Деяния святых апостолов глава 22

Πράξεις Αποστόλων 22

Подстрочный перевод Библии

1 Ἄνδρες Мужи ἀδελφοὶ братья καὶ и πατέρες, отцы, ἀκούσατέ послушайте μου моё τῆς πρὸς к ὑμᾶς вам νυνὶ теперь ἀπολογίας. оправдание.2 ἀκούσαντες Услышавшие δὲ же ὅτι что τῇ Ἑβραΐδι [на] еврейском διαλέκτῳ наречии προσεφώνει он взывал αὐτοῖς [к] ним μᾶλλον более παρέσχον они предоставили ἡσυχίαν. спокойствие. καὶ И φησίν, говорит,3 Ἐγώ Я εἰμι есть ἀνὴρ муж Ἰουδαῖος, Иудей, γεγεννημένος рождённый ἐν в Ταρσῷ Тарсе τῆς Κιλικίας, Киликии, ἀνατεθραμμένος вскормленный δὲ же ἐν в τῇ πόλει городе ταύτῃ, этом, παρὰ у τοὺς πόδας ног Γαμαλιὴλ Гамалиила πεπαιδευμένος воспитанный κατὰ по ἀκρίβειαν точности τοῦ πατρῴου отеческого νόμου, Закона, ζηλωτὴς ревнитель ὑπάρχων пребывающий τοῦ θεοῦ Бога καθὼς как πάντες все ὑμεῖς вы ἐστε есть σήμερον· сегодня;4 ὃς который ταύτην этот τὴν ὁδὸν путь ἐδίωξα я подверг преследованиям ἄχρι до θανάτου, смерти, δεσμεύων связывающий καὶ и παραδιδοὺς предающий εἰς в φυλακὰς тю́рьмы ἄνδρας мужчин τε καὶ и γυναῖκας, женщин,5 ὡς как καὶ и ἀρχιερεὺς первосвященник μαρτυρεῖ свидетельствует μοι [о] мне καὶ и πᾶν всё τὸ πρεσβυτέριον· старейшинство; παρ᾽ от ὧν которых καὶ и ἐπιστολὰς пи́сьма δεξάμενος принявший πρὸς к τοὺς ἀδελφοὺς братьям εἰς в Δαμασκὸν Дамаск ἐπορευόμην я шёл ἄξων намеревающийся привести καὶ и τοὺς которых ἐκεῖσε там ὄντας сущих δεδεμένους связанных εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим ἵνα чтобы τιμωρηθῶσιν. они были наказаны.6 Ἐγένετο Случилось δέ же μοι мне πορευομένῳ идущим καὶ и ἐγγίζοντι приближающимся τῇ Δαμασκῷ [к] Дамаску περὶ около μεσημβρίαν полудня ἐξαίφνης внезапно ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба περιαστράψαι засверкать φῶς свет ἱκανὸν достаточный περὶ вокруг ἐμέ, меня,7 ἔπεσά я пал τε εἰς на τὸ ἔδαφος землю καὶ и ἤκουσα услышал φωνῆς голос λεγούσης говорящий μοι, мне, Σαοὺλ Саул Σαούλ, Саул, τί что με Меня διώκεις; преследуешь?8 ἐγὼ Я δὲ же ἀπεκρίθην, ответил, Τίς Кто εἶ, Ты есть, κύριε; Господи? εἶπέν Он сказал τε πρός ко με, мне, Ἐγώ Я εἰμι есть Ἰησοῦς Иисус Ναζωραῖος Назорей ὃν Которого σὺ ты διώκεις. преследуешь.9 οἱ Которые δὲ же σὺν со ἐμοὶ мной ὄντες сущие τὸ μὲν ведь φῶς свет ἐθεάσαντο увидели τὴν δὲ же φωνὴν голос οὐκ не ἤκουσαν услышали τοῦ λαλοῦντός Говорящего μοι. мне.10 εἶπον Я сказал δέ, же, Τί Что ποιήσω, сделаю, κύριε; Господи? δὲ Же κύριος Господь εἶπεν сказал πρός ко με, мне, Ἀναστὰς