Деяния святых апостолов глава 27

Πράξεις Αποστόλων 27

Подстрочный перевод Библии

1 Ὡς Как δὲ же ἐκρίθη было решено τοῦ ἀποπλεῖν отплывать ἡμᾶς нас εἰς в τὴν Ἰταλίαν, Италию, παρεδίδουν они передавали τόν τε Παῦλον Павла καί и τινας некоторых ἑτέρους других δεσμώτας узников ἑκατοντάρχῃ сотнику ὀνόματι именем Ἰουλίῳ Иулию σπείρης когорты Σεβαστῆς. Августа.2 ἐπιβάντες Взошедшие δὲ же πλοίῳ [на] корабль Ἀδραμυττηνῷ Адрамитский μέλλοντι готовящийся πλεῖν плыть εἰς в τοὺς κατὰ по τὴν Ἀσίαν Азии τόπους места́ ἀνήχθημεν, мы отъехали, ὄντος сущего σὺν с ἡμῖν нами Ἀριστάρχου Аристарха Μακεδόνος Македонянина Θεσσαλονικέως· Фессалоникийца;3 τῇ τε ἑτέρᾳ [на] другой [день] κατήχθημεν мы подъехали εἰς в Σιδῶνα, Сидон, φιλανθρώπως человеколюбиво τε Ἰούλιος Иулий τῷ Παύλῳ [с] Павлом χρησάμενος обошедшийся ἐπέτρεψεν разрешил πρὸς к τοὺς φίλους друзьям πορευθέντι пошедшему ἐπιμελείας заботу τυχεῖν. встретить.4 κἀκεῖθεν И оттуда ἀναχθέντες отъехавшие ὑπεπλεύσαμεν мы доплыли τὴν Κύπρον [к] Кипру διὰ из-за τὸ τοὺς ἀνέμους ветры εἶναι быть ἐναντίους, противные,5 τό τε πέλαγος море τὸ κατὰ вдоль τὴν Κιλικίαν Киликии καὶ и Παμφυλίαν Памфилии διαπλεύσαντες переплывшие κατήλθομεν мы сошли εἰς в Μύρα Миры τῆς Λυκίας. Ликии.6 κἀκεῖ И там εὑρὼν нашедший ἑκατοντάρχης сотник πλοῖον корабль Ἀλεξανδρῖνον Александрийский πλέον плывущий εἰς в τὴν Ἰταλίαν Италию ἐνεβίβασεν посадил ἡμᾶς нас εἰς на αὐτό. него.7 ἐν В ἱκαναῖς достаточные δὲ же ἡμέραις дни βραδυπλοοῦντες плывущие медленно καὶ и μόλις едва γενόμενοι сделавшиеся κατὰ против τὴν Κνίδον, Книда, μὴ не προσεῶντος позволяющего ἡμᾶς нам τοῦ ἀνέμου, ветра, ὑπεπλεύσαμεν мы доплыли τὴν Κρήτην [к] Криту κατὰ против Σαλμώνην, Салмоны,8 μόλις едва τε παραλεγόμενοι пробивающиеся мимо αὐτὴν него ἤλθομεν мы пришли εἰς в τόπον место τινὰ некое καλούμενον называемое Καλοὺς Хорошие Λιμένας, Гавани, которого ἐγγὺς вблизи πόλις город ἦν был Λασαία. Ласея.9 Ἱκανοῦ Достаточного δὲ же χρόνου времени διαγενομένου прошедшего καὶ и ὄντος сущего ἤδη уже́ ἐπισφαλοῦς опасного τοῦ πλοὸς плавания διὰ из-за τὸ καὶ и τὴν νηστείαν пост ἤδη уже́ παρεληλυθέναι, пройти, παρῄνει советовал Παῦλος Павел10 λέγων говорящий αὐτοῖς, им, Ἄνδρες, Мужи, θεωρῶ вижу ὅτι что μετὰ с ὕβρεως вредом καὶ и πολλῆς многим ζημίας убытком οὐ не μόνον только τοῦ φορτίου груза καὶ и τοῦ πλοίου корабля ἀλλὰ но καὶ и τῶν ψυχῶν жизней ἡμῶν наших μέλλειν готовится ἔσεσθαι быть τὸν πλοῦν. плавание.11 δὲ Же ἑκατοντάρχης сотник τῷ κυβερνήτῃ кормчему καὶ и τῷ ναυκλήρῳ судовладельцу μᾶλλον более ἐπείθετο доверял чем τοῖς ὑπὸ Παύλου Павлом λεγομένοις. говоримому.12 ἀνευθέτου Непригодной δὲ же τοῦ λιμένος гавани ὑπάρχοντος пребывающей πρὸς к παραχειμασίαν зимовке οἱ πλείονες более многочисленные ἔθεντο положили βουλὴν решение ἀναχθῆναι отъехать ἐκεῖθεν, оттуда, εἴ если πως как-нибудь δύναιντο они могли бы καταντήσαντες дошедшие εἰς в Φοίνικα Финик παραχειμάσαι, перезимовать, λιμένα гавань τῆς Κρήτης Крита βλέποντα смотрящую κατὰ на λίβα юго-запад καὶ и κατὰ на χῶρον. северо-запад.13 Ὑποπνεύσαντος Подувшего δὲ же νότου южного ветра δόξαντες подумавшие τῆς этого προθέσεως предложения κεκρατηκέναι, держаться, ἄραντες снявшиеся ἆσσον ближе παρελέγοντο они пробирались мимо τὴν Κρήτην. Крита.14 μετ᾽ После οὐ не πολὺ много δὲ же ἔβαλεν бросился κατ᾽ против αὐτῆς него ἄνεμος ветер τυφωνικὸς бурный καλούμενος называемый Εὐρακύλων· Эвракилон;15 συναρπασθέντος захваченного δὲ же τοῦ πλοίου корабля καὶ и μὴ не δυναμένου могущего ἀντοφθαλμεῖν смотреть против τῷ ἀνέμῳ ветра ἐπιδόντες поддавшиеся ἐφερόμεθα. мы были носимы.16 νησίον [К] островку δέ же τι некоему ὑποδραμόντες подбежавшие καλούμενον называемому Καῦδα Кавда ἰσχύσαμεν мы смогли μόλις едва περικρατεῖς удерживающие γενέσθαι сделаться τῆς σκάφης, шлюпку,17 ἣν которую ἄραντες поднявшие βοηθείαις вспомогательными средствами ἐχρῶντο они пользовались ὑποζωννύντες обвязывающие τὸ πλοῖον· корабль; φοβούμενοί боящиеся τε μὴ не εἰς на τὴν Σύρτιν Сирт ἐκπέσωσιν, [чтобы] они выпали, χαλάσαντες спустившие τὸ σκεῦος, снасти, οὕτως так ἐφέροντο. они были носимы.18 σφοδρῶς Очень δὲ же χειμαζομένων швыряемых бурей ἡμῶν нас τῇ ἑξῆς [на] следующий [день] ἐκβολὴν выбрасывание [груза] ἐποιοῦντο, они делали,19 καὶ и τῇ τρίτῃ [на] третий [день] αὐτόχειρες собственноручные τὴν σκευὴν оснастку τοῦ πλοίου корабля ἔρριψαν. они бросили.20 μήτε И не δὲ же ἡλίου солнца μήτε и не ἄστρων звёзд ἐπιφαινόντων появляющихся ἐπὶ на πλείονας весьма многие ἡμέρας, дни, χειμῶνός бури τε οὐκ не ὀλίγου немногой ἐπικειμένου, налегающей, λοιπὸν наконец περιῃρεῖτο была отнимаема ἐλπὶς надежда πᾶσα всякая τοῦ σῴζεσθαι спасаться ἡμᾶς. нас.21 Πολλῆς Многого τε ἀσιτίας недоедания ὑπαρχούσης пребывающего τότε тогда σταθεὶς ставший Παῦλος Павел ἐν в μέσῳ середине αὐτῶν их εἶπεν, сказал, Ἔδει Надлежало μέν, ведь, о ἄνδρες, мужи, πειθαρχήσαντάς покорившихся μοι мне μὴ не ἀνάγεσθαι отъезжать ἀπὸ от τῆς Κρήτης Крита κερδῆσαί приобрести τε τὴν ὕβριν вред ταύτην этот καὶ и τὴν ζημίαν. убыток.22 καὶ И τὰ νῦν теперь παραινῶ советую ὑμᾶς вас εὐθυμεῖν, радоваться, ἀποβολὴ утеря γὰρ ведь ψυχῆς жизни οὐδεμία никакая ἔσται будет ἐξ из ὑμῶν вас πλὴν кроме τοῦ πλοίου· корабля;23 παρέστη предстал γάρ ведь μοι мне ταύτῃ этой τῇ νυκτὶ ночью τοῦ θεοῦ Бога οὗ Которого εἰμι есть [ἐγώ], я, которому καὶ и λατρεύω, служу, ἄγγελος ангел24 λέγων, говорящий, Μὴ Не φοβοῦ, бойся, Παῦλε· Павел; Καίσαρί Кесарю σε тебя δεῖ надлежит παραστῆναι, предстать, καὶ и ἰδοὺ вот κεχάρισταί даровал σοι тебе θεὸς Бог πάντας всех τοὺς πλέοντας плывущих μετὰ с σοῦ. тобой.25 διὸ Потому εὐθυμεῖτε, радуйтесь, ἄνδρες· мужи; πιστεύω верю γὰρ ведь τῷ θεῷ Богу ὅτι что οὕτως так ἔσται будет καθ᾽ по ὃν которому τρόπον образу λελάληταί произнесено μοι. мне.26 εἰς На νῆσον остров δέ же τινα какой-нибудь δεῖ надлежит ἡμᾶς нас ἐκπεσεῖν. выпасть.27 Ὡς Как δὲ же τεσσαρεσκαιδεκάτη четырнадцатая νὺξ ночь ἐγένετο сделалась διαφερομένων носимых ἡμῶν нас ἐν в τῷ Ἀδρίᾳ, Адрии, κατὰ около μέσον середины τῆς νυκτὸς но́чи ὑπενόουν предполагали οἱ ναῦται моряки προσάγειν приближаться τινὰ [к] какой-нибудь αὐτοῖς им χώραν. стране.28 καὶ И βολίσαντες измерившие глубину εὗρον они нашли ὀργυιὰς сажен εἴκοσι, двадцать, βραχὺ малое δὲ же διαστήσαντες расстояние прошедшие καὶ и πάλιν опять βολίσαντες измерившие глубину εὗρον они нашли ὀργυιὰς сажен δεκαπέντε· пятнадцать;29 φοβούμενοί боящиеся τε μή не που где-либо κατὰ по τραχεῖς неровным τόπους местам ἐκπέσωμεν, [чтобы] мы выпали, ἐκ с πρύμνης кормы ῥίψαντες бросившие ἀγκύρας якоря τέσσαρας четыре ηὔχοντο они молились ἡμέραν день γενέσθαι. случиться.30 τῶν δὲ Же ναυτῶν моряков ζητούντων ищущих φυγεῖν сбежать ἐκ с τοῦ πλοίου корабля καὶ и χαλασάντων спустивших τὴν σκάφην шлюпку εἰς в τὴν θάλασσαν море προφάσει для вида ὡς как ἐκ с πρῴρης носа ἀγκύρας якоря μελλόντων готовящихся ἐκτείνειν, вытягивать,31 εἶπεν сказал Παῦλος Павел τῷ ἑκατοντάρχῃ сотнику καὶ и τοῖς στρατιώταις, воинам, Ἐὰν Если μὴ не οὗτοι эти μείνωσιν останутся ἐν на τῷ πλοίῳ, корабле, ὑμεῖς вы σωθῆναι быть спасёнными οὐ не δύνασθε. можете.32 τότε Тогда ἀπέκοψαν отрезали οἱ στρατιῶται воины τὰ σχοινία верёвки τῆς σκάφης шлюпки καὶ и εἴασαν позволили αὐτὴν ей ἐκπεσεῖν. выпасть.33 Ἄχρι До δὲ же οὗ которого [времени] ἡμέρα день ἤμελλεν готовился γίνεσθαι делаться παρεκάλει просил Παῦλος Павел ἅπαντας всех μεταλαβεῖν получить часть τροφῆς пищи λέγων, говорящий, Τεσσαρεσκαιδεκάτην Четырнадцатый σήμερον сегодня ἡμέραν день προσδοκῶντες ожидающие ἄσιτοι голодные διατελεῖτε, продолжаете, μηθὲν ничто προσλαβόμενοι· принявшие;34 