Деяния святых апостолов глава 21

Πράξεις Αποστόλων 21

Подстрочный перевод Библии

1 Ὡς Как δὲ же ἐγένετο случилось ἀναχθῆναι отъехать ἡμᾶς нас ἀποσπασθέντας оторванных ἀπ᾽ от αὐτῶν, них, εὐθυδρομήσαντες устремившиеся прямо ἤλθομεν мы пришли εἰς на τὴν Κῶ, Кос, τῇ δὲ же ἑξῆς [на] следующий [день] εἰς на τὴν Ῥόδον, Родос, κἀκεῖθεν и оттуда εἰς в Πάταρα· Патару;2 καὶ и εὑρόντες нашедшие πλοῖον корабль διαπερῶν переправляющийся εἰς в Φοινίκην Финикию ἐπιβάντες взошедшие ἀνήχθημεν. мы отъехали.3 ἀναφάναντες Появившиеся δὲ же τὴν Κύπρον [у] Кипра καὶ и καταλιπόντες оставившие αὐτὴν его εὐώνυμον слева ἐπλέομεν мы плыли εἰς в Συρίαν, Сирию, καὶ и κατήλθομεν мы сошли εἰς в Τύρον, Тир, ἐκεῖσε там γὰρ ведь τὸ πλοῖον корабль ἦν был ἀποφορτιζόμενον отгружающий τὸν γόμον. товар.4 ἀνευρόντες Нашедшие δὲ же τοὺς μαθητὰς учеников ἐπεμείναμεν мы остались αὐτοῦ тут ἡμέρας [на] дней ἑπτά, семь, οἵτινες которые τῷ Παύλῳ Павлу ἔλεγον говорили διὰ через τοῦ πνεύματος Духа μὴ не ἐπιβαίνειν восходить εἰς в Ἱεροσόλυμα. Иерусалим.5 ὅτε Когда δὲ же ἐγένετο случилось ἡμᾶς нас ἐξαρτίσαι завершить τὰς эти ἡμέρας, дни, ἐξελθόντες вышедшие ἐπορευόμεθα мы отправлялись προπεμπόντων провожающих ἡμᾶς нас πάντων всех σὺν с γυναιξὶ женщинами καὶ и τέκνοις детьми ἕως до ἔξω вне τῆς πόλεως, го́рода, καὶ и θέντες преклонившие τὰ γόνατα колени ἐπὶ на τὸν αἰγιαλὸν берегу́ προσευξάμενοι помолившиеся6 ἀπησπασάμεθα мы попрощались ἀλλήλους, друг [с] дру́гом, καὶ и ἀνέβημεν мы взошли εἰς на τὸ πλοῖον, корабль, ἐκεῖνοι те δὲ же ὑπέστρεψαν возвратились εἰς в τὰ ἴδια. собственное.7 Ἡμεῖς Мы δὲ же τὸν πλοῦν плавание διανύσαντες закончившие ἀπὸ от Τύρου Тира κατηντήσαμεν дошли εἰς в Πτολεμαΐδα, Птолемаиду, καὶ и ἀσπασάμενοι поприветствовавшие τοὺς ἀδελφοὺς братьев ἐμείναμεν остались ἡμέραν день μίαν один παρ᾽ у αὐτοῖς. них.8 τῇ δὲ Же ἐπαύριον назавтра ἐξελθόντες вышедшие ἤλθομεν мы пришли εἰς в Καισάρειαν, Кесарию, καὶ и εἰσελθόντες вошедшие εἰς в τὸν οἶκον дом Φιλίππου Филиппа τοῦ εὐαγγελιστοῦ благовестника ὄντος сущего ἐκ из τῶν ἑπτὰ семи ἐμείναμεν мы остались παρ᾽ у αὐτῷ. него.9 τούτῳ [У] этого δὲ же ἦσαν были θυγατέρες дочери τέσσαρες четыре παρθένοι девушки προφητεύουσαι. пророчествующие.10 ἐπιμενόντων Остающихся δὲ же ἡμέρας [на] дни πλείους более многочисленные κατῆλθέν сошёл τις некий ἀπὸ от τῆς Ἰουδαίας Иудеи προφήτης пророк ὀνόματι именем Ἅγαβος, Агав,11 καὶ и ἐλθὼν пришедший πρὸς к ἡμᾶς нам καὶ и ἄρας взявший τὴν ζώνην пояс τοῦ Παύλου Павла δήσας связавший ἑαυτοῦ свои τοὺς πόδας но́ги καὶ и τὰς