Книга Исход глава 1

Ἔξοδος 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ταῦτα Эти τὰ ὀνόματα имена τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля τῶν εἰσπεπορευμένων входящих εἰς в Αἴγυπτον Египет ἅμα одновременно Ιακωβ Иакову τῷ πατρὶ отцу αὐτῶν их ἕκαστος каждый πανοικίᾳ дом αὐτῶν их εἰσήλθοσαν· вошедший:2 Ρουβην, Рувин, Συμεων, Симеон, Λευι, Левий, Ιουδας, Иуда,3 Ισσαχαρ, Иссахар, Ζαβουλων Завулон καὶ и Βενιαμιν, Вениамин,4 Δαν Дан καὶ и Νεφθαλι, Неффалим, Γαδ Гад καὶ и Ασηρ. Асир.5 Ιωσηφ Иосиф δὲ же ἦν был ἐν в Αἰγύπτῳ. Египте. ἦσαν Были δὲ же πᾶσαι все ψυχαὶ ду́ши ἐξ от Ιακωβ Иакова πέντε пять καὶ и ἑβδομήκοντα. семьдесят.6 ἐτελεύτησεν Скончался δὲ же Ιωσηφ Иосиф καὶ и πάντες все οἱ ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ его καὶ и πᾶσα всё γενεὰ поколение ἐκείνη. то.7 οἱ δὲ Же υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ηὐξήθησαν возросли καὶ и ἐπληθύνθησαν были умножены καὶ и χυδαῖοι многие ἐγένοντο сделались καὶ и κατίσχυον укреплялись σφόδρα очень σφόδρα, очень, ἐπλήθυνεν умножила δὲ же γῆ земля αὐτούς. их.8 Ἀνέστη Встал δὲ же βασιλεὺς царь ἕτερος другой ἐπ᾽ над Αἴγυπτον, Египтом, ὃς который οὐκ не ᾔδει знал τὸν Ιωσηφ. Иосифа.9 εἶπεν Сказал δὲ же τῷ ἔθνει народу αὐτοῦ его: Ἰδοὺ Вот τὸ γένος род τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля μέγα великое πλῆθος множество καὶ и ἰσχύει имеет силу ὑπὲρ более ἡμᾶς· нас;10 δεῦτε идите οὖν итак κατασοφισώμεθα перехитрим αὐτούς, их, μήποτε чтобы не πληθυνθῇ были размножены καί, и, ἡνίκα когда ἂν если συμβῇ случится ἡμῖν нам πόλεμος, война, προστεθήσονται добавятся καὶ и οὗτοι эти πρὸς у τοὺς ὑπεναντίους противников καὶ и ἐκπολεμήσαντες пойдя войной [на] ἡμᾶς нас ἐξελεύσονται выйдут ἐκ из τῆς γῆς. земли́.11 καὶ И ἐπέστησεν поставил αὐτοῖς им ἐπιστάτας надзирателей τῶν ἔργων, дел, ἵνα чтобы κακώσωσιν притесняли αὐτοὺς их ἐν в τοῖς ἔργοις· делах; καὶ и ᾠκοδόμησαν устроили πόλεις города́ ὀχυρὰς укреплённые τῷ Φαραω, фараону, τήν τε Πιθωμ Пифом καὶ и Ραμεσση Рамесси καὶ и Ων, Он, который ἐστιν есть Ἡλίου Илии πόλις. город.12 καθότι Так, как δὲ же αὐτοὺς их ἐταπείνουν, умаляли, τοσούτῳ стольким πλείους более многочисленные ἐγίνοντο делались καὶ и ἴσχυον усиливались σφόδρα очень σφόδρα· очень; καὶ и ἐβδελύσσοντο возненавидели οἱ Αἰγύπτιοι египтяне ἀπὸ из τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ. Израиля.13 καὶ И κατεδυνάστευον притесняли οἱ Αἰγύπτιοι египтяне τοὺς υἱοὺς сыновей Ισραηλ Израиля βίᾳ с силой14 καὶ и κατωδύνων делали болезненной αὐτῶν их τὴν ζωὴν жизнь ἐν в τοῖς ἔργοις делах τοῖς σκληροῖς, суровых, τῷ πηλῷ глине καὶ и τῇ πλινθείᾳ кирпичах καὶ и πᾶσι всех τοῖς ἔργοις делах τοῖς ἐν на τοῖς πεδίοις, полях, κατὰ согласно πάντα всем τὰ ἔργα, делам, ὧν которым κατεδουλοῦντο порабощали αὐτοὺς их μετὰ с βίας. силой.15 Καὶ И εἶπεν сказал βασιλεὺς царь τῶν Αἰγυπτίων египтян ταῖς μαίαις повивальным бабкам τῶν Εβραίων, евреев, τῇ μιᾷ одной αὐτῶν, [из] них, которой ὄνομα имя Σεπφωρα, Сепфора, καὶ и τὸ ὄνομα имя τῆς δευτέρας второй Φουα, Фуа,16 καὶ и εἶπεν сказал: Ὅταν Когда μαιοῦσθε принимаете роды τὰς Εβραίας евреек καὶ и ὦσιν будут πρὸς чтобы τῷ τίκτειν, рожать, ἐὰν если μὲν ведь ἄρσεν ребёнок мужского пола ᾖ, будет, ἀποκτείνατε убьёте αὐτό, его, ἐὰν если δὲ же θῆλυ, ребёнок женского пола, περιποιεῖσθε сохраните αὐτό. его.17 ἐφοβήθησαν Устрашились δὲ же αἱ μαῖαι повивальные бабки τὸν θεὸν Бога καὶ и οὐκ не ἐποίησαν сделали καθότι так, как συνέταξεν приказал αὐταῖς им βασιλεὺς царь Αἰγύπτου, Египта, καὶ и ἐζωογόνουν рождались τὰ ἄρσενα. мужского пола.18 ἐκάλεσεν Призвал δὲ же βασιλεὺς царь Αἰγύπτου Египта τὰς μαίας повивальных бабок καὶ и εἶπεν сказал αὐταῖς им: Τί [есть] ὅτι что ἐποιήσατε вы сделали τὸ πρᾶγμα дело τοῦτο это καὶ и ἐζωογονεῖτε рождаются τὰ ἄρσενα мужского пола?19 εἶπαν Сказали δὲ же αἱ μαῖαι повивальные бабки τῷ Φαραω фараону: Οὐχ Не ὡς как γυναῖκες женщины Αἰγύπτου Египта αἱ Εβραῖαι, еврейки, τίκτουσιν рождают γὰρ ведь πρὶν прежде чем εἰσελθεῖν войти πρὸς к αὐτὰς ним τὰς μαίας· повивальным бабкам; καὶ и ἔτικτον. рождались.20 εὖ Доброе δὲ же ἐποίει делал θεὸς Бог ταῖς μαίαις, повивальным бабкам, καὶ и ἐπλήθυνεν умножался λαὸς народ καὶ и ἴσχυεν усиливался σφόδρα. очень.21 ἐπειδὴ Так как ἐφοβοῦντο боялись αἱ μαῖαι повивальные бабки τὸν θεόν, Бога, ἐποίησαν они сделали ἑαυταῖς себе οἰκίας. дома́.22 συνέταξεν Приказал δὲ же Φαραω фараон παντὶ всему τῷ λαῷ народу αὐτοῦ его λέγων говорящий: Πᾶν Всякого ἄρσεν, ребёнка мужского пола, который ἐὰν если τεχθῇ родится τοῖς Εβραίοις, евреям, εἰς в τὸν ποταμὸν реку ῥίψατε· бросайте; καὶ а πᾶν всякого θῆλυ, ребёнка женского пола, ζωογονεῖτε сохраняйте в живых αὐτό. его.