Деяния святых апостолов глава 10

Πράξεις Αποστόλων 10

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀνὴρ Мужчина δέ же τις некий ἐν в Καισαρείᾳ Кесарии ὀνόματι именем Κορνήλιος, Корнилий, ἑκατοντάρχης сотник ἐκ из σπείρης когорты τῆς καλουμένης называемой Ἰταλικῆς, Италийской,2 εὐσεβὴς благочестивый καὶ и φοβούμενος боящийся τὸν θεὸν Бога σὺν со παντὶ всем τῷ οἴκῳ домом αὐτοῦ, его, ποιῶν творящий ἐλεημοσύνας милостыни πολλὰς многие τῷ λαῷ народу καὶ и δεόμενος молящий τοῦ θεοῦ Бога διὰ во παντός, всякое [время],3 εἶδεν увидел ἐν в ὁράματι виде́нии φανερῶς явно ὡσεὶ приблизительно περὶ около ὥραν часа ἐνάτην девятого τῆς ἡμέρας дня ἄγγελον ангела τοῦ θεοῦ Бога εἰσελθόντα вошедшего πρὸς к αὐτὸν нему καὶ и εἰπόντα сказавшего αὐτῷ, ему, Κορνήλιε. Корнилий.4 Он δὲ же ἀτενίσας впившийся глазами αὐτῷ [в] него καὶ и ἔμφοβος испуганный γενόμενος сделавшийся εἶπεν, сказал, Τί Что ἐστιν, оно есть, κύριε; Господи? εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτῷ, ему, Αἱ προσευχαί молитвы σου твои καὶ и αἱ ἐλεημοσύναι милостыни σου твои ἀνέβησαν взошли εἰς в μνημόσυνον воспоминание ἔμπροσθεν перед τοῦ θεοῦ. Богом.5 καὶ И νῦν теперь πέμψον пошли ἄνδρας мужей εἰς в Ἰόππην Иоппу καὶ и μετάπεμψαι пошли за Σίμωνά Симоном τινα неким ὃς который ἐπικαλεῖται прозывается Πέτρος· Пётр;6 οὗτος этот ξενίζεται гостит παρά у τινι некоего Σίμωνι Симона βυρσεῖ, кожевника, [у] которого ἐστιν есть οἰκία дом παρὰ у θάλασσαν. мо́ря.7 ὡς Как δὲ же ἀπῆλθεν ушёл ἄγγελος ангел λαλῶν говорящий αὐτῷ, ему, φωνήσας позвавший δύο двух τῶν οἰκετῶν [из] слуг καὶ и στρατιώτην воина εὐσεβῆ благочестивого τῶν προσκαρτερούντων [из] держащихся αὐτῷ, его,8 καὶ и ἐξηγησάμενος рассказавший ἅπαντα всё αὐτοῖς им ἀπέστειλεν он послал αὐτοὺς их εἰς в τὴν Ἰόππην. Иоппу.9 Τῇ δὲ Же ἐπαύριον [на] следующий день ὁδοιπορούντων путешествующих ἐκείνων тех καὶ и τῇ πόλει [к] городу ἐγγιζόντων приближающихся ἀνέβη взошёл Πέτρος Пётр ἐπὶ на τὸ δῶμα крышу προσεύξασθαι помолиться περὶ около ὥραν часа ἕκτην. шестого.10 ἐγένετο Он сделался δὲ же πρόσπεινος голодный καὶ и ἤθελεν желал γεύσασθαι· вкусить; παρασκευαζόντων готовящих δὲ же αὐτῶν их ἐγένετο сделалось ἐπ᾽ на αὐτὸν него ἔκστασις, исступление,11 καὶ и θεωρεῖ видит τὸν οὐρανὸν небо ἀνεῳγμένον открытое καὶ и καταβαῖνον сходящий σκεῦός предмет τι какой-то ὡς как ὀθόνην полотнище μεγάλην большое τέσσαρσιν [за] четыре ἀρχαῖς конца καθιέμενον спускаемый ἐπὶ на τῆς γῆς, землю,12 ἐν в котором ὑπῆρχεν пребывали πάντα все τὰ τετράποδα четвероногие καὶ и ἑρπετὰ ползучие τῆς γῆς земли́ καὶ и πετεινὰ птицы τοῦ οὐρανοῦ. неба.13 καὶ И ἐγένετο сделался φωνὴ голос πρὸς к αὐτόν, нему, Ἀναστάς, Вставший, Πέτρε, Пётр, θῦσον