Деяния святых апостолов глава 12

Πράξεις Αποστόλων 12

Подстрочный перевод Библии

1 Κατ᾽ По ἐκεῖνον тому δὲ же τὸν καιρὸν времени ἐπέβαλεν наложил Ἡρῴδης Ирод βασιλεὺς царь τὰς χεῖρας ру́ки κακῶσαί [чтобы] причинить зло τινας некоторым τῶν ἀπὸ из τῆς ἐκκλησίας. церкви.2 ἀνεῖλεν Он убил δὲ же Ἰάκωβον Иакова τὸν ἀδελφὸν брата Ἰωάννου Иоанна μαχαίρῃ. мечом.3 ἰδὼν Увидевший δὲ же ὅτι что ἀρεστόν угодно ἐστιν оно есть τοῖς Ἰουδαίοις Иудеям προσέθετο он прибавил συλλαβεῖν взять καὶ и Πέτρον Петра [ἦσαν были δὲ же [αἱ] ἡμέραι дни τῶν ἀζύμων], опресноков,4 ὃν которого καὶ и πιάσας схвативший ἔθετο он поместил εἰς в φυλακήν, тюрьму, παραδοὺς передавший τέσσαρσιν четырём τετραδίοις четвёркам στρατιωτῶν воинов φυλάσσειν стеречь αὐτόν, его, βουλόμενος хотящий μετὰ после τὸ πάσχα пасхи ἀναγαγεῖν возвести αὐτὸν его τῷ λαῷ. народу.5 μὲν Ведь οὖν итак Πέτρος Пётр ἐτηρεῖτο был охраняем ἐν в τῇ φυλακῇ· тюрьме; προσευχὴ молитва δὲ же ἦν была ἐκτενῶς усердно γινομένη делаемая ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας церковью πρὸς к τὸν θεὸν Богу περὶ о αὐτοῦ. нём.6 Ὅτε Когда δὲ же ἤμελλεν готовился προαγαγεῖν вывести вперёд αὐτὸν его Ἡρῴδης, Ирод, τῇ νυκτὶ ночью ἐκείνῃ той ἦν был Πέτρος Пётр κοιμώμενος спящий μεταξὺ между δύο двумя στρατιωτῶν [из] воинов δεδεμένος связанный ἁλύσεσιν цепями δυσίν, двумя, φύλακές тюремщики τε πρὸ перед τῆς θύρας дверью ἐτήρουν стерегли τὴν φυλακήν. тюрьму.7 καὶ И ἰδοὺ вот ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода ἐπέστη, предстал, καὶ и φῶς свет ἔλαμψεν засиял ἐν в τῷ οἰκήματι· помещении; πατάξας ударивший δὲ же τὴν πλευρὰν бок τοῦ Πέτρου Петра ἤγειρεν он поднял αὐτὸν его λέγων, говорящий, Ἀνάστα встань ἐν в τάχει. скоре. καὶ И ἐξέπεσαν спали αὐτοῦ его αἱ ἁλύσεις це́пи ἐκ с τῶν χειρῶν. рук.8 εἶπεν Сказал δὲ же ἄγγελος ангел πρὸς к αὐτόν, нему, Ζῶσαι Опояшься καὶ и ὑπόδησαι подвяжи τὰ σανδάλιά сандалии σου. твои. ἐποίησεν Он сделал δὲ же οὕτως. так. καὶ И λέγει говорит αὐτῷ, ему, Περιβαλοῦ Надень τὸ ἱμάτιόν накидку σου твою καὶ и ἀκολούθει следуй μοι. мне.9 καὶ И ἐξελθὼν вышедший ἠκολούθει, он следовал, καὶ и οὐκ не ᾔδει знал ὅτι что ἀληθές истинное ἐστιν есть τὸ γινόμενον делающееся διὰ через τοῦ ἀγγέλου, ангела, ἐδόκει он думал δὲ же ὅραμα виде́ние βλέπειν. видеть.10 διελθόντες Прошедшие δὲ же πρώτην первую φυλακὴν стражу καὶ и δευτέραν вторую ἦλθαν они пришли ἐπὶ к τὴν πύλην воротам τὴν σιδηρᾶν железным τὴν φέρουσαν ведущим εἰς в τὴν πόλιν, город, ἥτις те, которые αὐτομάτη сами собой ἠνοίγη были открыты αὐτοῖς, им, καὶ и ἐξελθόντες вышедшие προῆλθον они прошли ῥύμην улицу μίαν, одну, καὶ и εὐθέως тотчас ἀπέστη отступил ἄγγελος ангел ἀπ᾽ от αὐτοῦ. него.11 καὶ И Πέτρος Пётр ἐν в ἑαυτῷ себе γενόμενος сделавшийся εἶπεν, сказал, Νῦν Теперь οἶδα знаю ἀληθῶς истинно ὅτι что ἐξαπέστειλεν выслал [ὁ] κύριος Господь τὸν ἄγγελον ангела αὐτοῦ его καὶ и ἐξείλατό изъял με меня ἐκ из χειρὸς руки́ Ἡρῴδου Ирода καὶ и πάσης всего τῆς προσδοκίας ожидания τοῦ λαοῦ народа τῶν Ἰουδαίων. Иудеев.12 συνιδών Сделавшийся осмотрительный τε ἦλθεν он пришёл