χεῖρας ру́ки εἶπεν, сказал, Τάδε Это λέγει говорит τὸ πνεῦμα Дух τὸ ἅγιον, Святой, Τὸν ἄνδρα мужа οὗ которого ἐστιν есть ζώνη пояс αὕτη этот οὕτως так δήσουσιν свяжут ἐν в Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи καὶ и παραδώσουσιν передадут εἰς в χεῖρας ру́ки ἐθνῶν. язычников.12 ὡς Как δὲ же ἠκούσαμεν мы услышали ταῦτα, это, παρεκαλοῦμεν просили ἡμεῖς мы τε καὶ и οἱ ἐντόπιοι местные τοῦ μὴ не ἀναβαίνειν восходить αὐτὸν его εἰς в Ἰερουσαλήμ. Иерусалим.13 τότε Тогда ἀπεκρίθη ответил Παῦλος, Павел, Τί Что ποιεῖτε делаете κλαίοντες плачущие καὶ и συνθρύπτοντές разбивающие μου моё τὴν καρδίαν; сердце? ἐγὼ Я γὰρ ведь οὐ не μόνον только δεθῆναι быть связанным ἀλλὰ но καὶ и ἀποθανεῖν умереть εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме ἑτοίμως наготове ἔχω имею ὑπὲρ за τοῦ ὀνόματος имя τοῦ κυρίου Го́спода Ἰησοῦ. Иисуса.14 μὴ Не πειθομένου убеждаемого δὲ же αὐτοῦ его ἡσυχάσαμεν мы успокоились εἰπόντες, сказавшие, Τοῦ κυρίου Го́спода τὸ θέλημα воля γινέσθω. пусть осуществляется.15 Μετὰ После δὲ же τὰς ἡμέρας дней ταύτας этих ἐπισκευασάμενοι приготовившиеся ἀνεβαίνομεν мы восходили εἰς в Ἱεροσόλυμα· Иерусалим;16 συνῆλθον они пришли вместе δὲ же καὶ и τῶν μαθητῶν [из] учеников ἀπὸ от Καισαρείας Кесарии σὺν с ἡμῖν, нами, ἄγοντες ведущие παρ᾽ у которого ξενισθῶμεν будем гостить Μνάσωνί Мнасона τινι некоего Κυπρίῳ, Киприота, ἀρχαίῳ давнего μαθητῇ. ученика.17 Γενομένων Сделавшихся δὲ же ἡμῶν нас εἰς в Ἱεροσόλυμα Иерусалиме ἀσμένως радостно ἀπεδέξαντο приняли ἡμᾶς нас οἱ ἀδελφοί. братья.18 τῇ δὲ Же ἐπιούσῃ [в] наступающий [день] εἰσῄει входил Παῦλος Павел σὺν с ἡμῖν нами πρὸς к Ἰάκωβον, Иакову, πάντες все τε παρεγένοντο прибыли οἱ πρεσβύτεροι. пресвитеры.19 καὶ И ἀσπασάμενος поприветствовавший αὐτοὺς их ἐξηγεῖτο он рассказывал καθ᾽ по ἓν одному ἕκαστον каждому ὧν [из] которого ἐποίησεν сделал θεὸς Бог ἐν в τοῖς ἔθνεσιν язычниках διὰ через τῆς διακονίας служение αὐτοῦ. его.20 οἱ δὲ Же ἀκούσαντες услышавшие ἐδόξαζον они славили τὸν θεόν, Бога, εἶπόν сказали τε αὐτῷ, ему, Θεωρεῖς, Видишь, ἀδελφέ, брат, πόσαι сколькие μυριάδες десятки тысяч εἰσὶν есть ἐν в τοῖς Ἰουδαίοις Иудеях τῶν πεπιστευκότων, [из] поверивших, καὶ и πάντες все ζηλωταὶ ревнители τοῦ νόμου Закона ὑπάρχουσιν· пребывают;21 κατηχήθησαν они были осведомлены δὲ же περὶ о σοῦ тебе ὅτι что ἀποστασίαν отступлению διδάσκεις учишь ἀπὸ от Μωϋσέως Моисея τοὺς κατὰ по τὰ ἔθνη язычникам πάντας всех Ἰουδαίους, Иудеев, λέγων говорящий μὴ не περιτέμνειν обрезывать αὐτοὺς их τὰ τέκνα детей μηδὲ и не τοῖς