Деяния святых апостолов глава 17

Πράξεις Αποστόλων 17

Подстрочный перевод Библии

1 Διοδεύσαντες Прошедшие δὲ же τὴν Ἀμφίπολιν [через] Амфиполь καὶ и τὴν Ἀπολλωνίαν [через] Аполлонию ἦλθον они пришли εἰς в Θεσσαλονίκην, Фессалонику, ὅπου где ἦν была συναγωγὴ синагога τῶν Ἰουδαίων. Иудеев.2 κατὰ По δὲ же τὸ εἰωθὸς обыкновению τῷ Παύλῳ Павла εἰσῆλθεν он вошёл πρὸς к αὐτοὺς ним καὶ и ἐπὶ по σάββατα субботам τρία трём διελέξατο он поговорил αὐτοῖς им ἀπὸ о τῶν γραφῶν, писаниях,3 διανοίγων раскрывающий καὶ и παρατιθέμενος предлагающий ὅτι что τὸν Χριστὸν Христа ἔδει надлежало παθεῖν претерпеть страдания καὶ и ἀναστῆναι воскреснуть ἐκ из νεκρῶν, мёртвых, καὶ и ὅτι что οὗτός Этот ἐστιν есть Χριστός, Христос, [ὁ] Ἰησοῦς, Иисус, ὃν Которого ἐγὼ я καταγγέλλω возвещаю ὑμῖν. вам.4 καί И τινες некоторые ἐξ из αὐτῶν них ἐπείσθησαν были убеждены καὶ и προσεκληρώθησαν были взяты в долю τῷ Παύλῳ Павлу καὶ и τῷ Σιλᾷ, Силе, τῶν τε σεβομένων [из] почитающих [Бога] Ἑλλήνων Эллинов πλῆθος множество πολὺ многое γυναικῶν [из] женщин τε τῶν πρώτων первых οὐκ не ὀλίγαι. немногие.5 Ζηλώσαντες Приревновавшие δὲ же οἱ Ἰουδαῖοι Иудеи καὶ и προσλαβόμενοι подобравшие τῶν ἀγοραίων [из] площадных ἄνδρας людей τινὰς некоторых πονηροὺς злых καὶ и ὀχλοποιήσαντες собравшие толпу ἐθορύβουν беспокоили τὴν πόλιν, город, καὶ и ἐπιστάντες приставшие τῇ οἰκίᾳ [к] дому Ἰάσονος Иасона ἐζήτουν искали αὐτοὺς их προαγαγεῖν [чтобы] вывести вперёд εἰς в τὸν δῆμον. народ.6 μὴ Не εὑρόντες нашедшие δὲ же αὐτοὺς их ἔσυρον они волокли Ἰάσονα Иасона καί и τινας некоторых ἀδελφοὺς братьев ἐπὶ к τοὺς πολιτάρχας, градоначальникам, βοῶντες кричащие ὅτι что Οἱ Которые τὴν οἰκουμένην обитаемую [землю] ἀναστατώσαντες поднявшие восстать οὗτοι эти καὶ и ἐνθάδε здесь πάρεισιν, присутствуют,7 οὓς которых ὑποδέδεκται принял Ἰάσων· Иасон; καὶ и οὗτοι эти πάντες все ἀπέναντι против τῶν δογμάτων указов Καίσαρος Кесаря πράσσουσι, делают, βασιλέα царя ἕτερον другого λέγοντες говорящие εἶναι быть Ἰησοῦν. Иисуса.8 ἐτάραξαν Они взбудоражили δὲ же τὸν ὄχλον толпу καὶ и τοὺς πολιτάρχας градоначальников ἀκούοντας слушающих ταῦτα, это,9 καὶ и λαβόντες взявшие τὸ ἱκανὸν достаточное παρὰ от τοῦ Ἰάσονος Иасона καὶ и τῶν λοιπῶν остальных ἀπέλυσαν они освободили αὐτούς. их.10 Οἱ δὲ Же ἀδελφοὶ братья εὐθέως тотчас διὰ через νυκτὸς ночь ἐξέπεμψαν выслали τόν τε Παῦλον Павла καὶ и τὸν Σιλᾶν Силу εἰς в Βέροιαν, Верию, οἵτινες которые παραγενόμενοι прибывшие εἰς в τὴν συναγωγὴν синагогу τῶν Ἰουδαίων Иудеев ἀπῄεσαν. пошли.11 οὗτοι Эти δὲ же ἦσαν были εὐγενέστεροι благороднейшие τῶν ἐν в Θεσσαλονίκῃ, Фессалониках, οἵτινες которые ἐδέξαντο приняли τὸν λόγον слово μετὰ со πάσης всем προθυμίας, воодушевлением, καθ᾽ каждый ἡμέραν день ἀνακρίνοντες обсуждающие τὰς γραφὰς Писания εἰ ли ἔχοι имеется ταῦτα это οὕτως. так.12 πολλοὶ Многие μὲν ведь οὖν итак ἐξ из αὐτῶν них ἐπίστευσαν, поверили, καὶ и τῶν Ἑλληνίδων [из] эллинских γυναικῶν женщин τῶν εὐσχημόνων видных καὶ и ἀνδρῶν [из] мужчин οὐκ не ὀλίγοι. немногие.13 Ὡς Как δὲ же ἔγνωσαν узнали οἱ которые ἀπὸ от τῆς Θεσσαλονίκης Фессалоники Ἰουδαῖοι Иудеи ὅτι что καὶ и ἐν в τῇ Βεροίᾳ Верии κατηγγέλη было возвещено ὑπὸ τοῦ Παύλου Павлом λόγος слово τοῦ θεοῦ, Бога, ἦλθον они пришли κἀκεῖ и туда σαλεύοντες колеблющие καὶ и ταράσσοντες будоражащие τοὺς ὄχλους. то́лпы.14 εὐθέως Тотчас δὲ же τότε тогда τὸν Παῦλον Павла ἐξαπέστειλαν отослали οἱ ἀδελφοὶ братья πορεύεσθαι идти ἕως пока ἐπὶ к τὴν θάλασσαν· морю; ὑπέμεινάν остались τε τε Σιλᾶς Сила καὶ и Τιμόθεος Тимофей ἐκεῖ. там.15 οἱ δὲ Же καθιστάνοντες доставляющие τὸν Παῦλον Павла ἤγαγον они провели ἕως до Ἀθηνῶν, Афин, καὶ и λαβόντες получившие ἐντολὴν приказания πρὸς к τὸν Σιλᾶν Силе καὶ и τὸν Τιμόθεον Тимофею ἵνα чтобы ὡς как τάχιστα наискорейше ἔλθωσιν они пришли πρὸς к αὐτὸν ним ἐξῄεσαν. они вышли.16 Ἐν В δὲ же ταῖς Ἀθήναις Афинах ἐκδεχομένου ожидающего αὐτοὺς их τοῦ Παύλου, Павла, παρωξύνετο обострялся τὸ πνεῦμα дух αὐτοῦ его ἐν в αὐτῷ нём θεωροῦντος видящего κατείδωλον сверхидольский οὖσαν сущий τὴν πόλιν. город.17 διελέγετο Он рассуждал μὲν οὖν итак ἐν в τῇ συναγωγῇ синагоге τοῖς Ἰουδαίοις [с] Иудеями καὶ и τοῖς σεβομένοις [с] почитающими [Бога] καὶ и ἐν на τῇ ἀγορᾷ рыночной площади κατὰ по πᾶσαν всякому ἡμέραν дню πρὸς к τοὺς παρατυγχάνοντας. случающимся.18 τινὲς Некоторые δὲ же καὶ и τῶν Ἐπικουρείων [из] эпикурейских καὶ и Στοϊκῶν [из] стоических φιλοσόφων философов συνέβαλλον сталкивались αὐτῷ, [с] ним, καί и τινες некоторые ἔλεγον, говорили, Τί Что ἂν θέλοι желал [бы] σπερμολόγος пустослов οὗτος этот λέγειν; говорить? οἱ Другие δέ, же, Ξένων Чужестранных δαιμονίων божеств δοκεῖ кажется καταγγελεὺς провозвестник εἶναι· быть; ὅτι потому что τὸν Ἰησοῦν Иисуса καὶ и τὴν ἀνάστασιν воскресение εὐηγγελίζετο. он возвещал.19 ἐπιλαβόμενοί Взявшие τε αὐτοῦ его ἐπὶ на τὸν Ἄρειον Аресов Πάγον Холм ἤγαγον, повели, λέγοντες, говорящие, Δυνάμεθα Можем γνῶναι узнать τίς какое καινὴ новое αὕτη это ὑπὸ σοῦ тобой λαλουμένη произносимое διδαχή; учение?20 ξενίζοντα Удивляющее γάρ ведь τινα что-то εἰσφέρεις вносишь εἰς в τὰς ἀκοὰς слух ἡμῶν· наш; βουλόμεθα желаем οὖν итак γνῶναι знать τίνα что θέλει желает ταῦτα это εἶναι. быть.21 Ἀθηναῖοι Афиняне δὲ же πάντες все καὶ и οἱ ἐπιδημοῦντες поселяющиеся ξένοι чужестранцы εἰς на οὐδὲν ничто ἕτερον другое ηὐκαίρουν тратили время чем λέγειν говорить τι что-нибудь или ἀκούειν слушать τι что-нибудь καινότερον. новейшее.22 Σταθεὶς Ставший δὲ же [ὁ] Παῦλος Павел ἐν в μέσῳ середине τοῦ Ἀρείου Аресова Πάγου Холма ἔφη, сказал, Ἄνδρες Мужи Ἀθηναῖοι, Афиняне, κατὰ по πάντα всему ὡς как δεισιδαιμονεστέρους весьма религиозных ὑμᾶς вас θεωρῶ· вижу;23 