Вставший πορεύου иди εἰς в Δαμασκόν, Дамаск, κἀκεῖ и там σοι тебе λαληθήσεται будет сказано περὶ обо πάντων всём ὧν [в] котором τέτακταί назначено σοι тебе ποιῆσαι. сделать.11 ὡς Как δὲ же οὐκ не ἐνέβλεπον видел я ἀπὸ от τῆς δόξης славы τοῦ φωτὸς света ἐκείνου, того, χειραγωγούμενος за ру́ки ведомый ὑπὸ τῶν συνόντων сущими со μοι мной ἦλθον я пришёл εἰς в Δαμασκόν. Дамаск.12 Ἁνανίας Анания δέ же τις, некий, ἀνὴρ муж εὐλαβὴς благочестивый κατὰ по τὸν νόμον, Закону, μαρτυρούμενος свидетельствуемый ὑπὸ от πάντων всех τῶν κατοικούντων обитающих Ἰουδαίων, иудеев,13 ἐλθὼν пришедший πρός ко με мне καὶ и ἐπιστὰς представший εἶπέν сказал μοι, мне, Σαοὺλ Саул ἀδελφέ, брат, ἀνάβλεψον· прозри; κἀγὼ и я αὐτῇ [в самый] этот τῇ ὥρᾳ час ἀνέβλεψα взглянул εἰς на αὐτόν. него.14 Он δὲ же εἶπεν, сказал, θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов ἡμῶν наших προεχειρίσατό предуготовил σε тебя γνῶναι познать τὸ θέλημα волю αὐτοῦ Его καὶ и ἰδεῖν увидеть τὸν δίκαιον справедливое καὶ и ἀκοῦσαι услышать φωνὴν голос ἐκ из τοῦ στόματος уст αὐτοῦ, Его,15 ὅτι потому что ἔσῃ будешь μάρτυς свидетель αὐτῷ [у] Него πρὸς ко πάντας всем ἀνθρώπους людям ὧν [о] котором ἑώρακας ты увидел καὶ и ἤκουσας. ты услышал.16 καὶ И νῦν теперь τί что μέλλεις; готовишься? ἀναστὰς Вставший βάπτισαι окрестись καὶ и ἀπόλουσαι отмой τὰς ἁμαρτίας грехи σου твои ἐπικαλεσάμενος призвавший τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ. Его.17 Ἐγένετο Случилось δέ же μοι мне ὑποστρέψαντι возвратившимся εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим καὶ и προσευχομένου молящегося μου меня ἐν в τῷ ἱερῷ Храме γενέσθαι сделаться με меня ἐν в ἐκστάσει исступлении18 καὶ и ἰδεῖν увидеть αὐτὸν Его λέγοντά говорящего μοι, мне, Σπεῦσον Поспеши καὶ и ἔξελθε выйди ἐν в τάχει скоре ἐξ из Ἰερουσαλήμ, Иерусалима, διότι потому что οὐ не παραδέξονταί примут σου твоё μαρτυρίαν свидетельство περὶ обо ἐμοῦ. Мне.19 κἀγὼ И я εἶπον, сказал, Κύριε, Господи, αὐτοὶ они ἐπίστανται знают ὅτι что ἐγὼ я ἤμην был φυλακίζων заключающий в тюрьму καὶ и δέρων бьющий κατὰ по τὰς συναγωγὰς синагогам τοὺς πιστεύοντας верящих ἐπὶ в σέ· Тебя;20 καὶ и ὅτε когда ἐξεχύννετο проливалась τὸ αἷμα кровь Στεφάνου Стефана τοῦ μάρτυρός свидетеля σου, Твоего, καὶ и αὐτὸς сам ἤμην я был ἐφεστὼς стоящий возле καὶ и συνευδοκῶν соглашающийся καὶ и φυλάσσων стерегущий τὰ ἱμάτια одежды τῶν ἀναιρούντων убивающих αὐτόν. его.21 καὶ И εἶπεν Он