ἔθεσιν [по] обычаям περιπατεῖν. ходить.22 τί Что οὖν итак ἐστιν; есть? πάντως Всяко ἀκούσονται услышат ὅτι что ἐλήλυθας. ты пришёл.23 τοῦτο Это οὖν итак ποίησον сделай которое σοι тебе λέγομεν· говорим; εἰσὶν есть ἡμῖν [у] нас ἄνδρες мужа τέσσαρες четыре εὐχὴν обет ἔχοντες имеющие ἐφ᾽ на ἑαυτῶν. себе самих.24 τούτους Этих παραλαβὼν забравший ἁγνίσθητι будь очищен σὺν с αὐτοῖς ними καὶ и δαπάνησον потрать ἐπ᾽ на αὐτοῖς них ἵνα чтобы ξυρήσονται обрили τὴν κεφαλήν, голову, καὶ и γνώσονται узна́ют πάντες все ὅτι что ὧν [о] котором κατήχηνται они осведомлены περὶ о σοῦ тебе οὐδέν ничто ἐστιν, есть, ἀλλὰ но στοιχεῖς поступаешь καὶ и αὐτὸς сам φυλάσσων хранящий τὸν νόμον. Закон.25 περὶ О δὲ же τῶν πεπιστευκότων поверивших ἐθνῶν язычниках ἡμεῖς мы ἐπεστείλαμεν написали послание κρίναντες рассудившие φυλάσσεσθαι остерегаться αὐτοὺς их τό τε εἰδωλόθυτον жертвы идолу καὶ и αἷμα кро́ви καὶ и πνικτὸν задушенного καὶ и πορνείαν. разврата.26 τότε Тогда Παῦλος Павел παραλαβὼν забравший τοὺς этих ἄνδρας, мужей, τῇ ἐχομένῃ [на] следующий ἡμέρᾳ день σὺν с αὐτοῖς ними ἁγνισθεὶς очищенный εἰσῄει входил εἰς в τὸ ἱερόν, Храм, διαγγέλλων возвещающий τὴν ἐκπλήρωσιν исполнение τῶν ἡμερῶν дней τοῦ ἁγνισμοῦ очищения ἕως до οὗ которого [времени] προσηνέχθη было принесено ὑπὲρ за ἑνὸς одного ἑκάστου каждого αὐτῶν [из] них προσφορά. приношение.27 Ὡς Как δὲ же ἔμελλον готовились αἱ ἑπτὰ семь ἡμέραι дней συντελεῖσθαι, заканчиваться, οἱ которые ἀπὸ от τῆς Ἀσίας Азии Ἰουδαῖοι иудеи θεασάμενοι увидевшие αὐτὸν его ἐν в τῷ ἱερῷ Храме συνέχεον приводили в смятение πάντα всю τὸν ὄχλον толпу καὶ и ἐπέβαλον наложили ἐπ᾽ на αὐτὸν него τὰς χεῖρας, ру́ки,28 κράζοντες, кричащие, Ἄνδρες Мужи Ἰσραηλῖται, Израильтяне, βοηθεῖτε· помогайте; οὗτός этот ἐστιν есть ἄνθρωπος человек κατὰ против τοῦ λαοῦ народа καὶ и τοῦ νόμου Закона καὶ и τοῦ τόπου ме́ста τούτου этого πάντας всех πανταχῇ всюду διδάσκων, учащий, ἔτι ещё τε καὶ и Ἕλληνας Эллинов εἰσήγαγεν он ввёл εἰς в τὸ ἱερὸν Храм καὶ и κεκοίνωκεν он сделал общим τὸν ἅγιον святое τόπον место τοῦτον. это.29 ἦσαν Они были γὰρ ведь προεωρακότες прежде увидевшие Τρόφιμον Трофима τὸν Ἐφέσιον ефесянина ἐν в τῇ πόλει городе σὺν с αὐτῷ, ним, ὃν которого ἐνόμιζον они считали ὅτι что εἰς в τὸ ἱερὸν Храм εἰσήγαγεν ввёл Παῦλος. Павел.30 ἐκινήθη Был приведён в движение τε πόλις город ὅλη весь καὶ и ἐγένετο сделалось συνδρομὴ стечение τοῦ λαοῦ, народа, καὶ и ἐπιλαβόμενοι взявшие τοῦ Παύλου Павла εἷλκον они тащили αὐτὸν его ἔξω вне τοῦ ἱεροῦ, Храма, καὶ и εὐθέως тотчас