Деяния святых апостолов глава 28

Πράξεις Αποστόλων 28

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И διασωθέντες спасённые τότε тогда ἐπέγνωμεν мы узнали ὅτι что Μελίτη Мелита νῆσος остров καλεῖται. называется.2 οἵ τε βάρβαροι Туземцы παρεῖχον предоставляли οὐ не τὴν τυχοῦσαν случающееся φιλανθρωπίαν человеколюбие ἡμῖν, нам, ἅψαντες зажёгшие γὰρ ведь πυρὰν костёр προσελάβοντο они взяли к себе πάντας всех ἡμᾶς нас διὰ из-за τὸν ὑετὸν дождя τὸν ἐφεστῶτα наступающего καὶ и διὰ из-за τὸ ψῦχος. холода.3 συστρέψαντος Собравшего δὲ же τοῦ Παύλου Павла φρυγάνων хвороста τι какое-то πλῆθος множество καὶ и ἐπιθέντος возложившего ἐπὶ на τὴν πυράν, костёр, ἔχιδνα ядовитая змея́ ἀπὸ от τῆς θέρμης жара ἐξελθοῦσα вышедшая καθῆψεν прицепилась τῆς χειρὸς [к] руке αὐτοῦ. его.4 ὡς Как δὲ же εἶδον увидели οἱ βάρβαροι туземцы κρεμάμενον висящего τὸ θηρίον зверя ἐκ с τῆς χειρὸς руки́ αὐτοῦ, его, πρὸς к ἀλλήλους друг другу ἔλεγον, говорили, Πάντως Всяко φονεύς убийца ἐστιν есть ἄνθρωπος человек οὗτος этот ὃν которого διασωθέντα спасённого ἐκ из τῆς θαλάσσης мо́ря δίκη справедливость ζῆν жить οὐκ не εἴασεν. позволила.5 Он μὲν ведь οὖν итак ἀποτινάξας стряхнувший τὸ θηρίον зверя εἰς в τὸ πῦρ огонь ἔπαθεν претерпел οὐδὲν ничто κακόν· плохое;6 οἱ они δὲ же προσεδόκων ожидали αὐτὸν его μέλλειν готовится πίμπρασθαι воспалиться или καταπίπτειν падать ἄφνω внезапно νεκρόν. мёртвого. ἐπὶ На πολὺ много δὲ же αὐτῶν их προσδοκώντων ожидающих καὶ и θεωρούντων видящих μηδὲν ничто ἄτοπον неуместное εἰς для αὐτὸν него γινόμενον, делающееся, μεταβαλόμενοι переменившиеся ἔλεγον они говорили αὐτὸν его εἶναι быть θεόν. бога.7 Ἐν В δὲ же τοῖς περὶ вокруг τὸν τόπον ме́ста ἐκεῖνον того ὑπῆρχεν пребывали χωρία поместья τῷ πρώτῳ [у] первого [человека] τῆς этого νήσου острова ὀνόματι именем Ποπλίῳ, Поплия, ὃς который ἀναδεξάμενος принявший ἡμᾶς нас τρεῖς три ἡμέρας дня φιλοφρόνως дружелюбно ἐξένισεν. оказал гостеприимство.8 ἐγένετο Случилось δὲ же τὸν πατέρα отца τοῦ Ποπλίου Поплия πυρετοῖς горячками καὶ и δυσεντερίῳ дизентерией συνεχόμενον охватываемого κατακεῖσθαι, возлежать, πρὸς к ὃν которому Παῦλος Павел εἰσελθὼν вошедший καὶ и προσευξάμενος помолившийся ἐπιθεὶς возложивший τὰς χεῖρας ру́ки αὐτῷ [на] него ἰάσατο исцелил αὐτόν. его.9 τούτου Этого δὲ же γενομένου случившегося καὶ и οἱ λοιποὶ остальные οἱ ἐν на τῇ νήσῳ острове ἔχοντες имеющие ἀσθενείας недомогания προσήρχοντο подходили καὶ и ἐθεραπεύοντο, были исцеляемы,10 οἳ которые καὶ и πολλαῖς многими τιμαῖς почестями ἐτίμησαν почтили ἡμᾶς нас καὶ и ἀναγομένοις отъезжающим ἐπέθεντο положили τὰ которое πρὸς к τὰς