Деяния святых апостолов глава 26

Πράξεις Αποστόλων 26

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀγρίππας Агриппа δὲ же πρὸς к τὸν Παῦλον Павлу ἔφη, сказал, Ἐπιτρέπεταί Разрешается σοι тебе περὶ о σεαυτοῦ тебе самом λέγειν. говорить. τότε Тогда Παῦλος Павел ἐκτείνας вытянувший τὴν χεῖρα руку ἀπελογεῖτο, говорил в защиту,2 Περὶ Обо πάντων всём ὧν [в] котором ἐγκαλοῦμαι обвиняюсь ὑπὸ Ἰουδαίων, иудеями, βασιλεῦ царь Ἀγρίππα, Агриппа, ἥγημαι считаю ἐμαυτὸν меня самого μακάριον блаженного ἐπὶ при σοῦ тебе μέλλων готовящийся σήμερον сегодня ἀπολογεῖσθαι, в защиту говорить,3 μάλιστα наиболее γνώστην знатока ὄντα сущего σε тебя πάντων всех τῶν κατὰ по Ἰουδαίους иудеям ἐθῶν обычаев τε καὶ и ζητημάτων· вопросов; διὸ потому δέομαι молю μακροθύμως великодушно ἀκοῦσαί выслушать μου. меня.4 Τὴν μὲν Ведь οὖν итак βίωσίν проживание μου моё [τὴν] ἐκ от νεότητος юности τὴν ἀπ᾽ от ἀρχῆς нача́ла γενομένην сделавшееся ἐν в τῷ ἔθνει народе μου моём ἔν в τε Ἱεροσολύμοις Иерусалиме ἴσασι знают πάντες все [οἱ] Ἰουδαῖοι, иудеи,5 προγινώσκοντές прежде знающие με меня ἄνωθεν, издавна, ἐὰν если θέλωσι захотят μαρτυρεῖν, свидетельствовать, ὅτι что κατὰ по τὴν ἀκριβεστάτην наиточнейшему αἵρεσιν направлению τῆς ἡμετέρας нашей θρησκείας религии ἔζησα я прожил Φαρισαῖος. фарисей.6 καὶ И νῦν теперь ἐπ᾽ в ἐλπίδι надежде τῆς εἰς в τοὺς πατέρας отцов ἡμῶν наших ἐπαγγελίας обещания γενομένης осуществлённого ὑπὸ τοῦ θεοῦ Богом ἕστηκα стою́ κρινόμενος, судимый,7 εἰς в ἣν которое τὸ δωδεκάφυλον двенадцатиродие ἡμῶν наше ἐν в ἐκτενείᾳ настойчивости νύκτα ночью καὶ и ἡμέραν днём λατρεῦον служащее ἐλπίζει надеется καταντῆσαι· дойти; περὶ о ἧς которой ἐλπίδος надежде ἐγκαλοῦμαι обвиняюсь ὑπὸ Ἰουδαίων, иудеями, βασιλεῦ. царь.8 τί Что ἄπιστον неверное κρίνεται судится παρ᾽ у ὑμῖν вас εἰ если θεὸς Бог νεκροὺς мёртвых ἐγείρει; воскрешает?9 ἐγὼ Я μὲν ведь οὖν итак ἔδοξα показался ἐμαυτῷ мне самому πρὸς к τὸ ὄνομα имени Ἰησοῦ Иисуса τοῦ Ναζωραίου Назорея δεῖν надлежать πολλὰ многое ἐναντία противное πρᾶξαι· сделать;10 которое καὶ и ἐποίησα я сделал ἐν в Ἱεροσολύμοις, Иерусалиме, καὶ и πολλούς многих τε τῶν ἁγίων святых ἐγὼ я ἐν в φυλακαῖς тюрьмах κατέκλεισα заключил τὴν παρὰ от τῶν ἀρχιερέων первосвященников ἐξουσίαν власть λαβών, получивший, ἀναιρουμένων убиваемых τε αὐτῶν их κατήνεγκα я принёс ψῆφον, камень,11 καὶ и κατὰ по πάσας всем τὰς συναγωγὰς синагогам πολλάκις часто τιμωρῶν наказывающий αὐτοὺς их ἠνάγκαζον я вынуждал βλασφημεῖν, богохульствовать, περισσῶς чрезмерно τε ἐμμαινόμενος беснующийся αὐτοῖς [против] них ἐδίωκον я преследовал ἕως до καὶ и εἰς в τὰς ἔξω вне πόλεις. городов.12 Ἐν В οἷς котором πορευόμενος отправляющийся εἰς в τὴν Δαμασκὸν Дамаск μετ᾽ с ἐξουσίας властью καὶ и ἐπιτροπῆς разрешением τῆς τῶν ἀρχιερέων первосвященников13 ἡμέρας дня μέσης среднего κατὰ по τὴν ὁδὸν пути εἶδον, я увидел, βασιλεῦ, царь, οὐρανόθεν с неба ὑπὲρ сверх τὴν λαμπρότητα блеска τοῦ ἡλίου солнца περιλάμψαν заблиставший вокруг με меня φῶς свет καὶ и τοὺς которых σὺν со ἐμοὶ мной πορευομένους· идущих;14 πάντων всех τε καταπεσόντων упавших ἡμῶν нас εἰς на τὴν γῆν землю ἤκουσα я услышал φωνὴν голос λέγουσαν говорящий πρός ко με мне τῇ Ἑβραΐδι [на] еврейском διαλέκτῳ, наречии, Σαοὺλ Саул Σαούλ, Саул, τί что με Меня διώκεις; преследуешь? σκληρόν Жёстко σοι тебе πρὸς против κέντρα рожна λακτίζειν. лягать.15 ἐγὼ Я δὲ же εἶπα, сказал, Τίς Кто εἶ, Ты есть, κύριε; Господи? δὲ Же κύριος Господь εἶπεν, сказал, Ἐγώ Я εἰμι есть Ἰησοῦς Иисус ὃν Которого σὺ ты διώκεις. преследуешь.16 ἀλλὰ Но ἀνάστηθι встань καὶ и στῆθι стань ἐπὶ на τοὺς πόδας но́ги σου· твои; εἰς для τοῦτο этого γὰρ ведь ὤφθην Я был сделан видим σοι, тебе, προχειρίσασθαί [чтобы] предуготовить σε тебя ὑπηρέτην служителя καὶ и μάρτυρα свидетеля ὧν которого τε εἶδές ты увидел [με] Меня ὧν которого τε ὀφθήσομαί буду сделан видим σοι, тебе,17 ἐξαιρούμενός изымающий σε тебя ἐκ из τοῦ этого λαοῦ народа καὶ и ἐκ из τῶν ἐθνῶν, язычников, εἰς в οὓς которых ἐγὼ Я ἀποστέλλω посылаю σε тебя18 ἀνοῖξαι открыть ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτῶν, их, τοῦ ἐπιστρέψαι [чтобы] обратить ἀπὸ от σκότους тьмы εἰς в φῶς свет καὶ и τῆς ἐξουσίας власти τοῦ Σατανᾶ Сатаны ἐπὶ к τὸν θεόν, Богу, τοῦ λαβεῖν получить αὐτοὺς их ἄφεσιν прощение ἁμαρτιῶν грехов καὶ и κλῆρον жребий ἐν в τοῖς ἡγιασμένοις освящённых πίστει верой τῇ εἰς в ἐμέ. Меня.19 Ὅθεν, Откуда, βασιλεῦ царь Ἀγρίππα, Агриппа, οὐκ не ἐγενόμην сделался ἀπειθὴς я непокорный τῇ οὐρανίῳ небесному ὀπτασίᾳ, виде́нию,20 ἀλλὰ но τοῖς которым ἐν в Δαμασκῷ Дамаске πρῶτόν сначала τε καὶ и Ἱεροσολύμοις, Иерусалиме, πᾶσάν всей τε τὴν χώραν стране τῆς Ἰουδαίας Иудеи καὶ и τοῖς ἔθνεσιν язычникам ἀπήγγελλον я возвещал μετανοεῖν каяться καὶ и ἐπιστρέφειν обращаться ἐπὶ к τὸν θεόν, Богу, ἄξια достойные τῆς μετανοίας покаяния ἔργα дела́ πράσσοντας. делающих.21 ἕνεκα Из-за τούτων этого με меня Ἰουδαῖοι иудеи συλλαβόμενοι взявшие [ὄντα] сущего ἐν в τῷ ἱερῷ Храме ἐπειρῶντο пытались διαχειρίσασθαι. расправиться.22 