заколи καὶ и φάγε. поешь.14 δὲ Же Πέτρος Пётр εἶπεν, сказал, Μηδαμῶς, Никак, κύριε, Господи, ὅτι потому что οὐδέποτε никогда ἔφαγον съел я πᾶν всякое κοινὸν общее καὶ и ἀκάθαρτον. нечистое.15 καὶ И φωνὴ голос πάλιν опять ἐκ во δευτέρου второй [раз] πρὸς к αὐτόν, нему, Которое θεὸς Бог ἐκαθάρισεν очистил σὺ ты μὴ не κοίνου. считай общим.16 τοῦτο Это δὲ же ἐγένετο случилось ἐπὶ τρίς, трижды, καὶ и εὐθὺς тотчас ἀνελήμφθη был взят наверх τὸ этот σκεῦος предмет εἰς на τὸν οὐρανόν. небо.17 Ὡς Как δὲ же ἐν в ἑαυτῷ себе самом διηπόρει недоумевал Πέτρος Пётр τί что ἂν εἴη было бы τὸ ὅραμα виде́ние которое εἶδεν, он увидел, ἰδοὺ вот οἱ ἄνδρες мужи οἱ ἀπεσταλμένοι посланные ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου Корнилием διερωτήσαντες расспросившие τὴν οἰκίαν [о] доме τοῦ Σίμωνος Симона ἐπέστησαν приступили ἐπὶ к τὸν πυλῶνα, воротам,18 καὶ и φωνήσαντες позвавшие ἐπυνθάνοντο они спрашивали εἰ если Σίμων Симон ἐπικαλούμενος прозываемый Πέτρος Пётр ἐνθάδε здесь ξενίζεται. гостит.19 τοῦ δὲ Же Πέτρου Петра διενθυμουμένου размышляющего περὶ о τοῦ ὁράματος виде́нии εἶπεν сказал [αὐτῷ] ему τὸ πνεῦμα, Дух, Ἰδοὺ Вот ἄνδρες мужа τρεῖς три ζητοῦντές ищущие σε· тебя;20 ἀλλὰ но ἀναστὰς вставший κατάβηθι сойди καὶ и πορεύου иди σὺν с αὐτοῖς ними μηδὲν ничто διακρινόμενος, сомневающийся, ὅτι потому что ἐγὼ Я ἀπέσταλκα послал αὐτούς. их.21 καταβὰς Сошедший δὲ же Πέτρος Пётр πρὸς к τοὺς этим ἄνδρας мужам εἶπεν, сказал, Ἰδοὺ Вот ἐγώ я εἰμι есть ὃν которого ζητεῖτε· ищите; τίς какая αἰτία причина δι᾽ из-за ἣν которой πάρεστε; присутствуете?22 οἱ Они δὲ же εἶπαν, сказали, Κορνήλιος Корнилий ἑκατοντάρχης, сотник, ἀνὴρ муж δίκαιος праведный καὶ и φοβούμενος боящийся τὸν θεὸν Бога μαρτυρούμενός свидетельствуемый τε ὑπὸ ὅλου всем τοῦ ἔθνους народом τῶν Ἰουδαίων, Иудеев, ἐχρηματίσθη был оповещён ὑπὸ ἀγγέλου ангелом ἁγίου святым μεταπέμψασθαί послать за σε тобой εἰς в τὸν οἶκον дом αὐτοῦ его καὶ и ἀκοῦσαι услышать ῥήματα слова́ παρὰ от σοῦ. тебя.23 εἰσκαλεσάμενος Пригласивший οὖν итак αὐτοὺς их ἐξένισεν. он оказал гостеприимство. Τῇ δὲ Же ἐπαύριον [на] следующий день ἀναστὰς вставший ἐξῆλθεν он вышел σὺν с αὐτοῖς, ними, καί и τινες некоторые τῶν ἀδελφῶν [из] братьев τῶν ἀπὸ [которых] от Ἰόππης Иоппы συνῆλθον пошли с αὐτῷ. ним.24 τῇ δὲ Же ἐπαύριον [на] следующий день εἰσῆλθεν он вошёл εἰς в τὴν Καισάρειαν· Кесарию; δὲ же Κορνήλιος Корнилий ἦν был προσδοκῶν ожидающий αὐτούς, их, συγκαλεσάμενος созвавший τοὺς συγγενεῖς родственников αὐτοῦ его καὶ и τοὺς ἀναγκαίους необходимых φίλους. друзей.25 ὡς Как δὲ же ἐγένετο случилось τοῦ εἰσελθεῖν войти τὸν Πέτρον, Петра, συναντήσας встретившийся αὐτῷ ему Κορνήλιος Корнилий