διὸ потому παρακαλῶ прошу ὑμᾶς вас μεταλαβεῖν получить часть τροφῆς, пищи, τοῦτο это γὰρ ведь πρὸς к τῆς ὑμετέρας вашему σωτηρίας спасению ὑπάρχει· пребывает; οὐδενὸς никого γὰρ ведь ὑμῶν [из] вас θρὶξ волос ἀπὸ от τῆς κεφαλῆς головы́ ἀπολεῖται. погибнет.35 εἴπας Сказавший δὲ же ταῦτα это καὶ и λαβὼν взявший ἄρτον хлеб εὐχαρίστησεν он поблагодарил τῷ θεῷ Бога ἐνώπιον перед πάντων всеми καὶ и κλάσας разломивший ἤρξατο он на́чал ἐσθίειν. есть.36 εὔθυμοι Радостные δὲ же γενόμενοι сделавшиеся πάντες все καὶ и αὐτοὶ сами προσελάβοντο они приняли τροφῆς. пищу.37 ἤμεθα Мы были δὲ же αἱ πᾶσαι все ψυχαὶ ду́ши ἐν на τῷ πλοίῳ корабле διακόσιαι двести ἑβδομήκοντα семьдесят ἕξ. шесть.38 κορεσθέντες Насыщенные δὲ же τροφῆς пищей ἐκούφιζον они облегчали τὸ πλοῖον корабль ἐκβαλλόμενοι выбрасывающие τὸν σῖτον пшеницу εἰς в τὴν θάλασσαν. море.39 Ὅτε Когда δὲ же ἡμέρα день ἐγένετο, сделался, τὴν γῆν землю οὐκ не ἐπεγίνωσκον, узнавали они, κόλπον залив δέ же τινα какой-то κατενόουν они замечали ἔχοντα имеющий αἰγιαλὸν берег εἰς на ὃν который ἐβουλεύοντο они советовались εἰ если δύναιντο они могли бы ἐξῶσαι вытолкнуть τὸ πλοῖον. корабль.40 καὶ И τὰς ἀγκύρας якоря περιελόντες снявшие εἴων они пускали εἰς в τὴν θάλασσαν, море, ἅμα одновременно ἀνέντες ослабившие τὰς ζευκτηρίας верёвки τῶν πηδαλίων, рулей, καὶ и ἐπάραντες поднявшие τὸν ἀρτέμωνα передний парус τῇ πνεούσῃ [по ветру] дующему κατεῖχον они удерживали εἰς к τὸν αἰγιαλόν. бе́регу.41 περιπεσόντες Попавшие δὲ же εἰς в τόπον место διθάλασσον омываемое с двух сторон морем ἐπέκειλαν они причалили τὴν ναῦν, корабль, καὶ и μὲν ведь πρῷρα нос ἐρείσασα упёршийся ἔμεινεν остался ἀσάλευτος, неколебимый, δὲ же πρύμνα корма ἐλύετο была разрушаема ὑπὸ τῆς βίας силой [τῶν κυμάτων]. волн.42 τῶν δὲ Же στρατιωτῶν воинов βουλὴ совет ἐγένετο сделался ἵνα чтобы τοὺς δεσμώτας узников ἀποκτείνωσιν, они убили, μή не τις кто-либо ἐκκολυμβήσας выплывший διαφύγῃ· [чтобы] разбежался;43 δὲ же ἑκατοντάρχης сотник βουλόμενος хотящий διασῶσαι спасти τὸν Παῦλον Павла ἐκώλυσεν воспрепятствовал αὐτοὺς им τοῦ βουλήματος, [в этом] желании, ἐκέλευσέν он приказал τε τοὺς δυναμένους могущих κολυμβᾶν плавать ἀπορίψαντας бросившихся πρώτους первых ἐπὶ на τὴν γῆν землю ἐξιέναι, выходить,44 καὶ и τοὺς λοιποὺς остальных οὓς которых μὲν ведь ἐπὶ на σανίσιν досках οὓς которых δὲ же ἐπί на τινων каких-нибудь τῶν ἀπὸ от τοῦ πλοίου· корабля; καὶ и οὕτως так ἐγένετο случилось πάντας всех διασωθῆναι быть спасёнными ἐπὶ на τὴν γῆν. землю.