Деяния святых апостолов глава 6

Πράξεις Αποστόλων 6

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В δὲ же ταῖς ἡμέραις дни ταύταις эти πληθυνόντων множащихся τῶν μαθητῶν учеников ἐγένετο сделался γογγυσμὸς ропот τῶν Ἑλληνιστῶν Эллинистов πρὸς к τοὺς Ἑβραίους, евреям, ὅτι потому что παρεθεωροῦντο были обделяемы вниманием ἐν в τῇ διακονίᾳ обслуживании τῇ καθημερινῇ ежедневном αἱ χῆραι вдо́вы αὐτῶν. их.2 προσκαλεσάμενοι Подозвавшие δὲ же οἱ δώδεκα двенадцать τὸ πλῆθος множество τῶν μαθητῶν учеников εἶπαν, сказали, Οὐκ Не ἀρεστόν угодно ἐστιν есть ἡμᾶς нас καταλείψαντας оставивших τὸν λόγον слово τοῦ θεοῦ Бога διακονεῖν прислуживать τραπέζαις· столам;3 ἐπισκέψασθε присмотри́те δέ, же, ἀδελφοί, братья, ἄνδρας мужей ἐξ из ὑμῶν вас μαρτυρουμένους свидетельствуемых ἑπτὰ семь πλήρεις полных πνεύματος Духа καὶ и σοφίας, мудрости, οὓς которых καταστήσομεν поставим ἐπὶ над τῆς χρείας нуждой ταύτης· этой;4 ἡμεῖς мы δὲ же τῇ προσευχῇ молитвы καὶ и τῇ διακονίᾳ служения τοῦ λόγου сло́ва προσκαρτερήσομεν. будем придерживаться.5 καὶ И ἤρεσεν понравилась это λόγος слово ἐνώπιον перед παντὸς всем τοῦ πλήθους, множеством, καὶ и ἐξελέξαντο они выбрали Στέφανον, Стефана, ἄνδρα мужа πλήρης полного πίστεως веры καὶ и πνεύματος Духа ἁγίου, Святого, καὶ и Φίλιππον Филиппа καὶ и Πρόχορον Прохора καὶ и Νικάνορα Никанора καὶ и Τίμωνα Тимона καὶ и Παρμενᾶν Пармена καὶ и Νικόλαον Николая προσήλυτον прозелита Ἀντιοχέα, Антиохийца,6 οὓς которых ἔστησαν они поставили ἐνώπιον перед τῶν ἀποστόλων, апостолами, καὶ и προσευξάμενοι помолившиеся ἐπέθηκαν они возложили αὐτοῖς [на] них τὰς χεῖρας. ру́ки.7 Καὶ И λόγος слово τοῦ θεοῦ Бога ηὔξανεν, росло, καὶ и ἐπληθύνετο умножалось ἀριθμὸς число τῶν μαθητῶν учеников ἐν в Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме σφόδρα, очень, πολύς многая τε ὄχλος толпа τῶν ἱερέων священников ὑπήκουον слушались τῇ πίστει. веры.8 Στέφανος Стефан δὲ же πλήρης полный χάριτος благодати καὶ и δυνάμεως силы ἐποίει делал τέρατα чудеса καὶ и σημεῖα знамения μεγάλα великие ἐν в τῷ λαῷ. народе.9 ἀνέστησαν Встали δέ же τινες некоторые τῶν ἐκ из τῆς συναγωγῆς синагоги τῆς λεγομένης называемой Λιβερτίνων [синагога] вольноотпущенников καὶ и Κυρηναίων [синагога] киринейцев καὶ и Ἀλεξανδρέων [синагога] александрийцев καὶ и τῶν ἀπὸ из Κιλικίας Киликии καὶ и Ἀσίας Азии συζητοῦντες спорящие со τῷ Στεφάνῳ, Стефаном,10 καὶ и οὐκ не ἴσχυον они могли ἀντιστῆναι противостать τῇ σοφίᾳ мудрости καὶ и τῷ πνεύματι Духу которым ἐλάλει. он говорил.11 τότε Тогда ὑπέβαλον они подбросили ἄνδρας людей λέγοντας говорящих ὅτι что Ἀκηκόαμεν Мы услышали αὐτοῦ его λαλοῦντος говорящего ῥήματα слова́ βλάσφημα хулительные εἰς на Μωϋσῆν Моисея καὶ и τὸν θεόν· Бога;12 συνεκίνησάν они привели в движение τε τὸν λαὸν народ καὶ и τοὺς πρεσβυτέρους старейшин καὶ и τοὺς γραμματεῖς, книжников, καὶ и ἐπιστάντες приставшие συνήρπασαν они захватили αὐτὸν его καὶ и ἤγαγον повели εἰς в τὸ συνέδριον, синедрион,13 ἔστησάν они поставили τε μάρτυρας свидетелей ψευδεῖς лживых λέγοντας, говорящих, ἄνθρωπος Человек οὗτος этот οὐ не παύεται прекращает λαλῶν говорящий ῥήματα слова́ κατὰ против τοῦ τόπου ме́ста τοῦ ἁγίου святого [τούτου] этого καὶ и τοῦ νόμου· Закона;14 ἀκηκόαμεν мы услышали γὰρ ведь αὐτοῦ его λέγοντος говорящего ὅτι что Ἰησοῦς Иисус Ναζωραῖος Назорей οὗτος этот καταλύσει разрушит τὸν τόπον место τοῦτον это καὶ и ἀλλάξει изменит τὰ ἔθη обычаи которые παρέδωκεν передал ἡμῖν нам Μωϋσῆς. Моисей.15 καὶ И ἀτενίσαντες впившиеся глазами εἰς в αὐτὸν него πάντες все οἱ καθεζόμενοι сидящие ἐν в τῷ συνεδρίῳ синедрионе εἶδον увидели τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его ὡσεὶ будто πρόσωπον лицо ἀγγέλου. ангела.