πεσὼν павший ἐπὶ к τοὺς πόδας ногам προσεκύνησεν. поклонился.26 δὲ Же Πέτρος Пётр ἤγειρεν поднял αὐτὸν его λέγων, говорящий, Ἀνάστηθι· Встань; καὶ и ἐγὼ я αὐτὸς сам ἄνθρωπός человек εἰμι. есть.27 καὶ И συνομιλῶν беседующий с αὐτῷ ним εἰσῆλθεν, вошёл, καὶ и εὑρίσκει находит συνεληλυθότας сошедшихся πολλούς, многих,28 ἔφη он сказал τε πρὸς к αὐτούς, ним, Ὑμεῖς Вы ἐπίστασθε знаете ὡς как ἀθέμιτόν нечестиво ἐστιν есть ἀνδρὶ мужу Ἰουδαίῳ Иудею κολλᾶσθαι льнуть или προσέρχεσθαι подходить ἀλλοφύλῳ· [к] иноплеменнику; κἀμοὶ и мне θεὸς Бог ἔδειξεν показал μηδένα никого κοινὸν общего или ἀκάθαρτον нечистого λέγειν говорить ἄνθρωπον· человека;29 διὸ потому καὶ и ἀναντιρρήτως беспрекословно ἦλθον я пришёл μεταπεμφθείς. приглашённый. πυνθάνομαι Спрашиваю οὖν итак τίνι [по] какому λόγῳ поводу μετεπέμψασθέ вы послали за με; мной?30 καὶ И Κορνήλιος Корнилий ἔφη, сказал, Ἀπὸ От τετάρτης четвёртого ἡμέρας дня μέχρι до ταύτης этого τῆς ὥρας часа ἤμην я был τὴν ἐνάτην [в] девятом [часу] προσευχόμενος молящийся ἐν в τῷ οἴκῳ доме μου, моём, καὶ и ἰδοὺ вот ἀνὴρ муж ἔστη стал ἐνώπιόν перед μου мной ἐν в ἐσθῆτι одежде λαμπρᾷ светлой31 καὶ и φησίν, говорит, Κορνήλιε, Корнилий, εἰσηκούσθη была услышана σου твоя προσευχὴ молитва καὶ и αἱ ἐλεημοσύναι милостыни σου твои ἐμνήσθησαν вспомнили ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ. Богом.32 πέμψον Пошли οὖν итак εἰς в Ἰόππην Иоппу καὶ и μετακάλεσαι позови Σίμωνα Симона ὃς который ἐπικαλεῖται прозывается Πέτρος· Пётр; οὗτος этот ξενίζεται гостит ἐν в οἰκίᾳ доме Σίμωνος Симона βυρσέως кожевника παρὰ у θάλασσαν. мо́ря.33 ἐξαυτῆς Тотчас οὖν итак ἔπεμψα послал πρὸς к σέ, тебе, σύ ты τε καλῶς хорошо ἐποίησας сделал παραγενόμενος. прибывший. νῦν Теперь οὖν итак πάντες все ἡμεῖς мы ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ Богом πάρεσμεν присутствуем ἀκοῦσαι [чтобы] услышать πάντα всё τὰ προστεταγμένα приказанное σοι тебе ὑπὸ τοῦ κυρίου. Господом.34 Ἀνοίξας Открывший δὲ же Πέτρος Пётр τὸ στόμα уста εἶπεν, сказал, Ἐπ᾽ По ἀληθείας истине καταλαμβάνομαι воспринимаю ὅτι что οὐκ не ἔστιν есть προσωπολήμπτης пристрастен θεός, Бог,35 ἀλλ᾽ но ἐν во παντὶ всяком ἔθνει народе φοβούμενος боящийся αὐτὸν Его καὶ и ἐργαζόμενος зарабатывающий δικαιοσύνην праведность δεκτὸς приятен αὐτῷ Ему ἐστιν. есть.36 τὸν λόγον Слово [ὃν] которое ἀπέστειλεν Он послал τοῖς υἱοῖς сыновьям Ἰσραὴλ Израиля εὐαγγελιζόμενος благовозвещающий εἰρήνην мир διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, οὗτός Этот ἐστιν есть πάντων всех κύριος, Господь,37 ὑμεῖς вы οἴδατε, знаете, τὸ γενόμενον случившееся ῥῆμα слово καθ᾽ по ὅλης всей τῆς Ἰουδαίας, Иудее, ἀρξάμενος начавший ἀπὸ от τῆς Γαλιλαίας