασμα завеса τοῦ ναοῦ Святилища ἐσχίσθη разорвалась εἰς на δύο двое ἀπ᾽ от ἄνωθεν верха ἕως до κάτω. низа.39 Ἰδὼν Увидевший δὲ же κεντυρίων кентурион παρεστηκὼς стоящий близко ἐξ ἐναντίας напротив αὐτοῦ Него ὅτι что οὕτως так ἐξέπνευσεν Он испустил дух εἶπεν, сказал, Ἀληθῶς Истинно οὗτος Этот ἄνθρωπος Человек υἱὸς Сын θεοῦ Бога ἦν. был.40 Ἦσαν Были δὲ же καὶ и γυναῖκες женщины ἀπὸ из μακρόθεν далека θεωροῦσαι, смотрящие, ἐν в αἷς которых καὶ и Μαρία Мария Μαγδαληνὴ Магдалина καὶ и Μαρία Мария Ἰακώβου Иакова τοῦ μικροῦ маленького καὶ и Ἰωσῆτος Иосита μήτηρ мать καὶ и Σαλώμη, Саломи,41 αἳ которые ὅτε когда ἦν Он был ἐν в τῇ Γαλιλαίᾳ Галилее ἠκολούθουν следовали αὐτῷ Ему καὶ и διηκόνουν служили αὐτῷ, Ему, καὶ и ἄλλαι другие πολλαὶ многие αἱ συναναβᾶσαι взошедшие αὐτῷ [с] Ним εἰς в Ἱεροσόλυμα. Иерусалим.42 Καὶ И ἤδη уже́ ὀψίας ве́чера γενομένης, случившегося, ἐπεὶ поскольку ἦν было παρασκευή, Приготовление, которое ἐστιν есть προσάββατον, канун субботы,43 ἐλθὼν пришедший Ἰωσὴφ Иосиф [ὁ] который ἀπὸ от Ἁριμαθαίας Аримафеи εὐσχήμων видный βουλευτής, член совета, ὃς который καὶ и αὐτὸς сам ἦν был προσδεχόμενος ожидающий τὴν βασιλείαν Царства τοῦ θεοῦ, Бога, τολμήσας осмелившийся εἰσῆλθεν вошёл πρὸς к τὸν Πιλᾶτον Пилату καὶ и ᾐτήσατο попросил τὸ σῶμα тело τοῦ Ἰησοῦ. Иисуса.44 δὲ Же Πιλᾶτος Пилат ἐθαύμασεν удивился εἰ если ἤδη уже́ τέθνηκεν, Он мёртв, καὶ и προσκαλεσάμενος подозвавший τὸν κεντυρίωνα кентуриона ἐπηρώτησεν спросил αὐτὸν его εἰ ли πάλαι давно ἀπέθανεν· Он умер;45 καὶ и γνοὺς узнавший ἀπὸ от τοῦ κεντυρίωνος кентуриона ἐδωρήσατο даровал τὸ πτῶμα труп τῷ Ἰωσήφ. Иосифу.46 καὶ И ἀγοράσας купивший σινδόνα покрывало καθελὼν снявший αὐτὸν Его ἐνείλησεν завернул в τῇ σινδόνι полотно καὶ и ἔθηκεν положил αὐτὸν Его ἐν в μνημείῳ гробнице которая ἦν была λελατομημένον высечена ἐκ из πέτρας, скалы́, καὶ и προσεκύλισεν привалил λίθον камень ἐπὶ к τὴν θύραν двери́ τοῦ μνημείου. гробницы.47 δὲ Же Μαρία Мария Μαγδαληνὴ Магдалина καὶ и Μαρία Мария Ἰωσῆτος Иосита ἐθεώρουν видели ποῦ где τέθειται. положен.