Деяния святых апостолов глава 24

Πράξεις Αποστόλων 24

Подстрочный перевод Библии

1 Μετὰ После δὲ же πέντε пяти ἡμέρας дней κατέβη сошёл ἀρχιερεὺς первосвященник Ἁνανίας Анания μετὰ со πρεσβυτέρων старшинами τινῶν некоторыми καὶ и ῥήτορος ритором Τερτύλλου Тертиллом τινός, неким, οἵτινες которые ἐνεφάνισαν сделали заявление τῷ ἡγεμόνι наместнику κατὰ против τοῦ Παύλου. Павла.2 κληθέντος Позванного δὲ же αὐτοῦ его ἤρξατο на́чал κατηγορεῖν обвинять Τέρτυλλος Тертилл λέγων, говорящий, Πολλῆς Многого εἰρήνης мира τυγχάνοντες достигающие διὰ через σοῦ тебя καὶ и διορθωμάτων исправлений γινομένων осуществляющихся τῷ ἔθνει [для] народа τούτῳ этого διὰ через τῆς σῆς твою προνοίας, предусмотрительность,3 πάντῃ [во] всём τε καὶ и πανταχοῦ повсюду ἀποδεχόμεθα, принимаем, κράτιστε превосходительный Φῆλιξ, Феликс, μετὰ со πάσης всей εὐχαριστίας. благодарностью.4 ἵνα Чтобы δὲ же μὴ не ἐπὶ по πλεῖόν больше σε тебя ἐγκόπτω, я утруждал, παρακαλῶ прошу ἀκοῦσαί выслушать σε тебя ἡμῶν нас συντόμως кратко τῇ σῇ [с] твоей ἐπιεικείᾳ. доброжелательностью.5 εὑρόντες Нашедшие γὰρ ведь τὸν ἄνδρα мужчину τοῦτον этого λοιμὸν заразу καὶ и κινοῦντα воздвигающего στάσεις мятежи πᾶσιν [среди] всех τοῖς Ἰουδαίοις иудеев τοῖς κατὰ по τὴν οἰκουμένην обитаемой [земле] πρωτοστάτην предводителя τε τῆς τῶν Ναζωραίων назореев αἱρέσεως, ереси,6 ὃς который καὶ и τὸ ἱερὸν Храм ἐπείρασεν попытался βεβηλῶσαι, осквернить, ὃν которого καὶ и ἐκρατήσαμεν, задержали мы,7 8 παρ᾽ от οὗ которого δυνήσῃ сможешь αὐτὸς сам ἀνακρίνας рассудивший περὶ обо πάντων всём τούτων этом ἐπιγνῶναι узнать ὧν [в] котором ἡμεῖς мы κατηγοροῦμεν обвиняем αὐτοῦ. его.9 συνεπέθεντο Сложились δὲ же καὶ и οἱ Ἰουδαῖοι иудеи φάσκοντες утверждающие ταῦτα это οὕτως так ἔχειν. иметь.10 Ἀπεκρίθη Ответил τε Παῦλος Павел νεύσαντος кивнувшего αὐτῷ ему τοῦ ἡγεμόνος наместника λέγειν, говорить, Ἐκ Из πολλῶν многих ἐτῶν лет ὄντα сущего σε тебя κριτὴν судью τῷ ἔθνει народу τούτῳ этому ἐπιστάμενος знающий εὐθύμως охотно τὰ περὶ обо ἐμαυτοῦ мне самом ἀπολογοῦμαι, говорю в защиту,11 δυναμένου могущего σου тебя ἐπιγνῶναι узнать ὅτι что οὐ не πλείους более многочисленные εἰσίν есть μοι [у] меня ἡμέραι дни δώδεκα двенадцати ἀφ᾽ от ἧς которого [дня] ἀνέβην я взошёл προσκυνήσων намеревающийся поклониться εἰς в Ἰερουσαλήμ, Иерусалим,12 καὶ и οὔτε и не ἐν в τῷ ἱερῷ Храме εὗρόν они нашли με меня πρός к τινα кому-нибудь διαλεγόμενον разговаривающего или ἐπίστασιν мятеж ποιοῦντα делающего ὄχλου толпы́ οὔτε и не ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах οὔτε и не κατὰ по τὴν πόλιν, городу,13 οὐδὲ даже не παραστῆσαι представить δύνανταί могут σοι тебе περὶ о ὧν котором νυνὶ теперь κατηγοροῦσίν обвиняют μου. меня.14 ὁμολογῶ Признаю δὲ же τοῦτό это σοι тебе ὅτι что κατὰ по τὴν ὁδὸν пути ἣν который λέγουσιν говорят αἵρεσιν ересь οὕτως так λατρεύω служу τῷ πατρῴῳ отеческому θεῷ, Богу, πιστεύων верящий πᾶσι всему τοῖς которому κατὰ по τὸν νόμον Закону καὶ и τοῖς которому ἐν в τοῖς προφήταις пророках γεγραμμένοις, написанному,15 