χρείας. нуждам.11 Μετὰ После δὲ же τρεῖς трёх μῆνας месяцев ἀνήχθημεν мы отъехали ἐν на πλοίῳ корабле παρακεχειμακότι перезимовавшие ἐν на τῇ νήσῳ острове Ἀλεξανδρίνῳ, Александрийском, παρασήμῳ обозначенном Διοσκούροις. Диоскурами.12 καὶ И καταχθέντες подъехавшие εἰς в Συρακούσας Сиракузы ἐπεμείναμεν мы остались ἡμέρας [на] дня τρεῖς, три,13 ὅθεν откуда περιελόντες снявшиеся κατηντήσαμεν мы дошли εἰς в Ῥήγιον. Ригий. καὶ И μετὰ после μίαν одного ἡμέραν дня ἐπιγενομένου случившегося νότου южного ветра δευτεραῖοι втородневные ἤλθομεν мы пришли εἰς в Ποτιόλους, Потиолы,14 οὗ где εὑρόντες нашедшие ἀδελφοὺς братьев παρεκλήθημεν мы были упрошены παρ᾽ у αὐτοῖς них ἐπιμεῖναι остаться ἡμέρας дней ἑπτά· семь; καὶ и οὕτως так εἰς в τὴν Ῥώμην Рим ἤλθαμεν. мы пришли.15 κἀκεῖθεν И оттуда οἱ ἀδελφοὶ братья ἀκούσαντες услышавшие τὰ περὶ о ἡμῶν нас ἦλθαν пришли εἰς на ἀπάντησιν встречу ἡμῖν нам ἄχρι до Ἀππίου Аппия Φόρου Форума καὶ и Τριῶν Трёх Ταβερνῶν, Таверн, οὓς которых ἰδὼν увидевший Παῦλος Павел εὐχαριστήσας поблагодаривший τῷ θεῷ Бога ἔλαβε получил θάρσος. мужество.16 Ὅτε Когда δὲ же εἰσήλθομεν мы вошли εἰς в Ῥώμην, Рим, ἐπετράπη было разрешено τῷ Παύλῳ Павлу μένειν оставаться καθ᾽ по ἑαυτὸν себе самому σὺν со τῷ φυλάσσοντι сторожащим αὐτὸν его στρατιώτῃ. воином.17 Ἐγένετο Случилось δὲ же μετὰ после ἡμέρας дней τρεῖς трёх συγκαλέσασθαι созвать αὐτὸν его τοὺς ὄντας сущих τῶν Ἰουδαίων [из] иудеев πρώτους· первых; συνελθόντων пришедших δὲ же αὐτῶν их ἔλεγεν он говорил πρὸς к αὐτούς, ним, Ἐγώ, Я, ἄνδρες мужи ἀδελφοί, братья, οὐδὲν ничто ἐναντίον противное ποιήσας сделавший τῷ λαῷ народу или τοῖς ἔθεσι обычаям τοῖς πατρῴοις отеческим δέσμιος узник ἐξ из Ἱεροσολύμων Иерусалима παρεδόθην был передан εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки τῶν Ῥωμαίων, римлян,18 οἵτινες которые ἀνακρίναντές рассудившие με меня ἐβούλοντο хотели ἀπολῦσαι отпустить διὰ из-за τὸ μηδεμίαν никакую αἰτίαν причину θανάτου смерти ὑπάρχειν пребывать ἐν во ἐμοί· мне;19 ἀντιλεγόντων говорящих против δὲ же τῶν Ἰουδαίων иудеев ἠναγκάσθην я был вынужден ἐπικαλέσασθαι воззвать Καίσαρα, [к] Кесарю, οὐχ не ὡς как τοῦ ἔθνους народ μου мой ἔχων имеющий τι [в] чём-нибудь κατηγορεῖν. обвинять.20 διὰ Из-за ταύτην этой οὖν итак τὴν αἰτίαν причины παρεκάλεσα я попросил ὑμᾶς вас ἰδεῖν увидеть καὶ и προσλαλῆσαι, поговорить, ἕνεκεν из-за γὰρ ведь τῆς ἐλπίδος надежды τοῦ Ἰσραὴλ Израиля τὴν ἅλυσιν цепью ταύτην этой περίκειμαι. облагаюсь.21 οἱ Они δὲ же πρὸς к αὐτὸν нему εἶπαν, сказали, Ἡμεῖς Мы οὔτε и не γράμματα письмо περὶ о σοῦ тебе ἐδεξάμεθα приняли ἀπὸ от τῆς Ἰουδαίας, иудеев, οὔτε и не