Деяния святых апостолов глава 23

Πράξεις Αποστόλων 23

Подстрочный перевод Библии

1 ἀτενίσας Впившийся глазами δὲ же Παῦλος Павел τῷ συνεδρίῳ [в] синедрион εἶπεν, сказал, Ἄνδρες Мужи ἀδελφοί, братья, ἐγὼ я πάσῃ [по] всей συνειδήσει совести ἀγαθῇ доброй πεπολίτευμαι был гражданин τῷ θεῷ Богу ἄχρι до ταύτης этого τῆς ἡμέρας. дня.2 δὲ Же ἀρχιερεὺς первосвященник Ἁνανίας Анания ἐπέταξεν приказал τοῖς παρεστῶσιν стоящим около αὐτῷ него τύπτειν бить αὐτοῦ его τὸ στόμα. уста.3 τότε Тогда Παῦλος Павел πρὸς к αὐτὸν нему εἶπεν, сказал, Τύπτειν Бить σε тебя μέλλει готовится θεός, Бог, τοῖχε стена κεκονιαμένε· подбелённая; καὶ и σὺ ты κάθῃ сидишь κρίνων судящий με меня κατὰ по τὸν νόμον, Закону, καὶ и παρανομῶν преступающий Закон κελεύεις приказываешь με меня τύπτεσθαι; быть битым?4 οἱ δὲ Же παρεστῶτες стоящие около εἶπαν, сказали, Τὸν ἀρχιερέα первосвященника τοῦ θεοῦ Бога λοιδορεῖς; поносишь?5 ἔφη Сказал τε Παῦλος, Павел, Οὐκ Не ᾔδειν, знал я, ἀδελφοί, братья, ὅτι что ἐστὶν он есть ἀρχιερεύς· первосвященник; γέγραπται написано γὰρ ведь ὅτι что Ἄρχοντα Начальнику τοῦ λαοῦ народа σου твоего οὐκ не ἐρεῖς скажешь κακῶς. плохо.6 Γνοὺς Узнавший δὲ же Παῦλος Павел ὅτι что τὸ ἓν одна μέρος часть ἐστὶν есть Σαδδουκαίων саддукеев τὸ δὲ же ἕτερον другая Φαρισαίων фарисеев ἔκραζεν кричал ἐν в τῷ συνεδρίῳ, синедрионе, Ἄνδρες Мужи ἀδελφοί, братья, ἐγὼ я Φαρισαῖός фарисей εἰμι, есть, υἱὸς сын Φαρισαίων· фарисеев; περὶ о ἐλπίδος надежде καὶ и ἀναστάσεως воскресении νεκρῶν мёртвых [ἐγὼ] я κρίνομαι. подвергаюсь суду.7 τοῦτο Это δὲ же αὐτοῦ его εἰπόντος сказавшего ἐγένετο сделалось στάσις столкновение τῶν Φαρισαίων фарисеев καὶ и Σαδδουκαίων, саддукеев, καὶ и ἐσχίσθη было расколото τὸ πλῆθος. множество.8 Σαδδουκαῖοι Саддукеи μὲν то γὰρ ведь λέγουσιν говорят μὴ не εἶναι быть ἀνάστασιν воскресение μήτε и не ἄγγελον ангела μήτε и не πνεῦμα, духа, Φαρισαῖοι фарисеи δὲ же ὁμολογοῦσιν признают τὰ ἀμφότερα. и то и другое.9 ἐγένετο Сделался δὲ же κραυγὴ крик μεγάλη, великий, καὶ и ἀναστάντες вставшие τινὲς некоторые τῶν γραμματέων [из] книжников τοῦ μέρους части τῶν Φαρισαίων фарисеев διεμάχοντο схватывались λέγοντες, говорящие, Οὐδὲν Ничто κακὸν плохое εὑρίσκομεν находим ἐν в τῷ ἀνθρώπῳ человеке τούτῳ· этом; εἰ если δὲ же πνεῦμα дух ἐλάλησεν сказал αὐτῷ ему или ἄγγελος; ангел?10 Πολλῆς Многого δὲ же γινομένης делающегося στάσεως столкновения φοβηθεὶς устрашённый χιλίαρχος тысячник μὴ не διασπασθῇ [чтобы] был разорван Παῦλος Павел ὑπ᾽ αὐτῶν ими ἐκέλευσεν приказал τὸ στράτευμα войско καταβὰν сошедшее ἁρπάσαι схватить αὐτὸν его ἐκ из μέσου середины αὐτῶν, их, ἄγειν вести τε εἰς в τὴν παρεμβολήν. крепость.11 Τῇ δὲ Же ἐπιούσῃ [в] наступающей νυκτὶ ночью ἐπιστὰς представший αὐτῷ ему κύριος Господь εἶπεν, сказал, Θάρσει, Мужайся, ὡς как γὰρ ведь διεμαρτύρω ты засвидетельствовал τὰ περὶ обо ἐμοῦ мне εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме οὕτω так σε тебя δεῖ надлежит καὶ и εἰς в Ῥώμην Риме μαρτυρῆσαι. засвидетельствовать.12 Γενομένης Случившегося δὲ же ἡμέρας дня ποιήσαντες сделавшие συστροφὴν сборище οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи ἀνεθεμάτισαν закляли ἑαυτοὺς себя самих λέγοντες говорящие μήτε и не φαγεῖν съесть μήτε и не πίειν попить ἕως до οὗ которого [времени] ἀποκτείνωσιν убьют τὸν Παῦλον. Павла.13 ἦσαν Были δὲ же πλείους многочисленнейшие τεσσεράκοντα сорока́ οἱ ταύτην этот τὴν συνωμοσίαν сговор ποιησάμενοι· сделавшие;14 οἵτινες которые προσελθόντες подошедшие τοῖς ἀρχιερεῦσιν первосвященникам καὶ и τοῖς πρεσβυτέροις старейшинам εἶπαν, сказали, Ἀναθέματι Заклятием ἀνεθεματίσαμεν мы закляли ἑαυτοὺς себя самих μηδενὸς ничего γεύσασθαι вкусить ἕως до οὗ которого [времени] ἀποκτείνωμεν убьём τὸν Παῦλον. Павла.15 νῦν Теперь οὖν итак ὑμεῖς вы ἐμφανίσατε объяви́те τῷ χιλιάρχῳ тысячнику σὺν с τῷ συνεδρίῳ синедрионом ὅπως чтобы καταγάγῃ он свёл αὐτὸν его εἰς для ὑμᾶς вас ὡς как μέλλοντας готовящихся διαγινώσκειν разузнавать ἀκριβέστερον более точно τὰ περὶ о αὐτοῦ· нём; ἡμεῖς мы δὲ же πρὸ прежде τοῦ ἐγγίσαι приблизиться αὐτὸν его ἕτοιμοί готовы ἐσμεν есть τοῦ ἀνελεῖν убить αὐτόν. его.16 Ἀκούσας Услышавший δὲ же υἱὸς сын τῆς ἀδελφῆς сестры Παύλου Павла τὴν ἐνέδραν [о] засаде παραγενόμενος прибывший καὶ и εἰσελθὼν вошедший εἰς в τὴν παρεμβολὴν крепость ἀπήγγειλεν сообщил τῷ Παύλῳ. Павлу.17 προσκαλεσάμενος Подозвавший δὲ же Παῦλος Павел ἕνα одного τῶν ἑκατονταρχῶν [из] сотников ἔφη, сказал, Τὸν νεανίαν юношу τοῦτον этого ἀπάγαγε отведи πρὸς к τὸν χιλίαρχον, тысячнику, ἔχει имеет γὰρ ведь ἀπαγγεῖλαί сообщить τι что-то αὐτῷ. ему.18 Он μὲν ведь οὖν итак παραλαβὼν забравший αὐτὸν его ἤγαγεν привёл πρὸς к τὸν χιλίαρχον тысячнику καὶ и φησίν, говорит, δέσμιος Узник Παῦλος Павел προσκαλεσάμενός подозвавший με меня ἠρώτησεν попросил τοῦτον этого τὸν νεανίσκον юношу ἀγαγεῖν привести πρὸς к σέ, тебе, ἔχοντά имеющего τι что-то λαλῆσαί сказать σοι. тебе.19 ἐπιλαβόμενος Взявший δὲ же τῆς χειρὸς руку αὐτοῦ его χιλίαρχος тысячник καὶ и ἀναχωρήσας отошедший κατ᾽ ἰδίαν отдельно ἐπυνθάνετο, спрашивал, Τί Что ἐστιν есть которое ἔχεις имеешь ἀπαγγεῖλαί сообщить μοι; мне?20 εἶπεν Он сказал δὲ же ὅτι что Οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи συνέθεντο согласились τοῦ ἐρωτῆσαί попросить σε тебя ὅπως чтобы αὔριον завтра τὸν Παῦλον Павла καταγάγῃς ты свёл εἰς в τὸ συνέδριον синедрион ὡς как μέλλον готовящийся τι что-то ἀκριβέστερον более точно πυνθάνεσθαι спрашивать περὶ о αὐτοῦ. нём.21 σὺ Ты οὖν итак μὴ не πεισθῇς будь убеждён αὐτοῖς· ими; ἐνεδρεύουσιν делают засаду γὰρ ведь αὐτὸν [на] него ἐξ из αὐτῶν них ἄνδρες мужи πλείους многочисленнейшие τεσσεράκοντα, сорока́, οἵτινες которые ἀνεθεμάτισαν закляли ἑαυτοὺς себя самих μήτε и не φαγεῖν съесть μήτε и не πιεῖν попить ἕως до οὗ которого [времени] ἀνέλωσιν они убьют αὐτόν, его, καὶ и νῦν теперь εἰσιν они есть ἕτοιμοι готовы