ἐπικουρίας Помощь οὖν итак τυχὼν встретивший τῆς ἀπὸ от τοῦ θεοῦ Бога ἄχρι до τῆς ἡμέρας дня ταύτης этого ἕστηκα стою́ μαρτυρόμενος свидетельствующий μικρῷ малому τε καὶ и μεγάλῳ, великому, οὐδὲν ничто ἐκτὸς кроме λέγων говорящий ὧν [о] котором τε οἱ προφῆται Пророки ἐλάλησαν произнесли μελλόντων готовящемся γίνεσθαι делаться καὶ и Μωϋσῆς, Моисей,23 εἰ если παθητὸς обречён на страдание Χριστός, Христос, εἰ если πρῶτος первый ἐξ из ἀναστάσεως воскресения νεκρῶν мёртвых φῶς свет μέλλει готовится καταγγέλλειν возвещать τῷ τε этому λαῷ народу καὶ и τοῖς ἔθνεσιν. язычникам.24 Ταῦτα Это δὲ же αὐτοῦ его ἀπολογουμένου говорящего в защиту Φῆστος Фест μεγάλῃ громким τῇ φωνῇ голосом φησιν, говорит, Μαίνῃ, Безумствуешь, Παῦλε· Павел; τὰ πολλά многая σε тебя γράμματα книжность εἰς в μανίαν безумие περιτρέπει. переворачивает.25 δὲ Же Παῦλος, Павел, Οὐ Не μαίνομαι, безумствую, φησίν, говорит, κράτιστε превосходительный Φῆστε, Фест, ἀλλὰ но ἀληθείας истины καὶ и σωφροσύνης здравомыслия ῥήματα слова́ ἀποφθέγγομαι. произношу.26 ἐπίσταται Знает γὰρ ведь περὶ об τούτων этом βασιλεύς, царь, πρὸς к ὃν которому καὶ и παρρησιαζόμενος уверенно высказывающийся λαλῶ· говорю; λανθάνειν быть скрытым γὰρ ведь αὐτὸν [от] него [τι] что-либо τούτων [из] этого οὐ не πείθομαι верю οὐθέν, ничто, οὐ не γάρ ведь ἐστιν есть ἐν в γωνίᾳ углу πεπραγμένον сделанное τοῦτο. это.27 πιστεύεις, Веришь, βασιλεῦ царь Ἀγρίππα, Агриппа, τοῖς προφήταις; Пророкам? οἶδα Знаю ὅτι что πιστεύεις. веришь.28 δὲ Же Ἀγρίππας Агриппа πρὸς к τὸν Παῦλον, Павлу, Ἐν В ὀλίγῳ немногом με меня πείθεις убеждаешь Χριστιανὸν христианина ποιῆσαι. сделать.29 δὲ Же Παῦλος, Павел, Εὐξαίμην Я помолился бы ἂν τῷ θεῷ Богу καὶ и ἐν в ὀλίγῳ немногом καὶ и ἐν в μεγάλῳ великом οὐ не μόνον только σὲ тебя ἀλλὰ но καὶ и πάντας всех τοὺς ἀκούοντάς слушающих μου меня σήμερον сегодня γενέσθαι сделаться τοιούτους таковых ὁποῖος каков καὶ и ἐγώ я εἰμι, есть, παρεκτὸς кроме τῶν δεσμῶν уз τούτων. этих.30 Ἀνέστη Встал τε βασιλεὺς царь καὶ и ἡγεμὼν наместник τε Βερνίκη Верника καὶ и οἱ συγκαθήμενοι сидящие с αὐτοῖς, ними,31 καὶ и ἀναχωρήσαντες отошедшие ἐλάλουν говорили πρὸς к ἀλλήλους друг другу λέγοντες говорящие ὅτι что Οὐδὲν Ничто θανάτου смерти или δεσμῶν уз ἄξιον достойное [τι] что-нибудь πράσσει делает ἄνθρωπος человек οὗτος. этот.32 Ἀγρίππας Агриппа δὲ же τῷ Φήστῳ Фесту ἔφη, сказал, Ἀπολελύσθαι Быть освобождённым ἐδύνατο мог ἄνθρωπος человек οὗτος этот εἰ если μὴ не ἐπεκέκλητο воззвал [бы] он Καίσαρα. [к] Кесарю.