διερχόμενος проходящий γὰρ ведь καὶ и ἀναθεωρῶν осматривающий τὰ σεβάσματα святыни ὑμῶν ваши εὗρον нашёл καὶ и βωμὸν алтарь ἐν на котором ἐπεγέγραπτο, было написано, Ἀγνώστῳ Неизвестному θεῷ. Богу. Которое οὖν итак ἀγνοοῦντες не знающие εὐσεβεῖτε, почитаете, τοῦτο это ἐγὼ я καταγγέλλω возвещаю ὑμῖν. вам.24 θεὸς Бог ποιήσας сделавший τὸν κόσμον мир καὶ и πάντα всё τὰ ἐν в αὐτῷ, нём, οὗτος Этот οὐρανοῦ неба καὶ и γῆς земли́ ὑπάρχων пребывающий κύριος Господь οὐκ не ἐν в χειροποιήτοις рукотворных ναοῖς храмах κατοικεῖ обитает25 οὐδὲ и не ὑπὸ χειρῶν руками ἀνθρωπίνων человеческими θεραπεύεται обслуживается προσδεόμενός нуждающийся ещё τινος, [в] чём-либо, αὐτὸς Сам διδοὺς дающий πᾶσι всему ζωὴν жизнь καὶ и πνοὴν дыхание καὶ и τὰ πάντα· всё;26 ἐποίησέν Он сделал τε ἐξ из ἑνὸς одного πᾶν всякий ἔθνος народ ἀνθρώπων людей κατοικεῖν обитать ἐπὶ на παντὸς всём προσώπου лице τῆς γῆς, земли́, ὁρίσας Он определивший προστεταγμένους назначенные καιροὺς сроки καὶ и τὰς ὁροθεσίας пределы τῆς κατοικίας обитания αὐτῶν, их,27 ζητεῖν искать τὸν θεὸν Бога εἰ если ἄρα то γε ψηλαφήσειαν нащупают αὐτὸν Его καὶ и εὕροιεν, найдут, καί и γε конечно οὐ не μακρὰν вдали ἀπὸ от ἑνὸς одного ἑκάστου каждого ἡμῶν [из] нас ὑπάρχοντα. пребывающего.28 Ἐν В αὐτῷ Нём γὰρ ведь ζῶμεν живём καὶ и κινούμεθα движемся καὶ и ἐσμέν, мы есть, ὡς как καί и τινες некоторые τῶν καθ᾽ по ὑμᾶς вас ποιητῶν поэтов εἰρήκασιν, сказали, Τοῦ Которого γὰρ ведь καὶ и γένος род ἐσμέν. мы есть.29 γένος Род οὖν итак ὑπάρχοντες пребывающие τοῦ θεοῦ Бога οὐκ не ὀφείλομεν имеем долг νομίζειν считать χρυσῷ золоту или ἀργύρῳ серебру или λίθῳ, камню, χαράγματι начертанию τέχνης ремесла καὶ и ἐνθυμήσεως замысла ἀνθρώπου, человека, τὸ θεῖον божественное εἶναι быть ὅμοιον. подобное.30 τοὺς μὲν Ведь οὖν итак χρόνους времена τῆς ἀγνοίας незнания ὑπεριδὼν обозревший θεὸς Бог τὰ νῦν теперь παραγγέλλει приказывает τοῖς ἀνθρώποις людям πάντας всех πανταχοῦ повсюду μετανοεῖν, каяться,31 καθότι так как ἔστησεν Он поставил ἡμέραν день ἐν в который μέλλει Он готовится κρίνειν судить τὴν οἰκουμένην обитаемую [землю] ἐν в δικαιοσύνῃ праведности ἐν в ἀνδρὶ Муже [в] Котором ὥρισεν, Он определил, πίστιν веру παρασχὼν предоставивший πᾶσιν всем ἀναστήσας воскресивший αὐτὸν Его ἐκ из νεκρῶν. мёртвых.32 Ἀκούσαντες Услышавшие δὲ же ἀνάστασιν [о] воскресении νεκρῶν мёртвых οἱ одни μὲν ἐχλεύαζον, издевались, οἱ другие δὲ же εἶπαν, сказали, Ἀκουσόμεθά Будем слушать σου тебя περὶ об τούτου этом καὶ и πάλιν. опять.33 οὕτως Так Παῦλος Павел ἐξῆλθεν вышел ἐκ из μέσου середины αὐτῶν. их.34 τινὲς Некоторые δὲ же ἄνδρες люди κολληθέντες прильнувшие αὐτῷ [к] нему ἐπίστευσαν, поверили, ἐν в οἷς которых καὶ и Διονύσιος Дионисий Ἀρεοπαγίτης Ареопагит καὶ и γυνὴ женщина ὀνόματι именем Δάμαρις Дамарис καὶ и ἕτεροι другие σὺν с αὐτοῖς. ними.