ἐλπίδα надежду ἔχων имеющий εἰς на τὸν θεόν, Бога, ἣν которую καὶ и αὐτοὶ сами οὗτοι эти προσδέχονται, принимают, ἀνάστασιν воскресение μέλλειν готовится ἔσεσθαι быть δικαίων праведных τε καὶ и ἀδίκων. неправедных.16 ἐν В τούτῳ этом καὶ и αὐτὸς сам ἀσκῶ упражняюсь ἀπρόσκοπον непорочную συνείδησιν совесть ἔχειν иметь πρὸς к τὸν θεὸν Богу καὶ и τοὺς ἀνθρώπους людям διὰ во παντός. всякое [время].17 δι᾽ Через ἐτῶν годы δὲ же πλειόνων весьма многие ἐλεημοσύνας милостыни ποιήσων намеревающийся сделать εἰς в τὸ ἔθνος народ μου мой παρεγενόμην я прибыл καὶ и προσφοράς, приношения,18 ἐν в αἷς которых εὗρόν они нашли με меня ἡγνισμένον очищенного ἐν в τῷ ἱερῷ, Храме, οὐ не μετὰ с ὄχλου толпой οὐδὲ и не μετὰ с θορύβου· шумом;19 τινὲς некоторые δὲ же ἀπὸ от τῆς Ἀσίας Азии Ἰουδαῖοι, иудеи, οὓς которых ἔδει надлежало ἐπὶ при σοῦ тебе παρεῖναι присутствовать καὶ и κατηγορεῖν обвинять εἴ если τι что-нибудь ἔχοιεν они имели бы πρὸς ко ἐμέ. мне.20 Или αὐτοὶ сами οὗτοι эти εἰπάτωσαν пусть скажут τί какую εὗρον они нашли ἀδίκημα несправедливость στάντος ставшего μου меня ἐπὶ при τοῦ συνεδρίου синедрионе21 или περὶ об μιᾶς одном ταύτης этом φωνῆς голосе ἧς которым ἐκέκραξα я закричал ἐν в αὐτοῖς них ἑστὼς стоящий ὅτι что Περὶ О ἀναστάσεως воскресении νεκρῶν мёртвых ἐγὼ я κρίνομαι подвергаюсь суду σήμερον сегодня ἐφ᾽ у ὑμῶν. вас.22 Ἀνεβάλετο Отложил δὲ же αὐτοὺς их Φῆλιξ, Феликс, ἀκριβέστερον более точно εἰδὼς знающий τὰ περὶ об τῆς этом ὁδοῦ, пути, εἴπας, сказавший, Ὅταν Когда Λυσίας Лисий χιλίαρχος тысячник καταβῇ сойдёт διαγνώσομαι разузна́ю τὰ καθ᾽ по [отношению к] ὑμᾶς, вам,23 διαταξάμενος давший распоряжение τῷ ἑκατοντάρχῃ сотнику τηρεῖσθαι быть охраняемым αὐτὸν его ἔχειν иметь τε ἄνεσιν послабление καὶ и μηδένα никому κωλύειν препятствовать τῶν ἰδίων [на] собственных αὐτοῦ его ὑπηρετεῖν служить αὐτῷ. ему.24 Μετὰ После δὲ же ἡμέρας дней τινὰς некоторых παραγενόμενος прибывший Φῆλιξ Феликс σὺν с Δρουσίλλῃ Друсиллой τῇ ἰδίᾳ собственной γυναικὶ женой οὔσῃ сущей Ἰουδαίᾳ иудейкой μετεπέμψατο послал за τὸν Παῦλον Павлом καὶ и ἤκουσεν услышал αὐτοῦ его περὶ о τῆς εἰς в Χριστὸν Христа Ἰησοῦν Иисуса πίστεως. вере.25 διαλεγομένου Разговаривающего δὲ же αὐτοῦ его περὶ о δικαιοσύνης праведности καὶ и ἐγκρατείας воздержании καὶ и τοῦ κρίματος суде τοῦ μέλλοντος готовящемся ἔμφοβος испуганный γενόμενος сделавшийся Φῆλιξ Феликс ἀπεκρίθη, ответил, Τὸ νῦν теперь ἔχον имеющееся πορεύου, иди, καιρὸν случай δὲ же μεταλαβὼν получивший μετακαλέσομαί призову σε· тебя;26 ἅμα одновременно καὶ и ἐλπίζων надеющийся ὅτι что χρήματα деньги δοθήσεται будут даны αὐτῷ ему ὑπὸ τοῦ Παύλου· Павлом; διὸ потому καὶ и πυκνότερον весьма часто αὐτὸν [за] ним μεταπεμπόμενος посылающий ὡμίλει он общался αὐτῷ. [с] ним.27 Διετίας Двухлетия δὲ же πληρωθείσης исполненного ἔλαβεν получил διάδοχον преемника Φῆλιξ Феликс Πόρκιον Поркия Φῆστον· Феста; θέλων желающий τε χάριτα благосклонность καταθέσθαι положить τοῖς Ἰουδαίοις иудеям Φῆλιξ Феликс κατέλιπε оставил τὸν Παῦλον Павла δεδεμένον. связанного.