сказал πρός ко με, мне, Πορεύου, Иди, ὅτι потому что ἐγὼ я εἰς к ἔθνη язычникам μακρὰν далеко ἐξαποστελῶ отошлю σε. тебя.22 Ἤκουον Они слушали δὲ же αὐτοῦ его ἄχρι до τούτου этого τοῦ λόγου сло́ва καὶ и ἐπῆραν подняли τὴν φωνὴν голос αὐτῶν их λέγοντες, говорящие, Αἶρε Бери ἀπὸ от τῆς γῆς земли́ τὸν τοιοῦτον, такового, οὐ не γὰρ ведь καθῆκεν подходило αὐτὸν его ζῆν. жить.23 κραυγαζόντων Кричащих τε αὐτῶν их καὶ и ῥιπτούντων швыряющих τὰ ἱμάτια одежды καὶ и κονιορτὸν пыль βαλλόντων бросающих εἰς в τὸν ἀέρα, воздух,24 ἐκέλευσεν приказал χιλίαρχος тысячник εἰσάγεσθαι быть вводимым αὐτὸν его εἰς в τὴν παρεμβολήν, крепость, εἴπας сказавший μάστιξιν бичами ἀνετάζεσθαι быть пытаем αὐτὸν его ἵνα чтобы ἐπιγνῷ он узнал δι᾽ из-за ἣν какой αἰτίαν причины οὕτως так ἐπεφώνουν они выкрикивали αὐτῷ. [против] него.25 ὡς Как δὲ же προέτειναν они растянули αὐτὸν его τοῖς ἱμᾶσιν ремнями εἶπεν сказал πρὸς к τὸν ἑστῶτα стоящему ἑκατόνταρχον сотнику Παῦλος, Павел, Εἰ Ли ἄνθρωπον человека Ῥωμαῖον римского καὶ и ἀκατάκριτον неосуждённого ἔξεστιν позволяется ὑμῖν вам μαστίζειν; бичевать?26 ἀκούσας Услышавший δὲ же ἑκατοντάρχης сотник προσελθὼν подошедший τῷ χιλιάρχῳ [к] тысячнику ἀπήγγειλεν сообщил λέγων, говорящий, Τί Что μέλλεις готовишься ποιεῖν; делать? γὰρ Ведь ἄνθρωπος человек οὗτος этот Ῥωμαῖός римский [гражданин] ἐστιν. есть.27 προσελθὼν Подошедший δὲ же χιλίαρχος тысячник εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Λέγε Говори μοι, мне, σὺ ты Ῥωμαῖος римский [гражданин] εἶ; есть? Он δὲ же ἔφη, сказал, Ναί. Да.28 ἀπεκρίθη Ответил δὲ же χιλίαρχος, тысячник, Ἐγὼ Я πολλοῦ [за] многую κεφαλαίου сумму τὴν πολιτείαν гражданство ταύτην это ἐκτησάμην. приобрёл. δὲ Же Παῦλος Павел ἔφη, сказал, Ἐγὼ Я δὲ же καὶ и γεγέννημαι. рождён.29 εὐθέως Тотчас οὖν итак ἀπέστησαν отстали ἀπ᾽ от αὐτοῦ него οἱ μέλλοντες готовящиеся αὐτὸν его ἀνετάζειν· пытать; καὶ и χιλίαρχος тысячник δὲ же ἐφοβήθη устрашился ἐπιγνοὺς узнавший ὅτι что Ῥωμαῖός римский [гражданин] ἐστιν он есть καὶ и ὅτι что αὐτὸν его ἦν он был δεδεκώς. связавший.30 Τῇ δὲ Же ἐπαύριον назавтра βουλόμενος хотящий γνῶναι узнать τὸ ἀσφαλὲς достоверно τὸ τί [в] чём κατηγορεῖται обвиняется ὑπὸ от τῶν Ἰουδαίων иудеев ἔλυσεν он развязал αὐτόν, его, καὶ и ἐκέλευσεν приказал συνελθεῖν сойтись τοὺς ἀρχιερεῖς первосвященников καὶ и πᾶν весь τὸ συνέδριον, синедрион, καὶ и καταγαγὼν сведший τὸν Παῦλον Павла ἔστησεν он поставил εἰς в αὐτούς. них.