ἐκλείσθησαν были закрыты αἱ θύραι. две́ри.31 ζητούντων Ищущих τε αὐτὸν его ἀποκτεῖναι убить ἀνέβη взошла φάσις молва τῷ χιλιάρχῳ тысячнику τῆς σπείρης когорты ὅτι что ὅλη весь συγχύννεται находится в смятении Ἰερουσαλήμ, Иерусалим,32 ὃς который ἐξαυτῆς тотчас παραλαβὼν забравший στρατιώτας воинов καὶ и ἑκατοντάρχας сотников κατέδραμεν сбежал ἐπ᾽ к αὐτούς· ним; οἱ они δὲ же ἰδόντες увидевшие τὸν χιλίαρχον тысячника καὶ и τοὺς στρατιώτας воинов ἐπαύσαντο прекратили τύπτοντες бьющие τὸν Παῦλον. Павла.33 τότε Тогда ἐγγίσας приблизившийся χιλίαρχος тысячник ἐπελάβετο взял αὐτοῦ его καὶ и ἐκέλευσεν приказал δεθῆναι быть связанным ἁλύσεσι цепями δυσί, двумя, καὶ и ἐπυνθάνετο спрашивал τίς кто εἴη он был бы καὶ и τί что ἐστιν он есть πεποιηκώς. сделавший.34 ἄλλοι Другие δὲ же ἄλλο другое τι что-то ἐπεφώνουν выкрикивали ἐν в τῷ ὄχλῳ· толпе; μὴ не δυναμένου могущего δὲ же αὐτοῦ его γνῶναι узнать τὸ ἀσφαλὲς достоверное διὰ из-за τὸν θόρυβον шума ἐκέλευσεν он приказал ἄγεσθαι быть ведомым αὐτὸν его εἰς в τὴν παρεμβολήν. крепость.35 ὅτε Когда δὲ же ἐγένετο он сделался ἐπὶ на τοὺς ἀναβαθμούς, ступенях, συνέβη произошло βαστάζεσθαι быть несомым αὐτὸν его ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν воинами διὰ из-за τὴν βίαν силы τοῦ ὄχλου, толпы́,36 ἠκολούθει следовало γὰρ ведь τὸ πλῆθος множество τοῦ λαοῦ народа κράζοντες, кричащее, Αἶρε Бери αὐτόν. его.37 Μέλλων Готовящийся τε εἰσάγεσθαι быть вводимым εἰς в τὴν παρεμβολὴν крепость Παῦλος Павел λέγει говорит τῷ χιλιάρχῳ, тысячнику, Εἰ Ли ἔξεστίν позволяется μοι мне εἰπεῖν сказать τι что-нибудь πρὸς к σέ; тебе? Он δὲ же ἔφη, сказал, Ἑλληνιστὶ По-гречески γινώσκεις; знаешь?38 οὐκ Не ἄρα тогда σὺ ты εἶ есть Αἰγύπτιος Египтянин который πρὸ перед τούτων этими τῶν ἡμερῶν днями ἀναστατώσας поднявший восстать καὶ и ἐξαγαγὼν выведший εἰς в τὴν ἔρημον пустыню τοὺς τετρακισχιλίους четыре тысячи ἄνδρας мужчин τῶν σικαρίων; [из] кинжальщиков?39 εἶπεν Сказал δὲ же Παῦλος, Павел, Ἐγὼ Я ἄνθρωπος человек μέν ведь εἰμι есть Ἰουδαῖος, Иудей, Ταρσεὺς Тарсянин τῆς Κιλικίας, [из] Киликии, οὐκ не ἀσήμου незначительного πόλεως го́рода πολίτης· гражданин; δέομαι молю δέ же σου, тебя, ἐπίτρεψόν разреши μοι мне λαλῆσαι произнести πρὸς к τὸν λαόν. народу.40 ἐπιτρέψαντος Разрешившего δὲ же αὐτοῦ его Παῦλος Павел ἑστὼς стоящий ἐπὶ на τῶν ἀναβαθμῶν ступенях κατέσεισεν махнул τῇ χειρὶ рукой τῷ λαῷ· народу; πολλῆς многого δὲ же σιγῆς молчания γενομένης сделавшегося προσεφώνησεν он воззвал τῇ Ἑβραΐδι [на] еврейском διαλέκτῳ наречии λέγων, говорящий,