Галилеи μετὰ после τὸ βάπτισμα крещения которое ἐκήρυξεν возвестил Ἰωάννης, Иоанн,38 Ἰησοῦν Иисуса τὸν которого ἀπὸ от Ναζαρέθ, Назарета, ὡς как ἔχρισεν помазал αὐτὸν Его θεὸς Бог πνεύματι Духом ἁγίῳ Святым καὶ и δυνάμει, силой, ὃς Который διῆλθεν прошёл εὐεργετῶν благодетельствующий καὶ и ἰώμενος исцеляющий πάντας всех τοὺς καταδυναστευομένους угнетаемых ὑπὸ τοῦ διαβόλου, дьяволом, ὅτι потому что θεὸς Бог ἦν был μετ᾽ с αὐτοῦ. Ним.39 καὶ И ἡμεῖς мы μάρτυρες свидетели πάντων всего ὧν которое ἐποίησεν Он сделал ἔν в τε τῇ χώρᾳ стране τῶν Ἰουδαίων Иудеев καὶ и [ἐν] в Ἰερουσαλήμ· Иерусалиме; ὃν Которого καὶ и ἀνεῖλαν они убили κρεμάσαντες повесившие ἐπὶ на ξύλου. дереве.40 τοῦτον Этого θεὸς Бог ἤγειρεν воскресил [ἐν] в τῇ τρίτῃ третий ἡμέρᾳ день καὶ и ἔδωκεν дал αὐτὸν Его ἐμφανῆ явного γενέσθαι, сделаться,41 οὐ не παντὶ всему τῷ λαῷ народу ἀλλὰ но μάρτυσιν свидетелям τοῖς προκεχειροτονημένοις заранее избранным ὑπὸ τοῦ θεοῦ, Богом, ἡμῖν, нам, οἵτινες которые συνεφάγομεν вместе поели καὶ и συνεπίομεν вместе попили αὐτῷ [с] Ним μετὰ после τὸ ἀναστῆναι воскреснуть αὐτὸν Его ἐκ из νεκρῶν· мёртвых;42 καὶ и παρήγγειλεν Он приказал ἡμῖν нам κηρύξαι возвестить τῷ λαῷ народу καὶ и διαμαρτύρασθαι засвидетельствовать ὅτι что οὗτός Этот ἐστιν есть ὡρισμένος определённый ὑπὸ τοῦ θεοῦ Богом κριτὴς Судья ζώντων живущих καὶ и νεκρῶν. мёртвых.43 τούτῳ [Для] Этого πάντες все οἱ προφῆται Пророки μαρτυροῦσιν, свидетельствуют, ἄφεσιν прощение ἁμαρτιῶν грехов λαβεῖν принять διὰ через τοῦ ὀνόματος имя αὐτοῦ Его πάντα всякого τὸν πιστεύοντα верящего εἰς в αὐτόν. Него.44 Ἔτι Ещё λαλοῦντος говорящего τοῦ Πέτρου Петра τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα эти ἐπέπεσεν пал τὸ πνεῦμα Дух τὸ ἅγιον Святой ἐπὶ на πάντας всех τοὺς ἀκούοντας слушающих τὸν λόγον. слово.45 καὶ И ἐξέστησαν изумились οἱ которые ἐκ из περιτομῆς обрезания πιστοὶ верные ὅσοι сколькие συνῆλθαν пришли с τῷ Πέτρῳ, Петром, ὅτι что καὶ и ἐπὶ на τὰ ἔθνη язычников δωρεὰ дар τοῦ ἁγίου Святого πνεύματος Духа ἐκκέχυται· излит;46 ἤκουον слышали γὰρ ведь αὐτῶν их λαλούντων произносящих γλώσσαις [на] языках καὶ и μεγαλυνόντων возвеличивающих τὸν θεόν. Бога. τότε Тогда ἀπεκρίθη ответил Πέτρος, Пётр,47 Μήτι Ведь не τὸ ὕδωρ [в] воде δύναται может κωλῦσαί воспрепятствовать τις кто-либо τοῦ μὴ не βαπτισθῆναι быть крещёнными τούτους этих οἵτινες которые τὸ πνεῦμα Духа τὸ ἅγιον Святого ἔλαβον приняли ὡς как καὶ и ἡμεῖς; мы?48 προσέταξεν Он приказал δὲ же αὐτοὺς их ἐν в τῷ ὀνόματι имени Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа βαπτισθῆναι. быть крещёнными. τότε Тогда ἠρώτησαν они попросили αὐτὸν его ἐπιμεῖναι остаться ἡμέρας [на] дни τινάς. какие-то.