προσδεχόμενοι ожидающие τὴν ἀπὸ от σοῦ тебя ἐπαγγελίαν. обещание.22 μὲν οὖν Итак χιλίαρχος тысячник ἀπέλυσε отпустил τὸν νεανίσκον юношу παραγγείλας приказавший μηδενὶ никому ἐκλαλῆσαι высказать ὅτι что ταῦτα это ἐνεφάνισας ты объявил πρός ко με. мне.23 Καὶ И προσκαλεσάμενος подозвавший δύο двух [τινὰς] некоторых τῶν ἑκατονταρχῶν [из] сотников εἶπεν, сказал, Ἑτοιμάσατε Приготовьте στρατιώτας воинов διακοσίους двести ὅπως чтобы πορευθῶσιν они пошли ἕως до Καισαρείας, Кесарии, καὶ и ἱππεῖς конников ἑβδομήκοντα семьдесят καὶ и δεξιολάβους копьеносцев διακοσίους, двести, ἀπὸ от τρίτης третьего ὥρας часа τῆς νυκτός, но́чи,24 κτήνη вьючный скот τε παραστῆσαι представить ἵνα чтобы ἐπιβιβάσαντες посадившие τὸν Παῦλον Павла διασώσωσι они спасли πρὸς к Φήλικα Феликсу τὸν ἡγεμόνα, наместнику,25 γράψας написавший ἐπιστολὴν послание ἔχουσαν имеющее τὸν τύπον образец τοῦτον· этот;26 Κλαύδιος Клавдий Λυσίας Лисий τῷ κρατίστῳ превосходительному ἡγεμόνι наместнику Φήλικι Феликсу χαίρειν. радоваться.27 Τὸν ἄνδρα Мужчину τοῦτον этого συλλημφθέντα взятого ὑπὸ от τῶν Ἰουδαίων иудеев καὶ и μέλλοντα готовящегося ἀναιρεῖσθαι быть убиваемым ὑπ᾽ αὐτῶν ими ἐπιστὰς представший σὺν с τῷ στρατεύματι войском ἐξειλάμην, я изъял, μαθὼν обнаруживший ὅτι что Ῥωμαῖός римский [гражданин] ἐστιν· он есть;28 βουλόμενός хотящий τε ἐπιγνῶναι узнать τὴν αἰτίαν причину δι᾽ из-за ἣν которой ἐνεκάλουν они обвиняли αὐτῷ его κατήγαγον я свёл εἰς в τὸ συνέδριον синедрион αὐτῶν· их;29 ὃν которого εὗρον я нашёл ἐγκαλούμενον обвиняемого περὶ о ζητημάτων вопросах τοῦ νόμου Закона αὐτῶν, их, μηδὲν ничто δὲ же ἄξιον достойное θανάτου смерти или δεσμῶν уз ἔχοντα имеющего ἔγκλημα. обвинение.30 μηνυθείσης Донесённого δέ же μοι мне ἐπιβουλῆς умысла εἰς на τὸν этого ἄνδρα мужчину ἔσεσθαι, быть, ἐξαυτῆς тотчас ἔπεμψα я послал πρὸς к σέ, тебе, παραγγείλας приказавший καὶ и τοῖς κατηγόροις обвинителям λέγειν говорить [τὰ] которое πρὸς на αὐτὸν него ἐπὶ при σοῦ. тебе.31 Οἱ μὲν οὖν Итак στρατιῶται воины κατὰ по τὸ διατεταγμένον указанному αὐτοῖς им ἀναλαβόντες взявшие τὸν Παῦλον Павла ἤγαγον привели διὰ через νυκτὸς ночь εἰς в τὴν Ἀντιπατρίδα· Антипатриду;32 τῇ δὲ же ἐπαύριον назавтра ἐάσαντες позволившие τοὺς ἱππεῖς конников ἀπέρχεσθαι уходить σὺν с αὐτῷ ним ὑπέστρεψαν возвратились εἰς в τὴν παρεμβολήν· крепость;33 οἵτινες те, которые εἰσελθόντες вошедшие εἰς в τὴν Καισάρειαν Кесарию καὶ и ἀναδόντες отдавшие τὴν ἐπιστολὴν послание τῷ ἡγεμόνι наместнику παρέστησαν представили καὶ и τὸν Παῦλον Павла αὐτῷ. ему.34 ἀναγνοὺς Прочитавший δὲ же καὶ и ἐπερωτήσας спросивший ἐκ из ποίας какой ἐπαρχείας области ἐστὶν он есть καὶ и πυθόμενος выяснивший ὅτι что ἀπὸ от Κιλικίας, Киликии,35 Διακούσομαί Выслушаю σου, тебя, ἔφη, он сказал, ὅταν когда καὶ и οἱ κατήγοροί обвинители σου твои παραγένωνται· прибудут; κελεύσας приказавший ἐν в τῷ πραιτωρίῳ претории τοῦ Ἡρῴδου Ирода φυλάσσεσθαι быть охраняемым αὐτόν. его.