παραγενόμενός прибывший τις кто-либо τῶν ἀδελφῶν [из] братьев ἀπήγγειλεν сообщил или ἐλάλησέν произнёс τι что-либо περὶ о σοῦ тебе πονηρόν. дурное.22 ἀξιοῦμεν Считаем должным δὲ же παρὰ от σοῦ тебя ἀκοῦσαι услышать которое φρονεῖς, думаешь, περὶ о μὲν γὰρ ведь τῆς αἱρέσεως направлении ταύτης этом γνωστὸν известное ἡμῖν нам ἐστιν есть ὅτι что πανταχοῦ повсюду ἀντιλέγεται. против говорится.23 Ταξάμενοι Назначившие δὲ же αὐτῷ ему ἡμέραν день ἦλθον они пришли πρὸς к αὐτὸν нему εἰς в τὴν ξενίαν гости πλείονες, весьма многие, οἷς которым ἐξετίθετο он излагал διαμαρτυρόμενος свидетельствующий τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ Бога πείθων убеждающий τε αὐτοὺς их περὶ об τοῦ Ἰησοῦ Иисусе ἀπό от τε τοῦ νόμου Закона Μωϋσέως Моисея καὶ и τῶν προφητῶν Пророков ἀπὸ с πρωῒ утра́ ἕως до ἑσπέρας. ве́чера.24 καὶ И οἱ одни μὲν ведь ἐπείθοντο убеждались τοῖς λεγομένοις, говоримым, οἱ другие δὲ же ἠπίστουν· не верили;25 ἀσύμφωνοι несогласные δὲ же ὄντες сущие πρὸς к ἀλλήλους друг другу ἀπελύοντο, они были отпускаемы, εἰπόντος сказавшего τοῦ Παύλου Павла ῥῆμα слово ἓν одно ὅτι что Καλῶς Хорошо τὸ πνεῦμα Дух τὸ ἅγιον Святой ἐλάλησεν сказал διὰ через Ἠσαΐου Исаию τοῦ προφήτου пророка πρὸς к τοὺς πατέρας отцам ὑμῶν вашим26 λέγων, говорящий, Πορεύθητι Отправься πρὸς к τὸν λαὸν народу τοῦτον этому καὶ и εἰπόν, скажи, Ἀκοῇ Слухом ἀκούσετε будете слушать καὶ и οὐ нет μὴ не συνῆτε, поймёте, καὶ и βλέποντες смотрящие βλέψετε будете смотреть καὶ и οὐ нет μὴ не ἴδητε· увидите;27 ἐπαχύνθη ожирело γὰρ ведь καρδία сердце τοῦ λαοῦ народа τούτου, этого, καὶ и τοῖς ὠσὶν ушами βαρέως тяжело ἤκουσαν, они услышали, καὶ и τοὺς ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτῶν их ἐκάμμυσαν· они закрыли; μήποτε чтобы не ἴδωσιν они увидели τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами καὶ и τοῖς ὠσὶν ушами ἀκούσωσιν услышали καὶ и τῇ καρδίᾳ сердцем συνῶσιν поняли καὶ и ἐπιστρέψωσιν, обратились они, καὶ и ἰάσομαι исцелю αὐτούς. их.28 γνωστὸν Известное οὖν итак ἔστω пусть будет ὑμῖν вам ὅτι что τοῖς ἔθνεσιν язычникам ἀπεστάλη было послано τοῦτο это τὸ σωτήριον спасение τοῦ θεοῦ· Бога; αὐτοὶ они καὶ и ἀκούσονται. услышат.29 30 Ἐνέμεινεν Он остался δὲ же διετίαν [на] двухлетие ὅλην целое ἐν в ἰδίῳ собственном μισθώματι, наёмном доме, καὶ и ἀπεδέχετο он принимал πάντας всех τοὺς εἰσπορευομένους входящих πρὸς к αὐτόν, нему,31 κηρύσσων возвещающий τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ Бога καὶ и διδάσκων уча τὰ περὶ о τοῦ κυρίου Господе Ἰησοῦ Иисусе Χριστοῦ Христе μετὰ со πάσης всякой παρρησίας уверенностью ἀκωλύτως. беспрепятственно.