ἐπὶ к τὴν οἰκίαν дому τῆς Μαρίας Марии τῆς μητρὸς матери Ἰωάννου Иоанна τοῦ ἐπικαλουμένου прозываемого Μάρκου, Марка, οὗ где ἦσαν они были ἱκανοὶ достаточные συνηθροισμένοι собравшиеся καὶ и προσευχόμενοι. молящиеся.13 κρούσαντος Постучавшегося δὲ же αὐτοῦ его τὴν θύραν [в] дверь τοῦ πυλῶνος воро́т προσῆλθεν подошла παιδίσκη служанка ὑπακοῦσαι послушать ὀνόματι именем Ῥόδη· Рода;14 καὶ и ἐπιγνοῦσα узнавшая τὴν φωνὴν голос τοῦ Πέτρου Петра ἀπὸ от τῆς χαρᾶς радости οὐκ не ἤνοιξεν открыла τὸν πυλῶνα, воро́та, εἰσδραμοῦσα вбежавшая δὲ же ἀπήγγειλεν сообщила ἑστάναι стоять τὸν Πέτρον Петра πρὸ перед τοῦ πυλῶνος. воротами.15 οἱ Они δὲ же πρὸς к αὐτὴν ней εἶπαν, сказали, Μαίνῃ. Бредишь. Она δὲ же διϊσχυρίζετο настаивала οὕτως так ἔχειν. иметься. οἱ Они δὲ же ἔλεγον, говорили, ἄγγελός Ангел ἐστιν есть αὐτοῦ. его.16 δὲ Же Πέτρος Пётр ἐπέμενεν оставался κρούων· стучащий; ἀνοίξαντες открывшие δὲ же εἶδαν они увидели αὐτὸν его καὶ и ἐξέστησαν. изумились.17 κατασείσας Махнувший δὲ же αὐτοῖς им τῇ χειρὶ рукой σιγᾶν молчать διηγήσατο он рассказал [αὐτοῖς] им πῶς как κύριος Господь αὐτὸν его ἐξήγαγεν вывел ἐκ из τῆς φυλακῆς, тюрьмы́, εἶπέν он сказал , Ἀπαγγείλατε Сообщите Ἰακώβῳ Иакову καὶ и τοῖς ἀδελφοῖς братьям ταῦτα. это. καὶ И ἐξελθὼν вышедший ἐπορεύθη он пошёл εἰς в ἕτερον другое τόπον. место.18 Γενομένης Случившегося δὲ же ἡμέρας дня ἦν было τάραχος потрясение οὐκ не ὀλίγος немногое ἐν в τοῖς στρατιώταις, воинах, τί что ἄρα тогда Πέτρος Пётр ἐγένετο. оказался.19 Ἡρῴδης Ирод δὲ же ἐπιζητήσας поискавший αὐτὸν его καὶ и μὴ не εὑρὼν нашедший ἀνακρίνας осудивший τοὺς φύλακας тюремщиков ἐκέλευσεν приказал ἀπαχθῆναι, быть уведёнными, καὶ и κατελθὼν сошедший ἀπὸ из τῆς Ἰουδαίας Иудеи εἰς в Καισάρειαν Кесарию διέτριβεν. пребывал.20 Ἦν Он был δὲ же θυμομαχῶν разъяряющийся Τυρίοις [на] тирян καὶ и Σιδωνίοις· [на] сидонян; ὁμοθυμαδὸν единодушно δὲ же παρῆσαν они присутствовали πρὸς к αὐτόν, нему, καὶ и πείσαντες убедившие Βλάστον Власта τὸν которого ἐπὶ над τοῦ κοιτῶνος спальней τοῦ βασιλέως царя ᾐτοῦντο они просили εἰρήνην, мир, διὰ из-за τὸ τρέφεσθαι кормиться αὐτῶν их τὴν χώραν страну ἀπὸ от τῆς βασιλικῆς. царской.21 τακτῇ [В] урочный δὲ же ἡμέρᾳ день Ἡρῴδης Ирод ἐνδυσάμενος надевший ἐσθῆτα одежду βασιλικὴν царскую [καὶ] и καθίσας севший ἐπὶ на τοῦ βήματος возвышении ἐδημηγόρει ораторствовал πρὸς к αὐτούς· ним;22 δὲ же δῆμος народ ἐπεφώνει, выкрикивал, Θεοῦ Бога φωνὴ голос καὶ а οὐκ не ἀνθρώπου. человека.23 παραχρῆμα Тотчас δὲ же ἐπάταξεν ударил αὐτὸν его ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода ἀνθ᾽ за ὧν которое οὐκ не ἔδωκεν дал он τὴν δόξαν славу τῷ θεῷ, Богу, καὶ и γενόμενος сделавшийся σκωληκόβρωτος червивый ἐξέψυξεν. он испустил дух.24 δὲ Же λόγος слово τοῦ θεοῦ Бога ηὔξανεν росло καὶ и ἐπληθύνετο. умножалось.25 Βαρναβᾶς Варнава δὲ же καὶ и Σαῦλος Савл ὑπέστρεψαν возвратились εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим πληρώσαντες исполнившие τὴν διακονίαν, служение, συμπαραλαβόντες забравшие с [собой] Ἰωάννην Иоанна τὸν ἐπικληθέντα прозванного Μᾶρκον. Марка.